На головну

 Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 2 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 3 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 4 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 5 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 6 сторінка |  Глава VII. Ліквідаційної процедури 1 сторінка |  Глава VII. Ліквідаційної процедури 2 сторінка |  Глава VII. Ліквідаційної процедури 3 сторінка |  Глава VII. Ліквідаційної процедури 4 сторінка |  Глава VIII. СВІТОВЕ УГОДУ |

КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 2 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

2) найменування контрольного органу, що прийняв рішення про призначення тимчасової адміністрації фінансової організації, дату прийняття такого рішення та термін, на який ця тимчасова адміністрація призначена;

3) підстави призначення тимчасової адміністрації фінансової організації;

4) відомості про обмеження або про призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації;

5) прізвище, ім'я, по батькові керівника тимчасової адміністрації фінансової організації та адреса для надіслання йому кореспонденції, а також найменування саморегулівної організації, членом якої є керівник тимчасової адміністрації фінансової організації, і її адреса;

6) іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

4. Рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації фінансової організації, в тому числі рішення про обмеження або про призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації, може бути оскаржене фінансовою організацією в суд або арбітражний суд. Оскарження рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації фінансової організації не припиняє діяльність тимчасової адміністрації фінансової організації.

Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. Під тимчасовою адміністрацією фінансової організації розуміється спеціальний тимчасовий орган управління фінансової організації, призначений контрольним органом (далі - тимчасова адміністрація).

2. Цілями призначення тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності фінансової організації і (або) забезпечення збереження майна фінансової організації.

3. Завданнями тимчасової адміністрації є:

1) застосування заходів щодо запобігання банкрутству фінансової організації і (або) контроль за застосуванням таких заходів;

2) усунення підстав призупинення або обмеження дії ліцензії фінансової організації.

4. Склад тимчасової адміністрації, порядок і підстави зміни її складу затверджуються контрольним органом у встановленому ним порядку.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

5. До складу тимчасової адміністрації входять керівник тимчасової адміністрації та її члени.

6. Керівником тимчасової адміністрації затверджується арбітражний керуючий, який відповідає вимогам, встановленим статтею 183.25 справжнього Федерального закону. Вибір кандидатури керівника тимчасової адміністрації та її членів здійснюється контрольним органом у встановленому ним порядку.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Керівник тимчасової адміністрації розподіляє обов'язки між членами тимчасової адміністрації. Керівник тимчасової адміністрації протягом трьох робочих днів з дати його призначення зобов'язаний укласти договір страхування відповідальності на умовах, передбачених статтею 24.1 справжнього Федерального закону.

До складу тимчасової адміністрації має право входити представники саморегулівної організації або саморегулівних організацій, членом яких є фінансова організація, за поданням відповідної саморегулівної організації.

7. Членом тимчасової адміністрації не може бути призначена особа:

1) має незняту або непогашену судимість за вчинення умисного злочину;

2) здійснювала функції одноосібного виконавчого органу або що входило до складу колегіального виконавчого органу фінансової організації в момент скоєння цією організацією порушення, за яке у неї були відкликані або анульовані ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо з дати такого відкликання або анулювання пройшло менше ніж три роки ;

3) щодо якої не закінчився термін дискваліфікації;

4) є зацікавленою особою по відношенню до фінансової організації;

5) є службовцем контрольного органу, за винятком випадку призначення тимчасової адміністрації в недержавний пенсійний фонд, страхову організацію.

(Пп. 5 в ред. Федерального закону від 22.12.2014 N 432-ФЗ)

8. Відшкодування витрат тимчасової адміністрації, пов'язаних з її діяльністю, в тому числі виплата винагороди керівнику та членам тимчасової адміністрації, здійснюється за рахунок коштів фінансової організації. Перелік і граничні розміри таких витрат, в тому числі порядок визначення розміру та порядок виплати винагороди керівнику та членам тимчасової адміністрації, визначаються регулюючим органом.

9. У разі порушення справи про банкрутство фінансової організації вимоги про виплату винагороди членам тимчасової адміністрації, а також про відшкодування витрат тимчасової адміністрації задовольняються в складі вимог кредиторів за поточними платежами третьої черги в порядку, встановленому статтею 134 цього Закону.

10. Керівник тимчасової адміністрації несе відповідальність перед фінансовою організацією і її кредиторами за заподіяння збитків фінансової організації, її кредиторам в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на тимчасову адміністрацію обов'язків.

11. Контрольний орган має право направити у фінансову організацію своїх представників з метою здійснення контролю за діяльністю фінансової організації та тимчасової адміністрації.

Представники контрольного органу призначаються рішенням зазначеного органу з числа його службовців.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Представники контрольного органу мають право брати участь у загальних зборах засновників (учасників) фінансової організації та засіданнях інших органів управління фінансової організації без права голосу, знайомитися з протоколами та іншими матеріалами загальних зборів засновників (учасників) фінансової організації та засідань інших органів управління фінансової організації, отримувати інформацію про діяльність тимчасової адміністрації, знайомитися з будь-якими документами фінансової організації.

12. Порядок взаємодії тимчасової адміністрації, контрольного органу і його представників при здійсненні своїх повноважень, форми контролю за тимчасовою адміністрацією, здійснюваного контрольним органом і його представниками, встановлюються контрольним органом.

(П. 12 в ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. Тимчасова адміністрація має право:

1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Закону;

2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації, недійсними, а також про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів з підстав, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації;

3) брати участь у загальних зборах засновників (учасників) фінансової організації та засіданнях інших органів управління фінансової організації без права голосу, знайомитися з протоколами та іншими матеріалами загальних зборів засновників (учасників) фінансової організації та засідань інших органів управління фінансової організації, отримувати інформацію про діяльність фінансової організації, знайомитися з будь-якими її документами, в тому числі отримувати від органів управління, працівників фінансової організації, третіх осіб інформацію та документи, що стосуються діяльності фінансової організації.

2. Тимчасова адміністрація зобов'язана:

1) застосовувати заходи щодо попередження неспроможності (банкрутства) фінансової організації в разі призупинення повноважень органів управління фінансової організації;

2) контролювати виконання фінансовою організацією плану відновлення її платоспроможності в разі обмеження повноважень органів управління фінансової організації;

3) забезпечувати збереження майна фінансової організації;

4) звертатися у випадках і в порядку, які встановлені цим Законом, в арбітражний суд від імені фінансової організації з заявою про визнання фінансової організації банкрутом;

5) звертатися в контрольний орган з клопотанням про відкликання, анулювання або про призупинення дії ліцензії фінансової організації за наявності підстав для відкликання, анулювання або призупинення дії такої ліцензії;

6) виконувати інші передбачені цим Законом обов'язки.

3. Дії тимчасової адміністрації можуть бути оскаржені фінансовою організацією в контрольний орган або арбітражний суд.

Стаття 183.8. Наслідки призначення тимчасової адміністрації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. На період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються або припиняються рішенням контрольного органу в порядку і на умовах, які встановлені цим Законом.

2. З дати призначення тимчасової адміністрації з призупиненням повноважень виконавчих органів фінансової організації припиняється дія довіреності, виданих фінансовою організацією до дати призначення тимчасової адміністрації, в тому числі безвідкличних.

(П. 2 введений Федеральним законом від 22.12.2014 N 432-ФЗ)

Стаття 183.9. Обмеження і призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. На період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються, якщо інше не встановлено цим Законом.

2. Повноваження виконавчих органів фінансової організації припиняються в:

1) випадку призначення тимчасової адміністрації у зв'язку з виявленням контрольним органом підстав, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 статті 183.2 цього Закону, при відсутності відповідних повідомлень фінансовою організацією контрольного органу;

2) Що стосується невиконання чи неналежного виконання фінансовою організацією плану відновлення її платоспроможності;

3) інших встановлених цим Законом випадках.

3. У разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації вони тільки за згодою тимчасової адміністрації має право здійснювати операції:

1) які пов'язані з передачею нерухомого майна фінансової організації в оренду, в заставу, з внесенням його в якості внеску до статутного капіталу третіх осіб, а також з розпорядженням таким майном іншим чином;

2) які пов'язані з розпорядженням іншим майном фінансової організації, балансова вартість якого складає більше ніж один відсоток балансової вартості активів фінансової організації;

3) які пов'язані з отриманням і видачею позик (кредитів), поступкою прав вимог і переведенням боргу, прощенням боргу, новацією, відступним;

4) у вчиненні яких є зацікавленість.

4. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації на період діяльності тимчасової адміністрації:

1) повноваження виконавчих органів фінансової організації здійснюються тимчасовою адміністрацією, виконавчі органи фінансової організації не мають права приймати рішення з питань, віднесених до їх компетенції федеральними законами та установчими документами фінансової організації;

2) рішення інших органів управління фінансової організації з питань виплати дивідендів, викупу або придбання розміщених акцій або виплати дійсної вартості частки (паю), схвалення значних правочинів, інші рішення, які можуть спричинити за собою збільшення кредиторської заборгованості фінансової організації, вступають в силу після їх узгодження з тимчасовою адміністрацією;

3) з дня призначення тимчасової адміністрації та до дня винесення рішення арбітражного суду про визнання фінансової організації неспроможною (банкрутом) або набрання законної сили рішенням арбітражного суду про її ліквідацію або припинення діяльності тимчасової адміністрації припиняється державна реєстрація угод, переходу, обмеження (обтяження) права на нерухоме майно, що належить фінансової організації на праві власності, іншому речовому праві або знаходиться у неї в заставі.

(Пп. 3 введений Федеральним законом від 22.12.2014 N 432-ФЗ)

5. Керівник фінансової організації в разі прийняття рішення про призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації зобов'язаний передати не пізніше дня, наступного за днем ??призначення тимчасової адміністрації, керівнику тимчасової адміністрації печатки та штампи, а також в терміни, узгоджені з тимчасовою адміністрацією , бухгалтерську та іншу документацію, що належать фінансової організації і ввірені йому матеріальні та інші цінності.

Не пізніше ніж через п'ятнадцять робочих днів з дати призначення тимчасової адміністрації керівник фінансової організації зобов'язаний надати тимчасової адміністрації перелік майна боржника, в тому числі майнових прав, а також бухгалтерські та інші документи, що відображають економічну діяльність фінансової організації за три роки до призначення тимчасової адміністрації.

6. Перешкоджання з боку керівника, його заступника, інших працівників фінансової організації, а також з боку інших осіб здійснення функцій тимчасової адміністрації (в тому числі перешкоджання доступу в приміщення фінансової організації, до її документації та іншим носіям інформації, відмова від передачі печаток, штампів , документів і інші випадки) тягне за собою настання відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.

7. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації одноосібний виконавчий орган фінансової організації, що мав право до призначення тимчасової адміністрації діяти від імені фінансової організації без довіреності, має право представляти її інтереси в арбітражному суді при оскарженні рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації, дій (бездіяльності) тимчасової адміністрації.

Стаття 183.10. Функції тимчасової адміністрації в разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. У разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації тимчасова адміністрація поряд зі здійсненням функцій, зазначених у статті 183.7 цього Закону, бере участь в розробці заходів по відновленню платоспроможності фінансової організації і контролює їх реалізацію.

2. При здійсненні зазначених в пункті 1 цієї статті функцій тимчасова адміністрація:

1) дає згоду на вчинення органами управління фінансовою організації угод, зазначених у пункті 3 статті 183.9 цього Закону;

2) звертається в контрольний орган з клопотанням про призупинення повноважень органів управління фінансової організації в разі, якщо керівник, його заступник, інші працівники фінансової організації перешкоджають здійсненню функцій тимчасової адміністрації, або в разі необхідності застосування заходів щодо запобігання банкрутству фінансової організації.

3. На підставі клопотання тимчасової адміністрації про призупинення повноважень органів управління фінансової організації контрольний орган приймає рішення про призупинення повноважень органів управління фінансової організації в установленому ним порядку.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

4. У разі прийняття рішення про ліквідацію фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації тимчасова адміністрація здійснює контроль за діяльністю ліквідаційної комісії (ліквідатора) в порядку, встановленому контрольним органом.

(П. 4 ст ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

5. У разі затвердження тимчасового керуючого тимчасова адміністрація здійснює покладені на неї функції, за винятком функцій, віднесених до компетенції тимчасового керуючого.

Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації в разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації тимчасова адміністрація здійснює наступні функції:

1) виконує повноваження виконавчих органів фінансової організації;

2) розробляє заходи щодо відновлення платоспроможності фінансової організації, організовує і контролює їх реалізацію;

3) виявляє кредиторів фінансової організації та розмір їх вимог за грошовими зобов'язаннями;

4) вживає заходів щодо стягнення заборгованості перед фінансовою установою;

5) інші функції відповідно до цього Закону.

2. При здійсненні зазначених в пункті 1 цієї статті функцій тимчасова адміністрація має право:

1) пред'являти від імені фінансової організації позови до судів загальної юрисдикції, арбітражні суди та третейські суди;

2) відстороняти членів виконавчих органів фінансової організації від роботи і (або) від займаної посади;

3) звертатися до правоохоронних органів та суду із заявою про притягнення до відповідальності одноосібного виконавчого органу фінансової організації і (або) членів колегіального виконавчого органу фінансової організації;

4) мати безперешкодний доступ в усі приміщення фінансової організації;

5) опечатувати приміщення фінансової організації.

3. У разі прийняття рішення про ліквідацію фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації або в разі призначення тимчасової адміністрації ліквідованої фінансової організації тимчасова адміністрація виконує обов'язки ліквідаційної комісії (ліквідатора).

Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. Тимчасова адміністрація призначається на строк від трьох до шести місяців. За клопотанням тимчасової адміністрації рішенням контрольного органу термін діяльності тимчасової адміністрації може бути продовжений не більше ніж на три місяці за умови, що загальний термін діяльності тимчасової адміністрації не перевищить дев'ять місяців.

2. У разі, якщо в період діяльності тимчасової адміністрації порушено справу про банкрутство фінансової організації, тимчасова адміністрація здійснює покладені на неї функції до дати затвердження арбітражним судом конкурсного керуючого.

3. У разі, якщо тимчасова адміністрація виконує обов'язки ліквідаційної комісії (ліквідатора) або контроль за діяльністю ліквідаційної комісії (ліквідатора), тимчасова адміністрація виконує свої обов'язки до завершення ліквідації фінансової організації або дати затвердження арбітражним судом конкурсного керуючого.

Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. Тимчасова адміністрація проводить аналіз фінансового стану фінансової організації і не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати її призначення представляє в контрольний орган висновок про фінансовий стан фінансової організації.

2. Висновок про фінансовий стан фінансової організації повинно містити вказівку на причини виникнення підстав для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству фінансової організації, висновки про можливість або неможливість відновлення її платоспроможності, а також плановані фінансовою організацією заходів щодо попередження її банкрутства.

3. В термін не більше ніж дванадцять робочих днів з дати подання тимчасовою адміністрацією висновку про фінансовий стан фінансової організації в разі наявності в зазначеному висновку висновку про можливість відновлення її платоспроможності тимчасова адміністрація представляє в контрольний орган план відновлення платоспроможності фінансової організації. У разі, якщо термін реалізації такого плану перевищує термін, на який призначено тимчасову адміністрацію, контрольний орган продовжує термін діяльності тимчасової адміністрації відповідно до пункту 1 статті 183.12 цього Закону.

4. У разі, якщо за підсумками аналізу фінансового стану фінансової організації тимчасова адміністрація приходить до висновку про неможливість відновлення платоспроможності фінансової організації, у висновку про фінансовий стан фінансової організації вказується доцільність подачі заяви про визнання фінансової організації банкрутом.

5. Протягом десяти робочих днів з дати отримання висновку про фінансовий стан фінансової організації контрольний орган приймає одне з таких рішень:

1) про звернення тимчасової адміністрації до арбітражного суду із заявою про визнання фінансової організації банкрутом;

2) про перевірку тимчасовою адміністрацією забезпечення виконання зобов'язань фінансової організації та подальшій підготовці заходів щодо попередження її банкрутства при вступі до контрольний орган документів про забезпечення учасниками фінансової організації або іншими особами виконання зобов'язань фінансової організації.

6. Тимчасова адміністрація забезпечує керівнику фінансової організації можливість ознайомлення з висновком про фінансовий стан фінансової організації.

Тимчасова адміністрація зобов'язана направити керівнику фінансової організації повідомлення про можливість ознайомлення з висновком про фінансовий стан фінансової організації не пізніше дня, наступного після дня направлення висновку про фінансовий стан фінансової організації в контрольний орган способом, що забезпечує доставку зазначеного висновку не пізніше ніж через п'ять днів з дня його напрямку в контрольний орган.

Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. Діяльність тимчасової адміністрації може бути припинена з таких підстав:

1) закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації, в тому числі досягнення цілей її призначення і рішення поставлених завдань;

2) дострокове припинення її діяльності відповідно до статті 183.15 цього Закону.

2. Не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення терміну повноважень тимчасової адміністрації, а також при досягненні цілей її призначення та вирішенні поставлених завдань тимчасова адміністрація спрямовує в контрольний орган звіт про діяльність тимчасової адміністрації.

3. Звіт про діяльність тимчасової адміністрації повинен містити відомості про застосування заходів щодо запобігання банкрутству фінансової організації та про результати застосування зазначених заходів.

У звіті про діяльність тимчасової адміністрації має міститися висновок про відновлення або неможливості відновлення платоспроможності фінансової організації.

Протягом десяти днів з дати подання звіту про діяльність тимчасової адміністрації в разі відновлення платоспроможності фінансової організації за підсумками розгляду зазначеного звіту контрольний орган приймає рішення про припинення діяльності тимчасової адміністрації.

Протягом десяти робочих днів з дати подання звіту про діяльність тимчасової адміністрації в разі неможливості відновлення платоспроможності фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації за підсумками розгляду зазначеного звіту контрольний орган приймає рішення про звернення тимчасової адміністрації до арбітражного суду із заявою про визнання фінансової організації банкрутом і не пізніше одного робочого дня, наступного за днем ??прийняття даного рішення, направляє його тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація спрямовує до арбітражного суду заяву про визнання фінансової організації банкрутом з додатком зазначеного звіту не пізніше ніж через десять робочих днів з дати отримання відповідного рішення контрольного органу.

4. У разі подання до арбітражного суду заяви про визнання фінансової організації банкрутом діяльність тимчасової адміністрації припиняється з дати затвердження арбітражним судом конкурсного керуючого.

В термін, що не перевищує десяти робочих днів з дати затвердження конкурсного керуючого, тимчасова адміністрація передає конкурсного керуючого наявні у неї печатки та штампи фінансової організації, а також в термін, що не перевищує десяти днів, бухгалтерську та іншу документацію (включаючи відомості про розмір вимог кредиторів фінансової організації), матеріальні та інші цінності фінансової організації, прийняті від виконавчих органів фінансової організації.

(В ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 410-ФЗ)

5. Повідомлення про припинення діяльності тимчасової адміністрації підлягає опублікуванню контрольним органом в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, а також розміщення на офіційному сайті контрольного органу в мережі "Інтернет" і має містити:

1) найменування фінансової організації, її адреса і ідентифікують фінансову організацію відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);

2) найменування контрольного органу, що прийняв рішення про призначення тимчасової адміністрації, дату прийняття такого рішення та термін, на який тимчасову адміністрацію призначено;

3) прізвище, ім'я, по батькові керівника тимчасової адміністрації та адреса для надіслання йому кореспонденції, а також найменування саморегулівної організації, членом якої є керівник тимчасової адміністрації, і її адреса;

4) підстави припинення діяльності тимчасової адміністрації;

5) іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації

(Введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 65-ФЗ)

1. Тимчасова адміністрація припиняє діяльність до закінчення терміну її повноважень у разі:

1) звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків;

2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків.

2. Контрольний орган приймає рішення про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків на підставі заяви керівника тимчасової адміністрації або в разі виходу арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, з саморегулівної організації арбітражних керуючих.

У разі виходу арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, з саморегулівної організації арбітражних керуючих ця організація зобов'язана направити в контрольний орган клопотання про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків протягом семи робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулівної організації арбітражних керуючих рішення про припинення членства арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, в даній саморегулівної організації у зв'язку з його виходом з цієї організації. Контрольний орган за клопотанням саморегулівної організації арбітражних керуючих в розмірі та на умовах, які встановлені контрольним органом, звільняє керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків. У разі, якщо клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих не надійшла до контрольний орган протягом чотирнадцяти робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулівної організації рішення про припинення членства арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, в даній саморегулівної організації, керівник фінансової організації, представник контрольного органу, саморегульована організація, членом якої є фінансова організація, інші зацікавлені особи мають право направити клопотання про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків і на підставі такого клопотання контрольний орган в порядку, встановленому контрольним органом, приймає рішення про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2013 N 251-ФЗ)

3. Контрольний орган приймає рішення про відсторонення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на керівника тимчасової адміністрації відповідно до цього Закону, на підставі клопотання керівника фінансової організації, представника контрольного органу, саморегулівної організації , членом якої є фінансова організація, інших зацікавлених осіб. КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 1 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 3 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати