Головна

 ПРОФЕСІЙНЕ ОБРАЗОВАНІЕЗА КОРДОНОМ |  ЗАКОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ |  МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ |  ОСНОВИ УГРУПОВАННЯ РОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ |  ПРОЦЕС професійного навчання |  ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ |  Форми проектувальної діяльності (випускної роботи) Залежно від атестаційної категорії |  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ |  Зовнішні чинники сприйняття |  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ОСВІТИ |

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

  1.  IX. Підготовка вчителя і підвищення кваліфікації вчителів
  2.  Аналіз даних і підготовка заключної доповіді
  3.  Аналіз даних і підготовка заключного звіту
  4.  Армія. Підготовка до військової служби.
  5.  Арсенал і фізична підготовка
  6.  Б. Підготовка селянської реформи
  7.  Бази даних, їх використання в рекламі. Підготовка до рекламної кампанії з використанням запитів з баз даних

Про шар


Міжгалузевий (група галузей, виробництв)


гуманітарний блок

природничо-науковий блок


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА


 Міжгалузевий (група галузей, виробництв)


загальнотехнічний блок


Принцип інтеграції професій:
отраслевоймежотраслевой


 1 шар Галузь, підгалузь, виробництво або вид діяльності

2 шар Група споріднених професії


Галузевий блок

Общепрофессі-ональниі блок


загально-професійних блок 3 шар Професія, спеціальності


Професійний блок


Професійний блок спеціальні блоки


спеціальні блоки


Мал. 1. Формування блоків змісту навчання за професією широкого профілю при галузевої і міжгалузевої інтеграції професій


 Аналіз змісту навчання в конкретному напрямку починається з професій початкової професійної освіти, що розглядається в системі неперервної професійної освіти в якості базового.

На рис 1. показано, як по верствам формуються блоки змісту навчання за професією широкого профілю (що включає, наприклад, три спеціальності) при галузевої і міжгалузевої інтеграції професій.

У загальному вигляді зміст професійної освіти включає загальноосвітню і професійну підготовку.

Загальноосвітня підготовка представлена ??гуманітарних і природничих блоками.

Розглянемо зміст блоків професійної підготовки.

загальнотехнічний блок містить навчальний матеріал, що відображає наукові основи техніки і технології міжгалузевого призначення, характерний для групи галузей (підгалузей, виробництв). Матеріал може бути профільовани по конкретної галузі (підгалузі, виробництва, виду діяльності), до якої відноситься професія, головним чином, в частині виконання практичних завдань.

Галузевий блок містить навчальний матеріал, що розкриває загальнотехнічні, загальнотехнологічного та економічні основи виробництва і галузі, місце професії в системі поділу праці, що склався в галузі (на виробництві), коротке знайомство з провідними трудовими функціями інших професій галузі, відомості про охорону праці на виробництві, екології виробництва і інші.

загально-професійних блок включає теоретичний та практичний навчальний матеріал, який є інтеграційною основою для групи споріднених професій, виділених в рамках галузі (виробництва) або на міжгалузевому рівні. Це можуть бути загальні техніко-технологічні або діяльні основи професій, що входять в групу. Якщо для цих професій не виділявся галузевої блок (в разі міжгалузевий угруповання), то елементи, характерні для галузевого блоку, наприклад, економічного характеру, можуть включатися в загально-професійних блок.

Професійний блок є основним в навчанні. Це стосується як обсягу цього блоку, так і його значення. В рамках професійного блоку дається навчальний матеріал, що лежить в основі освоєння відповідних видів професійної діяльності на необхідному рівні.

У більшості випадків професійна освіта орієнтується на підготовку робочих широкого профілю, що передбачає ряд спеціалізацій за професією. В цьому випадку професійний блок охоплює тільки той зміст навчання, яке є основою для інтеграції спеціальностей в професію, а зміст, специфічне для окремих спеціальностей, описується спеціальними блоками.

спеціальний блок містить теоретичний і практичний навчальний матеріал, необхідний для освоєння спеціальності, относя-


 шейся до професії, з виходом на необхідний замовником рівень кваліфікації або на середній рівень кваліфікації відповідно до типових кваліфікаційних характеристик Мінпраці *> Ф (коли підготовка ведеться не для конкретного споживача, а для пинка праці в цілому).

Різновидом спеціального блоку є общеспеціальниі

Л° загально спеціальна блок виділяється в тому випадку, якщо професія включає розгалужену мережу спеціальностей, що охоплюють широке техніко-технологічне поле, і значно різняться за змістом праці. Але для декількох спеціальностей професії можна виділити загальний вміст навчання, яке оформляється у вигляді загально спеціальна блоку.

Наприклад, при відборі змісту навчання за професією «кравець» верхній шар відповідає швейному виробництву, середній шари - групі споріднених професій за технологією індивідуального пошиття одягу нижній шар - професії «портнбй» з урахуванням спеціалізації, наприклад, «кравець жіночого легкого одягу», «кравець жіночого верхнього одягу »,« кравець чоловічого одягу ». Виділене на першому шарі зміст оформляється у вигляді загальнотехнічного (або галузевого) блоку для швейного виробництва в цілому (предмети: «Матеріалознавство» «Обладнання», «Ринкова економіка і методи господарювання») на другому шарі - у вигляді загальнопрофесійного блоку для групи споріднених професій по індивідуального пошиття одягу (предмети «Ділова культура», «Основи художнього проектування одягу»), на третьому шарі - у вигляді професійного блоку для професії «кравець» (предмети: «Основи технології виготовлення одягу» «Основи моделювання та конструювання одягу») і трьох спеціальних блоків відповідно до трьох розглянутими спеціалізаціямі- легке жіноче плаття, жіночий верхній одяг, чоловічий одяг. Навчальний предмет цього блоку «Технологія виготовлення одягу» наповнюється конкретним змістом залежно від обраної

спеТа№Й3підхід дозволяє забезпечити принцип спадкоємності, дуже важливий з точки зору створення цілісної системи неперервної професійної освіти, так як при перепідготовці можна врахувати ті блоки, які були освоєні раніше.

Крім уже наведених блоків необхідно розглянути і деякі інші досить універсальні і функціонально відокремлені підсистеми змісту професійної освіти.

З цієї точки зору, доцільно розширити зазначену вище типологію за рахунок чотирьох типів блоків, що відносяться до додаткових блокам.

блоки перепрофілювання дозволяють на основі наявної професії (спеціальності) отримати нову, часто з переходом в іншу ubepy економіки, тому вони важливі для системи навчання безробітних громадян, незайнятого населення і вивільняються работай-


ков. Як приклад нижче наведено блок перепрофілювання, на основі якого відбувається перенавчання кравця відповідної спеціалізації на закрійника тієї ж спеціалізації. Таке перепрофілювання дозволяє кравця займатися індивідуальною діяльністю, забезпечуючи його захищеність в умовах ринку. Цей блок передбачає вивчення наступних предметів: «Історія костюма», «Основи менеджменту», «Конструювання одягу», «Моделювання та художнє оформлення одягу», «Основи художньої графіки костюма».

Блоки перепрофілювання розробляються з урахуванням прогнозів динаміки ринку праці, виділення найбільш доцільних, коротких і ефективних, з дидактичною точки зору, напрямків перепідготовки та базуються на спеціально розробленої для цих цілей системі навчання.

Блок підвищеного професійної освіти (середньої професійної або вищої професійної) пов'язаний з двоступеневою системою підготовки кадрів, коли на другому ступені ставиться завдання довести рівень загальтехнічної і галузевої підготовки (в основному, теоретичного характеру) до рівня середнього (або неповної вищої) професійної освіти, що дозволяє випускникам, поряд з дипломом професійного училища, отримати диплом техніка (або молодшого інженера). Ці блоки є важливими при створенні навчально-програмної документації для багатоступінчастої багаторівневої підготовки.

Бізнес-блоки важливі в сучасних умовах становлення ринкових відносин. Їх вивчення забезпечує сприятливі умови для входження людей в ринок, так як багато професій припускають можливість як роботи за наймом, так і організації самостійного справи.

Блоки цього типу, розроблені з урахуванням особливостей відповідних видів професійної діяльності, за своїм змістовному наповненню повинні забезпечувати підготовку учня до участі в діловому житті - економічної, правової, фінансової, управлінської, психологічної та маркетингової підготовки.

Так, щоб кравець міг стати менеджером швейної майстерні, необхідно, щоб він освоїв зміст бізнес-блоку.

Блок випереджаючої професійної підготовки включає відомості про новітні досягнення сучасної техніки і технології в рамках даної професії, що значно відрізняються від середнього рівня по країні. Особливістю цього блоку є те, що він може служити основою для підготовки професійно мобільних робочих і фахівців, здатних освоїти роботу в новітній техніко-технологічному середовищі. Освоєння цього блоку важливо для працівників, що вивільняються.

Зміст професійної освіти, що включається в цей блок, недоцільно розробляти на федеральному рівні, але в рамках регіонального компонента змісту навчання або по


 прохання конкретної (вітчизняної або зарубіжної) фірми такий блок може бути включений в навчально-програмну документацію.

Отже, ми розглянули типологію основних і додаткових блоків, на основі яких будується зміст професійного навчання в системі неперервної професійної освіти, що включає отримання професійної освіти в освітніх установах і підготовку та перепідготовку в системі трансформації кваліфікації.

Щоб сформувати цілісну систему неперервної професійної освіти необхідно доповнити наведені вище типологію блоків блоками по основам базисних соціально-економічних кваліфікацій, які визначають новий зміст функціональної грамотності населення.

Номенклатура і зміст цих блоків з плином часу буде змінюватися відповідно до динаміки соціально-економічної сфери. Проте на сьогодні підвищення рівня загальної освіти викликано, в першу чергу, необхідністю забезпечити мінімальний рівень бізнес-підготовки населення. Тому більшість цих блоків є складовими бізнес-блоку.

До них відносяться такі, як: «Основи комп'ютерної грамотності» (Придбання умінь працювати на персональному комп'ютері, в інформаційних системах і мережах в режимі користувача); «Основи ринкової економіки і підприємництва в малому бізнесі» (Економічні та юридичні проблеми, пов'язані з відкриттям власної справи); «Основи фінансової грамотності» (Ринок цінних паперів, шляхи збереження і примноження особистих заощаджень громадян); «Основи правової грамотності» (Права громадян в сучасному російському суспільстві в світлі нової конституції і появи нових законів і законодавчих актів у громадському і побутовій сфері).

Крім того, специфіка реформ в Росії така, що вони супроводжуються суттєвим погіршенням державної системи охорони здоров'я, а також навколишнього середовища. Тому виживання індивідуума в цих умовах вимагає від нього оволодіння змістом блоків «Основи санітарно-медичної грамотності» (домашній догляд за хворими та людьми похилого віку, дітьми, перша допомога в екстремальних умовах) і «Основи екологічної грамотності» (Екологія житла і його окремих приміщень, екологія раціонального харчування, екологія поїздок на транспорті, екологія людського спілкування, екологія робочого місця і т. Д.).

Блоки є основними структурними елементами, за допомогою яких формується зміст навчання. У той же час при необхідності вони можуть ділитися далі на модулі.

Такий поділ виправдано, якщо реалізується при вивченні змісту блоку навчальна мета може бути досягнута поетапно: послідовним опануванням логічно завершених частин навчального матеріалу, що входить в блок, що реалізують приватні навчальні цілі. Такі частини навчального матеріалу і оформляються у вигляді модулів.


Наприклад, оволодіння по більшості масових професій (спеціальностей) змістом початкової професійної освіти здійснюється поетапно, що пов'язано з послідовним підвищенням рівня кваліфікації (майстерності) за професією (спеціальністю). З урахуванням підвищення кваліфікації за фахом зазвичай спеціальні та загально спеціальна блоки поділяються на модулі: базовий и додатковий. При отриманні професії (спеціальності) в установах початкової професійної освіти зазвичай послідовно освоюється базовий модуль, що включає навчальний матеріал на рівні введення в професію (спеціальність) або початкового рівня кваліфікації за професією (спеціальністю), і один додатковий модуль, що забезпечує підготовку на тій ступені кваліфікації, до якої відноситься професія.

При подальшому підвищенні кваліфікації за професією (спеціальністю) випускнику навчального закладу необхідно буде ще освоїти додаткові модулі, зміст яких розробляється відповідно до нормативних документів Мінпраці та соціального розвитку Росії (ЕТКС і т. Д.).

Так, освоєння в установі початкової професійної освіти спеціальності «кравець» здійснюється поетапно: спочатку професію освоюється на початковий рівень кваліфікації, потім - на середній. Звідси спеціальний блок, скажімо, «кравця жіночого легкого плаття» можна розбити на базовий і додатковий модулі. У професійному ліцеї або в системі підвищення кваліфікації може бути освоєний ще один додатковий модуль, що виводить на підвищений рівень кваліфікації.

З іншого боку, зміст, наприклад, бізнес-блоків для підготовки менеджерів (власників) малих підприємств визначається двома завданнями: дати основи управлінської діяльності підприємця в малому бізнесі, що не залежать від специфіки підприємства, і основи організації і функціонування підприємства конкретного профілю. Відповідно до цих завдань бізнес-блок можна представити у вигляді двох модулів.

На макрорівні побудова змісту навчання здійснюється за допомогою послідовного набору блоків і модулів відповідно до заданої кінцевою метою навчання. В ході такого побудови власне зміст блоків і модулів описується за допомогою так званих модульних одиниць.

Залежно від проектованого об'єкта (стандарт, блочно-модульна навчальна програма для професійних освітніх установ, блочно-модульна навчальна програма для професійного навчання в сфері зайнятості) пропонується три моделі побудови змісту навчання, що відрізняються характером модульної одиниці.

При розробці стандарту в якості модульної одиниці виступають предмети и предметні області, при проектуванні навчальної програми для професійної освітньої установи - предмети и види практичного навчання (виробничих

на


 ГАЛУЗЕВИЙ БЛОК Щуейнпр виробництво Матеріалознавство Обладнання

Ринкова економіка і методи господарювання


ОІЦЕПРОФЕССІОНАЛЬНИІ

БЛОК

Індивідуальний пошив олгжли

"Ялинова культура Основи художнього проектування


ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОК

професійноя Кравець Основи технології виготовлення одягу

основи конструювання

одягу виробниче навчанняБЛОК

перепрофілювання закрійник доонкретной специа-

лизации на основі Кравця Історія стилів в мистецтві і костюмі

народні художні

промисли Дизайн одягу

Конструювання та моделювання одягу (в тому числі на ЕОМ)

Лабораторно-практичні роботи конструювання та моделювання одягу Лабораторно-практичні роботи з розкрою та пошиття одягу Дипломне проектування


Спеціальні блоки базові модулі всі спеціальності ^ Ортніт на початковій рівень кваліфікації

технологія виготовлення

одягу виробниче навчання

СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛОК

И

сполнітельний модуль ортноі конкретної спеціалізації

Технологія виготовлення одягу (відповідного асортименту) Виробниче навчання Виробнича практика Курсовий проект по технології виготовлення одягу


J


Кравець-універ-сал початкового рівня кваліфікації

Кравець підвищеного рівня кваліфікації закрійник підвищеного
рівня кваліфікації___

БЛОК ПІДВИЩЕНОГО 11РОФЕССІОНАЛБНОГО ОСВІТИ шарів тє р- конст ру кт ор

#

сторія стилів в мистецтві і костюмі

Народні художні промисли Дизайн одягу

Конструювання та моделювання одягу (в тому числі на ЕОМ)

Маркетинг і менеджмент Лабораторно-практичні роботи по розробці конструкцій і технічної документації одягу

Лабораторно-практичні роботи по виготовленню одягу за розробленими конструкціям

Курсовий проект по моделиро-i Анію і конструювання одягу дипломне проектування


БІЗНЕС-БЛОК Менеджер малого підприємства (швейне виробництво) Бухгалтерський облік (в тому числі на ЕОМ) Економіка (в тому числі на ЕОМ) Маркетинг Менеджмент

Правові основи підприємництва Організація і функціонують

{

Юван швейної майстерні Виробнича практика Дипломне проектування


БЛОК ПІДВИЩЕНОГО

ПРОФЕСІЙНОГО

ОСВІТИ

Майстер виробничого

навчання (швацьке виробництво)

Історія стилів в мистецтві і костюмі

Народні художні промисли Дизайн одягу Психологія навчання Педагогіка

Організація і методика виробничого навчання Маркетинг і менеджмент Конструювання і моделювання одягу на ЕОМ Лабораторно-практичні роботи з конструювання та моделювання одягу Лабораторно-практичні роботи з розкрою та пошиття одягу

Педагогічна практика Дипломне проектуванняМодельєр-конструктор


Менеджер малого підприєм-ку (швейне виробництво)


Майстер навчання


виробничогоМал. 2. Блочно-модульна навчальна програма для підготовки по

професіями та спеціальностями індивідуального пошиття одягу

(Розробка ВПУ № 307 м Москви)нов навчання, практика), при проектуванні навчальної програми для професійного навчання незайнятого населення і безробітних громадян - предмети і види робіт.

На рис 2. показана структура блочно-модульної навчальної програми для підготовки за професіями та спеціальностями індивідуального пошиття одягу в професійному ліцеї. Як модульних одиниць виступають предмети, а також види практичного навчання: лабораторно-практичні роботи, виробниче навчання, виробнича практика, курсове та дипломне проектування.

Тут видно, як предметні області, наведені в стандарті, при переході до навчальної програми розбиваються на предмети і види практичного навчання. Оскільки організація навчального процесу відноситься до компетенції освітньої установи, можливі різні варіанти розкриття предметних областей, що пов'язано із завданнями і особливостями навчання в конкретному навчальному закладі.

Розглянута на рівні основних блоків структура змісту професійної освіти визначає структуру моделі навчального плану для установ початкової професійної освіти як документа держстандарту, який розкриває основні інваріантні компоненти змісту початкової професійної освіти. Звідси назви циклів навчального плану (Загально-технічний, галузевої або загально-професійних, професійний) ідентичні назвам блоків змісту навчання і відображають закінчені етапи навчання, які реалізують конкретні навчальні цілі.

Розкриття змісту блоків за допомогою модульних одиниць, в якості яких при побудові навчального плану виступають предмети і види практичного навчання (виробниче навчання, виробнича практика та ін.), Призводить до формування зразкового (типового) навчального плану для підготовки учнів за професією (спеціальністю). Зразкові (типові) навчальні плани є складовою частиною комплекту блочно-модульної навчально-програмної документації.

Закладена в Переліку початкової професійної освіти двоступенева ієрархія праці призводить до того, що в змісті навчання за професією широкого профілю необхідно виділяти базисну підготовку, єдину для всіх спеціальностей професії, і спеціальну підготовку, забезпечує спеціалізацію по конкретних спеціальностях.

Структуризації ЗМІСТУ НАВЧАННЯ на мікрорівні

§

Після побудови змісту навчання на макрорівні (стандарт, блочно-модульна навчальна програма для професійного навчання в освітній установі або блочно-мо


дульна навчальна програма для навчання в сфері зайнятості) розкривається зміст відповідних модульних одиниць (предметів, предметних областей, видів практичного навчання, робіт).

Аналіз основних детермінант професійного навчання показує, що всі їхні компоненти є або об'єктами і предметами (предмети і засоби виробництва, готова продукція), або процесами і явищами (природні явища, економічні закономірності, технологічні та виробничі процеси і т. П.). Введені в навчальний процес, вони стають навчальними елементами. Таким чином, в загальному випадку під навчальними елементами розуміються пізнавані об'єкти (предмети) і процеси (явища) дійсності, введені в навчальний процес у вигляді понять, істотних ознак, взаємозв'язків, законів, правил, принципів і т. Д.

В основу структурування змісту навчання на мікрорівні, так само як і на макрорівні, закладений принцип вкладення більш дрібних структурних одиниць (навчальних елементів) в більші. Відповідно до цього принципу, навчальні елементи розподілені по чотирьох рівнях ієрархії за ступенем їх деталізації. Така структура навчальних елементів дозволяє гнучко варіювати зміст модульної одиниці і забезпечити чітке відповідність кожного навчального елемента діагностується мети навчання, спрямованої на оволодіння кінцевим практичним навиком або формування теоретичного знання.

Навчальні елементи розподілені на дві групи. До першої групи належать всі розглянуті об'єкти і предмети, процеси і явища дійсності, введені в навчальний процес. До другої групи належать всі ті ознаки, за допомогою яких розкривається сутність і особливості цих об'єктів і процесів; вони названі навчальними елементами - ознаками (УЕП).

Зміст великих навчальних елементів: основного узагальнюючого навчального елемента (ООУЕ), вузлового навчального елемента (УУЕ), - розкриваються шляхом їх деталізації на рівні основних навчальних елементів (ОУЕ). При розкритті змісту предмета рівень основного узагальнюючого елементу відповідає темі, вузлового навчального елемента - підтеми. Зміст навчальних елементів теоретичного характеру далі може бути розкрито за допомогою навчальних елементів - ознак (УЕП).

При відборі змісту навчального матеріалу і його структуруванні доцільно класифікувати навчальні елементи першої групи по їх характеру на два типи, відносячи до першого - об'єкти і предмети, а до другого - процеси і явища навколишньої дійсності, введені в навчальний процес. Ці два типи істотно розрізняються між собою по характеризує їх ознаками.

Як приклад структурування предмета на мікрорівні наведемо предмет «Основи художнього проектування», що входить в загально-професійних блок для професій індивідуального пошиття одягу, який відповідно до тематичного плану


включає наступні теми, т. е. основні узагальнюючі навчальні елементи (ООУЕ):

- Малюнок фігури по модулю,

- Побудова силуетних форм,

- Деталі одягу в художньому проектуванні одягу,

- Малювання моделей одягу з журналів,

- Основи кольорознавства,

- Художнє проектування цілісного образу костюма. Зміст основного узагальнюючого навчального елемента «Деталі

одягу в художньому проектуванні одягу »розкривається за допомогою основних навчальних елементів (ОУЕ) і характеризують їх ознак (УЕП): ОУЕ - застібки - різновиди, послідовність виконання замальовок; ОУЕ - коміри - групи, послідовність виконання замальовок; ОУЕ - кокетки - види, що застосовуються обробки, оформлення кокеток, послідовність виконання замальовок; ОУЕ - рукава - види, модельні варіанти, оформлення низу; ОУЕ - кишені - види, взаємозв'язок розміру, розташування і оформлення кишені з моделлю вироби.

Внутрішня структура змісту модульної одиниці, що представляє собою вид практичного навчання або роботи, має свої особливості. Зміст таких модульних одиниць являє собою навчальний матеріал по освоєнню безпосередньо навичками професійної діяльності, який деталізується з метою виділення його окремих частин, доступних для навчання в реально певні терміни, результат якого піддається об'єктивному контролю.

Деталізація здійснюється, по-перше, відповідно до структури самої діяльності, яка може бути різною для різних професій: в одних виділяються операції, в інших - функції, групи елементів діяльності, об'єднані одним завданням, і т. П.

Кожен навчальний елемент у змісті такої модульної одиниці є більший або менший за обсягом логічно завершену частину навчально-виробничої діяльності, що має конкретні результати. Тут також можна виділити основний узагальнюючий елемент, що визначає собою вид робіт, вузлові навчальні елементи, що представляють досить великі елементи даного виду робіт і поєднують кілька основних навчальних елементів. Основні навчальні елементи в модульних одиницях цього типу є найдрібнішими елементами діяльності, для яких можна сформувати навчальну мету в вимірних величинах. Навчальні елементи - ознаки в даному випадку відсутні, т. К. Вони характерні тільки для модульних одиниць, що становлять теоретичний предмет. Як приклад наведена структура основного узагальнюючого навчального елемента «Конструювання поясних виробів». «Побудова креслення основи прямої спідниці» (ООУЕ): проведення необхідних вимірювань і розрахунків, розподіл збільшень, побудова виточок. Моделювання на основі базової уста


 виття конструкції кліньевая спідниць, спідниць-брюк, спідниць в складку, конічних спідниць та спідниць складних форм (ОУЕ). «Побудова креслення основи брюк-джинсів» (ООУЕ): проведення необхідних вимірювань, розрахунків, розподіл збільшень, побудова виточок. Моделювання на основі базової конструкції різних видів брюк-джинсів (ОУЕ).

Така структура змісту професійної освіти на мікрорівні дає можливість не тільки розробляти зміст навчальних курсів, розкриваючи зміст навчального матеріалу з будь-яким ступенем деталізації, але і, виділяючи в стандарті навчальні елементи, задавати якість їх засвоєння (рівні засвоєння).

-


ГЛАВА VI

МЕТОДИ ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ |  професійного навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати