На головну

 Глава I. Загальні положення 1 сторінка |  Глава I. Загальні положення 2 сторінка |  Глава I. Загальні положення 3 сторінка |  Глава I. Загальні положення 4 сторінка |  Глава I. Загальні положення 8 сторінка |  Глава I. Загальні положення 9 сторінка |  Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА |  В арбітражному СУДІ |  Глава III.1. ОСПАРИВАНИЕ УГОД ДОЛЖНИКА |  Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ |

Глава I. Загальні положення 6 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

винесення припису, що зобов'язує члена саморегулівної організації усунути виявлені порушення та встановлює терміни їх усунення;

винесення члену саморегулівної організації попередження з оповіщенням про це публічно;

накладення на члена саморегулівної організації штрафу в розмірі, встановленому внутрішніми документами саморегулівної організації;

рекомендація про виключення особи з членів саморегулівної організації, що підлягає розгляду та затвердження колегіальним органом управління;

інші встановлені внутрішніми документами саморегулівної організації заходів.

Рішення, передбачені абзацами другим - четвертим і шостим цього пункту, вступають в силу з дати їх прийняття органом по розгляду справ про застосування щодо членів саморегулівної організації заходів дисциплінарного впливу. Рішення, передбачене абзацом п'ятим цього пункту, приймається більшістю в три чверті голосів від загального числа голосів присутніх на засіданні членів органу з розгляду справ про застосування щодо членів саморегулівної організації заходів дисциплінарного впливу та вступає в силу з моменту його затвердження колегіальним органом управління.

14. Рішення органу з розгляду справ про застосування щодо членів саморегулівної організації арбітражних керуючих заходів дисциплінарного впливу можуть бути оскаржені в колегіальний орган управління.

Рішення колегіального органу управління можуть бути оскаржені в загальні збори членів саморегулівної організації.

15. Особа, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу саморегулюючої організації арбітражних керуючих, а також працівники саморегулівної організації не має права бути арбітражними керуючими.

Стаття 22. Права і обов'язки саморегулівної організації арбітражних керуючих

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих має право:

представляти інтереси членів саморегулівної організації в їх відносинах з органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування;

оскаржити від свого імені в установленому законодавством Російської Федерації порядку будь-які акти, рішення і (або) дії або бездіяльність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що порушують права і законні інтереси саморегулівної організації, її члена або членів або створюють загрозу такого порушення;

брати участь в обговоренні проектів федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, проектів законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування, державних програм з питань, пов'язаних з арбітражним управлінням, а також направляти в органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування висновку про результати проведених нею незалежних експертиз проектів зазначених нормативних правових актів;

вносити на розгляд органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування пропозиції відповідно з питань формування та реалізації державної політики і питань формування та реалізації органами місцевого самоврядування політики в сфері неспроможності (банкрутства) та фінансового оздоровлення;

запитувати в органах державної влади Російської Федерації, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, органах місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання саморегулівної організацією покладених на неї федеральними законами функцій, і отримувати від цих органів таку інформацію в установленому федеральними законами порядку;

подавати позови про захист прав і законних інтересів арбітражних керуючих - членів саморегулівної організації, в тому числі про стягнення шкоди, заподіяної арбітражним керуючим органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, а також іншими особами;

заявляти в арбітражний суд клопотання про відсторонення або звільнення від участі в справі про банкрутство членів саморегулівної організації у випадках, передбачених цим Законом;

оскаржити судові акти про затвердження, відсторонення або звільнення арбітражних керуючих - членів саморегулівної організації, а також судові акти, що зачіпають права, обов'язки або законні інтереси саморегулівної організації при проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство;

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 01.12.2014 N 405-ФЗ;

здійснювати інші встановлені цим Законом права.

2. Саморегулівна організація арбітражних керуючих зобов'язана:

розробляти і встановлювати умови членства арбітражних керуючих в саморегулівної організації;

розробляти і встановлювати обов'язкові для виконання членами саморегулівної організації стандарти і правила професійної діяльності;

контролювати професійну діяльність членів саморегулівної організації в частині дотримання вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності;

розглядати скарги на дії члена саморегулівної організації, яка виконує обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство;

застосовувати заходи дисциплінарного впливу, передбачені цим Законом та внутрішніми документами саморегулівної організації, щодо своїх членів, в тому числі виключення з членів саморегулівної організації;

заявляти в арбітражний суд клопотання про відсторонення від участі в справі про банкрутство арбітражного керуючого - члена саморегулівної організації в разі виключення арбітражного керуючого з членів саморегулівної організації в строк не пізніше дня, наступного за днем ??такого виключення, а також у випадках порушення арбітражним керуючим умов членства в саморегулівної організації, вимог цього закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності, застосування до арбітражного керуючого адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення і в інших випадках, встановлених цим законом ;

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

здійснювати аналіз діяльності своїх членів на підставі інформації, яку вони представляють у саморегульовану організацію в формі звітів в порядку, встановленому статутом некомерційної організації або іншим документом, затвердженим рішенням загальних зборів членів саморегулівної організації;

зберігати звіти арбітражних керуючих та інші документи, затверджені рішенням загальних зборів членів саморегулівної організації, протягом п'яти років з дати подання відповідного документа;

здійснювати організацію та проведення стажування громадянина Російської Федерації в якості помічника арбітражного керуючого;

здійснювати з дотриманням вимог цього Закону, Закону України від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації" і відповідно до переліку обов'язкових відомостей, що включаються саморегулівної організацією в реєстр арбітражних керуючих, і порядком ведення саморегулівної організацією такого реєстру, затвердженим в формі федерального стандарту, включення в реєстр членів саморегулівної організації арбітражних керуючих обов'язкових відомостей і ведення такого реєстру;

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

забезпечувати формування компенсаційного фонду саморегулівної організації для фінансового забезпечення відповідальності з відшкодування збитків, завданих членами саморегулівної організації при виконанні обов'язків арбітражних керуючих;

організовувати підвищення рівня професійної підготовки своїх членів;

за запитами судді, органу з контролю (нагляду) в разі порушення справи про адміністративне правопорушення, в тому числі при проведенні адміністративного розслідування щодо арбітражного керуючого, представляти документи, які містять інформацію про виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство і мають ставлення до зазначеної справи про адміністративне правопорушення;

укласти з керуючою компанією, що має ліцензію на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами (далі - керуюча компанія), і зі спеціалізованим депозитарієм, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності та ліцензії на здійснення діяльності спеціалізованих депозитаріїв інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів (далі - спеціалізований депозитарій), договори, передбачені цим законом, в строк не пізніше ніж протягом дев'яноста днів з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих, заявляти до арбітражного суду клопотання про звільнення від участі в справі про банкрутство арбітражного керуючого - члена саморегулівної організації у випадках, встановлених цим законом;

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

в строк не пізніше ніж протягом чотирнадцяти робочих днів з дати виникнення невідповідності саморегулівної організації вимогам пункту 2 статті 21 цього Закону представляти в орган з контролю (нагляду) інформацію про таку невідповідність;

проводити в порядку, встановленому федеральними стандартами, стандартами і правилами професійної діяльності, акредитацію осіб, що залучаються арбітражним керуючим для забезпечення виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство;

(Абзац введений Федеральним законом від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

забезпечувати доступ до включених до реєстру членів саморегулівної організації арбітражних керуючих відомостями зацікавлених в їх отриманні осіб в порядку, встановленому регулюючим органом.

(Абзац введений Федеральним законом від 01.12.2014 N 405-ФЗ)

Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулівної організацією арбітражних керуючих

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих поряд з інформацією, передбаченої Федеральним законом від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації", зобов'язана розмістити з дотриманням вимог федеральних законів, що пред'являються до захисту інформації (в тому числі персональних даних), на своєму сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет":

установчі документи саморегулівної організації;

правила проходження стажування в якості помічника арбітражного керуючого;

інформацію про хід та результати експертизи проектів федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів і нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування, в проведенні якої саморегулююча організація брала участь;

інформацію про невідповідність саморегулівної організації вимогам пункту 2 статті 21 цього Закону, в тому числі про дату виникнення невідповідності саморегулівної організації вимогам пункту 2 статті 21 цього Закону, про заходи, що плануються і (або) які вводяться саморегулівної організацією для усунення такої невідповідності;

інформацію про осіб, акредитованих саморегулівної організацією відповідно до цього Закону та внутрішніми документами саморегулівної організації.

Зазначені в цьому пункті документи і інформація розміщуються на сайті саморегулівної організації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" протягом чотирнадцяти днів з дня затвердження відповідних документів або виникнення або зміни відповідної інформації.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 07.06.2013 N 113-ФЗ)

2. Протягом чотирнадцяти робочих днів з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих саморегулівна організація арбітражних керуючих зобов'язана подати до органу з контролю (нагляду) наступну інформацію:

місце знаходження саморегулівної організації, в тому числі юридична та поштова адреси, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;

прізвища, імена та по батькові членів колегіального виконавчого органу саморегулівної організації, особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу саморегулюючої організації, членів органів управління та працівників органів саморегулівної організації, формування яких передбачено цим Законом;

адреса сайту саморегулівної організації в мережі "Інтернет".

3. Протягом чотирнадцяти робочих днів саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана подати до органу з контролю (нагляду) інформацію:

про зміни відомостей, зазначених у пункті 2 цієї статті;

про зміни, внесені до статуту некомерційної організації, про документах, розроблених і затверджених саморегулівної організацією і що регламентують діяльність її органів, зазначених у статті 21.1 справжнього Федерального закону;

про осіб, прийнятих в члени саморегулівної організації;

про осіб, які припинили членство в саморегулівної організації, і про підстави припинення членства;

про відсторонення арбітражних керуючих, які є членами цієї саморегулівної організації, від виконання покладених на них обов'язків у справах про банкрутство.

4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих щомісяця зобов'язана подавати до органу з контролю (нагляду) інформацію:

про який відбувся затвердження арбітражних керуючих, які є членами цієї саморегулівної організації, в справах про банкрутство;

про розмір компенсаційного фонду саморегулівної організації;

про скарги на невиконання або неналежне виконання арбітражними керуючими покладених на них обов'язків у справах про банкрутство та про підсумки розгляду таких скарг.

5. Члени саморегулівної організації зобов'язані розкривати інформацію про свою діяльність, що підлягає оприлюдненню згідно з законодавством Російської Федерації і встановленими саморегулюючою організацією вимогами.

Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом по контролю (нагляду).

2. Порядок ведення Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих та перелік включаються в нього відомостей визначаються регулюючим органом.

3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі саморегулівних організацій арбітражних керуючих, є відкритими, загальнодоступними, підлягають розміщенню на офіційному сайті органу з контролю (нагляду) в мережі "Інтернет" в порядку, встановленому регулюючим органом.

4. Відомості про некомерційну організацію, що відповідає умовам пункту 2 статті 21 цього Закону, підлягають включенню до Єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати подання до органу з контролю (нагляду) наступних документів:

(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

заяву некомерційної організації про включення до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих із зазначенням найменування некомерційної організації, основного державного реєстраційного номера та ідентифікаційного номера платника податків;

(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії установчих документів некомерційної організації;

положення, затверджені саморегулівної організацією і регламентують діяльність її органів, зазначених у статті 21.1 справжнього Федерального закону, а також стандарти і правила професійної діяльності;

засвідчена в нотаріальному порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію некомерційної організації;

завірений уповноваженою особою некомерційної організації перелік членів некомерційної організації із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків та паспортні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дати народження, місця народження, реквізитів паспорта) кожного з її членів на паперовому та електронному носіях або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом некомерційної організації;

(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

завірені некомерційною організацією копії всіх заяв про прийом в члени некомерційної організації;

завірені некомерційною організацією копії документів, що засвідчують громадянство Російської Федерації кожного члена некомерційної організації;

завірені некомерційною організацією копії дипломів про вищу освіту кожного члена некомерційної організації;

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

завірені некомерційною організацією копії документів, що підтверджують здачу теоретичного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих;

завірені некомерційною організацією копії трудових книжок або інших документів, що підтверджують наявність встановленого стажу роботи на керівних посадах, кожного члена некомерційної організації, що має стаж роботи на керівних посадах;

завірені некомерційною організацією копії свідоцтв чи інших документів, що підтверджують проходження кожним членом некомерційної організації стажування в якості помічника арбітражного керуючого;

завірені некомерційною організацією копії довідок про незастосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення щодо кожного члена некомерційної організації;

завірені некомерційною організацією копії заяв кожного члена некомерційної організації про те, що стосовно нього не проводяться процедури, застосовувані в справі про банкрутство;

завірені некомерційною організацією копії довідок про відсутність судимості за вчинення умисного злочину щодо кожного члена некомерційної організації;

(В ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

документи, що підтверджують наявність сформованого компенсаційного фонду саморегулівної організації в розмірі та в порядку, які встановлені статтею 25.1 справжнього Федерального закону, або завірені некомерційною організацією копії таких документів;

завірені некомерційною організацією копії ухвал арбітражних судів про участь її членів не менше ніж в ста процедурах, що застосовуються в справах про банкрутство, за винятком процедур, які застосовуються в справах про банкрутство до відсутнім боржникам;

завірені некомерційною організацією копії договорів обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого щодо кожного члена некомерційної організації.

4.1. У разі, якщо документи, зазначені в абзацах п'ятому, тринадцятому і п'ятнадцятому пункту 4 цієї статті, не представлені заявником, щодо міжвідомчої запит органу з контролю (нагляду) федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб як індивідуальних підприємців та селянських (фермерських) господарств, надає відомості, що підтверджують факт внесення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр юридичних осіб, федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на здійснення формування і ведення реєстру дискваліфікованих осіб, надає відомості про незастосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення, а федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ, надає відомості про відсутність судимості за вчинення умисного злочину щодо кожного члена некомерційної організації.

(П. 4.1 введений Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ, в ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

5. Орган з контролю (нагляду) приймає рішення про включення або про відмову у включенні некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати подання встановлених пунктом 4 цієї статті документів, за винятком документів, зазначених в абзацах п'ятому , тринадцятому і п'ятнадцятому пункту 4 цієї статті, про що некомерційна організація повідомляється в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

(П. 5 ст ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

6. Орган з контролю (нагляду) відмовляє у включенні відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих з таких підстав:

некомерційна організація не відповідає одному з вимог, передбачених пунктом 2 статті 21 цього Закону;

некомерційною організацією представлені не всі передбачені пунктом 4 цієї статті документи, за винятком документів, зазначених в абзацах п'ятому, тринадцятому і п'ятнадцятому пункту 4 цієї статті;

представлені некомерційною організацією документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

в державному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб як індивідуальних підприємців та селянських (фермерських) господарств, відсутні відомості про внесення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр юридичних осіб;

в державному органі виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб як індивідуальних підприємців та селянських (фермерських) господарств, є відомості про припинення юридичної особи.

(П. 6 ст ред. Федерального закону від 03.12.2011 N 383-ФЗ)

7. Рішення про відмову у включенні відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих може бути оскаржене в арбітражний суд.

Стаття 23. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296-ФЗ.

Стаття 23.1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом по контролю (нагляду) в порядку, встановленому регулюючим органом.

2. Предметом контролю (нагляду) органу з контролю (нагляду) є дотримання саморегульовані організації арбітражних керуючих вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, що регулюють діяльність саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

3. Контроль (нагляд) здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

4. Планова перевірка діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих проводиться органом з контролю (нагляду) не частіше ніж один раз на два роки.

5. Підставою для проведення позапланової перевірки діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих є представлена ??в орган з контролю (нагляду) мотивована скарга на дії чи бездіяльність саморегулівної організації, що порушують вимоги цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також наявні в документах саморегулівної організації, представлених в орган з контролю (нагляду), невідповідності таким вимогам.

6. Тривалість перевірки діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих не може перевищувати тридцять днів.

7. Керівник перевіряється саморегулівної організації арбітражних керуючих має право оскаржити дії або бездіяльність посадових осіб, які здійснюють перевірку діяльності саморегулівної організації, керівнику органу з контролю (нагляду), а також в судовому порядку.

8. Орган з контролю (нагляду) зобов'язаний повідомити в письмовій формі в саморегульовану організацію арбітражних керуючих про прийняте за результатами перевірки рішення протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення.

Рішення органу з контролю (нагляду) за результатами перевірки діяльності саморегулівної організації може бути оскаржене нею до арбітражного суду.

9. Відомості про некомерційну організацію, що об'єднує арбітражних керуючих, підлягають виключенню з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих за рішенням:

органу з контролю (нагляду) в разі прийняття членами саморегулівної організації арбітражних керуючих або арбітражним судом рішення про її ліквідацію;

арбітражного суду на підставі заяви органу з контролю (нагляду) про невідповідність саморегулівної організації вимогам, встановленим абзацом другим або четвертим пункту 2 статті 21 цього Закону;

арбітражного суду на підставі заяви органу з контролю (нагляду) в разі виявлення факту порушення саморегулівною організацією більше двох разів протягом року інших вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, якщо це порушення не було усунуто або носить непереборний характер .

Заява органу з контролю (нагляду) про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих представляється в арбітражний суд за місцем ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

10. У разі виявлення порушення саморегулівною організацією арбітражних керуючих вимог, встановлених абзацом другим або четвертим пункту 2 статті 21 цього Закону, орган з контролю (нагляду) направляє в саморегульовану організацію припис про усунення такого порушення, обов'язкове для виконання протягом десяти робочих днів з дня його отримання.

У разі невиконання у встановлений термін цього розпорядження орган з контролю (нагляду) зобов'язаний звернутися протягом трьох місяців з дня закінчення терміну виконання цього розпорядження до арбітражного суду із заявою про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, і арбітражний суд приймає рішення про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

11. У разі виявлення поряд з передбаченим пунктом 10 цієї статті порушенням іншого порушення вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації орган з контролю (нагляду) направляє в саморегульовану організацію арбітражних керуючих припис про усунення такого порушення з зазначенням терміну його виконання, тривалість якого не може бути менше ніж два місяці з дати винесення цього розпорядження.

Припис органу з контролю (нагляду) про усунення такого порушення може бути оскаржене саморегулівної організацією в арбітражний суд.

У разі невиконання у встановлений термін цього розпорядження орган з контролю (нагляду) зобов'язаний звернутися протягом трьох місяців з дня закінчення терміну його виконання в арбітражний суд із заявою про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих та арбітражний суд приймає рішення про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Арбітражний суд приймає зазначене рішення також у разі, якщо виявлене порушення носить непереборний характер. Глава I. Загальні положення 5 сторінка |  Глава I. Загальні положення 7 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати