На головну

Дәріс. Тәрбие үдерісінің формалары мен әдістері, құралдарының жүйесі. | Дәріс. Балалар ұжымы - тәрбиенің объектісі және субъектісі. | Дәріс. Сынып жетекшісі - сыныптың тәрбиелік жүйесін ұйымдастырушы. | Дәріс. Отбасы тәрбиесінің негіздері. | Дәріс. Тұтас педагогикалық үдерістің құрылымындағы оқыту. | Дәріс. Қазіргі мектептегі білім мазмұны. | Дәріс. Оқыту формалары, әдістері мен құралдары. | Дәріс. Оқушылардың оқу жетістіктерін диагностикалау және тестілеу. | Дәріс. Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық іс-әрекетін белсендендіру. | Дәріс. Білім берудегі инновациялық үдерістер және мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі педагогикалық технологиялар. |

Дәріс. ҚР-да 12 жылдық орта білім беру моделіне көшу жағдайындағы білім беруді басқарудың жаңа тәсілдері.

  1. АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
  2. Азақстан Республикасындағы саяси жаңару: жуй-күйі, мәселелері.
  3. Арнайы білім беру жүйеснің әлеуметтік - мәдени тұрғыдан қалыптасу тарихи кезеңдері.
  4. Аталған студенттерге төмендегідей білімдерін қалыптастыруға ықпал етеді.
  5. Білімді толық игеру технологиясы
  6. Дәріс тақырыбы: Компьютерлік сауаттылық, білімділік және мәдениет.
  7. Дәріс. Ғылыми дүниетаным - оқушының интеллектуалды дамуының негізі.

Жоспары:

1. 12 жылдық білім беру мақсаты, міндеттері.

2. 12 жылдық білім беретін мектеп құрылымы.

3.Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы.

Негізгі әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы.

2. Кенжеғұлова А. К. 12 жылдық білім берудің психологиялық -педагогикалық негіздері.

3. Пидкасистый П. И. Педагогика. - М.: 2001

4. Подласый И. П. Педагогика. - Минск, 2006

5. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.: Высшая школа, 1990

Қосымша әдебиеттер:

1. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика. Уч.пособие для инженерно-пед.институтов. Екатеринбург, 1996. - 344 с.

2. Бордовская Н. В., РеанА. А. Педагогика. «Серия учебник нового века», Санкт-Петербург, 2000.

3. Каракулов К. Ж. Школоведение. - Алматы

4. Конаржевский Ю. К. Анализ урока. /М.: Центр «Педагогичнский поиск», 2000

5. Коркина В. И. Дидактика в схемах и таблицах: Уч.пособие. - КарГУ. Караганда: Изд. ВО КарГУ, 2004

12 жылдық білім беру мақсаты, міндеттері. Тұжырымдаманың мақсаты - 12 жылдық мектеп жағдайында Қазакстан Республикасының жалпы орта білім беру жүйесін жаңарту жолдары мен дамыту стратегиясын айқындау.

Тұжырымдаманың міңдеттері:

- 12 жылдық мектептегі білім беру максатын, міндеттерін, құрылымын, мазмұнын және оку-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін ашып көрсету;

- 12 жылдық білім беруге көшудің қаржылык-экономикалық негіздемесін дайындау;

- Тұжырымдаманың күтілетін нәтижелерін анықтау.

Тұжырымдама төмендегі бөлімдерден тұрады:

- Әлемдік үрдістер мен отандык тәжірибеге сүйене отырып, 12 жылдык жалпы орта білім беруге көшудін негіздемесі.

- 12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты мен күтілетін нәтижелері.

- Жалпы орта білім беру құрылымы.

- Білім беру мазмүнын жаңартудың негізгі бағыттары.

- Білім беру процесін үйымдастырудың ерекшеліктері.

- Педагогикалық кадрлар.

- Білім берудің күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесі.

- Жалпы орта білім беру жүйесін басқару.

- 12 жылдық жалпы білім беру тұжырымдамасын іске асыру жағдайлары.

Әлемдік және отандық тәжірибеге сүйене отырып, 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшудің негіздемесі

Білім беру жүйесіндегі өзгерістерге негізделген әлемдік дамудың негізгі үрдістері мыналар болып табылады:

- қоғам дамуынын карқындылығы;

- постиндустриалдық, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениаралық өзара қатынас ауқымының кеңеюі;

- халықаралык ынтымақтастык, нәтижесінде шешілуі мүмкін ғаламдық проблемалардың туындауы және өсуі;

- қоғамның демократиялануы;

- экономиканың қарқынды дамуы, бәсекелестіктің өсуі;

- адам капиталы мәнінің артуы. [8; 47]

Осыған сәйкес дамыған елдердің білім беру жүйесінде білім беру философиясы мен әдіснамасын жаңарту үрдістері, білім беру мазмұның құру әдістерінің өзгеруі, білім беру мазмұнындағы жетілдірілген модельдердің жасалуы, білім беруді басқарудың тиімді тәсілдерін іздеу және т.б. үрдістер байқалып отыр.

Оқытудын дәстүрлі өнімсіз стилін ығыстыру және оқушылардың танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін жаңа дамытушы, сындарлы білім беру моделіне көшу әлемдік білім берудің стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады.

Қазақстандық жалпы орта білім беретін мектеп сонғы жылдары өзінің келбетін өзгертті. Білім беруді жаңарту жүйесін қолдайтын нақты қадамдар жасалды.

Олардың ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының әзірленуі және енгізілуі, кредиттік технология негізіндегі үш сатылы жоғары білім моделінің енгізілуі, вариативті білім берудін енгізілуі, білім сапасын бағалау критерийлерін әзірлеу жөнінде жүмыстар басталды.

Бірақ қол жеткен жетістіктер адам капиталының дамуы мен орнықты экономикалық есуді толық камтамасыз ете алмайды.

Қазақстанның білім беру жүйесінің даму деңгейіне кері ыкпал ететін мынадай факторлар қалып отыр:

- Орта білім беру жүйесінде диагностикалық мақсаттылыктың болмауы.

- Білім берудің жеке тұлғаның дамуына емес, формальды нәтижелерге бағдарлануы.

- Оқу жетістіктерін бағалауда оқушыны қызықтырмайтын, шынайылықты қамта-масыз етпейтін және қиындық тудыратын жағдайға душар ететін ескірген жүйенің сақ- талуы.

- Жасөспірімдердің тұлғалық, азаматтық және адамгершілік касиеттерінің жеткілікті дамымауы, өзін-өзі аныктау мотивтерінін болмауы, өзіндік кызығушылығы мен болашақ жоспарын сезіну деңгейінің төмендігі.

Қазақстан қоғамының қазіргі геосаяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайы, әлемдік білім кеңістігіне кірігуі Қазақстан Реслубликасының жалпы орта білім жүйесін жаңғыртуды, атап айтканда, орта білім мазмұны мен құрылымын, мақсаттарын қайта қарауды және оқыту мерзімін кеңейтуді талап етеді.

Қазіргі кезеңде 12 жылдық мектепке есептелген белгілі бір халықаралық білім беру стандарты қалыптасты.

Еуропа кеңесінің (1992 ж.) Декларациясына сәйкес 12 жылдық білім беру әлемдік білім кеңістігінде 136 елде жүзеге асырылуда. Олардын ішінде дамыған еддерден: АКШ., Жапония, Германия, Франция және т.б. ТМД елдерінен 12 жылдык окыту мерзімін Беларусь, Украина, Өзбекстан және Балтық елдері таңдады.

Қазақстанның 12 жылдық. білім беруге көшуі білім берудің жаңа ұлттық моделін жобалаудың стратегиялык міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдамасы - жалпы орта білім беру жүйесінің мақсаты, міндеттері, ұйымдастыру ұстанымдары мен бағыттары бейнеленетін негізгі құжат болып табылады.

Бұл Тұжырымдама Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Занына; «Казақстан Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспарына»; Қазақстан Республикасында білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы-на; Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Казакстан экономикалық, әлеуметтік, саяси жаңғырудың каркынды жолында» атты жолдауына, Болоньдегі Еуропа елдері білім министрлерінің кеңесіне, ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру туралы ұсыныстарына сәйкес әзірленді. Жоғары динамикалы, жаһандану дәуірінде өмір сүру үрдісін, ойлау мен қарым-қатынасты түбегейлі өзгертетін байланыс құралының қарқынды дамуы, сондай-ақ адамның интеллектісіне, әлаукаттылығына, оның икемділігінё, жасампаздык іс-әрекетіне қол жеткізетін тәсілдер қоғамның негізгі капиталы бола бастады. Қазақстан қоғамындағы мұндай жағдайда өзекті мәселелердің бірі - өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір сүруге дайын ғана емес, айналасындағы шынайы өмірге белсенді қатынасын байқатып, оны жақсартуға ықпал ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Осыған байланысты жеке тұлғаға қойылатын мынадай талаптар алдыңғы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, әлеуметтілік жауапкершілік, ой-өрісінің кендігі, жоғары кәсіби деңгейлі сауаттылык, танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы. Қазақстандық жалпы орта білім мазмүны оқушының өмірдегі құзыреттілігі үшін жеткіліксіз болып отырған әрбір оқу пәні бойынша білімі, білігі және дағдысын алу тәртібімен ғана сипатталады. Білім мазмұнының артық ақпараттылығы оқушының окуға ынтасының төмендеуіне және денсаулығының нашарлауына себепші болады. Мектеп бітірушінің әлеуметтік және қоғамдық өмірдегі тұрақты өзгерістерді ескере отырып, қоғам өміріне еркін енуіне дайындығын камтамасыз ететін жалпы орта білімді дамытудың каркынын арттыру кажеттілігін әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр.

Оқушыны тұлғалык дамыту міндеттерін іске асырудағы, оның психикалық және физио-логиялық денсаулығын сақтаудағы, әлеуметтендірудегі мектеп білімінің рөлін күшейтудің маңызы зор.

Практикалық ( семинар) сабақтардың жоспары

1. Тақырыбы. Тарихи-педагогикалық зерттеулердің әдістері, әдіснамасы.

Жоспары:

1.Ғылым және оқу пәні ретіндегі педагогика тарихының пәні, міндеттері мен әдістері.

2. Педагогика тарихының басқа ғылымдармен байланысы (жалпы тарих, философия, мәдениеттану, филология т.б.).

3. Педагогика тарихының әдіснамасы, педагогика тарихы мен қазіргі заман.

Мақсаты:Жоғары педагогикалық оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кәсіптік даярлау жүйесінде педагогика тарихының алатын орны, мақсаты мен міндеттері, педагогика тарихының басқа ғылымдармен байланысы, әдіснамасы туралы түсінік беру.

Бақылау сұрақтары:

1. Педагогика ғылымының саласы ретінде педагогика тарихы қандай мәселелерді зерттейді?

2. Педагогика тарихының пәні, мақсаты мен міндеттерін атаңыз?

3. Педагогика тарихының болашақ маман даярлаудағы рөлі мен маңызы қандай?

4. Педагогика тарихы қандай ғылымдармен тығыз байланысады?

5. Тарихи-педагогикалық құбылыстарды зерттеуде қандай әдістер кеңінен қолданылады?

Глоссарий:

Педагогика тарихы - ғылыми пән; объектісі білім берудің және педагогикалық ойдың және тәрбиелеудің қазіргі мәселелерімен бірлікте және өзара байланыстағы тарихи дамудың процесі ; пәні - тарихи-педагогикалық процестің фактілері, қарама-қайшылықтары , заңдылықтары, оларды талдау педагогикалық теория мен практиканың саласындағы саясатты жүзеге асыруды, болжауды және жоспарлауды қамтамасыз етуге септігін тигізеді.

Әдіс( гр. metohodos - танып білудің немесе зерттеудің жолы, теория, ілім ) - танып білу жолы; іс- әрекеттің, істің тәсілі, шындықты меңгерудің практикалық және теориялық тәсілдер мен операциялардың жиынтығы.

Зерттеу әдістері-құбылыстарды зерттеуге және алуан түрлі ғылыми мәселелерді шешуге арналған әдіс, тәсілдердің жиынтығы. Педагоикалық процестерді талдау әдістері: сауал-сұрақ жүргізу, әңгіме, рейтинг, бақылау, эксперимент т.б.; теориялық көздерді зерттеу әдістері: монографиялық, документациялық, салыстырмалы тарихи т.б. ; мәліметтерді өңдеу және талдау әдістері: статистикалық, статистикалық емес өңдеу т.б.

Тәжірибені зерттеу - педагогикалық зерттеудің ертеден қолданылып келе жатқан әдістерінің бірі.

Блиц-тест:Дәріс. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау және жоспарлау. | Тарихи-педагогикалық құбылыстарды зерттеуде қандай әдістер кеңінен қолданылады?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати