освітні технології |  Тема 1. роль Кредитної політики компанії в сфері господарського кредитування |  Назвіть джерело фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції. |  Роль кредиту в управлінні оборотним капіталом |  Тема 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника і оцінка кредитних ризиків |  Завдання для самостійної роботи |  I. Коефіцієнти ліквідності. |  III. Показники оборотності і рентабельності. |  Завдання 2. |  Завдання 1. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Місце дисципліни в структурі ООП ВПО

  1.  I. Цілі і завдання дисципліни
  2.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  3.  II. Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату
  4.  III. Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
  5.  III. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
  6.  IV. Обсяг дисципліни за видами навчальної роботи
  7.  Pronouns (займенники)

Дана дисципліна призначена для навчання студентів, що проходять програму підготовки бакалавра за напрямом 080100 «Економіка» профіль «Фінанси і кредит».

Як навчальна дисципліна вона пов'язана з наступними дисциплінами ООП підготовки бакалавра:

-по циклу Миєн: з «Математичний аналіз», «Фінансові обчислення», «Сучасні системи в економіці»;

-по циклу ПрофД: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік і аналіз», «Корпоративні фінанси», «Планування і прогнозування в економіці», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий моніторинг».

3. компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни

В результаті освоєння дисципліни повинні бути сформовані такі компетенції:

 Кодпо ФГОС  компетенції
   ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
 ПК-2  Здатний на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази розрахувати економічні, фінансові та соціально - економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів
 ПК-3  Здатний виконувати необхідні для складання економічних розділів, фінансових планів і бізнес - планів розрахунки і обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартами, а також МСФЗ
 ПК-4  Здатний здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань в фінансово-кредитній сфері.
 ПК-5  Здатний вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних відповідно до поставленим завданням, проаналізувати результати розрахунків і обгрунтувати отримані висновки про фінансовий стан організації, кредитоспроможності позичальників, страхування ризиків, фондовій привабливості вкладень
 ПК-7  Здатний аналізувати і інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься в звітності підприємств різних форм власності, фінансових, кредитних, страхових, біржових організацій, відомств і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень на різних рівнях фінансово-кредитної системи
 ПК-9  Здатний використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації зібрати необхідні дані проаналізувати їх і підготувати інформаційний огляд і / або аналітичний звіт, документи фінансової звітності, в тому числі і на основі МСФЗ
 ПК-10  Здатний використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології, спеціалізовані комп'ютерні продукти з фінансів і кредиту
 ПК-11  Здатний організовувати діяльність малої групи, створеної для реалізації конкретного економічного проекту
 ПК-12  Здатний використовувати для вирішення комунікативних завдань сучасні технічні засоби та інформаційні технології
 ПК-13  Здатен критично оцінити пропоновані варіанти управлінських рішень і розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення роботи фінансових і економічних служб, з урахуванням критеріїв соціально - економічної ефективності, ризиків і можливих соціально - економічних наслідків як в економіці в цілому, так і у функціонуванні кредитно-фінансової сфери.

В результаті вивчення дисципліни «Кредитна політика компанії» бакалавр повинен

знати:

 ПК-2  Існуючі методики і правову базу розрахунку економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів
 ПК-3  Вимоги до складання фінансових бізнес - планів
 ПК-4  Джерела і способи збору, аналізу і обробки даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань
 ПК-5  Методи побудови економетричних моделей об'єктів, явищ і процесів
 ПК-7  Зміст і принципи побудови звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств
 ПК-9  Джерела отримання фінансової інформації, схеми підготовки фінансових та аналітичних звітів
 ПК-10  Сучасні Комп'ютерні програми, що дозволяють вирішувати аналітичні завдання
 ПК-11  Технологія формування ефективно працюючої команди, здатної реалізувати банківські проекти
 ПК -12  Сучасні засоби зберігання та передачі даних
 ПК-13  Знати критерії соціально - економічної ефективності

володіти:

 ПК-2  Методами та інструментами оцінки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
 ПК-3  Навичками виконання розрахунків, необхідних для складання економічних розділів планів, і їх обгрунтування
 ПК-4  Методами фінансового аналізу
 ПК-5  Навичками застосування сучасного математичного інструментарію для вирішення економічних завдань
 ПК-7  Навичками аналізу та інтерпретації звітності підприємства різних форм власності, організацій, відомств, прийняття управлінських рішень
 ПК-9  Сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і соціальних даних
 ПК -10  Володіти сучасними комп'ютерно технологіями
 ПК-11  Навичками управління командою
 ПК-12  Навичками користування сучасних засобів комунікації і технічних засобів
 ПК -13  Навичками прийняття управлінських рішень


 Організаційно-методичний розділ |  З використанням бально-рейтингової оцінки роботи студента в семестрі
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати