Головна

 ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ 12 сторінка |  ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ 13 сторінка |  ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ 14 сторінка |  ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ 15 сторінка |  ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ 16 сторінка |  ОБСТЕЖЕННЯ) ПРАЦІВНИКІВ 1 сторінка |  ОБСТЕЖЕННЯ) ПРАЦІВНИКІВ 2 сторінка |  ОБСТЕЖЕННЯ) ПРАЦІВНИКІВ 3 сторінка |  ОБСТЕЖЕННЯ) ПРАЦІВНИКІВ 4 сторінка |  ОБСТЕЖЕННЯ) ПРАЦІВНИКІВ 5 сторінка |

УМОВАМИ ПРАЦІ

  1.  I. Загальні вимоги охорони праці
  2.  I. ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАЦІ
  3.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи
  4.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  5.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  6.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ
  7.  II.3.1.7 Ринок праці, безробіття

I. Загальні положення

1. Порядок проведення обов'язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (далі - Порядок), встановлює правила проведення обов'язкових попередніх (при По прибутті на роботу) і періодичних медичних оглядів (обстежень) осіб, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в тому числі на підземних роботах), на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, а також на роботах , при виконанні яких обов'язково проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) з метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення і поширення захворювань <1>.

---

<1> Стаття 213 Трудового кодексу Російської Федерації.

2. Обов'язкові попередні медичні огляди (обстеження) при надходженні на роботу (далі - попередні огляди) проводяться з метою визначення відповідності стану здоров'я особи, що надходить на роботу, яка йому доручається, а також з метою раннього виявлення і профілактики захворювань.

3. Обов'язкові періодичні медичні огляди (обстеження) (далі - періодичні огляди) проводяться з метою:

1) динамічного спостереження за станом здоров'я працівників, своєчасного виявлення захворювань, початкових форм професійних захворювань, ранніх ознак впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів на стан здоров'я працівників, формування груп ризику по розвитку професійних захворювань;

2) виявлення захворювань, станів, які є медичними протипоказаннями для продовження роботи, пов'язаної з впливом шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також робіт, при виконанні яких обов'язково проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників з метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення і поширення захворювань;

3) своєчасного проведення профілактичних і реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і відновлення працездатності працівників;

4) своєчасного виявлення та попередження виникнення і поширення інфекційних і паразитарних захворювань;

5) попередження нещасних випадків на виробництві.

4. Попередні і періодичні огляди проводяться медичними організаціями будь-якої форми власності, що мають право на проведення попередніх і періодичних оглядів, а також на експертизу професійної придатності відповідно до чинних нормативно-правовими актами (далі - медичні організації).

5. Для проведення попереднього або періодичного огляду медичною організацією формується постійно діюча лікарська комісія.

До складу лікарської комісії включаються лікар-профпатолог, а також лікарі-фахівці, що пройшли в установленому порядку підвищення кваліфікації за фахом "профпатології" або мають діючий сертифікат за спеціальністю "профпатології".

Очолює лікарську комісію лікар-профпатолог.

Склад лікарської комісії затверджується наказом (розпорядженням) керівника медичної організації.

6. Обов'язки по організації проведення попередніх і періодичних оглядів працівників покладаються на роботодавця <1>.

---

<1> Стаття 212 Трудового кодексу Російської Федерації.

Відповідальність за якість проведення попередніх і періодичних оглядів працівників покладається на медичну організацію.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНІ ОГЛЯДІВ

7. Попередні огляди проводяться при надходженні на роботу на підставі направлення на медичний огляд (далі - напрям), виданого особі, що надходить на роботу, роботодавцем.

8. Напрямок заповнюється на підставі затвердженого роботодавцем списку контингентів і в ньому вказується:

найменування роботодавця;

форма власності та вид економічної діяльності роботодавця за КВЕД;

найменування медичної організації, фактична адреса її місцезнаходження і код за свідоцтво про Державну;

вид медичного огляду (попередній або періодичний);

прізвище, ім'я, по батькові особи, що надходить на роботу (працівника);

дата народження особи, що надходить на роботу (працівника);

найменування структурного підрозділу роботодавця (при наявності), в якому буде зайнято особа, що надходить на роботу (зайнятий працівник);

найменування посади (професії) або виду роботи;

шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори, а також вид роботи відповідно до затвердженого роботодавцем контингентом працівників, які підлягають попереднім (періодичним) оглядам.

Напрямок підписується уповноваженим представником роботодавця із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів.

Направлення видається особі, що надходить на роботу (працівнику), під розпис.

Роботодавець (його представник) зобов'язаний організувати облік виданих напрямків.

9. Для проходження попереднього огляду особа, що надходить на роботу, представляє в медичну організацію наступні документи:

напрямок;

паспорт (або інший документ встановленого зразка, який засвідчує його особу);

паспорт здоров'я працівника (за наявності);

рішення лікарської комісії, що проводила обов'язковий психіатричний огляд (у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації).

10. На особу, яка проходить попередній огляд, в медичній організації оформляються:

10.1. медична карта амбулаторного хворого (облікова форма N 025 / о-04, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 листопада 2004 р N 255) (зареєстровано Мін'юстом Росії 14.12.2004 N 6188) (далі - медична карта), в якій відображаються укладення лікарів фахівців, результати лабораторних та інструментальних досліджень, висновок за результатами попереднього або періодичного медичного огляду.

Медична карта зберігається в установленому порядку в медичній організації;

10.2. паспорт здоров'я працівника (далі - паспорт здоров'я) - в разі якщо він що раніше не оформлявся, в якому вказується:

найменування медичної організації, фактична адреса її місцезнаходження і код за свідоцтво про Державну;

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, паспортні дані (серія, номер, ким виданий, дата видачі), адреса реєстрації за місцем проживання (перебування), телефон, номер страхового поліса ОМС особи, що надходить на роботу (працівника);

найменування роботодавця;

форма власності та вид економічної діяльності роботодавця за КВЕД;

найменування структурного підрозділу роботодавця (при наявності), в якому буде зайнято особа, що надходить на роботу (зайнятий працівник), найменування посади (професії) або виду роботи;

найменування шкідливого виробничого фактора і (або) виду роботи (із зазначенням класу і підкласу умов праці) і стаж контакту з ними;

найменування медичної організації, до якої прикріплений працівник для постійного спостереження (найменування, фактична адреса місцезнаходження);

висновки лікарів-фахівців, які брали участь у проведенні попереднього або періодичного медичного огляду працівника, результати лабораторних та інструментальних досліджень, висновок за результатами попереднього або періодичного медичного огляду.

Кожному паспорту здоров'я присвоюється номер і вказується дата його заповнення.

На кожного працівника ведеться один паспорт здоров'я.

Для осіб, прикріплених на медичне обслуговування до ФМБА Росії, паспорт здоров'я працівника не оформляється.

В період проведення огляду паспорт здоров'я зберігається в медичній організації. Після закінчення огляду паспорт здоров'я видається працівникові на руки.

У разі втрати працівником паспорта здоров'я медична організація за заявою працівника видає йому дублікат паспорта здоров'я.

11. Попередній огляд є завершеним в разі огляду особи, що надходить на роботу, всіма лікарями-фахівцями, а також виконання повного обсягу лабораторних та функціональних досліджень, передбачених Переліком шкідливих та (або) небезпечних виробничих факторів, при наявності яких проводяться обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди (обстеження) факторів (додаток N 1 до Наказу) (далі - Перелік факторів) і Переліку робіт, при виконанні яких проводяться обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди (обстеження) працівників (додаток N 2 до Наказу) (далі - Перелік робіт).

12. Після закінчення проходження особою, що поступає на роботу, попереднього огляду медичною організацією оформляються висновок за результатами попереднього (періодичного) медичного огляду (далі - Висновок).

13. У Висновках зазначається:

дата видачі Висновку;

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать особи, що надходить на роботу (працівника);

найменування роботодавця;

найменування структурного підрозділу роботодавця (при наявності), посади (професії) або виду роботи;

найменування шкідливого виробничого фактора (-ів) і (або) виду роботи;

результат медичного огляду (медичні протипоказання виявлені, не встановлені).

Висновок підписується головою медичної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується печаткою медичної організації, що проводила медичний огляд.

14. Висновок складається в двох примірниках, один з яких за результатами проведення медичного огляду негайно після завершення огляду видається особі, що надходить на роботу, або що завершив проходження періодичного медичного огляду, на руки, а другий долучається до медичної карти амбулаторного хворого.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ періодичних ОГЛЯДІВ

15. Частота проведення періодичних оглядів визначається типами шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, що впливають на працівника, або видами виконуваних робіт.

16. Періодичні огляди проводяться не рідше ніж в терміни, зазначені в Переліку факторів та Переліку робіт.

17. Працівники у віці до 21 року проходять періодичні огляди щорічно.

18. Позачергові медичні огляди (обстеження) проводяться на підставі медичних рекомендацій, зазначених в заключному акті, оформленому відповідно до пункту 43 цього Порядку.

19. Періодичні огляди проводяться на підставі поіменних списків, розроблених на підставі контингентів працівників, які підлягають періодичним і (або) попередніми оглядам (далі - поіменні списки), із зазначенням шкідливих (небезпечних) виробничих факторів, а також виду роботи відповідно до Переліку факторів і переліком робіт.

Включенню в списки контингенту і поіменні списки підлягають працівники:

піддаються впливу шкідливих виробничих факторів, зазначених у Переліку факторів, а також шкідливих виробничих факторів, наявність яких встановлено за результатами атестації робочих місць за умовами праці, проведеної в установленому порядку <1>. Як джерело інформації про наявність на робочих місцях шкідливих виробничих факторів, крім результатів атестації робочих місць за умовами праці, можуть використовуватися результати лабораторних досліджень і випробувань, отримані в рамках контрольно-наглядової діяльності, виробничого лабораторного контролю, а також використовуватися експлуатаційна, технологічна й інша документація на машини, механізми, устаткування, сировину і матеріали, що застосовуються роботодавцем при здійсненні виробничої діяльності;

---

<1> Наказ Міністерства охорони здоров'я Росії від 31 серпня 2007 р N 569 "Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці" (зареєстровано в Мін'юсті Росії 29 листопада 2007 р N 10577).

які виконують роботи, передбачені Переліком робіт.

20. У списку контингенту працівників, які підлягають проходженню попереднього та періодичного медичного огляду, вказується:

найменування професії (посади) працівника відповідно до штатного розпису;

найменування шкідливого виробничого фактора згідно з Переліком факторів, а також шкідливих виробничих факторів, встановлених в результаті атестації робочих місць за умовами праці, в результаті лабораторних досліджень і випробувань, отриманих в рамках контрольно-наглядової діяльності, виробничого лабораторного контролю, а також використовуючи експлуатаційну, технологічну і іншу документацію на машини, механізми, устаткування, сировину і матеріали, що застосовуються роботодавцем при здійсненні виробничої діяльності.

21. Список контингенту, розроблений і затверджений роботодавцем, в 10-денний строк надсилається до територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду за фактичним місцем знаходження роботодавця.

22. Поіменні списки складаються на підставі затвердженого списку контингенту працівників, які підлягають проходженню попереднього та періодичного медичного огляду, в якому вказуються:

прізвище, ім'я, по батькові, професія (посада) працівника, що підлягає періодичному медичному огляду;

найменування шкідливого виробничого фактора або виду роботи;

найменування структурного підрозділу роботодавця (при наявності).

23. Поіменні списки складаються і затверджуються роботодавцем (його уповноваженим представником) і не пізніше ніж за 2 місяці до узгодженої з медичною організацією датою початку проведення періодичного огляду направляються роботодавцем в зазначену медичну організацію.

24. Перед проведенням періодичного огляду роботодавець (його уповноважений представник) зобов'язаний вручити особі, який направляється на періодичний огляд, напрямок на періодичний медичний огляд, оформлене відповідно до пункту 8 цього Порядку.

25. Медична організація в 10-денний термін з моменту отримання від роботодавця поіменного списку (але не пізніше ніж за 14 днів до узгодженої з роботодавцем дати початку проведення періодичного огляду) на підставі зазначеного поіменного списку становить календарний план проведення періодичного огляду (далі - календарний план ).

Календарний план узгоджується медичною організацією з роботодавцем (його представником) і затверджується керівником медичної організації.

26. Роботодавець не пізніше ніж за 10 днів до узгодженої з медичною організацією дати початку проведення періодичного огляду зобов'язаний ознайомити працівників, які підлягають періодичному огляду, з календарним планом.

27. Лікарська комісія медичної організації на підставі зазначених у поіменному списку шкідливих виробничих факторів або робіт визначає необхідність участі в попередніх і періодичних оглядах відповідних лікарів-фахівців, а також види та обсяги необхідних лабораторних і функціональних досліджень.

28. Для проходження періодичного огляду працівник зобов'язаний прибути в медичну організацію в день, встановлений календарним планом, і пред'явити в медичній організації документи, зазначені в пункті 10 цього Порядку.

29. На працівника, який проходить періодичний огляд, в медичній організації оформляються документи, встановлені пунктом 10 цього Порядку (при відсутності).

30. Періодичний огляд є завершеним в разі огляду працівника всіма лікарями-фахівцями, а також виконання повного обсягу лабораторних та функціональних досліджень, передбачених у Переліку факторів або Переліку робіт.

31. Після закінчення проходження працівником періодичного огляду медичною організацією оформляється медичний висновок в порядку, встановленому пунктами 12 і 13 цього Порядку.

32. На підставі результатів періодичного огляду в установленому порядку <1> визначається приналежність працівника до однієї з диспансерних груп відповідно до діючих нормативно-правовими актами, з подальшим оформленням в медичній карті і паспорті здоров'я рекомендацій по профілактиці захворювань, в тому числі професійних захворювань, а при наявності медичних показань - щодо подальшого спостереження, лікування та реабілітації.

---

<1> Наказ Міністерства охорони здоров'я Росії від 04.02.2010 N 55н (ред. Від 03.03.2011) "Про порядок проведення додаткової диспансеризації працюючих громадян" (разом з "Порядком і обсягом проведення додаткової диспансеризації працюючих громадян") (зареєстровано Мін'юстом Росії 04.03.2010 N 16550).

33. Дані про проходження медичних оглядів підлягають внесенню в особисті медичні книжки і обліку лікувально-профілактичними організаціями державної та муніципальної систем охорони здоров'я, а також органами, що здійснюють федеральний державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

34. У разі ліквідації або зміни медичної організації, що здійснює попередні або періодичні огляди, медична карта передається в центр профпатології суб'єкта Російської Федерації, на території якого вона розташована, або у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, - в центри профпатології ФМБА Росії, де зберігається протягом 50 років.

35. Центр профпатології на підставі письмового запиту медичної організації, з якою роботодавцем укладено договір на проведення попередніх і (або) періодичних оглядів, передає в 10-денний строк з дня надходження запиту зазначеної медичної організації медичні карти працівників. До запиту в обов'язковому порядку додається копія договору на проведення попередніх і (або) періодичних оглядів.

36. Медична організація, з якою роботодавець не пролонгував договір на проведення попередніх і (або) періодичних оглядів працівників, на письмовий запит роботодавця повинна передати за описом медичні карти працівників в медичну організацію, з якою роботодавець зараз уклав відповідний договір.

37. Учасники аварійних ситуацій або інцидентів, працівники, зайняті на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними речовинами і виробничими чинниками з разовим або багаторазовим перевищенням гранично допустимої концентрації (ГДК) або гранично допустимого рівня (ГДР) за чинним фактору, працівники, які мають ( мали) висновок про попередній діагноз професійного захворювання, особи зі стійкими наслідками нещасних випадків на виробництві, а також інші працівники в разі прийняття відповідного рішення лікарською комісією не рідше одного разу на п'ять років проходять періодичні огляди в центрах профпатології та інших медичних організаціях, що мають право на проведення попередніх і періодичних оглядів, на проведення експертизи професійної придатності та експертизи зв'язку захворювання з професією.

38. У разі виявлення лікарем-психіатром і (або) наркологом осіб з підозрою на наявність медичних протипоказань, що відповідають профілю даних фахівців, до допуску на роботи з шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами, а також до робіт, при виконанні яких обов'язково проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зазначені особи у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, направляються для огляду в лікарській комісії, уповноваженої на те органом охорони здоров'я.

39. Центри профпатології та інші медичні організації, що мають право на проведення періодичних оглядів, на проведення експертизи професійної придатності та експертизи зв'язку захворювання з професією, при проведенні періодичного огляду можуть залучати медичні організації, які мають право відповідно до чинних нормативно-правовими актами на проведення попередніх і періодичних оглядів і експертизи професійної придатності.

40. У разі підозри про наявність у працівника професійного захворювання під час проведення періодичного огляду медична організація видає працівнику напрямок в центр профпатології або спеціалізовану медичну організацію, що має право на проведення експертизи зв'язку захворювання з професією, а також оформляє і направляє в установленому порядку повідомлення про встановлення попереднього діагнозу професійного захворювання в територіальний орган федеральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення державного контролю та нагляду в сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя.

41. У випадках труднощі визначення професійної придатності працівника в зв'язку з наявними у нього захворюванням і з метою експертизи професійної придатності медична організація спрямовує працівника в центр профпатології або спеціалізовану медичну організацію, що має право на проведення експертизи зв'язку захворювання з професією і професійної придатності відповідно до чинного законодавством Російської Федерації.

42. За підсумками проведення оглядів медична організація не пізніше ніж через 30 днів після завершення періодичного медичного огляду узагальнює результати проведених періодичних оглядів працівників і спільно з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного контролю та нагляду в сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення і представниками роботодавця, становить заключний акт.

43. У заключному акті вказується:

найменування медичної організації, що проводила попередній огляд, адреса її місцезнаходження і код за свідоцтво про Державну;

дата складання акта;

найменування роботодавця;

загальна чисельність працівників, у тому числі жінок, працівників у віці до 18 років, працівників, яким встановлено стійку ступінь втрати працездатності;

чисельність працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

чисельність працівників, зайнятих на роботах, при виконанні яких обов'язково проведення періодичних медичних оглядів (обстежень) з метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення і поширення захворювань, в тому числі жінок, працівників у віці до 18 років, працівників, яким встановлено стійку ступінь втрати працездатності ;

чисельність працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, в тому числі жінок, працівників у віці до 18 років, працівників, яким встановлено стійку ступінь втрати працездатності;

чисельність працівників, які пройшли періодичний медичний огляд, в тому числі жінок, працівників у віці до 18 років, працівників, яким встановлено стійку ступінь втрати працездатності;

відсоток охоплення працівників періодичним медичним оглядом;

список осіб, які пройшли періодичний медичний огляд, із зазначенням статі, дати народження, структурного підрозділу (за наявності), висновку медичної комісії;

чисельність працівників, які не завершили періодичний медичний огляд, в тому числі жінок, працівників у віці до 18 років, працівників, яким встановлено стійку ступінь втрати працездатності;

список працівників, які не завершили періодичний медичний огляд;

чисельність працівників, які не пройшли періодичний медичний огляд, в тому числі жінок, працівників у віці до 18 років, працівників, яким встановлено стійку ступінь втрати працездатності;

список працівників, які не пройшли періодичний медичний огляд;

чисельність працівників, які не мають медичні протипоказання до роботи;

чисельність працівників, що мають тимчасові медичні протипоказання до роботи;

чисельність працівників, що мають постійні медичні протипоказання до роботи;

чисельність працівників, які потребують проведення додаткового обстеження (висновок не дано);

чисельність працівників, які потребують обстеженні в центрі профпатології;

чисельність працівників, які потребують амбулаторному обстеженні і лікуванні;

чисельність працівників, які потребують стаціонарного обстеження і лікування;

чисельність працівників, які потребують санаторно-курортному лікуванні;

чисельність працівників, які потребують диспансерного спостереження;

список осіб з встановленим попереднім діагнозом професійного захворювання із зазначенням статі, дати народження; структурного підрозділу (за наявності), професії (посади), шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і робіт;

перелік вперше встановлених хронічних соматичних захворювань із зазначенням класу захворювань за Міжнародною класифікацією хвороб - 10 (далі - МКХ-10);

перелік вперше встановлених професійних захворювань із зазначенням класу захворювань по МКБ-10;

результати виконання рекомендацій попереднього заключного акта;

рекомендації роботодавцю щодо реалізації комплексу оздоровчих заходів, включаючи профілактичні та інші заходи.

44. Заключний акт затверджується головою лікарської комісії і завіряється печаткою медичної організації.

45. Заключний акт складається в чотирьох примірниках, які надсилаються медичної організацією протягом 5 робочих днів з дати затвердження акта роботодавцю, в центр профпатології суб'єкта Російської Федерації, територіальний орган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного контролю та нагляду в сфері забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя населення.

Один екземпляр заключного акта зберігається в медичній організації, що проводила періодичні огляди, протягом 50 років.

46. ??Центр профпатології суб'єкта Російської Федерації узагальнює і аналізує результати періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на території даного суб'єкта Російської Федерації і не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним, направляє узагальнені відомості в Федеральний Центр профпатології Мінздоровсоцрозвитку Росії і в орган управління охороною здоров'я даного суб'єкта Російської Федерації.

47. Федеральний центр профпатології Мінздоровсоцрозвитку Росії не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, подає відомості про проведення періодичних оглядів працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, в Мінздоровсоцрозвитку Росії.

IV. МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ДОПУСКУ ДО РОБІТ

48. Працівники (особи, що надходять на роботу) не допускаються до виконання робіт з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також робіт, при виконанні яких обов'язково проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) з метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення і поширення захворювань, при наявності наступних загальних медичних протипоказань:

вроджені вади розвитку, деформації, хромосомні аномалії зі стійкими вираженими порушеннями функції органів і систем;

наслідки пошкоджень центральної і периферичної нервової системи, внутрішніх органів, кістково-м'язової системи та сполучної тканини від впливу зовнішніх факторів (травми, радіація, термічне, хімічне та інше вплив і т. д.) з розвитком незворотних змін, що викликали порушення функції органів і систем вираженому ступені;

захворювання центральної нервової системи різної етіології з руховими і чутливими порушеннями вираженому ступені, розладами координації і статики, когнітивними і мнестико-інтелектуальними порушеннями;

нарколепсия і катаплексія;

захворювання, що супроводжуються розладами свідомості: епілепсія та епілептичні синдроми різної етіології, синкопальні синдроми різної етіології та ін .;

психічні захворювання з важкими, стійкими або часто загострюється хворобливими проявами і прирівняні до них стану, що підлягають обов'язковому динамічному спостереженню в психоневрологічних диспансерах <1>;

---

<1> В випадках виражених форм розладів настрою, невротичних, пов'язаних зі стресом, соматоформних, поведінкових розладів і розладів особистості питання про професійну придатність до відповідних робіт вирішується індивідуально комісією лікарів-фахівців, що відповідають профілю захворювання, за участю лікаря-профпатолога.

алкоголізм, токсикоманія, наркоманія;

хвороби ендокринної системи прогресуючого перебігу з ознаками ураження інших органів і систем і порушенням їх функції 3 - 4 ступеня;

злоякісні новоутворення будь-якої локалізації <1>;

---

<1> Після проведеного лікування питання вирішується індивідуально комісією лікарів-фахівців, профпатологом, онкологом.

захворювання крові та кровотворних органів з прогресуючим і рецидивуючим перебігом (гемобластози, виражені форми гемолітичних і апластичні анемій, геморагічні діатези);

гіпертонічна хвороба III стадії, 3 ступеня, ризик IV;

хронічні хвороби серця і перикарда з недостатністю кровообігу ФК III, НК 2 і більше ступеня;

ішемічна хвороба серця:

стенокардія ФК III - IV;

з порушенням провідності (синоаурикулярная блокада III ступеня, слабкість синусового вузла);

пароксизмальні порушення ритму з потенційно злоякісними шлуночковими аритмій і порушеннями гемодинаміки;

постінфарктний кардіосклероз, аневризма серця;

аневризми і розшарування будь-яких відділів аорти і артерій;

облітеруючий атеросклероз аорти з облітерацією вісцеральних артерій і порушенням функції органів;

облітеруючий атеросклероз судин кінцівок, тромбангіїт, аортоартеріїт з ознаками декомпенсації кровопостачання кінцівки (кінцівок);

варикозна і посттромбофлебітична хвороба нижніх кінцівок з явищами хронічної венозної недостатності 3 ступеня і вище;

лимфангиит і інші порушення лімфовідтоку 3 - 4 ступеня;

ревматизм: активна фаза, часті рецидиви з ураженням серця та інших органів і систем і хронічною серцевою недостатністю 2 - 3 ступеня;

хвороби бронхолегеневої системи з явищами дихальної недостатності або легенево-серцевої недостатності 2 - 3 ступеня;

активні форми туберкульозу будь-якої локалізації;

ускладнений перебіг виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки з хронічним часто (3 рази і більше за календарний рік) рецидивуючим перебігом і розвитком ускладнень;

хронічні гепатити, декомпенсовані цироз печінки і інші захворювання печінки з ознаками печінкової недостатності 2 - 3 ступеня і портальної гіпертензії;

хронічні хвороби нирок і сечовивідних шляхів з явищами хронічної ниркової недостатності 2 - 3 ступеня;

неспецифічний виразковий коліт і хвороба Крона тяжкого перебігу;

дифузні захворювання сполучної тканини з порушенням функції органів і систем 3 - 4 ступеня, системні васкуліти;

хронічні захворювання периферичної нервової системи і нервово-м'язові захворювання зі значними порушеннями функцій;

хронічні захворювання опорно-рухового апарату з порушеннями функції 2 - 3 ступеня;

хронічні захворювання шкіри:

хронічна поширена, часто рецидивуюча (не менше 4 разів на рік) екзема;

псоріаз універсальний, поширений, артропатичний, пустульозний, псоріатичний еритродермія;

вульгарна пухирчатка;

хронічний незворотний поширений іхтіоз;

хронічний прогресуючий атопічний дерматит;

хронічні, рецидивуючі форми інфекційних і паразитарних захворювань, поствакцинальні поразки в разі неподдающихся або трудноподдающихся лікування клінічних форм;

вагітність і період лактації <1>;

звичне невиношування і аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного віку <1>;

---

<1> Тільки для осіб, які працюють в контакті з шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами, зазначеними в Переліку факторів.

глаукома будь-якій стадії при нестабілізованому перебігу.

49. Додаткові медичні протипоказання вказані в Переліку факторів та Переліку робіт.

  ОБСТЕЖЕННЯ) ПРАЦІВНИКІВ 6 сторінка |  Мета та завдання ознайомлювальних НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати