На головну

Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1.  Corona SI 82; заощаджують енергію профілі, що задовольняють високим вимогам
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  I. Загальні положення
  5.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Загальні рекомендації
  7.  I. Загальні вимоги охорони праці

Контрольна робота є індивідуальним, завершеною працею, що відображає інтереси студента, його знання, навички та вміння. Основною метою виконання контрольної роботи є розвиток мислення, творчих здібностей студента, прищеплення йому первинних навичок самостійної роботи, пов'язаної з пошуком, систематизацією і узагальненням наявної наукової, навчальної та економічної літератури. Важливо поглиблене вивчення будь-якого питання, теми, розділу навчальної дисципліни, формування умінь аналізувати і критично оцінювати досліджуваний науковий і практичний матеріал, оволодіння методами сучасних наукових досліджень і комерційних розрахунків.

Контрольна робота має на меті поглибити знання студентів з окремих питань (тем) дисципліни, що вивчається, оцінити вміння працювати зі спеціальною літературою, виявити здатність учнів здійснювати необхідні узагальнення, в тому числі, вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Обов'язкові вимоги до студента при виконанні контрольної роботи:

1. вміння здійснювати підбір літератури за обраною темою, порівнювати різні точки зору, що публікуються в наукових джерелах;

2. робити обґрунтовані висновки і узагальнення;

3. правильно визначити основні поняття і категорії, послідовно і чітко викладати матеріал і отримані результати.

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог до наукових робіт (структурування, посилання на цитовану літературу, оформлення таблиць, графіків, малюнків, списку використаних джерел, додатків).

Студентам надається право вибору теми контрольної роботи в межах тематики, яка визначається кафедрою. Вибір теми визначається особистими, професійними і науковими інтересами, що склалися за час навчання, схильностями і захопленнями студента, а також наявністю наукових кадрів відповідної тематики, матеріалу, літератури і формулюється з урахуванням актуальності теми, її значущості і перспективності.

Контрольна робота повинна бути підготовлена ??студентом самостійно, мати аналітичний, а не описовий характер, містити науково-дослідні елементи.

Загальними вимогами до контрольної роботи є:

1. чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;

2. переконливість аргументації, стислість і ясність формулювань, що виключають неоднозначність тлумачення;

3. конкретність викладу основних результатів і висновків, їх практична значущість;

4. обгрунтованість особистих припущень і рекомендацій автора.

Цінність контрольної роботи істотно підвищується, якщо вона ґрунтується на результатах, отриманих самим студентом під час самостійного дослідження.

Результатом контрольної роботи є - розробка на основі отриманих емпіричних даних рекомендацій, програми або проекту спрямованих на перетворення об'єкта дослідження. Завдання на виконання контрольної роботи орієнтовані на отримання та закріплення кваліфікаційних умінь і навичок економіста-менеджера.

Цілі і завдання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи - складова частина навчального процесу, що передбачає самостійну роботу студента. Цілі контрольної роботи різноманітні: наукова, пізнавальна, навчальна, методична. Дані цілі проявляються через такі конкретні завдання контрольної роботи:

1. систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих на лекціях і практичних заняттях в процесі навчання;

2. прищеплення навичок самостійної роботи з підбору наукової літератури;

3. вміння самостійно систематизувати й висловлювати економічні знання, отримані в процесі самостійного вивчення літератури;

4. поглиблене вивчення найбільш актуальних економічних і управлінських проблем, з'ясування зв'язку теорії з практикою.

Структура і зміст контрольної роботи. До структурних елементів контрольної роботи відносять:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Введення.

4. Основна частина.

5. Завдання.

6. Висновок.

7. Бібліографічний список.

8. Додатки.

Всі складові елементи контрольної роботи пов'язані між собою і підпорядковані цілям і завданням, поставленим перед самостійним дослідженням. До кожного структурного елементу пред'являються свої вимоги, виконання цих вимог в значній мірі визначає якість роботи.

У вступі відображаються:

1. обгрунтування вибору теми, актуальність і значущість для науки і економічної або менеджерської практики;

2. короткий огляд літератури з даної теми;

3. мета роботи і завдання;

4. межі дослідження (актуальність дослідження, об'єкт, предмет, мета, завдання, гіпотези, методи);

5. коротка характеристика матеріалів, на основі яких виконана робота.

Зазвичай введення займає обсяг - 2-2,5 сторінки.

актуальність для сучасної економічної та управлінської діяльності може полягати в тому, що певні проблеми постають перед економістами-менеджерами (в соціально-економічній політиці держави, в економіці підприємства, у сфері праці та економіки, в маркетингу, підприємництво, плануванні і ціноутворення і т.п. ). Однак готових (ефективних) рішень, технологій, рекомендацій в науці ще не отримано.

мета-ті наукові і практичні результати, які повинні бути досягнуті в результаті проведення експерименту, дослідження.

Об'єкт дослідження - Це те, на що спрямований процес пізнання.

Предмет вивчення - Це конкретний аспект явища, що знаходиться у фокусі Вашого дослідження.

Завдання дослідження являють собою все послідовні етапи організації та проведення дослідження з початку і до кінця, вони формулюють питання, на які повинен бути отримана відповідь для реалізації цілей дослідження.

Можливі формулювання завдань дослідження:

· Проаналізувати (вивчити) теоретичні і експериментальні роботи по темі дослідження (в тексті називається конкретна тематика).

· Охарактеризувати сутність явища, процесу, категорії ....

· Розглянути характеристики, види, типи явища, процесу, категорії ...

· Виявити закономірності, взаємозв'язку економічних процесів

· Проаналізувати статистичні дані, результати експерименту ...

· Розробити практичні рекомендації за результатами проведеного дослідження ...

Основна частина контрольної роботи повинна складати близько 80% її обсягу. Основна частина ділиться на глави і параграфи. Змістом основної частини контрольної роботи є теоретичне осмислення проблеми і виклад емпіричного досвіду, фактичного матеріалу. Найчастіше спочатку викладаються основні теоретичні положення з досліджуваної теми, а потім конкретізіруемая текстової або емпіричний матеріал, який аргументовано підтверджує викладену теорію. Як правило, основна частина складається з декількох параграфів (найчастіше від 2 до 4). Параграфи повинні бути відповідні один одному, як по структурному поділу, так і за обсягом.

висновок містить: Підсумки власного дослідження, узагальнення та висновки. Висновок повинен містити короткі висновки за результатами контрольної роботи, оцінку повноти виконання завдання і рекомендації щодо практичного та наукового застосування результатів роботи. На закінчення не повинно міститися малюнків, формул і таблиць. За виконання контрольних робіт |  Етапи підготовки контрольної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати