Головна

 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 050104 |  І 4 курсів |  Особливості організації та проведення безперервної педагогічної практики студентів випускного курсу |  Права і обов'язки студентів-практикантів |  Обов'язки кафедри безпеки життєдіяльності з організаційно-методичного керівництва педагогічною практикою |  Груповий керівник педагогічної практики. |  Обов'язки керівників і викладачів навчального закладу (бази практики) |  Курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Завдання з педагогічної практики |  Курсу очного та 5 курсу заочного відділення |

РОЗДІЛ I. ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  C) архівтеу программаси
  3.  I. Організаційно-методичний розділ
  4.  I. Програма страхування автокаско
  5.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  6.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  7.  II. Накопичення в підрозділі II

В системі професійної підготовки педагогічних кадрів важлива роль належить педагогічній практиці. Практика покликана поглибити і закріпити теоретичні знання, вміння і навички студентів по загально-професійних предметів і дисциплін предметної підготовки.

Основними умовами підвищення ефективності педагогічної практики є:

· Комплексний підхід до її змісту та молодіжні організації, систематичність, безперервність і спадкоємність в її проведенні;

· Реалізація навчальної, розвиваючої і виховує функцією;

· Розвиток професійно значущих якостей особистості студентів;

· Облік індивідуальних особливостей кожного студента;

· Формування у студентів інтересу до науково-дослідної роботи в галузі педагогічних наук;

· Створення атмосфери підвищення загальної і професійної культури, морального і фізичного вдосконалення особистості.

В основі системного підходу до практики студентів факультету безпеки життєдіяльності лежать принципи:

· синхронності практики відповідним теоретичних курсів, що дозволяє ілюструвати, доповнювати і поглиблювати теоретичні знання, закріплювати їх на практиці;

· послідовності ускладнення видів практичної діяльності студентів за формою і змістом;

· варіативності змісту практики в залежності від вихідної базової підготовки та специфіки майбутньої професійної діяльності.

Знайомство студента з професійною педагогічною діяльністю відбувається на 3 - 4 році навчання, коли під час практики майбутні вчителі включаються в викладацьку і виховну діяльність.

Зміст педагогічної практики студентів факультету безпеки життєдіяльності визначається цією програмою, яка включає: навчальну (в тому числі факультативні заняття і позакласну роботу за фахом) і виховну роботу, і служить закріпленню знань, умінь і навичок общепедагогического характеру. З них найбільш важливими, ключовими (для першого виходу на практику з проведенням занять), є навички: постановки цілей заняття, вибору і реалізації методів навчання і виховання, розрахунку часу на ті чи інші етапи уроку, організації навчальної діяльності учнів, спілкування з учнями.

Навчальна робота студентів в період педагогічної практики передбачає:

· Вивчення системи роботи освітньої установи;

· Оволодіння вміннями застосовувати на практиці принципи єдності навчання і виховання, конкретизації навчальних, розвиваючих і виховних цілей діяльності педагога, виділенню в змісті програмного матеріалу основні світоглядні поняття;

· Оволодіння професійно-педагогічними вміннями проведення системи позанавчальної роботи по предмету;

· Оволодіння методикою здійснення індивідуального підходу до дитини, формами і методами роботи з дітьми, що мають різний рівень інтелектуального розвитку і виховання;

· Вивчення методики і техніки проведення занять та інших форм організації навчання та розвитку дітей;

· Набуття навичок самостійного ведення навчальної роботи з дітьми з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;

· Вивчення передового педагогічного досвіду роботи педагога по предмету і освітнього закладу в цілому.

Виховна робота студентів в період педагогічної практики передбачає:

· Ознайомлення з плануванням і оволодінням основами методики організації виховної роботи навчального закладу;

· Придбання досвіду самостійного ведення виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;

· Вивчення за допомогою сукупності психолого-педагогічних методів вікових та індивідуальних особливостей дітей, складання психолого-педагогічних характеристик;

· Формування вміння педагогічно правильно будувати свої відносини з дітьми, їх батьками, колегами;

· Оволодіння вміннями і навичками суспільно-педагогічної роботи, виховання якостей соціально-активної особистості педагога.

Педагогічна практика студентів проводиться в умовах, максимально наближених до реальних умов майбутньої професійної діяльності - на базі освітніх закладів м Москви.

1. Організаційно-нормативні питання педагогічної практики ВСТУП |  Цілі, завдання та види педагогічної практики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати