На головну

 ПО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ |  Етапи педагогічної практики |  Науково-методичне керівництво практикою |  Обов'язки керівника, відповідального за практику |  установа |  Обов'язки вчителя (фахівця АФК) базового освітнього закладу |  Ключові знання і вміння студентів |  Корекційних) закладах |  Звіт про педагогічну практику у спеціалізації |  Можливі теми бесід і консультацій з батьками та членами родини дітей з відхиленнями в стані здоров'я |

додаток 4

  1.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
  2.  VI. Додаток 1. Каталог типових документів
  3.  Клінічні протоколи діагностики та лікування хворих », додаток №1 до Наказу МОЗ РБ № 274 від 19.05.2005 р).
  4.  Математичне додаток до глави
  5.  Математичне додаток до глави
  6.  Математичне додаток до глави
  7.  Математичне додаток до глави

Структура і зміст корекційних занять (ЛФК)

Основною формою корекції порушень в руховій сфері у дітей з проблемами в розвитку є корекційні заняття - ЛФК, передбачені навчальним планом спеціальних (корекційних) освітніх установ, і проводяться вони два рази на тиждень у другій половині дня. Заняття можуть бути малогруповий (по 5-6 чоловік) і індивідуальними. Малогруповий заняття формуються з урахуванням вікових особливостей, ступеня порушених функцій, виду пересувань, попереднього сенсорного досвіду, наявність навичок просторового орієнтування та ін. При регулюванні психофізичної навантаження слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Зміст занять ЛФК, як і уроку фізичної культури, визначаються завданнями програмного матеріалу по ЛФК для дітей конкретної нозологічної групи.

Заняття ЛФК, на відміну від освітнього уроку АФВ, мають ряд специфічних особливостей, які визначають цілеспрямований педагогічний вплив на корекцію відхилень у стані здоров'я, обумовлених основним захворюванням, і мають корекційну і диференційовану спрямованість. Результативність засвоєння навчального матеріалу не оцінюється за п'ятибальною системою, а враховуються зміни показників фізичної підготовленості і функціональних характеристик займаються.

Діти з обмеженими можливостями потребують:

· В корекції життєво необхідних рухових умінь, навичок пересування;

· В корекції статури, постави, вертикальної пози;

· В корекції сенсорного сприйняття програмного матеріалу;

· В корекції функцій серцево-судинної і дихальної систем;

· В корекції дрібної моторики рук і маніпулятивно-предметної діяльності;

· В розслабленні спастичних м'язів і стимуляції ослаблених м'язів, в забезпеченні рухливості в суглобах;

· У розвитку і корекції функцій вестибулярного апарату;

· В корекції психоемоційних порушень, обумовлених основним захворюванням;

· У своєчасній профілактиці та попередження розвитку вторинних відхилень у стані здоров'я.

Корекційно-розвивальний урок (заняття ЛФК) тривалістю 40 хвилин складається з трьох частин: підготовчої, основної та заключної. Тривалість частин уроку варіюється в залежності від стану здоров'я займаються, віку і рівня фізичної та сенсорної підготовленості дітей. У дошкільнят і у дітей 1-2 класів тривалість підготовчої та заключної частин уроку за часом більше, ніж в 3-4 класах. У міру набуття рухового досвіду і адаптації організму дитини до фізичного навантаження тривалість основної частини заняття збільшується. Підготовча (вступна) частина занять є поступову підготовку всіх систем організму дитини до майбутньої фізичному навантаженні. При цьому передбачається вирішення наступних завдань: розвиток навичок пересування (ходьби, бігу); розвиток навичок просторового орієнтування; корекція скутості рухів; помірне вплив на серцево-судинну і дихальну системи; активізація роботи збережених аналізаторів до сприйняття навчального матеріалу і навколишнього простору; оптимальний вибір вихідного положення для основної частини уроку; виховання свідомого і зацікавленого ставлення до занять ЛФК.

В основній частині уроку передбачається вирішення таких завдань, як: зміцнення здоров'я, загартовування дітей; корекція і профілактика розвитку порушень опорно-рухового апарату (постави, плоскостопості); поліпшення функцій вестибулярного апарату, корекція точності рухів, координаційних здібностей; навчання самоконтролю за збереженням положення правильної постави, вертикальної пози; зміцнення м'язового корсету; розвиток м'язово-суглобового відчуття, психомоторики тощо. Передбачаються спеціальні завдання з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку як фізичних, так і психічних функцій і освітніх потреб займаються, які є актуальними для навчання конкретної дитини. Крім корекції і профілактики рухових порушень, ставляться завдання розвитку у дітей інтересу до самовдосконалення, самоконтролю, впевненості в своїх силах і можливостях.

У заключній частині заняття (3-5 хвилин) передбачається зниження фізіологічної та емоційного навантаження, нормалізація діяльності серцево-судинної системи, зняття втоми, закріплення сформованих в основній частині заняття навичок, використання корекційних рухливих ігор, вправ, спрямованих на релаксацію і перехід до подальшого включення займаються в режим дня заснування.

До особливостей проведення занять ЛФК дітей з обмеженими можливостями ставляться: використання принципів диференційованого і комплексного підходу до вирішення проблем дитини, індивідуалізація в дозуванні фізичних вправ і помірність впливу фізичних вправ, використання спеціальних наочних посібників, засобів АФК, технічних засобів навчання (ТСО), ортопедичних укладок , корекційних рухливих ігор, доступних для сприйняття займаються. Правильний вибір вихідного положення при корекції порушень опорно-рухового апарату (постави, сколіозу, ДЦП) забезпечує найбільшу працездатність м'язів. Найбільш вигідним вихідним становищем в ЛФК є положення лежачи, яке має наступні переваги:

· Найбільш оптимальна розвантаження опорно-рухового апарату в цілому;

· При рухах, виконуваних головою, плечовим поясом і кінцівками, м'язи тулуба є фіксаторами, створюючи відповідну опору;

· Надається можливість ізольовано і дозовано домогтися скорочення потрібних м'язових груп, виключивши роботу м'язів, які не потребують зміцнення;

· Легше утримувати хребет у прямому правильному положенні;

· В положенні лежачи, в порівнянні з положенням стоячи, пульс знижується на 10-11%;

· Пріоритетне становище для виконання вправ на розслаблення м'язів і дихальних вправ.

Крім корекційних занять (ЛФК), вельми корисне плавання і дотримання статико-динамічного режиму дня учнів.

Найважливішими умовами для занять ЛФК є:

· Рішення задач по розвитку, навчання, корекції та попередження рухових порушень на ранніх етапах розвитку дитини;

· Орієнтація на адаптаційно-компенсаторні можливості займаються;

· Облік зони актуального і найближчого розвитку дитини;

· Використання інноваційних педагогічних технологій, традиційних і нетрадиційних засобів АФК, спеціальних методів і методичних прийомів навчання;

· Регулярний лікарсько-педагогічний контроль за самопочуттям займаються;

· Створення корекційно-розвивального середовища: сприятливою, спокійної обстановки, довірчих відносин між учителем і дитиною, що забезпечують позитивні емоції, зацікавленість займаються в корекції порушених функцій, в здоровому способі життя і сприяють успішній соціалізації та інтеграції дітей з обмеженими можливостями.

Для зручності роботи фахівець АФК може на кожну дитину завести інформаційну карту, де фіксуються: прізвище, ім'я дитини, вік (клас), основне захворювання, супутні захворювання і вторинні відхилення в стані здоров'я, група здоров'я, рекомендації лікарів-спеціалістів, а також простежується динаміка розвитку його фізичної підготовленості за певний період (чверть, півріччя, навчальний рік).

Таблиця 7

Орієнтовна інформаційна карта дитини із зоровою депривації

Петрова Світлана - 8 років, 2 клас

 Основне (офтальмологічне) захворювання  Стан полів зору, кольоросприйняття  Хвороби, що супруводжують  Вторинні відхилення в состоянііздоровья  Група здоров'я  рекомендації лікарів
 Міопія високого ступеня, ністагм  Звужене поле зору, порушено сприйняття червоного кольору  Пієлонефрит, судомний синдром  Порушення постави у фронтальній площині, Плоскостопість  Спец. гр.  Ограніченіяфізіческой навантаження, протипожежні-показані заняття в басейні

Таблиця 8

Орієнтовна карта динаміки розвитку фізичних якостей незрячого дитини з 1-го по 4-й рік навчання

 Показники фізичної підготовленості  Тести, одиниця виміру  1 годобуче-ня  2 годобуче-ня  3 годобуче-ня  4 годобуче-ня
 гнучкість  Нахил вперед стоячи на гімнастичній лаві (с / см)  Початок уч. г / Кінець уч .р.      
 Швидкісно-силові якості:  Стрибок в довжину з місця (см)        
 Силові якості: Сила м'язів рукіСіла м'язів спіниСіла м'язів живота  Вимірювання сили правої і лівої руки за допомогою динамометра (кг) Утримання тулуба в положенні лежачи на животі прогнувшись (сек.) Підйом тулуба з положення лежачи на спині, руки за головою (к-ть повторень)        
 просторова орієнтування  Самостійне пересування по залу (бали)        
 Функціональний показник апарату зовнішнього дихання  Визначення ЖЄЛ за допомогою спірометрії (мл)        

  Підготовка до уроку АФВ в спеціальних (корекційних) закладах |  Зразкові форми роботи з батьками, які виховують дітей з відхиленнями в стані здоров'я
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати