Головна

 КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 7 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 8 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 9 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 10 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 11 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 12 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 13 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 14 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 15 сторінка |

КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 17 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

2) вимоги фізичних осіб, які є кредиторами кредитної організації за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку (за винятком осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо такі рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом підприємницької діяльності, а також адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності, і зазначених в пункті 5 цієї статті осіб);

3) вимоги Агентства за договорами банківського вкладу та договорами банківського рахунку, що перейшли до нього відповідно до Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації" і в результаті виконання за банк компенсації набувачеві вартості майна, що повертається в порядку зворотної передачі відповідно до статті 189.55 цього закону;

4) вимоги Банку Росії, що перейшли до Банку Росії відповідно до цього Закону в результаті здійснення виплат Банку Росії по внесках фізичних осіб у банках, визнаних банкрутами і не беруть участь в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації.

4. Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна кредитної організації, задовольняються за рахунок вартості предмета застави переважно перед іншими кредиторами, за винятком зобов'язань перед кредиторами першої і другої черги.

Вимоги кредитора у зобов'язанні, забезпеченому заставою прав за договором банківського рахунку, задовольняються шляхом списання конкурсним керуючим коштів з заставного рахунки боржника та видачі їх кредитору за зобов'язанням, забезпеченого заставою прав за договором банківського рахунку, або зарахування їх на рахунок, вказаний таким кредитором, за вирахуванням грошових коштів, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів першої та другої черги.

5. Після задоволення вимог кредиторів першої та другої черги, а також вимог кредитора по зобов'язанню, забезпеченому запорукою прав за договором банківського рахунку, заставний рахунок підлягає закриттю відповідно до вимог пункту 3 статті 189.88 цього Закону.

6. Вимоги фізичних осіб, які є кредиторами кредитної організації за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку, по відшкодуванню збитків у формі упущеної вигоди, а також зі сплати сум фінансових санкцій включаються до складу вимог кредиторів, що задовольняються в третю чергу .

7. Вимоги працівників кредитної організації про виплату вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, розмір яких встановлений відповідним трудовим договором, в разі його припинення в частині, що перевищує мінімальний розмір відповідних виплат, встановлений трудовим законодавством, не належать до числа вимог кредиторів другої черги і задовольняються після задоволення вимог кредиторів третьої черги.

Стаття 189.93. Виконання зобов'язань кредитної організації її засновниками (учасниками) або третьою особою (третіми особами) в конкурсному виробництві

1. Засновники (учасники) кредитної організації або третя особа (треті особи) в будь-який час до завершення конкурсного виробництва має право виконати всі зобов'язання кредитної організації або надати кредитної організації грошові кошти, достатні для виконання всіх зобов'язань кредитної організації, що виникли на день відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій.

2. Засновники (учасники) кредитної організації або третя особа (треті особи) зобов'язані в письмовій формі повідомити конкурсного керуючого і кредиторів про початок виконання зобов'язань кредитної організації. Після отримання першого такого повідомлення конкурсним керуючим виконання зобов'язань кредитної організації перед кредиторами від інших осіб не приймається. Якщо особа, що направила повідомлення про початок виконання зобов'язань кредитної організації, не почало виконання зазначених зобов'язань у тижневий термін після дня направлення такого повідомлення або не виконав тримісячний термін після дня подання відповідного повідомлення зобов'язання кредитної організації перед кредиторами відповідно до пункту 4 цієї статті, таке повідомлення вважається недійсним.

Особи, які заявили про виконання зобов'язань кредитної організації і не виконали зазначених зобов'язань в строк і в обсязі, що встановлені цією статтею, зобов'язані відшкодувати кредиторам збитки, пов'язані з призупиненням конкурсного виробництва.

3. При виконанні зобов'язань кредитної організації засновниками (учасниками) кредитної організації або третьою особою (третіми особами) або при наданні ними кредитної організації грошових коштів кредитори кредитної організації зобов'язані прийняти відповідне виконання зобов'язань, а кредитна організація зобов'язана виконати свої зобов'язання перед кредиторами за рахунок наданих їй коштів.

У разі неможливості виконання кредитної організацією свого зобов'язання перед кредитором відповідно до пункту 1 цієї статті та абзацом першим цього пункту в зв'язку з порушенням кредитором обов'язків з надання відомостей про себе, необхідних для здійснення розрахунків з кредитором, а також в разі ухилення кредитора від прийняття виконання зобов'язання кредитної організації грошові кошти можуть бути внесені в депозит нотаріуса за місцем знаходження кредитної організації (її філій).

4. Грошові кошти, за допомогою яких засновники (учасники) кредитної організації або третя особа, треті особи виконали зобов'язання кредитної організації перед її кредиторами або які були надані кредитної організації для виконання зазначених зобов'язань, вважаються наданими кредитної організації на умовах договору безпроцентної позики, термін якого визначено моментом пред'явлення вимоги, але не раніше дня закінчення провадження у справі про банкрутство кредитної організації.

5. У разі виконання зобов'язань кредитної організації засновниками (учасниками) кредитної організації або третьою особою, третіми особами конкурсний керуючий протягом десяти днів зобов'язаний повідомити всіх кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, про виконання зобов'язань перед ними і розмістити на відкритому в кредитній організації - резидента Російської Федерації рахунку грошові кошти в необхідному для повного виконання зазначених зобов'язань розмірі, визначеному без урахування коштів, що знаходяться на рахунку кредитної організації. Порядок відкриття зазначеного рахунку визначається нормативними актами Банку Росії. Зазначене повідомлення кредиторів може здійснюватися шляхом опублікування повідомлення в періодичному друкованому виданні за місцем знаходження кредитної організації (її філій).

6. Не пізніше чотирнадцяти днів з дня закінчення виконання зобов'язань кредитної організації засновниками (учасниками) кредитної організації або третьою особою (третіми особами) конкурсний керуючий зобов'язаний направити до арбітражного суду звіт про проведене виконанні зобов'язань кредитної організації.

7. За результатами розгляду звіту конкурсного керуючого про зроблений виконанні зобов'язань кредитної організації арбітражний суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство кредитної організації в разі виконання всіх зобов'язань перед кредиторами, включаючи зобов'язання по висунутим вимогам.

8. У разі припинення провадження у справі про банкрутство кредитної організації на підставі, передбаченій пунктом 7 цієї статті, Банк Росії за заявою кредитної організації, засновників (учасників) кредитної організації або третьої особи, третіх осіб, які виконали зобов'язання кредитної організації перед її кредиторами, в місячний термін може прийняти рішення про видачу кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій. При цьому право Банку Росії на видачу зазначеної кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій виникає в разі одночасного дотримання наступних умов:

1) якщо передбачене пунктом 1 цієї статті погашення зобов'язань кредитної організації за рішенням засновників (учасників) кредитної організації або третьої особи, третіх осіб здійснено не пізніше шести місяців з дня відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій;

2) якщо арбітражним судом підтверджено погашення всіх зобов'язань кредитної організації, що виникли на день відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій;

3) якщо відсутні пред'явлені вимоги кредиторів після їх повідомлення в порядку, встановленому пунктом 5 цієї статті;

4) якщо є довідка уповноваженого органу про відсутність у кредитної організації заборгованості зі сплати обов'язкових платежів;

5) якщо на момент розгляду зазначеного в абзаці першому цього пункту заяви дотримані всі пред'явлені Банком Росії відповідно до Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" вимоги для видачі ліцензії на здійснення банківських операцій.

9. У разі неприйняття Банком Росії в місячний термін рішення про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій або відмови у видачі зазначеної ліцензії кредитна організація підлягає ліквідації відповідно до Федерального закону "Про банки і банківську діяльність".

Стаття 189.94. Особливості задоволення вимог кредиторів першої черги

1. Задоволення вимог кредиторів першої черги здійснюється в два етапи: в порядку попередніх виплат і в порядку остаточних виплат. При цьому в порядку попередніх виплат задовольняються вимоги кредиторів першої черги тієї кредитної організації, яка на день відкликання в неї Банком Росії ліцензії на здійснення банківських операцій не була учасником системи обов'язкового страхування вкладів відповідно до Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації ".

2. У порядку остаточних виплат задовольняються вимоги кредиторів першої черги, що залишилися не задоволеними в порядку попередніх виплат.

КонсультантПлюс: примітка.

Положення абзацу другого пункту 2 статті 189.94 не застосовуються при розрахунках з кредиторами кредитних організацій, щодо яких страховий випадок настав після 29 грудня 2014 року.

При розрахунках з кредиторами кредитної організації, яка на день відкликання в неї Банком Росії ліцензії на здійснення банківських операцій була учасником системи обов'язкового страхування вкладів відповідно до Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації", вимоги кредиторів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 189.92 цього закону, а також вимоги кредиторів, зазначених у підпункті 2 пункту 3 статті 189.92 цього закону, в частині, що перевищує розмір передбаченого Федеральним законом "Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації" страхового відшкодування не більше ніж на 300 тисяч рублів, задовольняються до задоволення інших вимог кредиторів першої черги.

3. У порядку попередніх виплат задовольняються вимоги кредиторів першої черги, які пред'явлені відповідно до цього Закону в термін до двох місяців з дня першого опублікування повідомлення про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Попередні виплати кредиторам першої черги починаються не пізніше ніж через тридцять днів з дня закінчення зазначеного строку пред'явлення вимог кредиторів для цілей попередніх виплат і не раніше ніж через десять днів з дня опублікування оголошення про порядок і про умови проведення попередніх виплат кредиторам першої черги і здійснюються протягом трьох місяців з дати початку їх здійснення.

4. На здійснення попередніх виплат кредиторам першої черги направляється сімдесят відсотків коштів, що знаходяться на рахунках кредитної організації на день закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів першої черги для цілей попередніх виплат.

При недостатності коштів для задоволення в порядку попередніх виплат вимог кредиторів першої черги в повному обсязі ці кошти розподіляються пропорційно сумам вимог, які підлягають задоволенню.

5. Звіт про проведення попередніх виплат кредиторам першої черги видається конкурсним керуючим в арбітражний суд і в Банк Росії в порядку, встановленому Банком Росії, не пізніше ніж через десять днів з дня закінчення строку для здійснення попередніх виплат.

6. Сума вимог кредиторів першої черги підлягає зменшенню на суму, виплачену їм в порядку попередніх виплат і виплат Банку Росії, здійснених за вкладами фізичних осіб у визнаних банкротами банках, які не беруть участі в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації, і відбивається в реєстрі вимог кредиторів кредитної організації, визнаної банкрутом.

7. Вимоги кредиторів першої черги в розмірі, що перевищує розмір здійснених попередніх виплат, а також вимоги, пред'явлені після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів першої черги для цілей попередніх виплат, задовольняються в порядку остаточних виплат з дотриманням правил, передбачених статтею 189.96 справжнього Федерального закону.

8. Визначення розміру вимог громадян, перед якими кредитна організація несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю або здоров'ю, здійснюється шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, встановлених на день відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій і підлягають виплаті цим громадянам до досягнення ними віку сімдесяти років, але не менше ніж за десять років. Порядок і умови капіталізації відповідних почасових платежів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо вік громадянина перевищує сімдесят років, період капіталізації відповідних почасових платежів становить десять років.

9. З виплатою капіталізованих почасових платежів, розмір яких визначається в порядку, встановленому пунктом 7 цієї статті, припиняється відповідне зобов'язання кредитної організації.

10. За згодою громадянина його право вимоги до кредитної організації в сумі капіталізованих почасових платежів переходить до Російської Федерації.

Зазначена вимога в разі переходу його до Російської Федерації також задовольняється в першу чергу.

У цьому випадку зобов'язання кредитної організації перед громадянином з виплати капіталізованих почасових платежів переходять до Російської Федерації і виконуються Російською Федерацією відповідно до федеральним законом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11. Вимоги про компенсацію моральної шкоди задовольняються в розмірі, встановленому судовим актом.

Стаття 189.95. Особливості задоволення вимог кредиторів за субординованим кредитами

Вимоги кредиторів за субординованим кредитами (депозитами, позиками, облігаційних позиках), а також за фінансовими санкціями за невиконання зобов'язань за субординованим кредитами (депозитами, позиками, облігаційних позиках) задовольняються після задоволення вимог усіх інших кредиторів.

Стаття 189.96. Розрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва

1. Конкурсний керуючий проводить розрахунки з кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів.

2. Розрахунки з кредиторами щодо задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів на підставі копій документів, зазначених в пункті 1 статті 189.85 цього Закону, здійснюються лише за умови пред'явлення оригіналів документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог.

3. Особи, які мають відповідно до статті 189.93 цього Закону право виконати зобов'язання кредитної організації, проводять розрахунки з кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів.

4. Вимоги кредиторів кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

5. Судові акти, акти інших органів, посадових осіб про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходилися на рахунках клієнтів кредитної організації, а також про накладення арешту і (або) інших обмежень розпорядження зазначеним майном виконуються конкурсним керуючим в розмірі грошових коштів, що належать кредиторам відповідної черги, в порядку, встановленому цим параграфом.

Відповідні кошти спрямовуються конкурсним керуючим для їх перерахування відповідно до реквізитів, наданим органом або посадовою особою, що здійснюють стягнення або накладають обмеження розпорядження коштами, які перебували на рахунках клієнтів кредитної організації.

6. Про виконання вимоги органу або посадової особи, які здійснюють стягнення або накладають обмеження розпорядження коштами, які перебували на рахунках клієнтів кредитної організації, конкурсний керуючий зобов'язаний повідомити відповідного кредитора кредитної організації шляхом направлення йому поштою повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів з дня перерахування грошових коштів.

7. Якщо до моменту направлення в Банк Росії ліквідаційного балансу кредитної організації органом або посадовою особою, що здійснюють стягнення або накладають обмеження розпорядження коштами, які перебували на рахунках клієнтів кредитної організації, що не повідомлені конкурсного керуючого реквізити для перерахування грошових коштів, зазначених у цьому пункті, конкурсний керуючий вносить належні кредитору грошові кошти в депозит нотаріуса і повідомляє про це кредитора кредитної організації, зазначена особа шляхом направлення їм поштою відповідного повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів з дня перерахування грошових коштів в депозит нотаріуса.

8. У разі ухилення кредитора від прийняття грошових коштів ці кошти вносяться конкурсним керуючим в депозит нотаріуса за місцем знаходження кредитної організації (її філій), про що повідомляється кредитору.

9. При недостатності коштів кредитної організації для задоволення вимог кредиторів однієї черги кошти розподіляються між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам їх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.

КонсультантПлюс: примітка.

Положення пункту 10 статті 189.96 не застосовуються при розрахунках з кредиторами кредитних організацій, щодо яких страховий випадок настав після 29 грудня 2014 року.

10. При недостатності коштів кредитної організації для задоволення вимог (частини вимог), зазначених у пункті 3 статті 189.94 цього Закону, грошові кошти розподіляються між кредиторами пропорційно сумам відповідних вимог (частини вимог).

11. Вимоги кредиторів, пред'явлені після закриття реєстру вимог кредиторів, задовольняються за рахунок майна кредитної організації, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, пред'явлених в установлений термін і включених до реєстру вимог кредиторів.

Розрахунки з кредиторами по зазначеним вимогам виробляються конкурсним керуючим у порядку, встановленому цією статтею.

12. Вимоги кредиторів першої черги, пред'явлені після закриття реєстру вимог кредиторів, але до завершення розрахунків з усіма кредиторами, після завершення розрахунків з кредиторами першої черги, які пред'явили свої вимоги у встановлений термін, підлягають задоволенню до задоволення вимог кредиторів наступної черги. До повного задоволення зазначених вимог кредиторів першої черги задоволення вимог кредиторів наступної черги призупиняється.

У разі, якщо зазначені вимоги були пред'явлені до завершення розрахунків з кредиторами першої черги, вони підлягають задоволенню після завершення розрахунків з кредиторами першої черги, які пред'явили свої вимоги у встановлений термін, за наявності грошових коштів на їх задоволення.

13. У порядку, встановленому пунктом 12 цієї статті, задоволенню підлягають вимоги кредиторів першої черги, пред'явлені до закриття реєстру вимог кредиторів, але встановлені в порядку, передбаченому підпунктами 2 - 4 пункту 3 статті 189.85 цього Закону відповідно:

1) до завершення розрахунків з усіма кредиторами, але після завершення розрахунків з кредиторами першої черги, вимоги яких були встановлені до початку розрахунків з ними;

2) до завершення розрахунків з кредиторами першої черги, вимоги яких були встановлені до початку розрахунків з ними.

14. Вимоги кредиторів другої черги, пред'явлені до завершення розрахунків з усіма кредиторами, в тому числі після закриття реєстру вимог кредиторів, підлягають задоволенню в порядку, аналогічному порядку, встановленому пунктом 12 цієї статті.

15. У разі наявності розглянутих в арбітражному суді на день початку розрахунків з кредиторами відповідної черги суперечок між конкурсним керуючим і кредитором на вимогу кредитора, пред'явленим до закриття реєстру вимог кредиторів, конкурсний керуючий зобов'язаний зарезервувати кошти в розмірі, достатньому для пропорційного задоволення вимог відповідного кредитора .

16. Якщо на момент початку розрахунків з Агентством по його вимогам між Агентством і набувачем майна і зобов'язань банку укладено договір, згідно з яким відповідно до пункту 3 статті 189.54 цього Закону Агентство має право виконати за банк його зобов'язання по компенсації набувачеві вартості майна, що повертається в порядку зворотної передачі, конкурсний керуючий зобов'язаний зарезервувати кошти в розмірі, достатньому для пропорційного задоволення вимог Агентства, з урахуванням граничної величини вартості майна, яке може бути повернуто в порядку зворотної передачі.

17. Погашеними вважаються задоволені вимоги кредиторів і вимоги, в рахунок погашення яких кредиторам відповідно до угоди про відступне, що укладається між конкурсним керуючим і кредитором (кредиторами), надано відступне.

18. Погашення вимог кредиторів шляхом надання відступного допускається тільки щодо майна кредитної організації, який не продається чи не передали в порядку, встановленому статтею 189.89 справжнього Федерального закону.

19. Як відступного може бути надано тільки майно боржника, не обтяжене заставою.

20. Погашення вимог кредиторів шляхом надання відступного допускається тільки за умови дотримання черговості та пропорційності задоволення вимог кредиторів.

21. Погашення вимог кредиторів шляхом надання відступного допускається за рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів. Збори кредиторів або комітет кредиторів затверджує пропозицію конкурсного керуючого про порядок надання відступного, яке повинно містити відомості про склад майна, його вартості, порядок і строки направлення кредиторами заяв про згоду на погашення вимог шляхом надання відступного, порядок розподілу майна між кредиторами в разі, якщо на одне майно претендують кілька кредиторів, порядок укладання угод про відступне.

22. Вартість майна, яке пропонується для передачі кредиторам в якості відступного, визначається зборами кредиторів або комітетом кредиторів.

23. З метою передачі кредиторам кредитної організації в якості відступного майна кредитної організації конкурсний керуючий направляє відповідним кредитору або кредиторам пропозицію про погашення їх вимог шляхом надання відступного, затверджене зборами кредиторів або комітетом кредиторів.

24. У разі, якщо кількість кредиторів, вимоги яких не задоволені, перевищує п'ятдесят, належним повідомленням кредиторів про пропозицію погасити їх вимоги шляхом надання відступного визнається включення відповідної пропозиції до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство протягом п'яти робочих днів з дня затвердження зборами кредиторів або комітетом кредиторів пропозиції конкурсного керуючого про порядок надання кредиторам кредитної організації відступного.

25. У термін, встановлений пунктом 24 цієї статті, конкурсний керуючий зобов'язаний включити текст пропозиції про погашення вимог кредиторів кредитної організації шляхом надання відступного до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство.

26. Пропозиція, вказане в пункті 21 цієї статті, має містити:

1) найменування, місце знаходження кредитної організації - боржника та інші її реквізити;

2) найменування, яка визначається відповідно до цієї статті вартість майна, яке пропонується для передачі кредиторам в якості відступного, і інші відомості про таке майно;

3) порядок ознайомлення кредиторів з таким майном;

4) відомості про конкурсний керуючому, що включають в себе найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та адреса конкурсного керуючого для направлення йому кореспонденції;

5) строк направлення кредиторами кредитної організації заяв про згоду на погашення своїх вимог шляхом надання відступного, який не може бути менше ніж тридцять днів з дня направлення конкурсним керуючим пропозиції про погашення вимог кредиторів кредитної організації шляхом надання відступного або з дня включення пропозиції про погашення вимог кредиторів кредитної організації шляхом надання відступного до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство.

27. Майно кредитної організації передається в якості відступного кредиторам, який надіслав свої заяви конкурсного керуючого в термін, встановлений в реченні конкурсного керуючого.

28. Заява кредитора про згоду на погашення своєї вимоги шляхом надання відступного повинно містити відомості про майно, на яке претендує цей кредитор.

29. Кредитор, який не направив конкурсного керуючого заяви про згоду на погашення своєї вимоги шляхом надання відступного у встановлений термін і (або) не вказав відомостей про майно, вважається таким, що відмовився від погашення своєї вимоги шляхом надання відступного.

30. Майно кредитної організації, що надається в якості відступного, розподіляється між кредиторами, що скерували конкурсного керуючого заяви про згоду на погашення своїх вимог шляхом надання відступного, в порядку черговості, встановленої статтею 189.92 справжнього Федерального закону, пропорційно розмірам погашаються вимог цих кредиторів шляхом надання відступного.

31. Погашення вимог кредиторів шляхом укладення угоди про новації зобов'язання, а також шляхом заліку вимог в ході конкурсного виробництва при банкрутстві кредитних організацій не допускається.

32. Вимоги кредиторів, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також вимоги кредиторів, не визнані конкурсним керуючим, якщо кредитор не звертався до арбітражного суду або такі вимоги визнані арбітражним судом необгрунтованими.

33. Конкурсний керуючий вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про погашення вимог кредиторів.

34. Відомості про погашення вимог кредиторів кожної черги направляються в Банк Росії не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня закінчення розрахунків з кредиторами відповідної черги.

35. Щодо вимог, що виникають з фінансових договорів, розмір зобов'язань за якими визначається в порядку, встановленому статтею 4.1 цього Закону, положення цієї статті будуть застосовуватись тільки в частині вимог кредиторів по нетто-зобов'язаннями.

Стаття 189.97. Відповідальність третьої особи за незаконне отримання майна кредитної організації

1. Кредитор, вимоги якого не були задоволені у повному обсязі через недостатність майна кредитної організації, має право вимоги до третьої особи, в тому числі до іншого кредитора, незаконно отримав майно кредитної організації.

2. Кредитор, вимоги якого не були задоволені у повному обсязі через недостатність майна кредитної організації, має право звернутися до суду, арбітражного суду, третейського суду з позовом про витребування незаконно отриманого майна кредитної організації та звернення стягнення на зазначене майно в розмірі вимог, що залишилися непогашені під час конкурсного виробництва.

3. Незаконність отримання третьою особою майна кредитної організації встановлюється судом, арбітражним судом, третейським судом шляхом визнання недійсною угоди, на виконання якої проведена передача третій особі майна кредитної організації, і з інших підстав, встановлених законодавством Російської Федерації. КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 16 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 18 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати