Головна

 Глава I. Загальні положення 6 сторінка |  Глава I. Загальні положення 7 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |  Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 1 сторінка |

Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

результати розгляду пропозицій про ціну підприємства, представлених учасниками торгів;

найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи) учасника торгів, який запропонував найвищу ціну підприємства в порівнянні з пропозиціями інших учасників торгів, за винятком пропозиції переможця торгів (у разі використання закритої форми подання пропозицій про ціну підприємства), або учасника торгів, який зробив передостаннє пропозицію про ціну підприємства в ході аукціону (у разі використання відкритої форми подання пропозицій про ціну підприємства);

найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів;

обгрунтування прийнятого організатором торгів рішення про визнання учасника торгів переможцем.

Організатор торгів повідомляє всіх учасників торгів про результати проведення торгів шляхом направлення їм протоколу про результати торгів у формі електронного документа не пізніше робочого дня, наступного після дня підписання такого протоколу, на адресу електронної пошти, вказану у заявці на участь у торгах.

(В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ)

Рішення про визнання учасника торгів переможцем може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Суми внесених заявниками задатків повертаються всім заявникам, за винятком переможця торгів, протягом п'яти робочих днів з дня підписання протоколу про результати проведення торгів.

Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня підписання протоколу про результати проведення торгів або прийняття рішення про визнання торгів такими, організатор торгів зобов'язаний опублікувати повідомлення про результати проведення торгів в офіційному виданні в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, і розмістити на сайті цього офіційного видання в мережі "Інтернет", в засобі масової інформації за місцем знаходження боржника, в інших засобах масової інформації, в яких було опубліковано повідомлення про проведення торгів. У разі, якщо торги визнані такими, що відбулися, в цьому інформаційному повідомленні повинні бути вказані відомості про переможця торгів, в тому числі відомості про наявність або про відсутність зацікавленості переможця торгів по відношенню до боржника, кредиторам, зовнішньому керуючому і про характер цієї зацікавленості, відомості про участь в капіталі переможця торгів розпорядника майна, саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом або керівником якої є зовнішній керуючий, а також відомості про запропоновану переможцем ціну підприємства.

16. Протягом двох робочих днів з дати підписання протоколу про результати проведення торгів організатор торгів направляє переможцю торгів і зовнішньому керуючому копії цього протоколу. Протягом п'яти днів з дати підписання цього протоколу зовнішній керуючий направляє переможцю торгів пропозицію укласти договір купівлі-продажу підприємства з додатком проекту даного договору відповідно до представленого переможцем торгів пропозицією про ціну підприємства.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання даного договору протягом п'яти днів з дати отримання зазначеного пропозиції розпорядника майна внесений завдаток йому не повертається і зовнішній керуючий має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу підприємства учаснику торгів, яким запропонована найбільш висока ціна підприємства в порівнянні з ціною підприємства, запропонованої іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів.

17. У разі, якщо не були представлені заявки на участь в торгах або до участі в торгах був допущений тільки один учасник, організатор торгів приймає рішення про визнання торгів такими.

Якщо до участі в торгах був допущений тільки один учасник, заявка якого на участь в торгах відповідає умовам торгів (у разі проведення торгів у формі конкурсу) або містить пропозицію про ціну підприємства не нижче встановленої початкової ціни продажу підприємства, договір купівлі-продажу підприємства полягає зовнішнім керуючим з цим учасником торгів відповідно до умов торгів (у разі проведення торгів у формі конкурсу) або представленим їм пропозицією про ціну підприємства.

18. У разі визнання торгів такими, що і неукладення договору купівлі-продажу з єдиним учасником торгів, а також в разі неукладення договору купівлі-продажу підприємства за результатами торгів зовнішній керуючий протягом двох днів після завершення терміну, встановленого цим Законом для прийняття рішень про визнання торгів не відбулися, для укладення договору купівлі-продажу підприємства з єдиним учасником торгів, для укладення договору купівлі-продажу підприємства за результатами торгів, приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення початкової ціни продажу підприємства. Повторні торги проводяться в порядку, встановленому цим Законом. Початкова ціна продажу підприємства на повторних торгах встановлюється на десять відсотків нижче початкової ціни продажу підприємства, встановленої відповідно до цього Закону на початкових торгах.

19. Продаж підприємства оформляється договором купівлі-продажу підприємства, який укладає зовнішній керуючий з переможцем торгів.

Обов'язковими умовами договору купівлі-продажу підприємства є:

відомості про підприємство, його складі, характеристиках, опис підприємства;

ціна продажу підприємства;

порядок і строк передачі підприємства покупцеві;

умови, відповідно до яких підприємство придбано, і зобов'язання покупця щодо виконання цих умов (в разі продажу підприємства шляхом проведення торгів у формі конкурсу);

відомості про наявність або про відсутність обтяжень щодо підприємства, в тому числі публічного сервітуту;

інші передбачені законодавством Російської Федерації умови.

При продажу підприємства оплата відповідно до договору купівлі-продажу підприємства повинна бути здійснена покупцем протягом тридцяти днів з дня підписання цього договору.

Передача підприємства зовнішнім керуючим і прийняття його покупцем здійснюються за передавальним актом, підписуються сторонами і оформлюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

Грошові кошти, виручені від продажу підприємства, включаються до складу майна боржника.

20. Для проведення торгів в електронній формі з продажу майна або підприємства боржника в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, арбітражний керуючий або організатор торгів укладає договір про проведення торгів з оператором електронного майданчика, відповідним вимогам, встановленим цим Законом.

Для цілей цього Закону під оператором електронного майданчика розуміється будь-яка юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми, форми власності, місця знаходження і місця походження капіталу або фізична особа як індивідуальний підприємець, державна реєстрація яких здійснена в установленому порядку на території Російської Федерації, які проводять торги в електронній формі відповідно до цього закону та є членами саморегулівної організації операторів електронних майданчиків.

Для проведення торгів в електронній формі оператор електронного майданчика повинен володіти сайтом в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет", на якому проводяться торги в електронній формі (далі - електронний майданчик).

Порядок проведення торгів в електронній формі, вимоги до операторів електронних майданчиків, до електронних майданчиків, в тому числі технологічним, програмним, лінгвістичним, правовим і організаційним засобам, необхідним для проведення торгів в електронній формі з продажу майна або підприємства боржників в ході процедур, що застосовуються в справі про банкрутство, затверджуються регулюючим органом.

(П. 20 ст ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

Стаття 111. Продаж частини майна боржника

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. У випадках, передбачених планом зовнішнього управління, після проведення інвентаризації, а також оцінки майна боржника, якщо така оцінка проводилася на вимогу конкурсного кредитора або уповноваженого органу відповідно до цього Закону, зовнішній керуючий має право приступити до продажу частини майна боржника.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 144-ФЗ)

2. Продаж частини майна боржника не повинна призводити до неможливості здійснення боржником своєї господарської діяльності.

Продаж частини майна боржника здійснюється в порядку, встановленому пунктами 4 - 19 статті 110 цього Закону, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

КонсультантПлюс: примітка.

Пункт 3 статті 111 не застосовується:

- До відносин з продажу підприємства або частини майна боржника на закритих торгах, якщо повідомлення про продаж опубліковано в офіційному виданні до 1 жовтня 2011 року (стаття 3 Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ в ред. Від 03.05.2011);

- До відносин з продажу підприємства або частини майна боржника на відкритих торгах, якщо повідомлення про продаж опубліковано в офіційному виданні до 15 травня 2011 року (стаття 3 Федерального закону від 28.12.2010 N 429-ФЗ в ред. Від 03.05.2011).

3. Продажу на торгах, що проводяться в електронній формі, підлягають:

нерухоме майно;

цінні папери;

майнові права;

заставлене майно;

предмети, що мають історичну або художню цінність;

річ, ринкова вартість якої перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в тому числі неподільна річ, складна річ, головна річ і річ, пов'язана з нею спільним призначенням (на замовлення).

Регулюючим органом можуть бути визначені інші види майна (в тому числі майнових прав), що підлягають обов'язковому продажу на торгах, що проводяться в електронній формі.

4. Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 28.07.2012 N 144-ФЗ.

Частина майна боржника, балансова вартість якого на останню звітну дату до дати затвердження плану зовнішнього управління становить менш ніж сто тисяч рублів, продається в порядку, встановленому планом зовнішнього управління.

5. Дія положень цієї статті не поширюється на випадки реалізації частини майна боржника, яке є продукцією, виготовленою боржником в процесі своєї господарської діяльності.

Стаття 111.1. Саморегульована організація операторів електронних майданчиків

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. саморегулівної організацією операторів електронних майданчиків визнається некомерційна організація, яка заснована на членстві, відповідає вимогам, встановленим Федеральним законом від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації" і цим Законом, створена з метою розвитку і регулювання діяльності операторів електронних майданчиків і відомості про яку включені до державного реєстру саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків.

Статус саморегулівної організації операторів електронних майданчиків некомерційна організація набуває з дати внесення відомостей про неї до державного реєстру саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків.

Права і обов'язки саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, принципи і порядок здійснення нею діяльності, вимоги до органів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків та її внутрішніми документами встановлюються Федеральним законом від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації" з урахуванням особливостей, передбачених цим законом.

2. Підставою для включення відомостей про некомерційну організацію в державний реєстр саморегулівних організацій операторів електронних майданчиків є виконання нею наступних обов'язкових вимог:

1) об'єднання в складі некомерційної організації в якості її членів не менше ніж десяти суб'єктів підприємницької діяльності (індивідуальних підприємців і (або) юридичних осіб), які здійснюють проведення торгів в електронній формі, відповідають вимогам до операторів електронних майданчиків, встановленим відповідно до пунктів 14 і 20 статті 110 цього закону, і умовам членства в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, затвердженим цією саморегулівної організацією;

2) наявність не менше ніж у п'ятдесяти відсотків членів некомерційної організації досвіду роботи з проведення торгів в електронній формі з продажу майна або підприємства боржників в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, не менше ніж два роки з дати опублікування першого протоколу про результати проведення торгів шляхом включення його до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство;

3) загальна кількість проведених усіма членами некомерційної організації і завершених торгів в електронній формі, в тому числі за допомогою публічної пропозиції, з продажу майна або підприємства боржників в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, яка була схвалена на підставі відомостей про торги, включених до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство, становить не менш як п'ять тисяч,

4) наявність наступних документів, затверджених саморегулівної організацією операторів електронних майданчиків:

правила прийому в члени цієї саморегулівної організації та припинення членства в ній;

умови членства в цій саморегулівної організації;

стандарти і правила професійної діяльності операторів електронних майданчиків з проведення торгів в електронній формі, обов'язкові для виконання всіма членами цієї саморегулівної організації (далі - стандарти і правила професійної діяльності операторів електронних майданчиків);

правила професійної етики операторів електронних майданчиків;

перелік заходів дисциплінарного впливу, порядок і підстави їх застосування щодо членів цієї саморегулівної організації в разі порушення ними законодавства Російської Федерації, стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків, умов членства в цій саморегулівної організації;

вимоги до розкриття інформації про діяльність цієї саморегулівної організації та її членів;

5) наявність компенсаційного фонду саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, сформованого за рахунок внесків її членів з метою забезпечення майнової відповідальності членів цієї саморегулівної організації щодо відшкодування збитків, завданих третім особам при проведенні торгів в електронній формі в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням оператором електронного майданчика вимог , встановлених законодавством Російської Федерації, стандартами і правилами професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

Стаття 111.2. Членство в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Обов'язковими умовами членства оператора електронного майданчика в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків є:

1) відповідність оператора електронного майданчика і використовуваної їм для проведення торгів в електронній формі електронного майданчика, в тому числі технологічних, програмних, лінгвістичних, правових і організаційних засобів проведення торгів в електронній формі з продажу майна або підприємства боржників в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, вимогам, встановленим відповідно до пунктів 14 і 20 статті 110 цього закону;

2) відповідність оператора електронного майданчика умов членства в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, затвердженим цією саморегулівної організацією;

3) наявність у оператора електронного майданчика договору обов'язкового страхування відповідальності, який відповідає встановленим цією статтею вимогам;

4) внесення оператором електронного майданчика встановлених цією саморегулівної організацією внесків, а також внесків до її компенсаційний фонд.

2. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків в якості умов членства в ній поряд з вимогами, передбаченими цією статтею, має право встановлювати інші професійні вимоги до кваліфікації, компетентності та незалежності оператора електронного майданчика, його співробітників.

3. У період членства в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків оператор електронного майданчика зобов'язаний відповідати встановленим цією саморегулівної організацією відповідно до цієї статті умов членства в ній. Порядок підтвердження відповідності оператора електронного майданчика умов членства в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків встановлюється цієї саморегулівної організацією.

Член саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, що не відповідає умовам членства в ній, виключається з числа її членів відповідно до встановленого цією саморегулівної організацією порядком припинення членства в ній.

4. Саморегулівна організація операторів електронних майданчиків на підставі встановлених відповідно до пунктів 14 і 20 статті 110 цього Закону вимог до операторів електронних майданчиків, електронним майданчикам, в тому числі технологічним, програмним, лінгвістичним, правовим і організаційним засобам, необхідним для проведення торгів в електронній формі з продажу майна або підприємства боржників в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, а також інших затверджених цією саморегулівної організацією умов членства в ній визначає перелік документів, які повинні представляти особи при прийомі в члени цієї саморегулівної організації, і вимоги до оформлення даних документів.

Протягом тридцяти днів з дати подання заяви про прийом в члени саморегулівної організації операторів електронних майданчиків та інших передбачених зазначеним переліком документів загальні збори членів цієї саморегулівної організації розглядає подані документи і в разі відповідності особи, який представив їх, і використовуваної їм для проведення торгів в електронній формі електронного майданчика вимогам, передбаченим цією статтею, в тому числі встановлених цією саморегулівної організацією умов членства в ній, приймає рішення про прийом такої особи в її члени.

5. Рішення про прийом особи до члени саморегулівної організації операторів електронних майданчиків вступає в силу з дати подання такою особою в цю саморегульовану організацію документів, що підтверджують укладення ним договору обов'язкового страхування відповідальності, яке відповідає встановленим цим Законом вимогам, і внесення встановлених цією саморегулівної організацією внесків, в тому числі внесків в її компенсаційний фонд.

У разі невиконання особою, щодо якої прийнято рішення про прийом в члени саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, зазначених вимог протягом двох місяців з дати прийняття даного рішення воно визнається анульованим.

6. Відомості про особу, прийнятому в члени саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, включаються до реєстру членів цієї саморегулівної організації протягом трьох робочих днів з дати вступу в силу рішення про прийом такої особи в члени цієї саморегулівної організації.

7. У разі невідповідності особи, яка подала заяву про прийом в саморегульовану організацію операторів електронних майданчиків, вимогам, встановленим умовами членства в ній, загальні збори членів цієї саморегулівної організації приймає рішення про відмову в прийомі такої особи в члени цієї саморегулівної організації із зазначенням причин відмови, яке направляється такій особі протягом десяти робочих днів з дати прийняття даного рішення.

8. Членство оператора електронного майданчика в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків припиняється за рішенням загальних зборів її членів на підставі заяви оператора електронного майданчика про вихід з цієї саморегулівної організації або в разі виключення оператора електронного майданчика з цієї саморегулівної організації у зв'язку з порушенням ним:

1) умов членства в цій саморегулівної організації;

2) вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

9. У разі, якщо стосовно оператора електронного майданчика, який подав заяву про вихід з саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, порушено справу про застосування до нього заходів дисциплінарного впливу, рішення про припинення членства оператора електронного майданчика приймається після завершення порушеної стосовно його справи і застосування до оператора електронного майданчика прийнятої заходи дисциплінарного впливу.

Членство оператора електронного майданчика в саморегулівної організації операторів електронних майданчиків припиняється з дати включення до реєстру членів цієї саморегулівної організації записи про припинення членства оператора електронного майданчика.

10. Спори, пов'язані з проведенням оператором електронного майданчика торгів в електронній формі з продажу майна або підприємства боржників в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, а також спори, пов'язані з відносинами оператора електронного майданчика з саморегулівної організацією операторів електронних майданчиків, членом якої він є, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 111.3. Органи управління і спеціалізовані органи саморегулівної організації операторів електронних майданчиків

(Введена Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

1. Структура, порядок формування, компетенція і термін повноважень органів управління саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, порядок прийняття зазначеними органами рішень встановлюються статутом і внутрішніми документами цієї саморегулівної організації відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами.

2. Загальні збори членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків є вищим органом управління цієї саморегулівної організації, повноважним розглядати питання, віднесені до його компетенції цим Законом, іншими федеральними законами і статутом цієї саморегулівної організації.

Загальні збори членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків скликається не рідше ніж один раз на рік в порядку, встановленому її статутом.

3. До компетенції загальних зборів членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків поряд з питаннями, що передбачені статтею 16 Федерального закону від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації", відносяться наступні питання:

1) встановлення умов членства в цій саморегулівної організації, порядку прийому в її члени та порядку припинення членства в ній, порядку підтвердження відповідності оператора електронного майданчика умов членства в цій саморегулівної організації;

2) прийняття рішень про прийом в члени цієї саморегулівної організації та про виключення з числа її членів;

3) встановлення порядку розгляду справ про застосування щодо членів цієї саморегулівної організації заходів дисциплінарного впливу;

4) встановлення порядку розгляду скарг на дії членів цієї саморегулівної організації;

5) встановлення розміру членських внесків, порядку їх сплати;

6) прийняття рішень про додаткові майнових внесків членів цієї саморегулівної організації та створенні її цільових фондів.

4. Загальні збори членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків має повноваження приймати рішення, віднесені до його компетенції, якщо на ньому присутні більше ніж п'ятдесят відсотків загальної кількості членів цієї саморегулівної організації.

Рішення загальних зборів членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків приймаються більшістю голосів від числа голосів членів цієї саморегулівної організації, присутніх на її загальних зборах, або в разі проведення його в формі заочного голосування більшістю голосів від загального числа голосів членів цієї саморегулівної організації.

Рішення з питань, передбачених пунктами 1, 4, 5, 8 і 9 частини 3 статті 16 Федерального закону від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації" і підпунктами 1 і 2 пункту 3 цієї статті, приймаються більшістю в дві третини голосів від загального числа голосів членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків, присутніх на загальних зборах її членів, і не можуть бути віднесені статутом некомерційної організації до компетенції інших органів управління цієї саморегулівної організації.

5. У саморегулівної організації операторів електронних майданчиків формується колегіальний орган управління, кількість членів якого встановлюється статутом цієї саморегулівної організації. Незалежні члени не можуть становити більш ніж двадцять п'ять відсотків від числа членів колегіального органу управління. До складу членів колегіального органу управління не можуть входити державні і муніципальні службовці.

6. До компетенції колегіального органу управління саморегулюючої організації операторів електронних майданчиків відносяться наступні питання:

1) затвердження стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків, внесення змін до зазначених стандарти і правила;

2) затвердження правил здійснення контролю за дотриманням членами цієї саморегулівної організації вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків;

3) створення спеціалізованих органів цієї саморегулівної організації, затвердження положень про них і правил здійснення ними діяльності;

4) призначення аудиторської організації для проведення перевірок ведення бухгалтерського обліку, в тому числі фінансової (бухгалтерської) звітності, цієї саморегулівної організації, прийняття рішень про проведення перевірок діяльності виконавчого органу цієї саморегулівної організації;

5) подання загальним зборам членів цієї саморегулівної організації кандидата або кандидатів для призначення на посаду одноосібного виконавчого органу цієї саморегулівної організації;

6) встановлення кваліфікаційних вимог до керівника органу, який здійснює контроль за діяльністю членів цієї саморегулівної організації;

7) подання загальним зборам членів саморегулівної організації рекомендації про виключення члена цієї саморегулівної організації.

7. До компетенції одноосібного виконавчого органу саморегулюючої організації операторів електронних майданчиків належать питання господарської та іншої діяльності цієї саморегулівної організації, що не належать до компетенції загальних зборів членів цієї саморегулівної організації та її колегіального органу управління, в тому числі прийняття рішень про застосування до члена цієї саморегулівної організації заходів дисциплінарного впливу таких, як припис, що зобов'язує члена цієї саморегулівної організації усунути виявлені порушення та встановлює терміни їх усунення, попередження.

8. Для забезпечення реалізації прав і обов'язків, визначених цим Законом, саморегульована організація операторів електронних майданчиків зобов'язана сформувати такі органи:

1) орган з розгляду справ про застосування щодо членів цієї саморегулівної організації заходів дисциплінарного впливу;

2) орган, який здійснює контроль за дотриманням членами цієї саморегулівної організації вимог федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків.

9. Орган з розгляду справ про застосування щодо членів саморегулівної організації операторів електронних майданчиків заходів дисциплінарного впливу розглядає справи про порушення членами цієї саморегулівної організації вимог федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, стандартів і правил професійної діяльності операторів електронних майданчиків та про застосування заходів дисциплінарного впливу і направляє до органів управління цієї саморегулівної організації пропозиції про застосування щодо її членів таких заходів дисциплінарного впливу:

1) винесення припису, що зобов'язує члена цієї саморегулівної організації усунути виявлені порушення та встановлює терміни їх усунення;

2) винесення члену цієї саморегулівної організації попередження; Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 2 сторінка |  Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ 4 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати