Головна

 Прогнозування продажів на основі коефіцієнта еластичності |  Прогнозування продажів та ринків на основі експертних оцінок. метод Дельфі |  Способи позиціонування товарів на ринку. Основні помилки позиціонування |  Види і сутність стратегій маркетингу за охопленням ринків |  Види ЖЦТ. |  Товарна лінія і товарна номенклатура. їх характеристики |  Інновація товару як стратегія розробки та впровадження нового товару. Диференціація і диверсифікація товару |  Товарний знак і його роль у вирішенні маркетингових завдань. поняття брендингу |  Сутність ринкових методів ціноутворення максимізації математичного очікування прибутку і конкурентних торгів |  Цінові стратегії в маркетингу |

Критерії вибору каналів розподілу і торгових посередників

  1.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  2.  XV. Системи паророзподілу парових турбін.
  3.  А. Нормативне застосування теорії раціонального вибору
  4.  АВТОМАТИЧНИХ ТОРГОВИХ СИСТЕМ
  5.  Агенти на фінансовому ринку. Інституційна роль посередників.
  6.  Алгоритм вибору критерію
  7.  АМЕРИКА - КРАЇНА ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ

Стратегія вибору каналів збуту принципово визначається факторами чотирьох груп, що характеризують:
 - Фірму - виробника;
 - Реалізований товар;
 - Ринок даного товару;
 - Функціонування торговельних каналів.
Прямий канал вибирають якщо:
 1. товари технічно складні і вимагають монтажу на місці;
 2. товари вимагають випробувань під контролем виробника (авіадвигуни, турбіни і т.д.);
 3. існує необхідність важких переговорів;
 4. товари вимагають обслуговування самим виробником;
 5. націнки посередників високі.
Непрямий канал краще, якщо:
 1. відсутні можливості організації прямих продажів;
 2. відсутні навички, необхідні для продажу товару;
 3. потенційні покупці знаходяться територіально далеко.
Оцінка різних варіантів КР:
 1. Виробник повинен оцінити розподіл за економічним критерієм,
 2. Критерій контролю,
 3. Критерій придатності (гнучкість КР)

Основні критерії вибору торгових посередників
 Група Критерій Характеристика критерію
 1 2 3
 1. Фінансова надійність 1. Платоспроможність
 2. Джерела фінансування
 3 розмір торговельної націнки (знижки)
 4. Політика ціноутворення
 5. Термін дії договору поставки (співпраці) Наявність фінансових засобів Можливість вчасно провести оплату
 Можливість передоплати, її розмір
 надійність банкупосередника Розмір торговельної націнки повинен відповідати якості торговопосредніческіх послуг Цінова політика посередникаповинна відповідати політиці цін виробника
 2. Маркетингова концепція 1. Маркетингова стратегія
 2. Передбачуваний набір торговопосредніческіх послуг
 3. Політика в області розподілу
 4. Політика по відношенню до конкурентів
 5. Комунікаційна політика Якість послуг має відповідати вимогам виробника
 знання посередником свого споживача ринку збуту Зона діяльності посередника, його віддаленість від виробника Сумісність посередника з ринком основних конкурентів Захищеність посередника від конкурентів (сильні і слабкі сторони)
 Кількість і обсяг інформації про стан ринку посередника подача заявок
 1 2 3
 3. Репутація і ділові якості торгового посередника 1. Тривалість роботи на ринку
 2. Професіоналізм працівників
 3. Ступінь готовності до здійснення угоди
 4. Уміння залучати покупців
 5. Популярність посередника (торговельної марки)
 6. Оцінка діяльності посередника колегами, іншими виробниками Етап розвитку посередника (Становлення, розвиток і т.д.) Краще, коли посередник працює на ринку більше трьох років
 Управлінський апарат і працівники повинні бути підготовлені до роботи з виробником Мобільність прийняття рішень Швидкість, оперативність здійснення угоди
 Кількість і якість ділових зв'язків
 престиж торгового посередника Відгуки та рекомендації
 4. Рівень розвитку матеріально-технічної бази посередника 1. Наявність складських приміщень
 2. Технічна оснащеність складських приміщень
 3. Структура і розмір роздрібної мережі (для роздрібних посередників)
 4. Товарні запаси Власні, орендовані складські площі Розмір складських приміщень Наявність під'їзних шляхів Рівень і вид товарних запасів посередника
 До критеріїв вибору торгового посередника можна віднести і входження його в торгові асоціації або об'єднання, і його організаційно-правової бази.
 Виробник при будь-яких умовах здійснює вибір критеріїв: оперативне і кваліфіковане обслуговування ринку з попередніми використанням відповідної реклами; пропозиція супутнього набору торговопосредніческіх послуг, що обумовлює конкурентоспроможність. Розмір відпускної ціни та торгова націнка як основні критерії вибору торгового посередника найбільш ефективні у випадках, коли товаровиробник контролює збут з урахуванням цих критеріїв.

Планування маркетингу. Основні розділу плану маркетингу

Під плануванням маркетингу розуміється логічна послідовність окремих видів діяльності і процедур з постановки цілей маркетингу, вибору стратегій маркетингу та розробці заходів по їх досягненню за певний період виходячи з припущень про майбутні ймовірних умов виконання плану, тобто це діяльність з розробки різних видів плану маркетингу. Ця діяльність є елементом більш загального поняття - системи планування маркетингу, що включає крім розробки плану маркетингу також його реалізацію і контроль. Планування маркетингу в різних організаціях здійснюється по-різному. Це стосується змісту плану, тривалості горизонту планування, послідовності розробки, організації планування. Так, діапазон змісту плану маркетингу для різних компаній різний: іноді він лише трохи ширше плану діяльності відділу збуту. На іншому полюсі - план маркетингу, заснований на найширшому розгляді стратегії бізнесу, що виливається в розробку інтегрального плану, який охоплює всі ринки і продукти. Окремі організації, особливо малі підприємства, можуть не мати плану маркетингу як цільного документа, що включає кілька видів планів маркетингу. Єдиним плановим документом для таких організацій може бути бізнес-план, складений або для організації в цілому, або для окремих напрямків її розвитку. У цьому плані дається інформація про ринкових сегментах і їх ємності, ринковій частці; наводиться характеристика споживачів і конкурентів, описуються бар'єри проникнення на ринок; формулюються стратегії маркетингу; даються прогнозні оцінки обсягів збуту на кілька років з погодовой розбивкою.

У загальному випадку можна говорити про розробку стратегічних, як правило, довгострокових планів і тактичних (поточних), як правило, річних і більш детальних планів маркетингу. Стратегічний план маркетингу спрямований на вирішення бездетальной опрацювання стратегічних завдань маркетингової діяльності стосовно компанії в цілому і до окремих стратегічним господарським одиницям (СГО). Для підрозділів СГО він не розробляється. У той же час окремі позиції стратегічного плану (витрати на маркетинг, обсяг продажів, дохід, прибуток, ринкова частка і т.п.) доводяться до підрозділів СГО і є основою розробки поточних планів маркетингу.

Стратегічний план маркетингу, як правило, розробляється на 3-5 і більше років, описує головні чинники і сили, які протягом кількох років, як очікується, будуть впливати на організацію, а також містить довгострокові цілі і головні маркетингові стратегії із зазначенням ресурсів, необхідних для їх реалізації. Таким чином, стратегічний маркетинговий план характеризує ситуацію маркетингову ситуацію, описує стратегії досягнення поставлених цілей і ті заходи, реалізація яких призводить до їх досягнення.

Стратегічний план зазвичай переглядається і уточнюється щорічно, на його основі розробляється річний план, який деталізований в набагато більшому ступені.

Річний план маркетингу описує поточну маркетингову ситуацію, цілі маркетингової діяльності, маркетингові стратегії на поточний рік. Річний план маркетингу охоплює плани для окремих продуктових ліній, окремих видів продуктів і окремих ринків. Таким чином, річний план маркетингу діє на рівні окремих підрозділів організації та функцій маркетингу і включає до свого складу вирішення питань в наступних областях:

1. Маркетингові дослідження.

2. Продуктова політика.

3. Цінова політика.

4. товаророзподільчих політика.

5. Комунікаційна політика.

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000512

продовження тут

  Види каналів розподілу |  Методи формування бюджету маркетингу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати