На головну

Дисциплінарні підстави звільнення.

  1.  А) З обґрунтування проблеми
  2.  А. Перенесення понять через дисциплінарні кордону
  3.  Б. Перенесення теорій через дисциплінарні кордону
  4.  Питання 17. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю.
  5.  Питання 29. Підстави виникнення і припинення права землеволодіння та землекористування.
  6.  Питання 64. Проблеми обгрунтування лінійної безпорогової гіпотези впливу випромінювання в області околофонових доз.
  7.  Питання Підстави виникнення права власності

Ст. 192 ТК передбачає 3 види дисциплінарних стягнень:

· Зауваження,

· Догану,

· Звільнення за п.5 - 10 ст. 81. Крім випадків, коли звільнення з п.7-8 може не бути дисциплінарним стягненням.

+ П. 1 ст. 336; ст. 34811

Повинен бути дотриманий порядок застосування дисциплінарного стягнення. Цей порядок передбачений ст. 193 ТК. Застосовується до всіх дисциплінарних підстав звільнення.

процедура:

Перед застосуванням дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати пояснення з працівника в письмовій формі, при цьому складається 2 акти:

- Про те що роботодавець зажадав з працівника пояснення.

- Якщо після закінчення 2 робочих днів з моменту витребування пояснення воно працівником не представлено - складається соотв.акт (акт про те, що пояснення не представлено).

Пояснення д.б.н. затребувано в присутності свідків. Ідеальний варіант - під відеозапис. Вимога дати пояснення бажано оформити в письмовому вигляді в 2х примірниках і під розпис вручити працівнику.

Порушення цієї процедури може спричинити відновлення на роботі працівника.

Пояснення д.б.н. подано протягом 2х робочих днів. У будь-якому випадку д.б.н. дано 2 робочих дня для дачі пояснень, навіть якщо він в момент вимоги пояснень відмовляється їх давати.

Після закінчення 2 робочих днів, навіть якщо працівник не представив будь-якого пояснення, роботодавець має право застосувати до нього дисциплінарні санкції.

Строки застосування дисциплінарного стягнення: не пізніше 1 міс. з моменту виявлення проступку і не пізніше 6 міс. з моменту вчинення проступку. У разі застосування стягнення за рез-там ревізії фінансово-господарської діяльності - не пізніше 2 років з моменту вчинення проступку. У зазначені терміни не включаються терміни провадження у кримінальній справі. Місячний термін д / застосування стягнення продовжується на час хвороби працівника, перебування його у відпустці або при відсутності на роботі, в т.ч. на час, необхідний для врахування думки профспілкового органу в порядку ст. 373.

У наказі про застосування дисциплінарного стягнення (звільнення) д.б.н. вказані проступки, які працівником здійснені, а також норма закону, що є підставою для розірвання ТД.

За кожний дисциплінарний проступок м.б. застосоване лише 1 дисциплінарне стягнення.

Звільнення м.б. оскаржене працівником до суду або до інспекції з праці.

Пояснення з працівника потрібно для того, щоб з'ясувати, чи є вина працівника у вчиненні проступку, тобто чи є причина вчинення проступку поважної, чи ні.

Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням тяжкості вчиненого проступку, обставин, при якому він був здійснений, попереднього поведінки працівника і відносини його до праці (ч.5 ст. 192). - Застосовується до всіх підстав дисциплінарного звільнення. Звільнення не д.б. формальним.

Розірвання ТД з п.5 ч.1 ст. 81 - за неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення.

Провина - стягнення (зауваження, догана) =>

Провина, здійснений протягом року з моменту застосування першого стягнення (відповіднодо ст. 194 стягнення діє 1 рік) - звільнення за п.5 ч.1 ст. 81.

Другий проступок д.б.н. здійснений протягом 1 року з моменту застосування стягнення за 1 проступок. В цьому випадку і буде неодноразовість.

ППВС від 17.03.2004 - види проступків, які м.служіть підставою для звільнення за п.5 ч.1 ст. 81. приклад: Якщо працівник зобов'язаний проходити медичного обстеження / навчання правилам охорони праці та з власної вини не проходить - роботодавець може оголосити догану, тому що це трудова обов'язок працівника. Якщо працівник вдруге відмовляється проходити мед.обслед-е / перевірку знань охорони праці - підстава для звільнення.

Якщо працівник є матеріально-відповідальною особою, і він це знав, укладаючи ТД => відповіднодо переліком, затвердженим Урядом працівник повинен укласти ТД з положенням про повну матеріальну відповідальність, а він відмовляється => при повторному відмову - звільнення.

За п.5 ч.1 ст. 81 можна звільнити за порушення працівником трудових обов'язків, передбачених законом, іншим НА, ПВТР, посадовою інструкцією, ТД, якщо він має дисциплінарне стягнення.

Порушення м.б. абсолютно різні, тобто трудові обов'язки, які порушені, можуть бути різними.

Пп «а» п.6 ст. 81. Вчинення працівником прогулу.Прогул - відсутність працівника на робочому местебез поважних причин протягом усього робочого дня / зміни незалежно від його / її тривалості, а також у разі відсутності на робочому місці без поважних причин більше 4 годин підряд протягом робочого дня / зміни.

Поняття робочого місця міститься в ст. 209 ТК. Робоче місце - місце, де працівник повинен знаходитись або куди йому необхідно прибути в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно знаходиться під контролем роботодавця. Робоче місце - конкретний кабінет, конкретний цех, механізм, агрегат, робочий стіл. Він м. Бути присутнім в організації, в підрозділі, але якщо він відсутній на робочому місці - прогул.

Якщо працівник зловживає правом, в т.ч. на момент звільнення приховує від роботодавця факт, що він хворіє / є членом профспілки, то йому м.б. відмовлено у поновленні на роботі.

Пп «б» п.6 ст. 81.Поява працівника на роботі (На своєму робочому місці або на території організації - роботодавця або об'єкта, де за дорученням роботодавця працівник повинен виконувати трудову функцію) в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння.

Стан алкогольного / іншого токсичного сп'яніння можуть бути підтверджені мед.документамі і іншими доказами, у т.ч. показаннями свідків. Якщо немає мед.освідетельствованіе - акт, який підписується 2мя свідками, і в цьому акті зазначаються ознаки сп'яніння.

Пп «в» п.6 ст. 81. Розголошення охороняється законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої),що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, в тому числі розголошення персональних даних іншого працівника.

Працівник д.дать зобов'язання таємницю не розголошувати. Зазвичай робиться як обов'язок в ТД. Працівник д.б.н. ознайомлений з переліком відомостей, що становлять таємницю.

Пп «г» п.6 ст. 81. Вчинення за місцем роботирозкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, Встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Розкрадання, інше ушкодження майна д. Підтверджуватися що набрало законної сили вироком / актом компетентного органу.

Пп «д» п.6 ст. 81.У разі порушення,встановленого комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці порушення працівником вимог охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки(Нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозунастання таких наслідків.

П.7 ст. 81. Вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця.

Перелік робіт, посад, при занятті яких д.б. повна матеріальна відповідальність, встановлений Постановою Мінпраці від 31.12.2002 р приклад: касир, експедитор, комірник.

Ці дії м.б. вчинені за місцем роботи / виконання трудових обов'язків, так і не за місцем роботи. Якщо вчинені за місцем роботи / при виконанні трудових обов'язків => дисциплінарний проступок => ст. 193.

Якщо не за місцем роботи - то ст. 193 НЕ пріменяетсяё звільнення допускається не пізніше 1 року з дня виявлення проступку роботодавцем.

За місцем роботи М.Б .: недостача, крадіжка, інше розкрадання, підтверджене вироком суду.

П. 8 ст. 81. Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи;

Якщо провина зроблений за місцем роботи - дисциплінарний проступок. Якщо не за місцем роботу / не в зв'язку з виконанням трудових обов'язків - ст. 193 не застосовується, і роботодавець м.расторгнуть ТД не пізніше 1 м від часу виявлення проступку.

По даній підставі можуть бути звільнені особи, які виконують виховну функцію (вчителі, вихователі, викладачі).

Аморальний проступок - категорія оцінна, оцінює роботодавець, або в разі спору - суд. При застосуванні цієї норми м.вознікнуть конкуренція з правилом п.2 ст. 336 - застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю учня, вихованця.

Аморальний проступок - в будь-якому випадку вчинення тяжкого злочину, в т.ч. не за місцем роботи. приклад: професор в 1947 р зв'язався зі студенткою, вона завагітніла, а він відмовився одружитися => звільнили.

П.9 ст. 81.прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації.Наслідки у вигляді шкоди - обов'язкові. Закінчення строку ТД, |  П. 11 ст. 81. уявлення працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору.

 Дія колективного договору |  Порядок укладення угод. |  Відповідальність сторін соц.партнерства за порушення законодавства про коллект.договорах і угодах. |  Дисциплінарні стягнення до трудової книжки не вносяться, крім випадків, коли стягнення здійснюється у вигляді звільнення. |  Правила Цивільного законодавства до трудових договорів не застосовуються |  Обов'язкові: де ким коли почнеш і скільки платять |  Форма трудового договору |  Оформлення прийому на роботу. |  Зміна визначених сторонами умов договору в разі зміни організаційних або технологічних умов праці ст. 74. |  Припинення трудового договору. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати