На головну

 Тест I рівня |  Основні форми теоретичного НАВЧАННЯ |  Основні форми ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ |  МЕТОДИКА ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ |  ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ |  І КОМПЛЕКСНЕ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ |  Що таке педагогічна технологія? |  В НАВЧАННІ |  КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ |  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ |

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА - ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

  1.  A.2.3 y-фактори кранових навантажень
  2.  I Діяльність як фактор розвитку
  3.  I. Які первинні фактори контролюють нервову активність, тобто кількість імпульсів, що передаються еферентних волокнами?
  4.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  5.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  6.  I. Спілкування і культура мови. Ознаки культури мовлення.
  7.  II) Деякі поняття звукових технологій

Педагог стає майстром своєї справи, професіоналом у міру того, як він освоює і розвиває педагогічну діяльність, опановує педагогічним капіталом, визнаючи педагогічні цінності. Історія професійної школи і педагогічної думки - це процес постійної оцінки, переосмислення, встановлення цінностей, перенесення відомих ідей і педагогічних технологій в нові умови. Уміння в старому, давно відомому побачити нове, гідно його оцінити і становить непорушний компонент педагогічної культури викладача.

технологічний компонент професійно-педагогічної культури включає в себе способи і прийоми педагогічної діяльності викладача. Цінності і досягнення педагогічної культури освоюються і створюються особистістю в процесі діяльності, що підтверджує факт нерозривному зв'язку культури і діяльності.

Педагогічна діяльність за своєю природою технологічна. У зв'язку з цим потрібно аналіз педагогічної діяльності, що дозволяє розглядати її як рішення різноманітних педагогічних завдань.

Категорія «педагогічна технологія» допомагає зрозуміти суть педагогічної культури, вона розкриває історично мінливі способи і прийоми, пояснює спрямованість діяльності в залежності від складних в суспільстві відносин. Саме в такому випадку педагогічна культура виконує функції регулювання, збереження, відтворення і розвитку педагогічної реальності.

Особистісно-творчий компонент професійно-педагогічної культури розкриває механізм її оволодіння і втілення як творчий акт. Процес присвоєння викладачем вироблених педагогічних цінностей відбувається на особистісно-творчому рівні. Освоюючи цінності педагогічної культури, особистість здатна перетворювати, інтерпретувати їх, що визначається як особистісними особливостями викладача, так і характером його науково-педагогічної діяльності.

Стає очевидним, що педагогічна культура є сферою творчого застосування і реалізації педагогічних здібностей особистості. У педагогічних цінностях особистість опредмечивает свої індивідуальні сили і опосередковує процес присвоєння моральних, естетичних, правових та інших відносин, тобто особистість, впливаючи на інших, творить себе, визначає свій власний розвиток, реалізуючи себе в діяльності.

Таким чином, можна сказати, що професійно-педагогічна культура- це міраи спосіб творчої самореалізації особистості викладача професійної школи в різноманітних ви- дах педагогічної діяльності і спілкування, спрямованих на освоєння, передачу і створення педагогічних цінностей і технологій.

Викладене уявлення професійно-педагогічної культури дає можливість вписати дане поняття в категоріальний ряд: культура педагогічної діяльності, культура педагогічного спілкування, культура особистості викладача професійної школи.

Формування педагогічної культури викладача професійної школи передбачає оволодіння технологією педагогічного спілкування, педагогічними інноваціями та імпровізацією, прийомами і способами організації навчальної, винахідливо-технічної діяльності учнів, технологією управління власної професійною діяльністю.

У логіці наших міркувань особливого значення набуває особистісний підхід до аналізу культури і виявлення особливостей формування особистості. Особистісний підхід передбачає, що його може здійснювати лише педагог, який усвідомлює особистістю самого себе. Тільки в цьому випадку він може побачити особистість в вихованця, зрозуміти його і будувати свою взаємодію з ним як діалог, як обмін інтелектуальними, емоційними і соціальними цінностями, завдяки чому надавати допомогу в розвитку особистості вихованця і розвивати себе як особистість. Найважливішою передумовою творчої діяльності є здатність виділяти своє «Я - професійне» з навколишнього педагогічної діяльності, протиставляти себе як суб'єкта об'єктів свого впливу і рефлексувати свої дії, слова і думки.

Особистісний сенс професійної діяльності вимагає від викладача досить високого ступеня активності, здатності керувати, регулювати свою поведінку відповідно до виниклими або спеціально поставленими педагогічними завданнями. Саморегуляція як вольове прояв особистості розкриває природу і механізм таких професійних рис особистості викладача, як ініціативність, самостійність, відповідальність і т.п.

Творчу особистість характеризують такі риси, як готовність до ризику, незалежність суджень, імпульсивність, пізнавальна «пунктуальність», критичність суджень, самобутність, сміливість уяви і думки, почуття гумору і схильність до жарту і ін. Дані якості розкривають особливості дійсно вільної, самостійної і активної особистості. Під сучасним поняттям «творча особистість» розуміється такий тип особистості, для якого характерна стійка, високого рівня спрямованості на творчість, мотиваційно-творче-ська активність, яка проявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей і які дозволяють їй досягти прогресивних, соціально та особисто значущих творчих результатів в одному або декількох видах діяльності.

Специфіка педагогічної творчості викладача професійної школи полягає в тому, що об'єктом і одночасно суб'єктом


тому його професійної діяльності є особистість учня, майбутнього кваліфікованого робітника-професіонала. Всі інші види творчої діяльності поступаються творчості педагогічному по своїй складності і відповідальності саме в силу того, що в процесі педагогічної діяльності відбувається «творіння» і «створення» особистості фахівця.

Викладач професійної школи в силу особливостей професійної діяльності поєднує наукова та педагогічна творчість. Безумовно, характер наукової діяльності, логіка і алгоритм вирішення наукових завдань детермінують алгоритм вирішення завдань педагогічно.

По-перше, педагогічна творчість більш «регламентовано» але часу. Етапи творчого процесу - виникнення педагогічного задуму, розробка, реалізація задуму та ін. Між собою «жорстко» пов'язані в часі, вимагають оперативного переходу від одного етапу до іншого. Якщо в діяльності письменника, художника, вченого цілком припустимі, іноді навіть необхідні, паузи між етапами творчого акту, то в практичній діяльності педагога вони частіше виключені. Викладач обмежений кількістю годин, що відводяться на вивчення конкретної теми, розділу, він обмежений аудиторних часом і т.д. В ході уроку, семінарського або лабораторного заняття виникають передбачувані і несподівані проблемні ситуації, що вимагають кваліфікованого рішення. Якість рішення, вибір найкращого варіанту можуть обмежуватися в силу зазначеної особливості, психологічної специфіки педагогічних завдань.

По-друге, отсроченность результатів творчих пошуків педагога. В інших сферах результати діяльності, як правило, матеріалізуються відразу ж і можуть бути співвіднесені з поставленою метою. Результати діяльності викладача втілюються в знаннях, навичках, уміннях, діяльності та поведінці майбутніх фахівців і оцінюються лише частково і відносно. Таким чином, ці вони не можуть служити обгрунтуванням рішення на кожному новому етапі педагогічної діяльності. Лише розвинені аналітичні, прогностичні, рефлексивні й інші здібності викладача дозволяють йому на основі часткових результатів прогнозувати результат його професійно-педагогічної діяльності.

По-третє, співтворчість викладача з учнями, колегами-викладачами в педагогічному процесі, засноване на єдності мети професійної діяльності. Атмосфера творчого пошуку в педагогічному колективі та навчальних групах навчаються виступає потужним стимулюючим фактором. Викладач як фахівець у певній галузі знань в ході навчально-виховної роботи, виробничої практики демонструє своїм учням творче ставлення до професійної діяльності.

Критерії повинні розкриватися через якісні ознаки (показники), у міру прояву яких можна судити про більшу


 чи меншою мірою вираженості даного критерію; вони повинні відображати динаміку вимірюваного якості в часі і культурно-педагогічному просторі і, по можливості, охоплювати основні види педагогічної діяльності. Прикладом таких критеріїв можуть служити:

1. Ціннісне ставлення до педагогічної реальності проявляється через розуміння і оцінку цілей і завдань педагогічної діяльності, усвідомлення цінності педагогічних знань, визнання цінності суб'єкт-суб'єктних відносин, задоволеність педагогічною працею.

2. Технолого-педагогічна підготовленість передбачає знання і вміння застосовувати методи вирішення аналітико-рефлексив-них, конструктивно-прогностичних, організаційно-діяльно-ки, оціночно-інформаційних та корекційно-регулюючих педагогічних завдань. Способи вирішення завдань визначаються через сукупність умінь, що відображають рівень розвитку особистості викладача як суб'єкта діяльності.

3. Интегративность видів педагогічної культури, що відображає рівень сформованості основних видів педагогічної культури і їх взаємозв'язок.

4. Ступінь розвитку педагогічного мислення як критерій
 професійно-педагогічної культури містить в собі іду
 щие показники: сформованість педагогічної рефлексії, від
 носіння до повсякденної педагогічному свідомості, проблемно-за
 позовної характер діяльності, гнучкість і варіативність мисленням
 ня, самостійність у прийнятті рішень.

5. Прагнення до новаторського і професійно-педагогічно
 му самовдосконалення за такими показниками, як наявність ча
 стной педагогічної системи, ставлення до власного педагоги
 зації досвіду, його оцінка, ставлення до досвіду своїх колег, опанувавши
 ня досвідом вдосконалення.

Поняття «інновація» означає нововведення, новизну, зміна; інновація як засіб і процес передбачає введення чого-небудь нового. Стосовно до педагогічним процесам інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів.

Інноваційна спрямованість формування професійно-педагогічної культури викладача професійної школи передбачає його включення в діяльність по створенню, освоєнню і використанню педагогічних нововведень в практиці навчання і виховання учнів, створення в навчальному закладі певної інноваційного середовища.

Якщо раніше інноваційна діяльність зводилася до використання рекомендованих зверху нововведень, то зараз вона набуває все більш виборчий дослідний характер. Саме тому важливим напрямком в роботі керівників навчальних закладів


ний стає аналіз і оцінка вводяться викладачами педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної розробки і застосування.

Аналіз структурних компонентів професійно-педагогічної культури з точки зору їх інноваційності означає: по-перше, виявлення наявності або відсутності в них новизни, по-друге, встановлення повторюваності відомого з несуттєвими змінами, по-третє, визначення конкретно того, що вже відомо, в По-четверте, виявлення доповнення відомого суттєвими ознаками, елементами, по-п'яте, встановлення створення щось якісно нового. Даний алгоритм аналізу інновації докладемо як до оцінки впровадження результатів науково-педагогічних досліджень, так і до оцінки переданого педагогічного досвіду.

Сучасній професійною школою накопичено багатий педагогічний досвід, який повинен бути реалізований в конкретній викладацької діяльності, але часто залишається незатребуваним, так як у більшості викладачів не сформована потреба в його вивченні і застосуванні, відсутні навички та вміння в його відборі і аналізі. У реальній практиці викладачі часто не замислюються про необхідність і доцільність аналізу власного педагогічного досвіду та досвіду своїх колег.

З урахуванням даної обставини в навчальних закладах доцільно мати тематику Мікродослідження психолого-педагогічного змісту, які допоможуть викладачам по-новому поглянути на власну педагогічну діяльність і діяльність учнів, оцінити ефективність використовуваних ними педагогічних технологій. Завдання інноваційного ПО |  КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати