На головну

 ІНЖЕНЕРНО - ЕКОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ передпроектної документації |  ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |  Крок сітки розташування контрольних точок |  Додаток А |  КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ І ГРУНТОВИХ ВОД В ЖИТЛОВИХ РАЙОНАХ |  Додаток В |  СПИСОК НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ в гігієнічному відношенні РЕЧОВИН, ЗАБРУДНЮЮЧИХ ВОДУ |  Показники хімічного складу води |  КРИТЕРІЇ санітарно-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ І ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ |  ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ І ОДИНИЦІ ВИМІРУ ФІЗИЧНИХ І ДОЗИМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань |

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

  1.  I. Основний перелік документів
  2.  III.2.4 Виробництво і експорт основних видів продукції
  3.  V. Перелік тем курсових робіт
  4.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 1 сторінка
  5.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 2 сторінка
  6.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 3 сторінка
  7.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 4 сторінка

СНиП 10-01-94. Система нормативних документів у будівництві. Основні положення.

СНиП 11-02-96. Інженерні вишукування для будівництва. Основні положення.

ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартів у галузі охорони природи та поліпшення використання природних ресурсів.

ГОСТ 17.0.0.02-79. Метрологічне забезпечення контролю забруднення атмосфери, поверхневих вод і грунту.

ГОСТ 17.1.1.03-86. Охорона природи. Гідросфера. Класифікація водокористування.

ГОСТ 17.1.1.04-80. Охорона природи. Гідросфера. Класифікація підземних вод по цілям водокористування.

ГОСТ 17.1.2.04-77. Охорона природи. Гідросфера. Показники стану і правила таксації рибогосподарських водних об'єктів.

ГОСТ 17.1.3.04-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення пестицидами.

ГОСТ 17.1.3.05-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення нафтою і нафтопродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони підземних вод.

ГОСТ 17.1.3.07-82. Охорона природи. Гідросфера. Правила контролю якості води водойм і водотоків.

ГОСТ 17.1.3.08-82. Охорона природи. Гідросфера. Правила контролю якості морських вод.

ГОСТ 17.1.3.11-84. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами.

ГОСТ 17.1.3.13-86. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднень.

ГОСТ 17.1.4.01-80. Загальні вимоги до методів визначення нафтопродуктів в природних і стічних водах.

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів.

ГОСТ 17.1.5.03-81. Охорона природи. Гідросфера. Аналізатори загального органічного вуглецю в природних водах.

ГОСТ 17.1.5.04-81. Охорона природи. Гідросфера. Прилади й пристрої для відбору, первинної обробки та зберігання проб природної води. Загальні технічні вимоги.

ГОСТ 17.1.5.05-85. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до відбору проб поверхневих і морських вод, льоду і атмосферних опадів.

ГОСТ 17.2.1.03-84. Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення.

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів.

ГОСТ 17.2.4.02-81. Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначення забруднюючих речовин.

ГОСТ 17.2.6.01-85. Охорона природи. Атмосфера. Прилади для відбору проб повітря населених пунктів.

ГОСТ 17.2.6.02-85. Охорона природи. Атмосфера. Газоаналізатори автоматичні для контролю забруднення атмосфери.

ГОСТ 17.4.1.02-83. Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення.

ГОСТ 17.4.1.03-84. Охорона природи. Ґрунти. Терміни та визначення хімічного забруднення.

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану.

ГОСТ 17.4.2.03-86. Паспорт грунтів.

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбору проб.

ГОСТ 17.4.3.03-85. Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднюючих речовин.

ГОСТ 17.4.3.04-85. Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до контролю і охорони від забруднення.

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до класифікації грунтів за впливом на них хімічних забруднюючих речовин.

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охорона природи. Ґрунти. Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельминтологического аналізу.

ГОСТ 17.4.4.03-86. Охорона природи. Ґрунти. Метод визначення потенційної небезпеки ерозії під впливом дощів.

ГОСТ 2761-84. Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги та правила вибору.

ГОСТ 2874-82. Вода питна. Гігієнічні вимоги, контроль за якістю.

ГОСТ 4979-49. Вода господарсько-питного та промислового водопостачання. Методи хімічного аналізу. Відбір, зберігання і транспортування проб.

ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортні потоки. Методи вимірювання шумової характеристики.

ГОСТ 23337-78. Шум. Методи вимірювання шуму на сельбищної території і в приміщеннях житлових і громадських будівель.

ГОСТ 24481-80. Вода питна, відбір проб.

ГОСТ 28168-89. Ґрунти. Відбір проб.

ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях.

ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки.

ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю.

ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.

ГОСТ 12.4.012-83. ССБТ. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги.

СанПіН 2.1.4.027-95. Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення.

СанПіН 2.1.4.544-96. Вимоги до якості води нецентралізованого водопостачання. Санітарна охорона джерел.

СанПіН 4630-88. Санітарні правила і нормиохрани поверхневих вод від забруднення.

СанПіН 4631-88. Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення.

СанПіН 42-128-4433-87. Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в грунті.

СанПіН 42-128-4948-89. Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на території житлової забудови.

СН № 1304-75. Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових будинках.

СН № 2963-84. Тимчасові санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами.

СН № 2971-84. Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти.

СН № 3077-84. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і територій житлової забудови.

СН № 3044-84. Санітарні норми вібрації робочих місць.

СН № 4131-86. ПДУ впливу електричних полів діапазону частот 0,06-30 МГц.

СН № 4262-87. Санітарні норми диференційованих за частотою ПДУ для населення електромагнітних полів (НВЧ діапазону хвиль), що створюються телевізійними станціями.

Ключові слова: інженерно-екологічні вишукування для будівництва, екологічні умови, компоненти природного середовища, забруднення повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів і грунтів, оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС), охорона навколишнього середовища (ООС), екологічний моніторинг.

ЗМІСТ

Вступ

1. Область застосування

1. Область застосування

2. Основні поняття і визначення

3. Загальні положення

4. Склад робіт. Загальні технічні вимоги

5. Інженерно-екологічні вишукування для розробки передпроектної документації

6. Інженерно-екологічні вишукування для розробки проектної документації

Додаток А. Гранично допустимі концентрації деяких хімічних речовин в грунті і допустимі рівні їх змісту за показниками шкідливості

Додаток Б. Критерії екологічної оцінки забруднення грунтів і грунтових вод в житлових районах

Додаток В. Орієнтовні показники наявності шкідливих речовин в грунтах по відношенню до конкретних видів використання території

Додаток Г. Список найбільш значущих в гігієнічному відношенні речовин, що забруднюють воду

Додаток Д. Контрольовані показники якості води підземного джерела централізованого господарсько-питного водопостачання

Додаток Е. Контрольовані показники якості води поверхневого джерела централізованого господарсько-питного водопостачання

Додаток Ж. Критерії санітарно-гігієнічної оцінки небезпеки забруднення питної води і джерел водопостачання хімічними речовинами

Додаток З. Визначення, позначення і одиниці вимірювання фізичних та дозиметричних величин іонізуючих випромінювань

Додаток І. Співвідношення між одиницями СІ і позасистемна одиниця іонізуючих випромінювань, що підлягають вилученню з обігу

Додаток К. Перелік основних нормативних документів. Додаток І |  Беовульф
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати