На головну

Закон електромагнітної індукції. Енергія магнітного поля.

  1. Exercise 6. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова в соответствующей форме (одно слово используется дважды). Переведите предложения на русский язык.
  2. H)относится ко второй половине настоящего закона
  3. I На пути построения единой теории поля 6.1. Теорема Нетер и законы сохранения
  4. I. Законодательство и иные нормативно-правовые акты
  5. I. Становление основ советского законодательства
  6. II. Гражданское законодательство периода гражданской войны и интервенции
  7. II. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г.

91. Пряма дротина довжиною l = 40 см рухається в однорідному магнітному полі зі швидкістю n = 5 м/с перпендикулярно до ліній індукції. Різниця потенціалів U між кінцями дротини дорівнює 0,6 В. Визначити індукцію В магнітного поля.

92. Вздовж обмотки соленоїда індуктивністю L = 0,2 Гн тече струм силую І = 10 А. Визначити енергію W магнітного поля соленоїда.

93. В однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл знаходиться пряма дротина довжиною l = 20 см, кінці якої замкнені поза полем. Опір всього кола R = 0,1 Ом. Знайти силу F, яку потрібно прикласти до дротини, щоб переміщати її перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю n = 2,5 м/с.

94. Індуктивність котушки (без сердечника) L = 0,1 мГн. При якій силі струму І енергія W магнітного поля дорівнює 100 мДж?

95. Прямий провідник довжиною l = 10 см розташований в однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл. Кінці його замкнені гнучким провідником, який знаходиться поза полем. Опір всього кола R = 0,4 Ом. Яка потужність Р потрібна для того, щоб рухати провідник перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю n = 20 м/с?

96. Соленоїд містить N = 1000 витків. Сила струму в його обмотці І = 1 А, магнітний потік Ф через поперечний переріз соленоїда дорівнює 0,1 мВб. Визначити енергію W магнітного поля соленоїда.

97. В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,35 Тл рівномірно з частотою n = 408 хв-1 обертається рамка, яка містить N = 1500 витків площею S = 50 см2. Вісь обертання лежить в площині рамки і перпендикулярна до ліній індукції. Визначити максимальну ЕРС індукції emax, яка виникає в рамці.

98. Залізне кільце намотано в один шар N = 200 витків. Визначити енергію W магнітного поля, якщо при струмі силою І = 2,5 А магнітний потік Ф у залізі дорівнює 0,5 мВб.

99. Магнітна індукція поля між полюсами двополюсного генератора з індукцією В = 0,8 Тл. Ротор має N = 100 витків площею S = 400 см2. Визначити частоту n обертання якоря, якщо максимальне значення ЕРС індукції eі = 200 В.

100. На стержень з немагнітного матеріалу довжиною l = 50 см намотана в один шар дротина таким чином, що на кожен сантиметр довжини стержня припадає 20 витків. Визначити енергію W магнітного поля всередині соленоїда, якщо сила струму в обмотці І = 0,5 А. Площа поперечного перерізу стержня S = 2 см2.
Сила Лоренца | Правила чтения.

Правила Кірхгофа | Закон Джоуля-Ленца | Приклади розв'язування задач | Закон Кулона | Напруженість електричного поля | Потенціал. Енергія системи електричних зарядів. Робота з переміщення зарядів у полі | Електроємність. Конденсатори | Закон Ома для ділянки кола та для повного кола | Правила Кірхгофа | Закон Біо - Савара - Лапласа. Закон Ампера |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати