На головну

 особу злочинця |  Психологічні особливості поведінки злочинця в послепреступного період |  I. По об'єкту посягання, характеру злочинних дій виділяють насильницьких, корисливих і насильно-корисливих злочинців. |  II. По суб'єктивний бік в залежності від форми вини виділяють: необережних і навмисних злочинців. |  Поняття і соціально-психологічна характеристика групи |  Психологічні групові феномени: лідерство, керівництво, конформізм, згуртованість, групові норми і цінності. |  Поняття і психологічна типологія злочинних груп |  Поняття і психологічна характеристика злочинної поведінки |  Мотивація злочинної поведінки. «Безмотивні» злочинна діяльність |  Міжособистісні відносини в злочинних групах |

Місце юридичної психології в системі наукових знань

  1.  C1. Застосування знань в практичних ситуаціях
  2.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  3.  Cтруктура ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  4.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  II. Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату
  7.  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

При розгляді даного питання треба враховувати об'єктивну приналежність юридичної психології до двох галузях наукових знань - психологічної та юридичної наук. Юридична психологія бере від обох наук все, що необхідно для вивчення досліджуваних її закономірностей. У той же час встановлені цією наукою закономірності використовуються як в юридичних науках, так і в психологічних.

Зв'язки з психологічними науками визначаються наявністю одного об'єкта вивчення - людини. Визначаються тісні взаємозв'язки з окремими галузями психологічних наук. Такий зв'язок є між юридичною психологією і соціальною психологією. Остання вивчає загальні закономірності детермінованості поведінки людини умовами, психічними взаємовідносинами між групами, колективами людей, всередині них. Вивчення психологічних причин злочину, умов перевиховання особи, яка вчинила злочин, багатьох елементів процесуальної діяльності в ході розслідування і судового розгляду не може бути здійснено без використання даних, що встановлюються соціальної психологією і розроблюваних цією наукою методів дослідження.

З юридичними науками юридична психологія пов'язана з кількох лініях.

Перш за все, вона пов'язана з галузями права, в тій чи іншій мірі покликаними вивчати злочинну поведінку, злочинну діяльність. Є кілька галузей права, які вивчають одну й ту ж область явищ - злочини. Але кожна з цих правових наук здійснює вивчення цього явища на різних етапах його розвитку (кримінологія, кримінальне право, кримінальний процес і т. Д.). У всіх цих випадках для вивчення певних етапів розвитку діяльності правопорушника потрібні психологічні пізнання, необхідне застосування методів дослідження в спеціальних цілях. Це і визначає зв'язку юридичної психології з усіма науками, що вивчають злочинну діяльність.

Система зв'язків є у юридичній психології c цілою низкою галузей права, які вивчають і регламентують саму діяльність по застосуванню норм права. Для того щоб забезпечити правильне застосування норм права, необхідно вивчити психологічні особливості даної специфічної діяльності (наприклад, особливості діяльності в кримінальному, цивільному судочинстві, адміністративному процесі). Норми цих галузей права повинні враховувати об'єктивні закономірності психічної діяльності всіх учасників, інакше діяльність не досягне своїх цілей.

Всі види процесуальної діяльності не можуть бути повністю вивчені без застосування відповідних методів, закономірностей, які використовуються юридичною психологією, яка розглядає психологічну структуру всіх цих видів діяльності, що і визначає її зв'язок з даною групою правових наук.

Для перерахованих наук, а також для криміналістики важливо розробити такі умови, правила діяльності, які оптимально забезпечують встановлення істини у справі, виконання інших завдань даних галузей права. Вирішенню всіх цих завдань щодо здійснення правосуддя допомагає юридична психологія, що і визначає її зв'язок з цими юридичними галузями.

Існує зв'язок юридичної психології з кримінально-виправних правом. Юридична психологія допомагає не тільки пізнати все психологічні особливості діяльності виправних установ, а й розробляє шляхи, засоби перевиховання засуджених, необхідного зміни психіки осіб, які вчинили злочин.

У юридичної психології існує зв'язок і з теорією держави і права, яка є методологічною в системі правових наук, розробляючи провідні поняття права (наприклад, поняття відповідальності, правосвідомості і т. Д.). Сутність цих понять не може бути розкрита без знання закономірностей поведінки людини, змін його психіки, які вивчаються юридичної психологією.

На жаль, все ще недостатньо вивчені і залишаються незатребуваними на практиці суміжні проблеми психолого-правового характеру в області сімейного, трудового права (законодавства).

Сучасна юридична психологія, якою вона почала складатися з рубежу 70-х років ХХ століття і прискореним темпом розвивається сьогодні, представляє собою багату і розгалужену систему наукового знання. її макроструктура складається з шести основних частин, кожна з яких включає різноманітні напрямки психолого-юридичного знання і дослідження:

1. Методологічний розділ, що включає в себе предмет, об'єкт, систему, цілі, завдання, значення, місце в системі наукових знань, методологію і методи пізнання, історію і перспективи розвитку юридичної психології.

2. Правова психологія - розділ юридичної психології, що вивчає психологічні аспекти правотворчості і правореалізації, психологічні закономірності правової соціалізації особистості, розвиток правосвідомості і його дефекти.

3. Кримінальна психологія - розділ науки, що вивчає психологічні особливості особистості злочинця, генезис різних видів злочинних діянь, а також психологію злочинних груп і організованої злочинності.

4. Слідчо-оперативна психологія - розділ юридичної психології, що вивчає психологічні аспекти розкриття та розслідування злочинів, психотехнічні засоби впливу на кримінальні елементи.

5. Судова психологія - розділ науки, що вивчає психологічні аспекти судового розгляду, проблеми судово-психологічної експертизи.

6. Психологія виправно-трудової діяльності (пенітенціарна психологія) - розділ юридичної психології, що вивчає психологічні аспекти ефективності кримінального покарання, психологічні особливості виконання кримінального покарання, психологію засуджених і психологічні основи їх ресоціалізації та реадаптації після відбуття покарання.

Крім зазначених основних складових, в останні десятиліття активно почали розвиватися і такі напрямки юридичної психології, як превентивна, військово-юридична, психологія юридичної праці, психологія правовідносин у підприємництві та ін.

  Поняття, предмет, завдання юридичної психології |  Психологічна структура правоохоронної діяльності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати