На головну

 Залежність зростання споживання і заощаджень від росту доходу, ум. од. |  I СЛМ IKOIIOMMK.l H.IXOHIIOI II ПК ЮЯМІІ МСракНОКССМІ ШМОМу 'ПО ШМ. шПНК 40 |  Заощадження та інвестиції |  Автономних інвестицій. |  Подальший зрушення лінії автономних витрат. |  Л / 4 IUUU |  Процентної ставки. |  Процентна ставка і рівновагу ________________________________ |  Зміна попиту на гроші. |  Комбінація кривої / S |

Quot; 77

  1.  Amp;: Cy-V - ?: r'- " '>.' ':: V"
  2.  B. Answer the following questions on the text "Profile".
  3.  Different Schools in Identifying the Phonemes in "Weak" positions
  4.  Exercise 44. Comment on the articles in the "of-phrases".
  5.  Exercise 79. Use the proper article. Pay attention to the use of article with the noun predicative after the anticipatory "it".
  6.  IS "BUG-FREE" SOFTWARE POSSIBLE?
  7.  Martinika: До речі, я дивилася відео з твоїм останнім виступом))) Ти приголомшливий. Так відіграти "Танець смерті"!


Мал. 13-1. > Економічний цикл.

Малюнок ілюструє, чю зкономі-ка послідовно проходить фазу підйому, який, досягнувши своєю піку, змінюється рецесією Коли економічна ак1інносп> падає до самою низького рівня - до свого дна, вона змінюється новим підйомом


передбачає розширення виробництва практично всіх видів товарів і послуг; зростання інвестицій в машини та обладнання, будівлі та споруди; збільшення зайнятості і реальних доходів населення; підвищення рівня споживання. У певний момент часу циклічний підйом досягає свого піку,який виступає точкою перегину в русі циклу. Досягнувши свого піку, цикл вступає в фазу економічної рецесії, або спаду.У період спаду розгортаються процеси, протилежні тим, які спостерігалися під час підйому: скорочується рівень ВНП і інвестицій, нерідко знижуються реальні доходи населення і споживання. Коли рецесія досягає своєї нижньої межі, або дна, цикл приходить до іншої точки перегину - до повороту від спаду до нового підйому.

У переважній більшості випадків кожний наступний пік циклічного підйому виявляється лише на рівні вище, ніж рівень попереднього піку, що відображає поступальний розвиток економіки, її загальне зростання. Схематично рух економічного циклу представлено на рис. 13-1. Тут цикл зображений у вигляді єдиної хвилястою лінії, що відображає динаміку економічної активності. Економічна активність служить свого роду синтетичним показником рівня випуску продукції, інвестиції, зайнятість та інших процесів, які показують напрямок розвитку економіки.


Тривалість економічного циклу

Важлива проблема теорії циклу, хвилююча не тільки спеціа-Тіст, а й державних діячів, профспілкових лідерів і бізнесменів, - як довго триває в середньому економіч? Киї цикл, г е. Який проміжок часу відділяє один цикли-1ескіі пік від друюго. Це не дивно, бо передбачення того, коли перерветься черговий підйом, відкриває можливість при-чять правильні рішення при проведенні економічної полі-Гіки уряду і Центрального банку по здійсненню програм нових інвестиції, щодо прийняття превентивних заходів проти безробіття і i. д.

Згідно з даними відомою американського економіста Е. Хансена, з 1795 по 1937 р мали місце 17 циклів. Після 1937 р світова економіка пройшла ще 7 циклів. Таким чином, середовищ-яяя тривалість циклу склала 8,25 року. Зрозуміло, це <е означає, що всі цикли мають приблизно однакову продов-Ительность. Наприклад, один з циклів тривав близько 12 років 1981-1992), інший - близько 5 років (1903-1907). Така невизначе- [Олену тривалості циклу створює великі труднощі> передбаченні того, коли підйом досягне свого піку і зміниться черговим спадом. Це, однак, не знімає з держави Відповідальності за прийняття необхідних превентивних заходів lo пом'якшення рецесії, що насувається.

Причини економічного циклу

Для проведення науково обґрунтованої політики економіч пані стабілізації необхідно мати уявлення, з одного сто-юні, про те, які механізми породжують економічний цикл, I з іншого - як буде реагувати економіка на ті чи інші дії держави в його прагненні стабілізувати економіч Божий зростання . Незважаючи на «спорідненість» економічних циклів, є безліч теорій, які неоднозначно пояснюють природу цього: Помилкового явища. Одні економісти вважають, що цикли связа-ш з зовнішніми факторами, такими, як великі відкриття в про-тітки науки і досягнення в області техніки, які породжують юлну масових нововведень, що, в свою чергу, веде до інтенсивних капіталовкладень в нові заводи та обладнання. Роль шешніх поштовхів можуть грати і природні фактори (неврожаї). Ці теорії прийнято називати екзогенними теоріями циклу.

13 1 Економічний цикл ____________________________________


Інша ipynna теорії шукає пояснення циклу у внутрішніх процесах, що протікають в економіці. це ендогенні теорії циклуНа одній з них ми зупинимося трохи пізніше. Слід зауважити, що ендогенні теорії, стверджуючи, що цикли порождакм-ся причинами внутрішнього характеру і вони, отже, внутрішньо властиві ринковій системі, не заперечують впливу зовнішніх юлчков, які також породжують коливальний рух економіки. Однак екзогенних факторів як випадковим і непередбачуваним відводиться другорядна роль.

Незважаючи на велику кількість різних трактувань циклу, не можна не відзначити, що більшість їх містить чимало загальних положень, що мають принципове значення. Це дозволяє стверджувати, чю «даній області досягнення макроекономіки безсумнівні Більшість сучасних теорій циклу сходиться на наступному:

- Коливання ВВП, інвестицій, споживання, відсоткової
 ставки, зайнятості і т. д. є наслідком і висловлю
 ням певних відхилень економіки від равновес
 ного стану;

- Вирішальне значення в русі циклу мають інвестиції
 в реальний капітал, і в першу чергу інвестиції в ак
 тивную частина основного капіталу, в машини й устатку
 вання;

- В механізмі циклу одну з вирішальних ролей грає хутра
 нізм взаємодії між основними компонентами
 ВВП (інвестиції і споживання), зайнятістю, безработ
 цею і монетарними чинниками (процентною ставкою і де
 ніжною масою).

13.2. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

Розглянемо, яким чином працює механізм економічного циклу.

Припустимо, що в результаті рецесії економіка досягла свого дна, т. Е. Національний дохід, інвестиції і споживання знаходяться на рівні, який є нижчим рівноважного стану економіки. Відповідно до теорії рівноваги, це означає, що на ринку товарів і послуг попит буде вищою, ніж пропозиція Цьому сприяє невисока процентна ставка, яка зазвичай зна

глава 13
80 Економічний цикл, зайнятість і безробіттячительно знижується, коли спад досягає свого дна. Тому в умовах рецесії зароджуються і посилюються тенденції до зростання ^ виробництва.

; Спочатку відбувається розширення автономних инве - стіцій, т. Е. Інвестицій, розмір яких не залежить від обсягу національного доходу і від прибутку, отриманого корпораціями і малим бізнесом. Приріст цих інвестицій може бути і незначним. Однак, як ми вже бачили, ефект мультиплікатора. передбачає, що приріст автономних інвестицій тягне за собою зростання обсягу валового внутрішнього продукту, що перевищує в кілька разів даний приріст автономних інвестицій. Це означає, що в економіці посилюються тенденції до збільшення обсягу фактичного національного доходу. Відбувається зростання прибутків, заробітної плати та інших доходів, що тягне за собою розширення індукованого споживання. Зростання національного доходу в той же час стимулює нові інвестиції. Як уже зазначалося в попередньому розділі, інвестиції, стимульовані приростом доходу, прийнято називати індукованими.

Для того щоб зрозуміти роль індукованих інвестиції в механізмі циклу, необхідно зупинитися на питанні про співвідношення приросту національного доходу і індукованих інвестиції. Проілюструємо це на гіпотетичних даних табл. 13-1.

Таблиця 13-1 І БЕЗРОБІТТЯ |  Співвідношення приросту національного доходу і індукованих інвестицій (принцип акселерації), ум. од.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати