Головна

Кадри будь-якої організації оцінюються кількісно і якісно.

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  II. Комерційні організації.
  3.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  4.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  5.  P.S. клуби, форуми, об'єднання, фірми, будь-які організації з чіткою ієрархією, для вас є теж новини
  6.  PEST - аналіз тенденцій, що мають значення для стратегії організації
  7.  TQM впливає на всі технічні та нетехнічні види діяльності, які здійснюються в організації.

Для визначення якості праці і якісної складової трудового потенціалу персоналу найчастіше використовуються наступні характеристики:

організаційно-технічні (раціональна організація праці, його привабливість, технічна та технологічна організація виробництва);

економічні (складність і умови праці, кваліфікація працівника, галузева приналежність, трудовий стаж);

особистісні (дисциплінованість, сумлінність, оперативність);

соціально-культурні (колективізм, активність, моральний розвиток).

структура кадрів - Відношення чисельності різних категорій працівників організації до їх загальної чисельності, виражене у відсотках. Структура кадрів аналізується в декількох аспектах: по категоріям працівників, брати участь у виробництві, ступеня механізації робочих операцій, характеру праці, професійному складу, а також віком, статтю, рівнем освіти, стажу роботи, ступеня виконання норм, результатами роботи, рівня кваліфікації.

Кількість трудових ресурсів визначається обліковим складом.

Обліковий склад кадрів - працівники різних професій, прийняті на постійну, сезонну, а також тимчасову роботу.

Постійні працівники надходять на роботу без зазначення строку.

Тимчасові працівники надходять на роботу на певний строк, але не більше двох місяців, а в разі заміщення відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи, - не більше чотирьох місяців.

Сезонні працівники надходять на роботу на період сезонних робіт (укладання асфальтобетону, сплав лісу) на термін, що не перевищує шести місяців.

Для цілей аналізу трудових показників, нарахування зарплати, встановлення доплат використовуються величини середнього розряду робіт, робочих, середнього тарифного коефіцієнта, середньої тарифної ставки, які визначаються на основі елементів діючої в фірмі тарифної системи оплати праці.

Середній розряд робітників обчислюється за формулою

,

де Ч - число робочих з однаковим розрядом; Н - номер розряду робітника.

Середній розряд роботи визначається за однією з двох методик:

1) якщо є або можлива угруповання трудомісткості робіт за розрядами, то тоді для розрахунку середнього розряду роботи застосовується формула

2) якщо попередній варіант розрахунку неможливий або скрутний, то використовується методика, заснована на застосуванні середньої тарифної ставки робіт, тоді середній розряд робіт визначається наступним чином:

 або ,

Де - трудомісткість виробничої програми; ТРР - трудомісткість робіт по кожному розряду; Рм - тарифний розряд, відповідний меншою з двох суміжних тарифних ставок, між якими знаходиться середня тарифна ставка; Тс - середня тарифна ставка; Тм - менша з двох суміжних тарифних ставок; Тб - більша з двох суміжних тарифних ставок, Рб - тарифний розряд, відповідний більшої з двох суміжних тарифних ставок, між якими знаходиться середня тарифна ставка.

Середня тарифна ставка (Тс) для робітників-почасовиків і для робітників-відрядників (коли трудомісткість робіт відома визначається за формулами:

; ;

де Т - тарифна ставка робітників (робіт), що мають однаковий розряд; Ч - число робітників, які мають однаковий розряд; ТРР - трудомісткість робіт по кожному розряду.

Середній тарифний коефіцієнт (Кс) розраховують за однією з формул

; ; ;

де К - тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду даної групи робітників (робіт); Ч - чисельність робітників, які мають однакові розряди; ТРР - трудомісткість робіт, що мають однакові розряди; КБ, Км - тарифні коефіцієнти, відповідні більшого і меншого з двох суміжних розрядів, між якими знаходиться середній розряд відповідно; Рс - середній тарифний розряд робітників (робіт); Рб, Рм - більший і менший з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться середній розряд.

Ефективність використання трудових ресурсів організації характеризує продуктивність праці, яка визначається виробленням і трудомісткістю.

Важливим етапом в організації є пошук резервів для підвищення праці, які можна кваліфікувати наступним чином:

підвищення технічного рівня виробництва в результаті його механізації та автоматизації, впровадження прогресивних технологій, нових видів обладнання, підвищення якості сировини і застосування нових матеріалів;

поліпшення організації виробництва і праці шляхом підвищення норм праці та розширення зон обслуговування, зменшення чисельності робітників, які не виконують норми, спрощення структури управління, підвищення спеціалізації;

структурні зміни у виробництві внаслідок зміни питомих ваг окремих видів продукції, видів робіт, трудомісткості виробничої програми, частки покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Потреба в персоналі - Сукупність працівників відповідних професій і кваліфікації, необхідних для виконання річного плану. Чисельність кадрів прямо пропорційна обсягу робіт і обернено пропорційна виробленні одного працівника, яка виражена в тих же одиницях, що і обсяг.

В організаціях з безперервним процесом виробництва чисельність персоналу, зайнятого обслуговуванням, ремонтом, налагодженням обладнання, визначається з урахуванням чинного парку устаткування і норм обслуговування.

Планова чисельність персоналу визначається як співвідношення виручки від реалізації Вр продукції і планованої вироблення на одного працівника Вплан.1 :

.

Але цей метод можна застосовувати тільки в організаціях зі стабільною виробничою програмою. Він непридатний для нових організацій і організацій з істотними коливаннями виробничої програми і структури персоналу.

Найбільш поширені методи визначення потреби в кадрах по:

1) трудомісткості виробничої програми;

2) нормам обслуговування;

3) нормами виробітку;

4) нормативам чисельності;

5) робочих місць на підставі норм обслуговування машин.

За трудомісткості виробничої програми визначається планова чисельність робітників Чплан., Зайнятих на нормованих роботах:

,

де  - Трудомісткість виробничої програми; Тплан.1 - Плановий річний ФРВ одного робітника; Дон.в. - Коефіцієнт виконання норм виробітку.

За нормами обслуговування визначається планова чисельність допоміжних робітників, зайнятих на ненормованих роботах:

де Nобор. - Кількість встановленого обладнання; Нобсл. - Норма обслуговування (кількість обладнання) одного робітника; С - число змін; Доср.-сп. - Коефіцієнт середньооблікового складу; Тн і Тя в. - Номінальне і явочне час.

За нормативами чисельності визначається планова чисельність допоміжних робітників, а також фахівців і службовців за формулами:

де Nобор. - Норма обслуговування одного робітника; Вч - Годинна вироблення обладнання в натуральних одиницях; Чсут. і Чг - Добова і річна потреба в працюючих; Нчисл. - Норматив чисельності працівників, які обслуговують один агрегат (машину, верстат); 365 - число календарних днів при безперервному режимі роботи організації.

По робочих місць і змінності визначається планова кількість допоміжних робітників (кранівники, стропальники, комірники) стосовно до робіт, щодо яких не встановлюються обсяги і норми виробітку:

де Nраб.м. - Число робочих місць, що обслуговуються допоміжними робітниками.

кількісно кадри організації визначаються явочній, облікової, середньооблікової і фактичною чисельністю.

Облікова чисельність Чсп. - Чисельність на певну дату за списком з урахуванням прийнятих і звільнених працівників, тобто це все постійні, тимчасові і сезонні працівники, які значаться в організації, як виконують роботу, так і відсутні (що знаходяться в чергових відпустках, відрядженнях, що не з'явилися на роботу через хворобу або яким-небудь іншим причинам).

Явочна чисельність Чя в. - Мінімально необхідну кількість працівників, які фактично повинні щодня бути на робочі місця для виконання змінного завдання по випуску продукції.

Облікова чисельність завжди більше або дорівнює явочній на число працівників, які не вийшли на роботу. Різниця між обліковою та явочній чисельністю характеризує цілоденні простої Пц (Відпустка, хвороба, відрядження):

Чсп. = Чя в. + Пц; Чя в. = Чсп. - Пц; Пц = Чсп. - Чя в..

Чисельність персоналу організації безперервно змінюється внаслідок найму і звільнення кадрів. Тому поряд з чисельністю персоналу на звітні дати необхідно враховувати і середні показники за період.

Необхідну кількість середньооблікового робітника можна визначити:

за коефіцієнтом переходу Доп від явочній чисельності до середньооблікової;

по планованому відсотку невиходів на роботу.

Коефіцієнт переходу залежать від типу виробництва і визначається так:

для переривного - як відношення номінального ФРВ до ефективного

для безперервного - як відношення календарного ФРВ до ефективного

коефіцієнт К1 переходу від середньооблікової чисельності до явочній

.

Явочна чисельність робітників визначається за формулою

Явочна чисельність робітників у зміну (Чяв.см.) Визначається на основі норм обслуговування апаратів (верстатів, агрегатів) Нобсл. за формулою

.

Явочна чисельність у добу (Чяв.сут.) Визначається множенням числа робочих в зміну на кількість змін

Чяв.сут.= Чяв.см. · С.

Коефіцієнт переходу До2 від явочній чисельності до середньооблікової

Середньооблікова чисельність визначається за формулою

Облікова чисельність працівників для безперервного виробництва визначається твором явочного числа робітників на коефіцієнт переходу до облікової чисельності за формулою

Середня явочна чисельність Чср.яв. - Відношення сумарної чисельності працівників, що були на роботу кожен робочий день розглянутого періоду, на число робочих днів Драб. даного періоду - визначається за формулою

Явочна фактична чисельність - кількість працівників, які вийшли і приступили до виконання своїх обов'язків (чисельність на певну дату).

Середня явочна фактична чисельність Чср.факт. визначається діленням сумарного числа працівників, що з'явилися на роботу без цілоденних простоїв, на число робочих днів періоду і визначається за формулою

Середньооблікова чисельність - середнє число працівників за будь-який період. При цьому чисельність працівників за неробочий день (вихідний або святковий) приймається рівною їх чисельності за попередній день. Цей показник необхідний для обчислення продуктивності праці, середньої зарплати, коефіцієнтів прийому, вибуття, обороту, плинності кадрів і ряду інших.

Місячна середньооблікова чисельність працівників визначається підсумовуванням їх облікової чисельності на кожен календарний день місяця, включаючи вихідні та святкові дні, з наступним розподілом цієї суми на повне число календарних Дк днів місяця:

Квартальна середньооблікова чисельність визначається підсумовуванням числа працівників за всі місяці кварталу з подальшим розподілом суми на 3:

Річна середньооблікова чисельність працівників визначається підсумовуванням їх середньооблікової чисельності за всі місяці звітного року з наступним розподілом суми на 12 або підсумовуванням середньооблікової чисельності працівників за всі квартали року з наступним розподілом суми на 4:

Фонд трудових ресурсів (ФТР) в людино-днях чи людино-годинах визначається множенням середньої тривалості робочого періоду в днях Драб. або годинах Траб. на середньооблікова чисельність працівників:

ФТР = Драб. Чср.-сп.; ФТР = Траб. Чср.-сп..

Якість роботи з кадрами визначають показники, що характеризують інтенсивність обороту кадрів і рух персоналу.

До першої групи належать показники прийому, вибуття та обороту кадрів. Вони визначаються за формулами:

коефіцієнт прийому Допр.:

коефіцієнт вибуття Довиб.:

коефіцієнт обороту Допро. :

де Чпр. - Число прийнятих працівників; Чвиб. - Число вибулих працівників (звільнених за власним бажанням, за порушення дисципліни, в зв'язку з відходом на пенсію, вступом до ВНЗ, призовом до армії); в число вибулих не належать працівники, переведені на інші посади, тому що вони залишилися в КО.

Рух персоналу характеризують коефіцієнти: поповнення, плинності, заміщення (змінюваності), сталості (стабільності), втрати в чисельності ?Ч в результаті плинності кадрів, які визначаються за такими формулами:

коефіцієнт заповнення Досприймали. :

коефіцієнт плинності Дотек. :

коефіцієнт заміщення Дозам.:

коефіцієнт сталості Допост.:

втрати в чисельності ?Ч:

де Чув. - Число працівників, звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни; Чв.г. - Число працівників перебувають в обліковому складі КО весь рік; Доперех. - Число днів перерви в роботі при переході працівника з однієї КО в іншу (20 днів);  - Плановий річний ФРВ 1 працівника в днях.

За даними про наявність та рух персоналу в організації складається баланс руху кадрів:

де Чп.р. і ЧК.Г. - Відповідно чисельність працівників на початок і кінець року.

Плинність кадрів - виражене у відсотках відношення числа звільнених за власним бажанням працівників і за ініціативою адміністрації (за порушення трудової дисципліни, профнепридатність і ін.) За певний період часу до середньооблікової чисельності працюючих за цей же період.

Витрати, які несе КО, в зв'язку з плинністю кадрів: прямі витрати на надання відповідним працівникам; витрати, пов'язані зі спадом виробництва в період заміни працівників; зменшення обсягу виробництва через підготовку та навчання кадрів; плата за понаднормові години роботи залишилися працівникам; витрати на навчання нових кадрів; вищий відсоток браку в період навчання і ін. Кадри (трудові ресурси) будівельних підприємств. Кількісні, якісні та структурні характеристики кадрового складу. Визначення потреби в будівельному персоналі. |  Форми і системи заробітної плати: економічна оцінка. Надбавки і доплати. Оплата праці керівників, фахівців і службовців.

 Відтворення основних фондів: поняття, завдання, форми, джерела. Показники використання основних фондів підприємства. Шляхи поліпшення використання основних фондів підприємства. |  Фондоовооружённость праці |  Введення (надходження) |  Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації: порівняльна характеристика (переваги і недоліки), механізм застосування. |  Економічна сутність, склад і структура оборотних коштів (фондів). Кругообіг оборотних коштів. |  Класифікація оборотних коштів |  Нормування оборотних коштів |  Показники ефективності використання оборотних коштів |  Список умовних позначень: оборотні кошти |  Методи визначення продуктивності праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати