Головна

 Права і обов'язки студентів-практикантів |  Обов'язки кафедри безпеки життєдіяльності з організаційно-методичного керівництва педагогічною практикою |  Груповий керівник педагогічної практики. |  Обов'язки керівників і викладачів навчального закладу (бази практики) |  Курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Завдання з педагогічної практики |  Курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Студентів 5 курсу очного відділення |  Завдання по безперервної педагогічної практики |  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 9-му семестрі |

Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 3-го курсу очного та 4 курсу заочного відділення

  1.  III. Матеріали судової практики
  2.  III. Становлення ринкового соціалізму в Китаї
  3.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  4.  PAGE7. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  V. Благий, мудре початок править в долях людських, і немає тому гідності прекраснішого і щастя міцного і чистого, як сприяти благим звершень мудрості
  6.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  7.  VI. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

1. Щоденник педагогічної практики включає:

· Інформаційну сторінку (інформація про керівників педагогічної практики і співробітників освітньої установи, що беруть участь в організації та проходженні педагогічної практики студента);

· Розклад уроків (для класів, в яких проводиться педпрактика студента);

· Список учнів класу;

· Загальні відомості про учнів;

· Актив класу;

· Листок здоров'я;

· Індивідуальний план педагогічної практики (рекомендації з індивідуального планування наведені в розділі 2, (1.2.), В тому числі, план виховної роботи з учнями класу (рекомендації з планування та основні вимоги до плану виховної роботи дані в розділі 2, (3.1.) ;

· Зміст педагогічної практики (щоденні планові та позапланові заходи педагогічної практики).

2. Звіт з педагогічної практики, В якому відображені:

а) характеристика навчального закладу (тип, режим роботи, кількість годин на тиждень, що відводиться на вашу дисципліну, наявність додаткових занять, гуртків, секцій, факультативів, використовувані програми - базові або авторські, контингент учнів, «наповненість» класів і т. д. );

б) характеристика класу, в якому переважно проводилися уроки (рівень
 розвитку - мовного, інтелектуального; рівень соціальної адаптації - вміння спілкуватися з однолітками, з дорослими, в групі; помічені вами вікові особливості) на основі спостережень, бесіди з учителем і класним керівником;

в) оцінка результатів своєї практичної діяльності. Студент проводить самоаналіз своєї педагогічної діяльності в період проходження практики, в якому відображає свої «сильні сторони» (що вдалося, особисті «педагогічні придбання»); «Слабкі сторони» (що не вдалося або вдалося не в повній мірі, яких знань і умінь не вистачало); помічені особливості роботи, закономірності та найбільш типові труднощі; побажання та зауваження щодо організації та проведення педагогічної практики.

До звіту по педагогічній практиці додаються:

· Дидактичний аналіз відвіданого уроку (приблизна схема складання дидактичного аналізу уроку представлена ??в розділі 2. (1.3.), А план дидактичного аналізу відвідуваних уроків в додатку 10;

· Самоаналіз залікового уроку, в якому особливе місце повинні займати чітко сформульовані цілі (освітня, виховна та розвиваюча), а також чіткі уявлення про етапи задуманого і проведеного уроку і про методи, якими був забезпечений кожен етап. Виконуючи цю діяльність, студент повинен відповісти на питання: «Що я хотів зробити на уроці?», «Які методи, засоби і форми я для цього вибрав?», «Які результати?» (План самоаналізу уроку наведено в розділі 2. (1.4 .);

· Розроблений студентом тематичний план одного з розділів курсу «Основи безпеки життєдіяльності» на 2-го ступеня загальної освіти відповідно до завдання (рекомендації по тематичним планування дані в розділі 2. (1.6.);

· Плани-конспекти не менше не менше 5-ти уроків з ОБЖ різних типів і форм з підготовленими до них наочними посібниками (приблизна схема конспекту уроку дана в розділі 2. (2.1.7.);

· Психолого-педагогічна характеристика на одного учня (схема психолого-педагогічної характеристики школяра дана в розділі 2 (2.1.);

· Аналіз педагогічної майстерності вчителя (рекомендації за загальним аналізом педагогічної майстерності вчителя дані в розділі 2. (2.3.), а його приклади наведені в додатку 11;

· Підсумки виконання завдання з науково-дослідної роботи студента (НДРС).

3. Відгук-характеристика адміністрації освітнього закладу в якому дається коротка характеристика проведеної роботи студентом в період педагогічної практики, рівня його підготовки, ставлення до роботи, а також зазначається: кількість проведених студентом уроків в класах по темам; якість проведення уроків (володіння методичним інструментарієм, використання різноманітних засобів, додаткових джерел знань); застосування нетрадиційних методів навчання, свобода в спілкуванні зі школярами; проведення позакласної роботи з ОБЖ, її зміст та якість; загальне ставлення студента до практики; оцінка за педагогічну практику. До відзиву додається відомість індивідуальної оцінки педагогічної практики студента (додаток 6). Звітна документація за результатами педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 4-го курсу очного та 5 курсу заочного відділення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати