На головну

 ВСТУП |  АНАЛІЗ МАЙНОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ |  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ |  Оцінка показників ринкової фінансової стійкості організації |  ОРГАНІЗАЦІЇ |  АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ |

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ фінансово-господарської діяльності

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  5.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6.  II. Аналіз чергування в групах
  7.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12

6.1 Оцінка системи показників рентабельності

мета завдання

Освоєння методики розрахунку показників, що характеризують рентабельність використання матеріально-грошових ресурсів організації.

зміст завдання

Основні показники рентабельності розраховуються за двома основними групами:

§ показники рентабельності капіталу (активів);

§ показники рентабельності продукції.

Показники рентабельності капіталу:

§ рентабельність сукупних активів;

§ рентабельність мобільних засобів (оборотних активів);

§ рентабельність виробничих засобів;

§ рентабельність власного капіталу;

§ рентабельність перманентного капіталу;

Показники рентабельності продукції:

§ рентабельність продажів;

§ рентабельність реалізованої продукції (основної діяльності).

умови виконання

Для розрахунку показників необхідні дані: баланс організації за два роки; звіт про прибутки і збитки (форма №2).

Методичні вказівки до виконання завдання

Методика розрахунку показників рентабельності.

1. Рентабельність сукупних активів

,

де  - Прибуток до оподаткування;

 - Валюта балансу на початок періоду (на початок року);

 - Валюта балансу на кінець періоду (на кінець року).

2. Рентабельність мобільних засобів (оборотних активів)

,

де  - Оборотні активи на початок періоду;

 - Оборотні активи на кінець періоду.

3. Рентабельність виробничих засобів

,

де  - Матеріальні запаси на початок періоду;

 - Матеріальні запаси на кінець періоду;

 - Залишкова вартість основних засобів на початок періоду;

 - Залишкова вартість основних засобів на кінець періоду.

4. Рентабельність власного капіталу

,

де  - Власний капітал на початок періоду;

 - Власний капітал на кінець періоду.

5. Рентабельність перманентного капіталу

,

де  - Довгострокові зобов'язання на початок періоду;

 - Довгострокові зобов'язання на кінець періоду.

6. Рентабельність продажів

,

де  - Прибуток від реалізації продукції;

 - Грошова виручка від реалізації продукції, робіт і послуг.

7. Рентабельність реалізованої продукції (основної діяльності)

,

де  - Собівартість реалізованої продукції.

Коментар до показників рентабельності:

1. Рентабельність сукупних активів показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження показника також свідчить про падаючому попиті на продукцію фірми і про перенакоплении активів.

2. Рентабельність оборотних активів - вказує на ефективність використання мобільних засобів. Зниження рентабельності мобільних засобів свідчить про необґрунтоване зростання оборотного капіталу, що може бути наслідком утворення зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей, затовареності готовою продукцією в результаті зниження попиту, надмірного зростання дебіторської заборгованості або грошових коштів.

3. Рентабельність виробничих засобів - збільшення показника говорить про більш ефективне використання виробничих засобів.

4. Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власних коштів. Динаміка показника впливає на рівень котирування акцій на фондових біржах.

5. Рентабельність перманентного капіталу відображає ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін (як власного, так і позикового).

6. Рентабельність продажів показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Збільшення рентабельності є наслідком росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або зниження витрат на виробництво при постійних цінах. Зменшення показника свідчить про зниження цін при постійних витратах на виробництво або про зростання витрат на виробництво при постійних цінах, тобто про зниження попиту на продукцію підприємства.

7. Рентабельність реалізованої продукції показує на рівень окупності витрат. За рівнем рентабельності реалізованої продукції можна судити про можливості ведення розширеного відтворення.

Результати розрахунків заносяться в таблицю 30, робочого зошита.

6.2 Аналіз складу, динаміки і структури фінансових результатів

мета завдання

Оволодіння методикою вертикального і горизонтального аналізу фінансових результатів для виявлення рівня абсолютної і відносної ефективності господарювання організації по всьому його напрямками діяльності.

зміст завдання

1. Розрахунок складу фінансових результатів

2. Оцінка динаміки показників фінансових результатів

3. Оцінка структури показників прибутку і її зміна

умови виконання

Для оцінки динаміки і структури фінансових результатів використовуються дані форми №2.

Методичні вказівки до виконання завдання

Оцінка динаміки фінансових результатів дається на підставі розрахунків індексів зміни кожної статті витрат і доходів.

Результати розрахунків заносяться в таблицю 31-32, робочого зошита.

6.3 Аналіз прибутку до оподаткування

мета завдання

Освоєння методики факторного аналізу показників прибутку для виявлення резервів її зростання.

зміст завдання

Кількісне визначення відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни наступних факторів:

§ грошової виручки від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;

§ собівартості реалізованої продукції;

§ комерційних витрат;

§ управлінських витрат;

§ інших доходів;

§ інших витрат.

умови виконання

Методичні вказівки до виконання завдання

Факторний аналіз показників прибутку проводиться за допомогою методу ланцюгових підстановок.

Факторна модель прибутку до оподаткування

,

де  - Прибуток до оподаткування;

 - Грошова виручка;

 - Собівартість реалізованої продукції;

 - комерційні витрати;

 - Управлінські витрати;

 - інші доходи;

 - Інші витрати;

Послідовність проведення розрахунків:

1. Прибуток до оподаткування в базисному періоді

,

де  - Грошова виручка в базисному періоді;

 - Собівартість реалізованої продукції в базисному періоді;

 - Комерційні витрати в базисному періоді;

 - Управлінські витрати в базисному періоді;

 - Інші доходи в базисному періоді;

 - Інші витрати в базисному періоді;

2. Прибуток до оподаткування в звітному періоді

,

де  - Грошова виручка в звітному періоді;

 - Собівартість реалізованої продукції в звітному періоді;

 - Комерційні витрати в звітному періоді;

 - Управлінські витрати в звітному періоді;

 - Інші доходи в звітному періоді;

 - Інші витрати в звітному періоді;

3. Умовний показник прибутку до оподаткування №1

4. Умовний показник прибутку до оподаткування №2

5. Умовний показник прибутку до оподаткування №3

6. Умовний показник прибутку до оподаткування №4

7. Умовний показник прибутку до оподаткування №5

8. Відхилення прибутку до оподаткування

9. Відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни грошової виручки

10. Відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг

11. Відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни комерційних витрат

12. Відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни управлінських витрат

13. Відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни інших доходів

14. Відхилення прибутку до оподаткування за рахунок зміни інших витрат

Результати розрахунків заносяться в таблицю 33, робочого зошита

6.4 Аналіз показників рентабельності

мета завдання

Освоєння методики факторного аналізу показників рентабельності для визначення рівня прибутковості організації.

зміст завдання

1. Аналіз рентабельності продажів

2. Аналіз рентабельності реалізованої продукції

3. Аналіз рентабельності виробничих засобів

При аналізі рентабельності продажів і рентабельності реалізованої продукції розраховується кількісний вплив наступних факторів:

§ грошової виручки;

§ собівартості реалізованої продукції;

§ комерційних витрат;

§ управлінських витрат.

При аналізі рентабельності виробничих засобів розрахунок ведеться за такими чинниками:

§ прибутку до оподаткування;

§ середньої залишкової вартості основних засобів;

§ середньої залишкової вартості матеріальних запасів.

Методичні вказівки до виконання завдання

Вплив окремих факторів на показники рентабельності визначається прийомом ланцюгових підстановок.

Факторна модель рентабельності продажів

,

де  - рентабельність продажів, %;

 - Грошова виручка;

 - Собівартість реалізованої продукції;

 - комерційні витрати;

 - Управлінські витрати.

Факторна модель рентабельності реалізованої продукції

,

де  - Рентабельність реалізованої продукції,%;

 - Грошова виручка;

 - Собівартість реалізованої продукції;

 - комерційні витрати;

 - Управлінські витрати.

Факторна модель рентабельності виробничих засобів

,

де  - Рентабельність виробничих засобів,%;

 - Балансовий прибуток;

 - Середня залишкова вартість основних засобів;

 - Середня залишкова вартість матеріальних запасів.

При оцінці рентабельності виробничих засобів доцільно враховувати наступні фактори:

§ частку прибутку, отриманої на 1 карбованець реалізованої продукції;

§ фондомісткість продукції;

§ матеріаломісткість продукції.

При визначенні кількісного впливу факторів на зміну рентабельності виробничих засобів факторна модель створюється на основі рівності

,

де  - Рентабельність виробничих засобів,%;

 - Частка прибутку, отриманої на 1 карбованець реалізованої продукції;

 - Фондомісткість продукції;

 - Матеріаломісткість продукції.

Результати розрахунків заносяться в таблиці 34-36, робочого зошита.

6.5 Аналіз рентабельності власного капіталу

мета завдання

Освоєння методики факторного аналізу рентабельності власних коштів для пошуку резервів її підвищення.

зміст завдання

При визначенні факторів, що впливають на рентабельність власного капіталу, розраховують ряд взаємопов'язаних коефіцієнтів:

1) коефіцієнт рентабельності продажів по чистому прибутку;

2) коефіцієнт оборотності власного оборотного капіталу;

3) коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом;

4) коефіцієнт поточної ліквідності;

5) коефіцієнт (частка) короткострокових зобов'язань в капіталі підприємства;

6) коефіцієнт фінансової залежності.

умови виконання

Розрахунки виконуються на основі даних форми №1 і форми №2.

Методичні вказівки до виконання завдання

Факторна модель рентабельності власного капіталу

 або

,

де  - Коефіцієнт рентабельності власного капіталу;

 - чистий прибуток;

 - Грошова виручка;

 - Власні оборотні кошти;

 - оборотні активи;

 - Короткострокові зобов'язання;

 - Вартість сукупних активів;

 - власний капітал;

 - Коефіцієнт рентабельності продажів по чистому прибутку;

 - Коефіцієнт оборотності власних оборотних коштів;

 - Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;

 - Коефіцієнт поточної ліквідності;

 - Коефіцієнт (частка) короткострокових зобов'язань в капіталі підприємства;

 - Коефіцієнт фінансової залежності.

Послідовність розрахунків:

Відхилення коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта рентабельності продажів

Відхилення коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта оборотності власних оборотних коштів

Відхилення коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами

Відхилення коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта поточної ліквідності

Відхилення коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта короткострокових зобов'язань в капіталі підприємства

Відхилення коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності

Результати розрахунків заносяться в таблицю 37, робочого зошита.

ВИКОРИСТОВУВАНА ЛІТЕРАТУРА АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ |  Чеглакова С. Г. Аналіз фінансової звітності. - М .: Видавництво: «Річ навіть і сервіс», 2013 роки г. - 288 с.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати