Головна

Семінар 8. (2 год.) Роль особи в історії та політиці

  1. II. Один на Земле род человеческий приспособился ко всем существующим климатам
  2. Акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания
  3. Анкетные данные на абитуриентов в конце методического пособия.
  4. Анкетные данные на абитуриентов в конце методического пособия.
  5. Анкетные данные на абитуриентов в конце методического пособия.
  6. Аудіо-, відеоконтроль особи
  7. Б. Учебники и учебные пособия

1. Основні підходи до оцінювання ролі особи в історії та політиці.

2. Чинники, що визначають роль особи в політиці.

Проблемно-пошукові питання:

1. Концепція «одномірної людини» (Г. Маркузе) і «людини-маси» (Х. Ортега-і-Гассет).

2. Відчуження як соціальний феномен.

Література:

1. Андрущенко В. П., Міхальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс

лекцій. - К., 1996.

2. Барулин В. С. Философско-социальная антропология. - М., 1994.

3. Баталов Э. Политическое - слишком человеческое // Полис, 1995, № 5.

4. Бебик В. М. Базові засади політології: Навч. посібник. - 2000.

5. Бекешкина И. Е. Структура личности: Методологический анализ. - К., 1996.

6. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. - М., 1992.

7. Гаджиев К. С. Политическая философия. - М.: Экономика, 1999.

8. Гобозов И. А. Философия политики. - М., 1998.

9. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. - Ростов-на-Дону, 1996.

10. Гончаров Д. В. Теория политического участия. - М., 1997.

11. Гринстайн Фред И. Личность и политика // Социально-политические науки. - 1991. - № 10.

12. Дугин А. Г. Философия политики. - М.: Арктогея, 2004.

13. Ильин М. В., Коваль Б. И. Личность в политике: «Кто играет короля?» - Полис. - 1991. - № 6.

14. История политических и правовых учений / Под общей ред. Нерсесянца. -

М., 1997.

12. Панарин А. С. Философия политики / Учеб. пособие. - М.: Новая школа,

1996.

13. Політологічний енциклопедійний словник / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко,

В. Д. Бабкін. - К., 1997.

14. Політологія: Навч. посібник для вузів / Упоряд. та ред. М. Сазонова. - Х.: Фоліо, 1998.

15. Політична філософія: Підручник / Є. Сулима, М. Шепєлєв та інш. - К.: Знання, 2006.

16. Философия политики / Ред. В. В. Ильин и др. - М., 1994.

17. Філософія політики: Короткий енцикл. словник. - К.: Знання, 2002.

18. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та інш. - К.: Знання України, 2003.

19. Філософія політики: Хрестоматія: в 4-х т. - К.: Знання, 2003.

20. Человек, политика, культура: вигляд через призму политического участия. - М., 1994.

21. Шестопал Е. Б. Личность и политика. - М., 1980.

22. Юрій М. Ф., Павлюк В.І. Політична антропологія: Навч. посібник. - К.: Дакор, 2008.

7. завдання для самостійної роботи.Семінар 7. (2 год.) Діяльність професійного політика | Семінар 1. Проблема особи і держави в історії політичної думки

Література | Література | Література | Література | Семінар 1. (2 год.) Проблема особи і держави в історії політичної думки | Семінар 2. (2 год.) Концепції політичної соціалізації особи | Семінар 3. (2 год.) Людина як первинний суб'єкт і об'єкт політики | Семінар 4. (2 год.) Основні прояви участі особи в політичному житті | Семінар 5. (2 год.) Механізми включення особи в політичне життя | Семінар 6. (2 год.) Політична активність особи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати