Головна

Сутність, критерії та показники ефективності менеджменту

  1.  I. Історичні передумови створення та розвитку менеджменту.
  2.  II. Техніко-Експлуатаційні показники
  3.  III. Показники оборотності і рентабельності.
  4.  III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності
  5.  SMART-ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  6.  А що Ви можете сказати про ефективність щеплень від дифтерії?
  7.  А. Нове усвідомлення значення ефективності

Зростання ролі управління підприємствами в умовах сучасних економічних відносин ринкового типу безперечно. Однак власник підприємства, що має економічну свободу дій і несе повну відповідальність за результати цих дій, зацікавлений в тому, щоб високі результати досягалися за рахунок мінімально допустимих витрат, в тому числі і витрат на управління, тобто підприємство повинно володіти не просто системою управління, але ефективною системою управління.

ефективність менеджменту - Це ефективність дій людей в процесі діяльності організації, реалізації інтересів, у досягненні цілей. ефективність відображає результати менеджменту в досягненні цілей керованого об'єкта і забезпеченні соціально-економічного ефекту в зіставленні з використаними ресурсами і витратами на управління [7].

результативність менеджменту - здатність системи менеджменту забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленій меті.

Головною метою менеджменту підприємства є формування умов сталого довготривалого розвитку його соціально-економічної системи на основі результативності його функціонування при нормальному рівні прибутковості, допустимого ризику, безпеки діяльності, що досягається використанням властивих менеджменту ефективних засобів впливу на персонал і методів взаємодії колективів.

Основним критерієм досягнення цілей менеджменту, і, отже, критерієм результативності управління є рівень ефективності роботи підприємства.

У цьому критерії відображаються результати функціонування як об'єкта, так і суб'єкта управління, економічності процесу управління. При оцінці рівня ефективності управління потрібно аналізувати результати функціонування підприємства в цілому по двох напрямах:

за рівнем економічної ефективності виробництва, досягнутого в результаті виконання функцій управління (тобто який ефект надає управління на виробництво);

за рівнем ефективності самої системи управління.

Багатогранна діяльність промислового підприємства ускладнює вибір єдиного показника оцінки, результатів його діяльності.

У зв'язку з цим економічну ефективність системи управління прийнято вимірювати за допомогою системи показників, що включає узагальнюючі показники, Що характеризують кінцеві результати (обсяг виробництва, прибуток, рентабельність, час і ін.), І приватні показники використання окремих видів ресурсів - праці, матеріальних ресурсів, основних фондів, інвестицій. Так, для оцінки підвищення ефективності використання трудових ресурсів застосовується показник темпів зростання продуктивності праці, підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів характеризується показниками матеріаломісткості продукції, ефективність використання основних фондів - показниками фондовіддачі, а ефективність інвестицій - терміном їх повернення.

Ефективність діяльності безпосередньо системи управління може характеризуватися кількісними (економічний ефект) і якісними показниками (соціальна ефективність) [7].

Кількісні показники діяльності системи управління включають: комплекс трудових показників (чисельність працівників управління, питома вага працівників управління в загальній чисельності персоналу фірми, трудомісткість управлінських процесів і ін.); фінансові показники діяльності системи управління (абсолютна величина витрат на управління, розмір прибутку, що припадає на 1 р. витрат на управління; частка витрат на управління в загальних витратах підприємства і ін.); показники економії часу (скорочення тривалості циклів управління, чисельності працівників управління в результаті впровадження інформаційних технологій, організаційних процедур).

Показники соціальної ефективності управління включають: підвищення науково-технічного рівня управління; рівень інтеграції процесів управління; підвищення кваліфікації менеджерів; підвищення рівня обгрунтованості прийнятих рішень; формування організаційної культури; керованість системи; задоволеність працею; завоювання суспільної довіри; посилення соціальної відповідальності організації, екологічні наслідки.

Якщо в результаті вдосконалення управління вдається досягти високого рівня названих раніше показників, то відбуваються позитивні зрушення в системі управління і досягається економічний ефект. Економічний ефект визначається зіставленням результатів впливу управління на виробництво і витрати, пов'язані з раціоналізацією і функціонуванням системи управління (з урахуванням фактора часу).

  Функція контролю в системі менеджменту |  Шляхи підвищення ефективності менеджменту

 Типи структур управління організаціями |  Види бюрократичних структур управління |  Проектування організаційних структур управління |  Особливості побудови структур управління енергетичними підприємствами |  Технологія розробки та прийняття управлінських рішень |  Класифікація рішень в управлінні виробництвом |  Фактори реалізації рішень |  рішень |  Сутність стратегічного управління |  Загальна схема стратегічного управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати