На головну

 Вступ |  КОМПЕТЕНЦІЇ навчати, що формуються в РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  Тема 21. Правова держава і громадянське суспільство |  Загальні методичні вказівки |  Теми семінарських та практичних занять для студентів 1 курсу денної форми навчання |  термінологічне завдання |  Матеріали для роздумів |  ТЕМА 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА |  термінологічне завдання |  ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ |

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  C1. Застосування знань в практичних ситуаціях
  3.  Choose the correct answerНачалоформи
  4.  I. Залежно від форми власності
  5.  I. Можливість програмування і контролю, сформованість довільних дій.
  6.  I. Відмінності форми
  7.  II. По суб'єктивний бік в залежності від форми вини виділяють: необережних і навмисних злочинців.
 Тип контролю  Форма контролю  1 рік  
 Поточний (тиждень)  Контрольна робота        Письмова робота 60 хвилин
       Письмова робота 60 хвилин
 есе        1,5-2 тис. Слів
 реферат        4 - 5 тис. Слів
 колоквіум  Усний колоквіум 160 хв.
 Домашнє завдання        Ведення словника юридичних термінів
 проміжний  залік        Усний залік 8 годин
 іспит          
 підсумковий  іспит        Усний іспит 8 годин

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ, НАВИЧОК

Оцінки за всіма формами поточного контролю виставляються по 5-ти бальною шкалою.

Для отримання позитивної оцінки з контрольної роботи студент повинен продемонструвати навички аналітичної роботи з законодавчими актами.

При написанні есе і реферату студент повинен продемонструвати здатність провести самостійне дослідження, зробити висновки на основі відомостей, отриманих з джерел і наукової літератури.

Обов'язковою вимогою до всіх письмових робіт є грамотність оформлення і наявність науково-довідкового апарату.

На заліку і Абітурієнт повинен продемонструвати засвоєння не менше 70% вивченого матеріалу, володіння навичками аналізу історико-правового джерела, володіння юридичною термінологією, вміння мислити юридично.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. Програма курсу «Теорія держави і права»

Програма дисципліни «Теорія держави і права» професійного циклу базової частини основної освітньої програми складена відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом підготовки 030900 - Юриспруденція (кваліфікація (ступінь) «бакалавр»), затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 4 травня 2010 року № 464 і визначає зміст і структуру дисципліни.

Цілі вивчення дисципліни: засвоїти комплекс загальних знань про державно-правові явища; отримати уявлення про основні категорії і поняття, що відображають особливі властивості держави і права; усвідомити значення загальнотеоретичних знань для подальшої практичної діяльності.

Основними завданнями навчального курсу є:

- Формування, розвиток і закріплення в учнів юридичного мислення, загальної та правової культури, високого професіоналізму, стійкої моральної позиції, інших якостей, які потрібні для грамотних дій в сучасних умовах, неухильного дотримання законності, протистояння можливої ??професійної деформації, корупції;

- Засвоєння студентами системи загально категорій і понять, в тому числі і в галузевому їх переломленні, що необхідно для ефективного вивчення галузевих і прикладних юридичних навчальних дисциплін;

- З'ясування основних принципів організації і діяльності держави, принципів права, духу законодавства;

- Придбання навичок роботи з законодавством, практикою його тлумачення і застосування, що мають фундаментальне значення для професійної підготовки юристів з вищою освітою;

- Оволодіння досягненнями провідних вітчизняних і зарубіжних юристів в області теорії держави і права;

- Активізація інтересу до обраної спеціальності, вироблення прагнення до підвищення професійної кваліфікації.

  МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ |  програма курсу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати