Головна

 Завдання з педагогічної практики |  Курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Студентів 5 курсу очного відділення |  Завдання по безперервної педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 3-го курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 4-го курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 9-му семестрі |  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 10-му семестрі |  Організація індивідуальної педагогічної діяльності |

Рекомендації щодо виставлення підсумкової оцінки педагогічної практики

  1.  Cистема показників для оцінки ринкової активності
  2.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  3.  I. Загальні рекомендації
  4.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  6.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять
  7.  III. Матеріали судової практики
  • оцінка«Відмінно» виставляється студенту, який:

· На високому рівні виконав в повному обсязі всі завдання програми педагогічної практики, проявив при цьому вміння, спираючись на теоретичні знання вивчених дисциплін, правильно визначати і ефективно вирішувати завдання навчально-виховної роботи;

· Проявив самостійність, творчий і дослідницький підхід в області планування і організації освітнього процесу: структура уроку, види робіт були раціональні і відповідали головної мети уроку; практикант правильно розподіляв час на уроці, вів урок вільно, не звертаючись до конспекту, вмів по ходу уроку коригувати заплановану діяльність як свою, так і учнів, використовував інноваційні методи роботи, умів використовувати на уроці необхідні наочні посібники, технічні засоби навчання, при необхідності сам виготовляв потрібні посібники;

· Домігся загального поліпшення успішності в класі і підвищення інтересу учнів до навчального предмета «Основи безпеки життєдіяльності»; не менше половини всіх відвіданих уроків у студента оцінені на «відмінно»;

· На високому рівні планував і здійснював виховну роботу в класі, використовував сучасні форми виховної роботи з дітьми даного віку на основі індивідуального підходу, домагався формування у них духовних, моральних цінностей і патріотичних переконань;

· Вміло проводив психолого-педагогічні дослідження особистості школяра і класного колективу, з метою визначення основних напрямків подальшої навчально-виховної роботи з ними;

· В системі індивідуальної оцінки результатів педагогічної практики - не менше ніж по 65% оцінюваних заходів і завдань отримав оцінку «відмінно», а по іншим - не нижче ніж оцінку «добре», при цьому практика в школі оцінена на «відмінно».

2. Оцінка «добре»Виставляється студенту, який:

· Повністю виконав намічену на період педагогічної практики програму, проявив вміння, спираючись на теоретичні знання вивчених дисциплін, визначати і вирішувати завдання навчально-виховної роботи, але в проведенні окремих видів робіт допускав незначні помилки;

· Проявив хороші знання в області планування і організації освітнього процесу: при плануванні уроків проявив достатню самостійність, грамотно, на прикладі зразка планував свою діяльність на уроці, правильно визначав цілі і завдання уроку, відбирав наочні посібники, вміло користувався методами і методичними прийомами, вільно орієнтувався в навчальному матеріалі, але при цьому допускав невеликі помилки методичного або теоретичного характеру в ситуаціях, не передбачених планом уроку;

· Домігся поліпшення успішності окремих груп учнів в результаті додаткових занять і підвищення інтересу до навчального предмету «Основи безпеки життєдіяльності», а не менше двох третин оцінок за уроки складають оцінки «добре»;

· На належному рівні планував і здійснював виховну роботу в класі, використовував відомі форми виховної роботи з дітьми даного віку, з метою формування у них духовних, моральних цінностей і патріотичних переконань;

· Показав хороші навички проведення психолого-педагогічних досліджень особистості школяра і класного колективу, тим не менш, мав труднощі у визначенні основних напрямків подальшої навчально-виховної роботи з ними на основі результатів дослідження;

· В системі індивідуальної оцінки результатів педагогічної практики - не менше ніж по 65% оцінюваних заходів і завдань отримав оцінку «добре» і «відмінно», а по іншим - не нижче ніж оцінку «задовільно», при цьому практика в школі оцінена на «відмінно »або« добре ».

3. Оцінка «задовільно»Виставляється студенту, який:

· Виконав в основному програму педагогічної практики, однак, не виявив глибоких теоретичних знань, не в повній мірі опанував уміння їх застосовувати, допускав помилки в плануванні і проведенні окремих видів робіт;

· Проявив поверхневі знання в області планування і організації освітнього процесу: при підготовці до уроків студент потребував консультації методиста, виявляв мало самостійності, творчості, не показав вміння планувати типові уроки на основі зразків; зазнавав труднощів у розбудові уроку при раптовій зміні плану уроку, був скований і прив'язаний до нього; при розборі уроків не завжди міг дати повний і критичний самоаналіз уроку;

· Насилу підтримував наявний у учнів рівень успішності і інтерес до навчального предмету «Основи безпеки життєдіяльності»; більше половини уроків студента оцінені як «задовільні»;

· При плануванні та організації виховної роботи в класі зазнавав труднощів у виборі форм і методів виховної роботи з дітьми даного віку, не показав умінь у проведенні виховних заходів;

· При проведення психолого-педагогічних досліджень особистості школяра і класного колективу була відсутня самостійність, потребував консультації, не міг визначати основні напрямки подальшої навчально-виховної роботи з учнями на основі результатів дослідження;

· В системі індивідуальної оцінки результатів педагогічної практики - по всіх оцінюваних заходам і завданням отримав оцінки не нижче «задовільно», при цьому практика в школі оцінена тільки на позитивну оцінку.

4. Оцінка «незадовільно»Виставляється студенту, який:

1. не виконав основних завдань педагогічної практики, має слабкі теоретичні знання і не опанував уміннями ставити і вирішувати конкретні навчально-виховні завдання, не навчився встановлювати педагогічно доцільні взаємини з учнями;

· Проявив поверхневі знання в області планування і організації освітнього процесу: при підготовці до уроків студент потребував консультації методиста, виявляв мало самостійності, творчості, не показав вміння планувати типові уроки на основі зразків; зазнавав труднощів у розбудові уроку при раптовій зміні плану уроку, був скований і прив'язаний до нього; при розборі уроків не завжди міг дати повний і критичний самоаналіз уроку;

· При підготовці до уроку не міг грамотно скласти план-конспект, потребував консультації вчителя і методиста, а при проведенні уроків показав слабке володіння предметом, допускав грубі помилки, був не впевнений в собі, скутий планом, не володів дисципліною, уроки не були результативними , не досягали мети, а третина уроків була оцінена як «незадовільні»;

· Не має необхідних навичок в плануванні та організації виховної роботи в класі, не зміг до кінця практики встановити контакт з учнями класу, зазнавав труднощів у виборі форм і методів виховної роботи, не показав умінь у проведенні виховних заходів;

· Не зумів самостійно і грамотно провести психолого-педагогічні дослідження особистості школяра, не міг визначити основні напрямки подальшої навчально-виховної роботи з учнями на основі результатів дослідження;

· В системі індивідуальної оцінки результатів педагогічної практики - не більше ніж до 10% оцінюваних заходів і завдань оцінені як «незадовільно», при цьому практика в школі може бути оцінена, як позитивно, так і негативно. Оцінка результатів педагогічної практики |  Рекомендації з підготовки звіту з педагогічної діяльності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати