На головну

I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Цілі і завдання дисципліни
  3.  II. Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату
  4.  II. Вправи і завдання
  5.  II. Вправи і завдання
  6.  II. Вправи і завдання

Мета освоєння дисципліни:

Сприяти становленню професійної компетентності бакалавра в області «інфокомунікаційних технологій і систем зв'язку» за допомогою формування цілісної системи наукових знань про навколишній світ, його фундаментальних закономірностях і принципах, сучасних концепціях природознавства, і дозволяє орієнтуватися в нових науково-технічні досягнення з можливістю використання їх у професійній області . Набуття практичних навичок, необхідних для вивчення природничо-наукових, загально-професійних і спеціальних дисциплін, оволодіння прийомами і методами вирішення конкретних завдань з різних областей фізики, формування навичок проведення експериментальних наукових досліджень різних фізичних явищ з наступною обробкою результатів експериментів і встановлення емпіричних закономірностей.

Сприяти розвитку логічного мислення і здатність до письмової та усної мови логічно правильно викладати його результати.

Завдання вивчення дисципліни

- Формування загальнокультурних компетенцій;

- Розвиток культури та логіки наукового мислення і його письмового та усного викладу;

- Оволодіння основними науковими методами пізнання, цілісною системою теоретичних і практичних знань з фізики;

- Розвиток понятійного апарату, що дозволяє аналізувати явища природи, правильного розуміння меж застосування різних фізичних понять, законів, теорій;

- Освоєння методів проведення експериментальних наукових досліджень і вирішення науково - практичних завдань;

- Розвиток навичок ефективної самостійної роботи;

- Забезпечення готовності використання останніх досягнень науки і техніки;

- Вироблення у студента професійного підходу до моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності.

  Красноярськ 2012р. |  III. Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни

 IV. Обсяг дисципліни за видами навчальної роботи |  VI. Практичні (семінарські) заняття |  VIII. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. |  IX. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння |  XI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни |  ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ |  АНОТАЦІЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ |  КАРТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЛІТЕРАТУРОЮ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати