На головну

Загальні вимоги

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  I. Загальні вимоги охорони праці
  3.  I. ВИМОГИ до знань, умінь
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Вимоги до знань, умінь (відповідно до ГОС).
  6.  II. Вимоги до освіти
  7.  II. Вимоги до полювання на копитних тварин

Курсову роботу оформляють на листах формату А4 (210 х 297 мм) рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці білого паперу через півтора інтервали (28-30 термін на лист).

Машинним способом роботу виконують шрифтом Times New Roman, кегль 14 з використанням друкованих та графічних пристроїв виведення ЕОМ.

Допускаються окремі частини роботи виконувати різним способом - машинописним або машинним.

Текст роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів: верхнє, ліве і нижнє поле не менш 20 мм, правий - не менше 10 мм Загальний обсяг курсової роботи: машинописним або машинним способом 30-55, рукописним - 55-60 сторінок.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення впродовж усієї роботи. У роботі повинні бути чіткою, що не розпливчастою лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними протягом всієї роботи.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту може максимально наближатися до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між термінами виправленого зображення машинописним способом або ось руки. Виправлення повинно бути чорного кольору.

Скорочення слів і словосполучень в роботі - відповідно до чинних стандартів бібліотечної та видавничої справи.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "Список використаних джерел» не нумерують, а назви є заголовками структурних елементів. Кожен з цих розділів має починатися з нової сторінки.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині терміни і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ має бути однаковим протягом всього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом може бути:

- Для машинного способу - не менше ніж дві терміни;

- Для машинописного - не менше ніж три інтервали.

Відстань між термінами заголовки, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Курсова робота повинна бути прошита нитками або скріплена металевими скріпками. Оформлення курсової роботи в швидкозшивачі забороняється.

Курсова робота брошюруется в наступній послідовності: обкладинка, титульна сторінка, реферат, зміст, вступ, основна частина під змістовним назвою, розділена на розділи і підрозділи, висновки, список використаної літератури, додатки.

У змісті курсової роботи вказуються заголовки всіх розділів і підрозділів з нумерацією сторінок. Нумерація сторінок робиться однією цифрою той сторінки, на якій починається відповідний розділ. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВАЛЮТНИЙ КУРС |  ілюстрації

 Змішана ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. ДЕРЖАВА І ЙОГО ФУНКЦІЇ В РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІЦІ. |  ПРИКІНЦЕВІ ОНЛАЙН ПО МОДУЛЯ 3 |  СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ |  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  Які ж основні цілі та переваги економічної інтеграції? |  Обговорення основних питань заняття |  Тести для контролю відомий |  ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН |  Динамізм руху товарів (послуг), робочої сили, фінансових засобів |  СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 11 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати