Головна

 Глава I. Загальні положення 2 сторінка |  Глава I. Загальні положення 3 сторінка |  Глава I. Загальні положення 4 сторінка |  Глава I. Загальні положення 5 сторінка |  Глава I. Загальні положення 6 сторінка |  Глава I. Загальні положення 7 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |

Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  1.  II. Спостереження.
  2. " Спостереження "за диханням
  3.  Активне спостереження за хворою дитиною. Стаціонар на дому. Правила оформлення рецептів, листків непрацездатності.
  4.  АНАЛІТИЧНА СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ
  5.  Анамнез і спостереження як методи психологічної діагностики
  6.  Бесіда і спостереження в структурі патопсихологічного експерименту.
  7.  Включене спостереження за поведінкою дітей в експериментальних ситуаціях

Стаття 62. Введення спостереження

1. Якщо інше не передбачено цим Законом, спостереження вводиться за результатами розгляду арбітражним судом обгрунтованості заяви про визнання боржника банкрутом в порядку, передбаченому статтею 48 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

3. Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про банкрутство, передбачених статтею 51 цього Закону.

Стаття 63. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження

1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки:

вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим Законом порядку пред'явлення вимог до боржника;

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

за клопотанням кредитора зупиняється провадження у справах, пов'язаних зі стягненням з боржника грошових коштів. Кредитор в цьому випадку має право пред'явити свої вимоги до боржника в порядку, встановленому цим Законом;

призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, у тому числі знімаються арешти на майно боржника та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника, накладені в ході виконавчого провадження, за винятком виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення спостереження судових актів про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, про виплату компенсації понад відшкодування шкоди і про відшкодування моральної шкоди. Підставою для призупинення виконання виконавчих документів є визначення арбітражного суду про майбутнє запровадження спостереження;

(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 231-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)

не допускаються задоволення вимог засновника (учасника) боржника про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп або придбання боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю);

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ;

не допускається припинення грошових зобов'язань боржника шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, якщо при цьому порушується встановлена ??пунктом 4 статті 134 цього Закону черговість задоволення вимог кредиторів. Відносно зобов'язань, що виникають з фінансових договорів, розмір яких визначається в порядку, передбаченому статтею 4.1 цього Закону, зазначена заборона застосовується тільки в частині припинення нетто-зобов'язань боржника;

(В ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ)

не допускається вилучення власником майна боржника - унітарного підприємства належить боржнику майна;

(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

не допускається виплата дивідендів, доходів по частках (паях), а також розподіл прибутку між засновниками (учасниками) боржника;

(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

не нараховуються неустойки (штрафи, пені) і інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів.

(Абзац введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

2. З метою забезпечення настання передбачених пунктом 1 цієї статті наслідків визначення арбітражного суду про майбутнє запровадження спостереження направляється арбітражним судом в кредитні організації, з якими у боржника укладено договір банківського рахунку, а також до суду загальної юрисдикції, головному судовому приставу за місцем знаходження боржника та його філій і представництв, до уповноважених органів.

3. Для участі в справі про банкрутство термін виконання зобов'язань, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом, вважається настала. Кредитори вправі пред'явити вимоги до боржника в порядку, встановленому цим Законом.

(П. 3 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

4. На суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу в розмірі, встановленому відповідно до статті 4 цього Закону на дату введення спостереження, з дати введення спостереження до дати введення такої процедури, яка застосовується в справі про банкрутство, нараховуються відсотки в розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату введення спостереження.

Зазначені відсотки за період проведення спостереження не включаються до реєстру вимог кредиторів і не враховуються при визначенні кількості голосів, що належать кредитору на зборах кредиторів.

У разі пред'явлення кредитором вимог до боржника в ході фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, конкурсного виробництва при визначенні відповідно до пункту 1 статті 4 цього Закону розміру його вимоги розмір відсотків визначається станом на дату введення спостереження.

(П. 4 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

5. У разі припинення провадження у справі про банкрутство на підставі, передбаченій абзацом сьомим пункту 1 статті 57 цього Закону (в тому числі в результаті погашення боржником всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, у ході спостереження або погашення таких вимог в ході будь-якої процедури, що застосовується в справі про банкрутство, третьою особою в порядку, встановленому статтею 113 або 125 цього закону), кредитор має право пред'явити боржникові вимогу про стягнення решти відсотків в розмірі встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату введення спостереження ставки рефінансування, які нараховувалися за період проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, за правилами цього закону, в порядку, встановленому процесуальним законодавством.

(П. 5 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

6. Якщо під час розгляду справи про банкрутство суд в ході будь-якої процедури, що застосовується в справі про банкрутство, встановить, що боржник або кредитор, який є зацікавленою особою, звертався з заявою про визнання боржника банкрутом і при цьому зазначені особи знали, що боржник є платоспроможним і має на меті необґрунтованого неправомірного отримання вигод від запровадження процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, суд має право припинити провадження у справі про банкрутство за умови, що боржник продовжує до цього моменту залишатися платоспроможним і це відповідає інтересам кредитора.

У такому випадку боржник зобов'язаний сплатити відсотки, що підлягають нарахуванню за умовами зобов'язання, за період проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство. Якщо дані обставини будуть встановлені судом при припиненні провадження у справі про банкрутство на іншій підставі, суд також має право вказати в ухвалі про таке припинення на обов'язок боржника сплатити за період проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, підлягають нарахуванню за умовами зобов'язання відсотки.

(П. 6 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

Стаття 64. Обмеження і обов'язки боржника в ході спостереження

1. Введення спостереження не є підставою для відсторонення керівника боржника та інших органів управління боржника, які продовжують здійснювати свої повноваження з обмеженнями, встановленими пунктами 2, 3 і 3.1 цієї статті.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

2. Органи управління боржника можуть здійснювати виключно за згодою тимчасового керуючого, вираженого в письмовій формі, за винятком випадків, прямо передбачених цим Законом, угоди або кілька взаємопов'язаних між собою угод:

пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо або побічно майна боржника, балансова вартість якого складає більше п'яти відсотків балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження;

пов'язаних з отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, поступкою прав вимоги, переведенням боргу, а також з установою довірчого управління майном боржника.

3. Органи управління боржника не мають права приймати рішення:

про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

про створення юридичних осіб або про участь боржника в інших юридичних особах;

про створення філій та представництв;

про виплату дивідендів або розподіл прибутку боржника між його засновниками (учасниками);

про розміщення боржником облігацій та інших емісійних цінних паперів, за винятком акцій;

про вихід зі складу засновників (учасників) боржника, придбання в акціонерів раніше розміщених акцій;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

про участь в асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, фінансово-промислових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб;

про укладення договорів простого товариства.

3.1. Власник майна боржника - унітарного підприємства не має права:

приймати рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

давати згоду на створення боржником юридичних осіб або участь боржника в інших юридичних особах;

давати згоду на створення філій та представництв боржника;

приймати рішення про розміщення боржником облігацій та інших емісійних цінних паперів.

(П. 3.1 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3.2. Чи не пізніш як через п'ятнадцять днів з дати затвердження тимчасового керуючого керівник боржника зобов'язаний надати тимчасового керуючого і направити до арбітражного суду перелік майна боржника, в тому числі майнових прав, а також бухгалтерські та інші документи, що відображають економічну діяльність боржника за три роки до введення спостереження. Щомісяця керівник боржника зобов'язаний інформувати тимчасового керуючого про зміни в складі майна боржника.

(П. 3.2 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

4. Керівник боржника протягом десяти днів з дати винесення ухвали про введення спостереження зобов'язаний звернутися до засновників (учасників) боржника з пропозицією провести загальні збори засновників (учасників) боржника, до власника майна боржника - унітарного підприємства для розгляду питань про звернення до першого зборам кредиторів боржника з пропозицією про введення щодо боржника фінансового оздоровлення, проведення додаткової емісії акцій і інших передбачених цим законом питань.

5. Боржник має право здійснити збільшення свого статутного капіталу шляхом розміщення по закритій підписці додаткових звичайних акцій за рахунок додаткових внесків своїх засновників (учасників) та третіх осіб в порядку, встановленому федеральними законами та установчими документами боржника. У цьому випадку державна реєстрація звіту про підсумки випуску додаткових звичайних акцій і змін установчих документів боржника повинна бути здійснена до дати судового засідання з розгляду справи про банкрутство.

Стаття 65. Тимчасовий керуючий

1. Тимчасовий керуючий затверджується арбітражним судом в порядку, передбаченому статтею 45 цього Закону.

2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

3. Тимчасовий керуючий може бути усунений арбітражним судом від виконання обов'язків тимчасового керуючого:

в зв'язку з задоволенням арбітражним судом скарги особи, що бере участь у справі про банкрутство, на невиконання або неналежне виконання тимчасовим керуючим покладених на нього обов'язків за умови, що таке невиконання або неналежне виконання обов'язків порушило права або законні інтереси заявника скарги, а також спричинило або могло спричинити за собою збитки боржника або його кредиторів;

в разі виявлення обставин, які перешкоджали твердженням особи тимчасовим керуючим, в тому числі в разі, якщо такі обставини виникли після затвердження особи тимчасовим керуючим;

на підставі клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі виключення арбітражного керуючого з саморегулівної організації у зв'язку з порушенням арбітражним керуючим умов членства в саморегулівної організації, порушення арбітражним керуючим вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності;

(Абзац введений Федеральним законом від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

на підставі клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі застосування до арбітражного керуючого адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення;

(Абзац введений Федеральним законом від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

в інших передбачених федеральним законом випадках.

4. Тимчасовий керуючий може бути звільнений арбітражним судом від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство на підставі:

його заяви;

клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої він є, у разі виходу арбітражного керуючого з саморегулівної організації або клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих, прийнятого цією організацією відповідно до пункту 2 статті 20.5 справжнього Федерального закону.

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

(П. 4 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Стаття 66. Права тимчасового керуючого

1. Тимчасовий керуючий має право:

КонсультантПлюс: примітка.

Про порядок застосування абзацу другого пункту 1 статті 66 см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 14.04.2009 N 129.

пред'являти в арбітражний суд від свого імені вимоги про визнання недійсними угод і рішень, а також вимоги про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, укладених або виконаних боржником з порушенням вимог, встановлених статтями 63 і 64 цього Закону;

заявляти заперечення щодо вимог кредиторів у випадках, передбачених цим Законом, в тому числі заявляти про пропуск строку позовної давності;

(В ред. Федерального закону від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

брати участь в судових засіданнях арбітражного суду з перевірки обгрунтованості поданих заперечень боржника щодо вимог кредиторів;

звертатися до арбітражного суду з клопотанням про вжиття додаткових заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, в тому числі про заборону здійснювати без згоди тимчасового керуючого угоди, не передбачені пунктом 2 статті 64 цього Закону;

звертатися до арбітражного суду з клопотанням про відсторонення керівника боржника від посади;

отримувати будь-яку інформацію і документи, що стосуються діяльності боржника;

здійснювати інші встановлені цим Законом повноваження.

2. Органи управління боржника зобов'язані надавати тимчасового керуючого на його вимогу будь-яку інформацію, що стосується діяльності боржника.

Відомості про боржника, що належить йому майно, в тому числі майнові права, і про зобов'язання, запитані тимчасовим керуючим у фізичних осіб, юридичних осіб, в державних органах, органах місцевого самоврядування, надаються зазначеними особами та органами тимчасового керуючого протягом семи днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого без справляння плати.

(Абзац введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Стаття 67. Обов'язки тимчасового керуючого

1. Тимчасовий керуючий зобов'язаний:

вживати заходів щодо забезпечення збереження майна боржника;

проводити аналіз фінансового стану боржника;

виявляти кредиторів боржника;

вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

повідомляти кредиторів про введення спостереження;

скликати і проводити перші збори кредиторів.

2. Тимчасовий керуючий зобов'язаний подати в арбітражний суд звіт про свою діяльність і протокол перших зборів кредиторів з додатком документів, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону, не пізніше ніж за п'ять днів до дати засідання арбітражного суду, зазначеної в ухвалі арбітражного суду про введення спостереження.

До звіту тимчасового керуючого додаються:

висновок про фінансовий стан боржника;

висновок про наявність або про відсутність підстав для оскарження угод боржника;

(Абзац введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

обгрунтування можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника, доцільності введення наступних застосовуваних у справі про банкрутство процедур.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Стаття 68. Повідомлення про введення спостереження

КонсультантПлюс: примітка.

До визначення регулюючим органом на підставі абзацу другого пункту 1 статті 28 даного документа терміну опублікування відомостей про введення спостереження дані відомості в силу аналогії закону (пункт 1 статті 6 ЦК РФ) підлягають направленню тимчасовим керуючим для опублікування в десятиденний термін з дати його затвердження (пункт 1 статті 128 цього документа) (пункт 29 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 60).

1. Тимчасовий керуючий зобов'язаний направити для опублікування в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону, повідомлення про введення спостереження.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

3. Керівник боржника зобов'язаний повідомити про винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження працівників боржника, засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства протягом десяти днів з дати винесення такого визначення.

4. Повідомлення про введення спостереження повинно містити:

найменування боржника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові боржника - громадянина і його адресу;

найменування арбітражного суду, який виніс ухвалу про введення спостереження, дату винесення такого визначення і номер справи про банкрутство;

прізвище, ім'я, по батькові затвердженого тимчасового керуючого і адреса для направлення кореспонденції тимчасового керуючого;

встановлену арбітражним судом дату судового засідання по розгляду справи про банкрутство.

Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади

1. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади за клопотанням тимчасового керуючого в разі порушення вимог цього Закону.

2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівникові боржника, представнику засновників (учасників) боржника, представнику власника майна боржника - унітарного підприємства.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3. Арбітражний суд виносить ухвалу про розгляд у судовому засіданні клопотання тимчасового керуючого про відсторонення керівника боржника і повідомляє представника засновників (учасників) боржника, представника власника майна боржника - унітарного підприємства про дату проведення засідання та необхідності представити в суд кандидатуру виконуючого обов'язки керівника боржника на період проведення спостереження.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

4. У разі задоволення арбітражним судом клопотання тимчасового керуючого про відсторонення керівника боржника від посади арбітражний суд виносить ухвалу про відсторонення керівника боржника та про покладення виконання обов'язків керівника боржника на обличчя, представлене в якості кандидатури керівника боржника представником засновників (учасників) боржника або іншим колегіальним органом управління боржника, представником власника майна боржника - унітарного підприємства, в разі неподання зазначеними особами кандидатури виконуючого обов'язки керівника боржника - на одного із заступників керівника боржника, у разі відсутності заступників - на одного з працівників боржника.

5. Арбітражний суд за клопотанням тимчасового керуючого може відсторонити виконуючого обов'язки керівника боржника в разі порушення вимог цього Закону. У цьому випадку виконання обов'язків керівника боржника покладається на особу, представлене в якості кандидатури керівника боржника, в порядку, передбаченому пунктом 4 цієї статті, у разі неподання кандидатури - на одного із заступників керівника боржника, у разі відсутності заступників керівника боржника - на одного з працівників боржника.

Арбітражний суд на підставі заяви тимчасового керуючого може заборонити виконуючому обов'язки керівника боржника здійснювати певні операції і дії або здійснювати їх без згоди тимчасового керуючого.

Стаття 70. Аналіз фінансового стану боржника

1. Аналіз фінансового стану боржника проводиться з метою визначення достатності належного боржнику майна для покриття витрат у справі про банкрутство, в тому числі витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим, а також з метою визначення можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника в порядку і в терміни, які встановлені цим законом.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Якщо відповідно до законодавства Російської Федерації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності боржника підлягають обов'язковому аудиту, аналіз фінансового стану проводиться на підставі документів бухгалтерського обліку і фінансової (бухгалтерської) звітності боржника, достовірність яких підтверджена аудитором.

При відсутності документів бухгалтерського обліку і фінансової (бухгалтерської) звітності боржника, достовірність яких підтверджена аудитором, в тому числі в зв'язку з невиконанням боржником обов'язку по проведенню обов'язкового аудиту, тимчасовий керуючий для проведення аналізу фінансового стану боржника привертає аудитора, оплата послуг якого здійснюється за рахунок коштів боржника.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3. Тимчасовий керуючий на основі аналізу фінансового стану боржника, в тому числі результатів інвентаризації майна боржника при їх наявності, аналізу документів, що засвідчують державну реєстрацію прав власності, здійснює обгрунтування можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника, обгрунтування доцільності введення наступних застосовуваних у справі про банкрутство процедур .

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

КонсультантПлюс: примітка.

Положення статті 71 даного документа (в редакції Федерального закону від 21.12.2013 N 379-ФЗ) застосовуються при встановленні розмірів вимог кредиторів після 1 липня 2014 року.

КонсультантПлюс: примітка.

Про порядок включення іноземних судових рішень до реєстру вимог кредиторів см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96.

Стаття 71. Встановлення розміру вимог кредиторів

КонсультантПлюс: примітка.

У тридцятиденний строк пред'явлення кредиторами своїх вимог до боржника з метою участі в перших зборах кредиторів включаються неробочі дні, і можливість його відновлення справжнім законом не передбачена (пункт 2 Інформаційного листа ВАС РФ від 26.07.2005 N 93).

1. Для цілей участі в перших зборах кредиторів кредитори вправі пред'явити свої вимоги до боржника протягом тридцяти календарних днів з дати опублікування повідомлення про введення спостереження. Зазначені вимоги направляються в арбітражний суд, боржнику та тимчасового керуючого з додатком судового акта або інших документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог. Зазначені вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів на підставі визначення арбітражного суду про включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Заперечення щодо вимог кредиторів можуть бути пред'явлені до арбітражного суду протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів боржником, тимчасовим керуючим, кредиторами, які пред'явили вимоги до боржника, представником засновників (учасників) боржника або представником власника майна боржника - унітарного підприємства.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Особи, які беруть участь у справі про банкрутство, має право заявляти про пропуск строку позовної давності за пред'явленими до боржника вимогах кредиторів.

(Абзац введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

3. При наявності заперечень щодо вимог кредиторів арбітражний суд перевіряє обґрунтованість вимог і наявність підстав для включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.

4. Вимоги кредиторів, за якими надійшли заперечення, розглядаються в засіданні арбітражного суду. За результатами розгляду виноситься ухвала про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів. У визначенні арбітражного суду про включення вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються розмір і черговість задоволення таких вимог.

У разі, якщо в справі про банкрутство боржника інтереси кредиторів - власників облігацій становить певний відповідно до законодавства Російської Федерації про цінні папери представник власників облігацій, у визначенні арбітражного суду про включення вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються загальний розмір вимог зазначених кредиторів і черговість задоволення таких вимог відповідно до цього закону, а також черговість задоволення вимог відповідно до умов відповідного випуску облігацій.

(Абзац введений Федеральним законом від 21.12.2013 N 379-ФЗ)

За заперечення тимчасового керуючого вимоги кредитора - власника облігацій визначенням арбітражного суду виключаються з реєстру вимог кредиторів у разі, якщо в справі про банкрутство боржника інтереси кредиторів - власників облігацій відповідного випуску становить певний відповідно до законодавства Російської Федерації про цінні папери представник власників облігацій.

(Абзац введений Федеральним законом від 21.12.2013 N 379-ФЗ)

5. Вимоги кредиторів, по яких не надійшли заперечення, розглядаються арбітражним судом для перевірки їх обгрунтованості та наявності підстав для включення до реєстру вимог кредиторів. За результатами такого розгляду арбітражний суд виносить ухвалу про включення або про відмову у включенні вимог до реєстру вимог кредиторів. Зазначені вимоги можуть бути розглянуті без залучення осіб, які беруть участь у справі.

Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів вступає в силу негайно і може бути оскаржене. Визначення про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів направляється арбітражним судом боржника, арбітражному керуючому, кредитору, яка пред'явила вимоги, і реєстроутримувачу.

6. При необхідності завершення розгляду вимог кредиторів, пред'явлених в установлений строк, арбітражний суд виносить ухвалу про відкладення розгляду справи, яке зобов'язує тимчасового керуючого відкласти проведення перших зборів кредиторів.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

7. Вимоги кредиторів, пред'явлені після закінчення передбаченого пунктом 1 цієї статті строку для пред'явлення вимог, підлягають розгляду арбітражним судом після введення процедури, наступного за процедурою спостереження.

8. Вимоги кредиторів, передбачені пунктами 1 - 6 цієї статті, розглядаються суддею арбітражного суду протягом місяця з дати закінчення встановленого пунктом 2 цієї статті строку пред'явлення заперечень щодо вимог кредиторів.

(П. 8 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ, в ред. Федерального закону від 12.07.2011 N 210-ФЗ)

Стаття 71.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості по обов'язковим платежам в ході спостереження

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. В ході спостереження вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, включені до реєстру вимог кредиторів, можуть бути погашені засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою в порядку, встановленому цією статтею.

При погашенні засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів підлягають погашенню всі включені до реєстру вимог кредиторів вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.

2. Особа, яка має намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів в повному обсязі, направляє заяву про такий намір в арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, боржнику, тимчасового керуючого, а також в уповноважені органи.

3. У заяві про намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів в повному обсязі (далі також - заява про намір) повинні бути вказані:

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника;

термін погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, який не може перевищувати тридцять робочих днів з дати винесення арбітражним судом відповідної ухвали.

4. Заява про намір підлягає розгляду арбітражним судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати його надходження.

У разі надходження до арбітражного суду від декількох осіб заяв про намір вони розглядаються в порядку їх надходження до арбітражного суду.

5. За результатами розгляду заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про задоволення заяви про намір або ухвала про відмову в задоволенні заяви про намір у разі, якщо в реєстрі вимог кредиторів відсутні вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів або заявник відмовився від наміру погасити вимоги до боржнику про сплату обов'язкових платежів до розгляду такої заяви.

6. У визначенні арбітражного суду про задоволення заяви про намір вказуються:

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) особи, яка здійснює погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;

розмір вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, основна сума заборгованості, нараховані неустойки (штрафи, пені);

термін і порядок погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;

дата судового засідання за підсумками погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;

реквізити банківського рахунку, а також інша інформація, необхідна для перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

7. Розгляд заяви про намір повинно бути відкладено при наявності аналогічної заяви, що надійшла раніше від іншої особи, до дати розгляду підсумків погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

Розгляд заяви про намір може бути відкладено при наявності спору щодо розміру та складу вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів до дати вступу в законну силу судового акта про встановлення складу і розміру включених до реєстру вимог кредиторів вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

8. Для погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів уповноважений орган представляє в арбітражний суд повідомлення, в якому зазначаються дата подання повідомлення, прізвище, ім'я, по батькові, посаду який підписав повідомлення посадової особи, а також інформація, необхідна відповідно до правил заповнення платіжних документів , що підтверджують перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, із зазначенням розміру вимоги щодо кожного з одержувачів грошових коштів.

9. Протягом терміну, встановленого визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, заявник перераховує кошти в розмірі і в порядку, які вказані в даному визначенні.

10. Після закінчення встановленого арбітражним судом терміну погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів заявник направляє до арбітражного суду заяву про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

До заяви додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування грошових коштів в розмірі та в порядку, які вказані в ухвалі арбітражного суду про задоволення заяви про намір.

11. За підсумками розгляду заяви про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів за умови відповідності здійсненого погашення визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

Розмір і черговість вимог особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, враховуються в реєстрі вимог кредиторів в розмірі та черговості, як і погашення вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.

12. У разі, якщо вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів були погашені не в повному розмірі або з порушенням порядку або строків погашення, які встановлені визначенням арбітражного суду, арбітражний суд виносить ухвалу про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

Перераховані грошові кошти підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

Перерахування коштів в розмірі більшому, ніж було передбачено визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, не є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, а також і для збільшення розміру вимог особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, до боржника.

Грошові кошти, перераховані понад суму грошових коштів, передбачених зазначеною ухвалою, підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати вступу в законну силу визначення арбітражного суду про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

13. Урядом Російської Федерації встановлюється порядок розрахунків з метою погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.

14. Погашення вимог про сплату обов'язкових платежів до боржника, щодо якого цим Законом встановлено особливості проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, допускається у випадках, якщо це передбачено відповідними положеннями цього Закону, що встановлюють особливості банкрутства боржників окремих категорій.

Стаття 72. Скликання перших зборів кредиторів

1. Тимчасовий керуючий визначає дату проведення перших зборів кредиторів і повідомляє про це всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у перших зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені статтею 13 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Перші збори кредиторів має відбутися не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення спостереження.

2. Учасниками перших зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких були пред'явлені в порядку і в терміни, які передбачені пунктом 1 статті 71 цього Закону, і внесені до реєстру вимог кредиторів.

3. У першому зборах кредиторів беруть участь без права голосу керівник боржника, представник засновників (учасників) боржника або представник власника майна боржника - унітарного підприємства, представник працівників боржника та представник органу з контролю (нагляду). Відсутність зазначених осіб не є підставою для визнання перших зборів кредиторів недійсним.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Стаття 73. Компетенція перших зборів кредиторів

1. До компетенції перших зборів кредиторів відносяться:

прийняття рішення про введення фінансового оздоровлення та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням;

прийняття рішення про введення зовнішнього управління та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням;

прийняття рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

освіту комітету кредиторів, визначення кількісного складу та повноважень комітету кредиторів, обрання членів комітету кредиторів;

визначення додаткових вимог до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

визначення кандидатури арбітражного керуючого або саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений арбітражний керуючий;

(В ред. Федерального закону від 19.07.2009 N 195-ФЗ)

вибір реєстроутримувача з числа реестродержателей, акредитованих саморегулівної організацією;

вирішення інших передбачених цим Законом питань.

2. Збори кредиторів, які прийняли рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про введення фінансового оздоровлення, введення зовнішнього управління або визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, мають право сформулювати додаткові вимоги до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого і направити в саморегульовану організацію запит про подання кандидатур таких керуючих.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3. У разі, якщо збори кредиторів, що розглядає питання, віднесені цією статтею до компетенції перших зборів кредиторів, скликається після завершення спостереження, до такого зборам застосовуються норми цього Закону, які стосуються першого зборам кредиторів.

(П. 3 введений Федеральним законом від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

Стаття 74. Рішення перших зборів кредиторів про процедурах, що застосовуються у справі про банкрутство

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Рішення перших зборів кредиторів про введення фінансового оздоровлення має містити пропонований термін фінансового оздоровлення, затверджені план фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Рішення перших зборів кредиторів про введення зовнішнього управління повинно містити пропонований термін зовнішнього управління.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

3. У рішенні перших зборів кредиторів про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури також може міститися пропонований термін конкурсного виробництва.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

4. Рішення перших зборів кредиторів про укладення мирової угоди має містити відомості, передбачені статтею 151 цього Закону.

Стаття 75. Закінчення спостереження

1. У разі, якщо інше не встановлено цією статтею, арбітражний суд на підставі рішення перших зборів кредиторів виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього керування, або приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, або затверджує мирову угоду і припиняє виробництво у справі про банкрутство.

2. У разі, якщо першим зборами кредиторів не прийнято рішення про застосування однієї з процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, арбітражний суд відкладає розгляд справи в межах терміну, встановленого статтею 51 цього Закону, і зобов'язує кредиторів прийняти відповідне рішення до встановленого арбітражним судом терміну.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

При відсутності можливості відкласти розгляд справи в межах терміну, встановленого статтею 51 цього Закону, арбітражний суд:

виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення, якщо є клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, уповноваженого державного органу, а також третьої особи або третіх осіб, за умови надання достатнього забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості, розмір якого повинен перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення перших зборів кредиторів, не менше ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

при відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення, передбачених цією статтею, виносить ухвалу про введення зовнішнього управління, якщо у арбітражного суду є достатні підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена;

при наявності ознак банкрутства, встановлених цим Законом, і за відсутності підстав для введення фінансового оздоровлення і зовнішнього управління, передбачених цією статтею, приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

3. У разі, якщо першим зборами кредиторів прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про майбутнє запровадження зовнішнього управління або про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, арбітражний суд може винести ухвалу про введення фінансового оздоровлення за умови надання клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, уповноваженого державного органу, а також третьої особи або третіх осіб і надання банківської гарантії як забезпечення виконання зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості. Сума, на яку видана банківська гарантія, повинна перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення перших зборів кредиторів, не менше ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення та погашення вимог кредиторів щомісячно, пропорційно, рівними частками протягом року з дати початку задоволення вимог кредиторів.

З дати введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнання арбітражним судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або затвердження мирової угоди спостереження припиняється.

У разі, якщо адміністративний, зовнішній або конкурсний керуючий не був затверджений одночасно з введенням відповідної процедури, а також в необхідних випадках арбітражний суд покладає виконання обов'язків відповідного арбітражного керуючого на тимчасового керуючого і зобов'язує тимчасового керуючого провести збори кредиторів для розгляду питання про вибір саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений адміністративний, зовнішній або конкурсний керуючий, і про вимоги до кандидатури такого керуючого.

 



 Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати