Головна

 Глава 2. СИСТЕМА ОСВІТИ |  Глава 3. ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ |  ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ |  ОСВІТНІХ ВІДНОСИН |  Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ОСВІТА |  Глава 8. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА |  Глава 9. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ |  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ |  Глава 14. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОСВІТИ |  Глава 15. Заключні положення |

ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАВЧАЮТЬСЯ

  1.  Бально-рейтингової СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ НАВЧАЮТЬСЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2.  Введено в інформаційний банк окремими документами 1 сторінка
  3.  Введено в інформаційний банк окремими документами 10 сторінка
  4.  Введено в інформаційний банк окремими документами 11 сторінка
  5.  Введено в інформаційний банк окремими документами 12 сторінка
  6.  Введено в інформаційний банк окремими документами 13 сторінка
  7.  Введено в інформаційний банк окремими документами 14 сторінка

Стаття 77. Організація отримання освіти особами, які виявили видатні здібності

1. У Російській Федерації здійснюються виявлення та підтримка осіб, які виявили видатні здібності, а також створює сприятливі умови в отриманні такими особами освіти.

2. З метою виявлення та підтримки осіб, які виявили видатні здібності, федеральними державними органами, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями організовуються і проводяться олімпіади та інші інтелектуальні та (або) творчі конкурси, фізкультурні заходи і спортивні заходи (далі - конкурси), спрямовані на виявлення та розвиток в учнів інтелектуальних і творчих здібностей, здібностей до занять фізичною культурою і спортом, інтересу до наукової (науково-дослідницької) діяльності, творчої діяльності, фізкультурно-спортивної діяльності, на пропаганду наукових знань, творчих і спортивних досягнень. Ті, що навчаються беруть участь в конкурсах на добровільній основі. Справляння плати за участь у всеросійській олімпіаді школярів, в олімпіадах та інших конкурсах, за підсумками яких присуджуються премії для підтримки талановитої молоді, не допускається.

3. З метою виявлення та розвитку в учнів творчих здібностей та інтересу до наукової (науково-дослідницької) діяльності, пропаганди наукових знань проводяться всеросійська олімпіада школярів, олімпіади школярів, перелік і рівні яких затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, затверджуються порядок і терміни проведення всеросійської олімпіади школярів, включаючи перелік загальноосвітніх предметів, за якими вона проводиться, підсумкові результати всеросійського олімпіади школярів, зразки дипломів переможців і призерів всеросійської олімпіади школярів, а також порядок проведення олімпіад школярів, зазначених в першому реченні цієї частини, зокрема щодо критеріїв визначення рівнів зазначених олімпіад школярів, зразки дипломів переможців і призерів зазначених олімпіад. З метою забезпечення дотримання порядку проведення всеросійської олімпіади школярів, а також порядку проведення олімпіад школярів, зазначених в першому реченні цієї частини, громадянам, акредитованим в якості громадських спостерігачів відповідно до частини 15 статті 59 цього Закону, надається право бути присутнім при проведенні зазначених олімпіад і направляти інформацію про порушення, виявлені при їх проведенні, в федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють державне управління у сфері освіти, і органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері освіти.

4. Для осіб, які виявили видатні здібності, можуть передбачатися спеціальні грошові заохочення і інші заходи стимулювання зазначених осіб. Критерії та порядок відбору осіб, які виявили видатні здібності, порядок надання таких грошових заохочень за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, в тому числі для отримання зазначеними особами освіти, включаючи навчання за кордоном, визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи, їх об'єднання мають право встановлювати спеціальні грошові заохочення для осіб, які виявили видатні здібності, і інші заходи стимулювання зазначених осіб.

5. З метою виявлення та підтримки осіб, які виявили видатні здібності, а також осіб, що досягли успіхів у навчальній діяльності, наукової (науково-дослідницької) діяльності, творчої діяльності та фізкультурно-спортивної діяльності, в освітніх організаціях створюються спеціалізовані структурні підрозділи, а також діють освітні організації, що мають право реалізації основних і додаткових освітніх програм, що не відносяться до типу таких освітніх організацій (далі - нетипові освітні організації). Порядок комплектування зазначених спеціалізованих структурних підрозділів та зазначених нетипових освітніх організацій навчаються встановлюється засновниками відповідних освітніх організацій з урахуванням рівня і спрямованості реалізованих освітніми організаціями освітніх програм, що забезпечують розвиток інтелектуальних, творчих і прикладних здібностей учнів в освітніх організаціях. Особливості організації та здійснення освітньої діяльності за основними і додатковими освітніми програмами для громадян, які виявили видатні здібності, а також громадян, що досягли успіхів у навчальній діяльності, наукової (науково-дослідницької) діяльності, творчої діяльності та фізкультурно-спортивної діяльності, здійснюваної освітніми організаціями, що мають зазначені спеціалізовані структурні підрозділи, і нетиповими освітніми організаціями, визначаються відповідно до частини 11 статті 13 цього закону.

Стаття 78. Організація отримання освіти іноземними громадянами та особами без громадянства в російських освітніх організаціях

1. Іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - іноземні громадяни) мають право на отримання освіти в Російській Федерації відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації і справжнім Федеральним законом.

2. Іноземні громадяни мають рівні з громадянами Російської Федерації правами на здобуття дошкільної, початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, а також професійного навчання за програмами професійної підготовки за робітничими професіями, посадам службовців в межах освоєння освітньої програми середньої загальної освіти на загальнодоступною і безкоштовній основі.

3. Іноземні громадяни мають право на отримання середньої професійної освіти, вищої освіти і додаткової професійної освіти за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації або місцевих бюджетів відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, федеральними законами або встановленої Урядом Російської Федерації квотою на освіту іноземних громадян в Російській Федерації (далі - квота), а також за рахунок коштів фізичних осіб і юридичних осіб відповідно до договорів про надання платних освітніх послуг.

4. Іноземні громадяни, які є співвітчизниками, які проживають за кордоном, мають право на отримання середньої професійної освіти, вищої освіти і додаткової професійної освіти нарівні з громадянами Російської Федерації за умови дотримання ними вимог, передбачених статтею 17 Федерального закону від 24 травня 1999 року N 99 ФЗ "Про державну політику Російської Федерації відносно співвітчизників за кордоном".

5. Навчання іноземних громадян за основними професійними освітніми програмами за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету в межах квоти здійснюється з виплатою зазначених іноземним громадянам державних академічних стипендій (протягом усього періоду проходження навчання незалежно від успіхів у навчанні) і наданням їм житлових приміщень в гуртожитках на умовах, встановлених для громадян Російської Федерації, які навчаються за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету.

6. Порядок відбору іноземних громадян на навчання в межах квоти, а також вимоги до них встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

7. Іноземні громадяни, що надходять на навчання в межах квоти, користуються правом на навчання на підготовчих відділеннях, підготовчих факультетах федеральних державних освітніх організацій за додатковими загальноосвітніми програмами, які забезпечують підготовку іноземних громадян до професії та формування на російській мові, за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету з виплатою зазначеним громадянам стипендій (протягом усього періоду проходження навчання незалежно від успіхів у навчанні). Порядок і критерії відбору таких федеральних державних освітніх організацій і їх перелік визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

8. Вимоги до освоєння додаткових загальноосвітніх програм, що забезпечують підготовку іноземних громадян до професії та формування російською мовою, визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

Стаття 79. Організація отримання освіти навчаються з обмеженими можливостями здоров'я

1. Зміст освіти і умови організації навчання і виховання учнів з обмеженими можливостями здоров'я визначаються адаптованої освітньою програмою, а для інвалідів також відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда.

2. Загальна освіта учнів з обмеженими можливостями здоров'я здійснюється в організаціях, що здійснюють освітню діяльність за адаптованими основним загальноосвітніми програмами. В таких організаціях створюються спеціальні умови для отримання освіти зазначеними навчаються.

3. Під спеціальними умовами для отримання освіти навчаються з обмеженими можливостями здоров'я в цьому Законі розуміються умови навчання, виховання та розвитку таких учнів, які включають в себе використання спеціальних освітніх програм і методів навчання і виховання, спеціальних підручників, навчальних посібників і дидактичних матеріалів, спеціальних технічних засобів навчання колективного та індивідуального користування, надання послуг асистента (помічника), який надає учням необхідну технічну допомогу, проведення групових та індивідуальних корекційних занять, забезпечення доступу в будівлі організацій, що здійснюють освітню діяльність, та інші умови, без яких неможливе або утруднене освоєння освітніх програм навчаються з обмеженими можливостями здоров'я.

4. Освіта навчаються з обмеженими можливостями здоров'я може бути організовано як спільно з іншими учнями, так і в окремих класах, групах або в окремих організаціях, що здійснюють освітню діяльність.

5. Окремі організації, що здійснюють освітню діяльність за адаптованими основним загальноосвітніми програмами, створюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації для глухих, слабочуючих, позднооглохших, сліпих, слабозорих, з важкими порушеннями мови, з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, з розумовою відсталістю, з розладами аутистичного спектру, зі складними дефектами і інших учнів з обмеженими можливостями здоров'я.

6. Особливості організації освітньої діяльності для учнів з обмеженими можливостями здоров'я визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, спільно з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в сфері соціального захисту населення.

7. Ті, що навчаються з обмеженими можливостями здоров'я, що проживають в організації, що здійснює освітню діяльність, знаходяться на повному державному забезпеченні і забезпечуються харчами, одягом, взуттям, м'яким і жорстким інвентарем. Інші навчаються з обмеженими можливостями здоров'я забезпечуються безкоштовним дворазовим харчуванням.

8. Професійне навчання і професійну освіту учнів з обмеженими можливостями здоров'я здійснюються на основі освітніх програм, адаптованих при необхідності для навчання зазначених учнів.

9. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації забезпечують отримання професійного навчання навчаються з обмеженими можливостями здоров'я (з різними формами розумової відсталості), що не мають основного загального або середньої загальної освіти.

10. Професійними освітніми організаціями та освітніми організаціями вищої освіти, а також організаціями, що здійснюють освітню діяльність за основними програмами професійного навчання, повинні бути створені спеціальні умови для отримання освіти навчаються з обмеженими можливостями здоров'я.

11. При отриманні освіти навчаються з обмеженими можливостями здоров'я надаються безкоштовно спеціальні підручники і навчальні посібники, інша навчальна література, а також послуги сурдоперекладачів і тіфлосурдопереводчіков. Зазначена міра соціальної підтримки є витратним зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації щодо таких учнів, за винятком учнів за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету. Для інвалідів, які навчаються за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, забезпечення цих заходів соціальної підтримки є витратним зобов'язанням Російської Федерації.

12. Держава в особі уповноважених нею органів державної влади Російської Федерації і органів державної влади суб'єктів Російської Федерації забезпечує підготовку педагогічних працівників, які володіють спеціальними педагогічними підходами і методами навчання і виховання учнів з обмеженими можливостями здоров'я, і ??сприяє залученню таких працівників в організації, що здійснюють освітню діяльність .

Стаття 80. Організація надання освіти особам, засудженим до позбавлення волі, до примусових робіт, підозрюваним і обвинуваченим, яких тримають під вартою

1. Для осіб, які утримуються у виправних установах кримінально-виконавчої системи, забезпечуються умови для здобуття загальної освіти шляхом створення органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації за узгодженням з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, загальноосвітніх організацій при виправних установах кримінально-виконавчої системи. Особливості правового становища освітніх організацій, створених в кримінально-виконавчій системі, встановлюються Законом Російської Федерації від 21 липня 1993 року N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі".

2. Неповнолітнім особам, підозрюваним і обвинуваченим, яких тримають під вартою, адміністрацією місць утримання під вартою забезпечуються умови для отримання початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти в формі самоосвіти, а також надається допомога в отриманні початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, і федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

3. Освіта осіб, засуджених до покарання у вигляді арешту, не здійснюється.

4. Особи, засуджені до позбавлення волі і які не досягли віку тридцяти років, отримують початкову загальну, основну загальну і середню загальну освіту в загальноосвітніх організаціях суб'єктів Російської Федерації, створених при виправних установах кримінально-виконавчої системи. Особи, засуджені до позбавлення волі і досягли віку тридцяти років, а також особи, засуджені до позбавлення волі і які є інвалідами I або II групи, отримують основну загальну або середню спеціальну освіту, за їх бажанням.

5. Особам, засудженим до довічного позбавлення волі, створюються умови для отримання початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти в формі самоосвіти, що не суперечать порядку і умов відбування покарання.

6. Порядок організації отримання початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, і федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

7. Для осіб, засуджених до позбавлення волі та не мають професії, по якій засуджений може працювати у виправній установі і (або) після звільнення з нього, в установах кримінально-виконавчої системи організовується обов'язкове професійне навчання або середню професійну освіту за програмами підготовки кваліфікованих робітників , службовців, якщо інше не передбачено кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації.

8. Порядок організації професійного навчання та середньої професійної освіти осіб, засуджених до позбавлення волі і відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань , за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

9. Особам, засудженим до примусових робіт або до позбавлення волі, дозволяється отримання середньої професійної та вищої освіти в заочній формі навчання в професійних освітніх організаціях і освітніх організаціях вищої освіти з урахуванням вимог кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації до відбування відповідного виду покарання.

Стаття 81. Особливості реалізації професійних освітніх програм і діяльності освітніх організацій федеральних державних органів, які здійснюють підготовку кадрів в інтересах оборони і безпеки держави, забезпечення законності та правопорядку

1. Підготовка кадрів в інтересах оборони і безпеки держави, забезпечення законності та правопорядку здійснюється шляхом реалізації основних і додаткових професійних освітніх програм і основних програм професійного навчання в федеральних державних організаціях, що здійснюють освітню діяльність і перебувають у віданні Генеральної прокуратури Російської Федерації, Слідчого комітету Російської Федерації , Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки, федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на вирішення завдань в галузі цивільної оборони, федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють функції:

(В ред. Федерального закону від 21.07.2014 N 262-ФЗ)

1) з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері оборони;

2) з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ, а також з вироблення державної політики в сфері міграції;

3) по контролю і нагляду у сфері виконання кримінальних покарань щодо засуджених, за змістом осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, і підсудних, які перебувають під вартою, їх охорони і конвоювання, по контролю за поведінкою умовно засуджених і засуджених, яким судом надана відстрочка відбування покарання, а також правозастосовні функції;

4) з вироблення державної політики, нормативно-правовому регулюванню, контролю і нагляду в сфері державної охорони;

5) з вироблення державної політики, нормативно-правовому регулюванню, контролю і нагляду в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, а також в області протидії їх незаконному обігу.

2. Основні професійні освітні програми, що реалізуються в інтересах оборони і безпеки держави, забезпечення законності та правопорядку в федеральних державних освітніх організаціях, що перебувають у віданні федеральних державних органів, зазначених у частині 1 цієї статті, розробляються на основі вимог, передбачених цим Законом, а також кваліфікаційних вимог до військово-професійної підготовки, спеціальної професійної підготовки випускників. Зазначені кваліфікаційні вимоги встановлюються федеральним державним органом, у віданні якого перебувають відповідні освітні організації. Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за вказаними освітніми програмами встановлюється відповідним федеральним державним органом, зазначеним в частині 1 цієї статті.

3. Зразкові основні програми професійного навчання, приблизні додаткові професійні програми в області оборони і безпеки держави, забезпечення законності і правопорядку розробляються і затверджуються федеральним державним органом, в інтересах якого здійснюється професійне навчання або додаткову професійну освіту.

4. Реалізація професійних освітніх програм, основних програм професійного навчання, які передбачають в період їх освоєння доведення до учнів відомостей, що становлять державну таємницю, і (або) використання в навчальних цілях секретних зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, їх комплектуючих виробів, спеціальних матеріалів та речовин, допускається при створенні умов і дотриманні вимог законодавства Російської Федерації про державну таємницю та нормативних правових актів федеральних державних органів, у віданні яких перебувають освітні організації, що реалізують відповідні освітні програми.

5. Управління федеральної державної освітньої організацією, що знаходиться у віданні федеральних державних органів, зазначених у частині 1 цієї статті, здійснюється відповідно до федеральними законами, іншим центральним Збройних Сил Російської Федерації і нормативними правовими актами федерального державного органу, у віданні якого знаходиться відповідна освітня організація .

6. У федеральних державних освітніх організаціях, що перебувають у віданні федеральних державних органів, зазначених у частині 1 цієї статті, до числа учнів відносяться ад'юнкти, аспіранти, слухачі, курсанти та студенти.

7. Слухачами є офіцери (особи середнього, старшого і вищого начальницького складу), які навчаються у федеральній державній освітній організації, що знаходиться у віданні федеральних органів виконавчої влади, зазначених у частині 1 цієї статті. До категорії слухачів за рішенням федерального державного органу, у віданні якого знаходиться відповідна освітня організація, можуть бути віднесені військовослужбовці, які не мають військових звань офіцерів, і співробітники з числа осіб рядового складу і молодшого начальницького складу.

8. Курсантами є військовослужбовці, які не мають військових звань офіцерів, і співробітники з числа осіб рядового складу і молодшого начальницького складу.

9. Особливості реалізації прав у сфері освіти учнів, педагогічних працівників, які займають посади федеральної державної служби, в тому числі військової служби чи іншої прирівняної до неї служби, служби в органах внутрішніх справ, в федеральних державних освітніх організаціях, що перебувають у віданні зазначених в частині 1 цієї статті федеральних державних органів, можуть встановлюватися нормативними правовими актами зазначених органів.

10. Федеральні державні органи, зазначені в частині 1 цієї статті:

1) встановлюють відповідно до цього Закону та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації порядок і умови прийому в федеральні державні організації, які здійснюють освітню діяльність і перебувають у віданні зазначених органів, в тому числі перелік додаткових вступних випробувань при прийомі в такі організації;

2) встановлюють відповідно до законодавства Російської Федерації порядок відрахування з федеральних державних організацій, що здійснюють освітню діяльність і перебувають у віданні зазначених органів, порядок відновлення в таких організаціях, порядок переведення учнів з однієї федеральної державної організації, що здійснює освітню діяльність і знаходиться у веденні зазначених органів , в іншу таку організацію;

3) визначають перелік інформації про діяльність федеральних державних організацій, що здійснюють освітню діяльність і перебувають у віданні зазначених органів, для розміщення в відкритих інформаційно-телекомунікаційних мережах, в тому числі на офіційних сайтах зазначених органів в мережі "Інтернет", а також порядок розміщення цієї інформації ;

4) встановлюють в частині, що не суперечить цьому Закону, особливості організації та здійснення освітньої, методичної та наукової (науково-дослідницької) діяльності в галузі підготовки кадрів в інтересах оборони і безпеки держави, забезпечення законності і правопорядку, а також діяльності федеральних державних організацій, здійснюють освітню діяльність і перебувають у віданні зазначених органів.

Стаття 82. Особливості реалізації професійних освітніх програм медичної освіти та фармацевтичної освіти

1. Підготовка медичних працівників і фармацевтичних працівників здійснюється шляхом реалізації наступних професійних освітніх програм медичної освіти та фармацевтичної освіти:

1) освітні програми середньої професійної освіти;

2) освітні програми вищої освіти;

3) додаткові професійні програми.

2. Реалізація професійних освітніх програм медичної освіти та фармацевтичної освіти забезпечує безперервне вдосконалення професійних знань і навичок протягом усього життя, а також постійне підвищення професійного рівня і розширення кваліфікації.

3. Зразкові додаткові професійні програми медичної освіти та фармацевтичної освіти розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я.

4. Практична підготовка осіб, які отримують середню медичну освіту або середню фармацевтичну освіту або вищу медичну освіту або вищу фармацевтичну освіту, а також додаткову професійну освіту, забезпечується шляхом їх участі в здійсненні медичної діяльності або фармацевтичної діяльності відповідно до освітніми програмами і організовується:

1) в освітніх та наукових організаціях, що здійснюють медичну діяльність або фармацевтичну діяльність (клініки);

2) в медичних організаціях, в тому числі медичних організаціях, в яких розташовуються структурні підрозділи освітніх і наукових організацій (клінічна база);

3) в організаціях, що здійснюють виробництво лікарських засобів, організаціях, що здійснюють виробництво та виготовлення медичних виробів, аптечних організаціях, судово-експертних установах та інших організаціях, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров'я громадян у Російській Федерації.

5. Організація практичної підготовки учнів у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини 4 цієї статті, здійснюється на підставі договору, укладеного між освітньої або наукової організацією і медичною організацією або організацією, що здійснює виробництво лікарських засобів, організацією, що здійснює виробництво та виготовлення медичних виробів, аптечної організацією, судово-експертною установою або іншою організацією, що здійснює діяльність у сфері охорони здоров'я. Зазначений договір повинен містити положення, що визначають порядок і умови використання майна сторін договору, необхідного для організації практичної підготовки, участі учнів, працівників освітніх організацій, працівників наукових організацій в медичній діяльності або фармацевтичної діяльності, у тому числі порядок їх участі в наданні медичної допомоги громадянам, порядок участі працівників медичних організацій, організацій, що здійснюють виробництво лікарських засобів, організацій, які здійснюють виробництво та виготовлення медичних виробів, аптечних організацій, судово-експертних установ чи інших організацій, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров'я, в освітній діяльності.

6. Практична підготовка учнів в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, фінансове забезпечення якої здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і (або) місцевих бюджетів, в державних і муніципальних установах, зазначених у частині 5 цієї статті, і використання необхідного для практичної підготовки учнів майна цих організацій здійснюються на безоплатній основі.

7. Участь учнів за основними професійними освітніми програмами і додатковим професійними програмами в наданні медичної допомоги громадянам і у фармацевтичній діяльності здійснюється в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я.

8. Порядок організації та проведення практичної підготовки учнів за освітньо-професійними програмами медичної освіти, фармацевтичної освіти встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я.

9. Підготовка за програмами ординатури забезпечує придбання учнями необхідного для здійснення професійної діяльності рівня знань, умінь і навичок, а також кваліфікації, що дозволяє займати певні посади медичних працівників, фармацевтичних працівників.

10. Навчання за програмами ординатури здійснюється відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, затверджених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я.

11. Федеральними державними освітніми стандартами за певними спеціальностями і (або) напрямами підготовки ординатури може передбачатися можливість поетапного (дискретного) навчання, в рамках якого по завершенні освоєння окремих етапів (циклів) навчається має право пройти підсумкову атестацію (державну підсумкову атестацію) з присвоєнням йому кваліфікації , що дозволяє займати певну посаду медичного працівника або посада фармацевтичного працівника.

12. Порядок прийому громадян на навчання за програмами ординатури встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в сфері освіти.

13. До педагогічної діяльності за освітніми програмами вищої медичної освіти або вищої фармацевтичної освіти, а також додатковим професійними програмами для осіб, які мають вищу освіту, допускаються в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я, які мають вищу медичну освіту або вищу фармацевтичну освіту та пройшли навчання в ординатурі або інтернатурі працівники медичних і наукових організацій, організацій, що здійснюють виробництво лікарських засобів, організацій, які здійснюють виробництво та виготовлення медичних виробів, аптечних організацій, судово-експертних установ та інших організацій , які здійснюють діяльність в сфері охорони здоров'я громадян у Російській Федерації.

14. До педагогічної діяльності за освітніми програмами середньої медичної освіти або середнього фармацевтичного освіти, а також додатковим професійними програмами для осіб, які мають середню професійну освіту, допускаються в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в сфері охорони здоров'я, що мають середню або вищу медичну освіту або середню або вищу фармацевтичну освіту та пройшли відповідну підготовку за програмами додаткової професійної освіти або навчання в ординатурі або інтернатурі працівники медичних організацій і наукових організацій, організацій, що здійснюють виробництво лікарських засобів, організацій, які здійснюють виробництво та виготовлення медичних виробів, аптечних організацій, судово-експертних установ та інших організацій, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров'я громадян у Російській Федерації.

Стаття 83. Особливості реалізації освітніх програм в області мистецтв

1. Мистецька освіта та естетичне виховання громадян, підготовка кваліфікованих творчих і педагогічних працівників в області мистецтв здійснюються за допомогою реалізації освітніх програм в області мистецтв. Реалізація освітніх програм в області мистецтв заснована на принципах безперервності і наступності і спрямована на виявлення обдарованих дітей і молоді в ранньому віці, професійне становлення, розвиток учнів, засноване на вікових, емоційних, інтелектуальних і фізичних факторах, а також послідовне проходження взаємопов'язаних етапів професійного становлення особистості .

2. В області мистецтв реалізуються такі освітні програми:

1) додаткові передпрофесійна і загально програми;

2) освітні програми середньої професійної освіти, інтегровані з освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти (далі - інтегровані освітні програми в області мистецтв);

3) освітні програми середньої професійної освіти (програми підготовки фахівців середньої ланки);

4) освітні програми вищої освіти (програми бакалаврату, програми специалітети, програми магістратури, програми асистентури-стажування, програми аспірантури).

3. Додаткові передпрофесійна програми в області мистецтв реалізуються з метою виявлення обдарованих дітей в ранньому віці, створення умов для їх художньої освіти та естетичного виховання, набуття ними знань, умінь, навичок в області обраного виду мистецтв, досвіду творчої діяльності та здійснення їх підготовки до отримання професійної освіти в галузі мистецтв. Додаткові передпрофесійна програми в області мистецтв реалізуються в освітніх організаціях додаткової освіти дітей (дитячих школах мистецтв за видами мистецтв), в професійних освітніх організаціях, що реалізують інтегровані освітні програми в області мистецтв, освітні програми середньої професійної освіти в галузі мистецтв, і в освітніх організаціях вищої освіти .

4. Перелік додаткових передпрофесійна програм в області мистецтв встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури.

5. До мінімуму змісту, структурі та умовам реалізації додаткових передпрофесійна програм в області мистецтв, до термінів навчання за цими програмами федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури, за погодженням з центральним органом виконавчої влади , що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, встановлюються федеральні державні вимоги.

6. Прийом на навчання за додатковими передпрофесійна програмами в області мистецтв проводиться на підставі результатів індивідуального відбору, які проводяться з метою виявлення осіб, які мають необхідні для освоєння відповідної освітньої програми творчі здібності і фізичні дані, в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з виробленні державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

7. Освоєння додаткових передпрофесійна програм в області мистецтв завершується підсумковою атестацією учнів, форма і порядок проведення якої встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

8. Інтегровані освітні програми в області мистецтв спрямовані на створення умов для художньої освіти та естетичного виховання осіб, що володіють видатними творчими здібностями в області мистецтв.

9. Інтегровані освітні програми в області мистецтв реалізуються в професійних освітніх організаціях і освітніх організаціях вищої освіти в очній формі навчання відповідно до федеральних державних освітніх стандартів середньої професійної освіти в галузі мистецтв, що забезпечують отримання основного загальної освіти, середньої загальної освіти та середньої професійної освіти, а також задоволення освітніх потреб і запитів учнів з метою розвитку їх творчих здібностей.

10. На які навчаються за інтегрованими освітніми програмами в області мистецтв до отримання ними основної загальної освіти поширюються права і обов'язки учнів за освітніми програмами основної загальної освіти, в період отримання ними середньої загальної освіти та середньої професійної освіти - права і обов'язки учнів за освітніми програмами середньої професійної освіти.

11. У освітніх організаціях, що реалізують інтегровані освітні програми в області мистецтв, освітні програми початкової загальної освіти реалізуються відповідно до федеральним державним освітнім стандартом початкової загальної освіти, який передбачає вимоги в частині забезпечення умов для придбання учнями знань, умінь і навичок в області обраного виду мистецтв , досвіду творчої діяльності та здійснення підготовки учнів до отримання професійної освіти в галузі мистецтв.

12. У структурі освітніх організацій, що реалізують інтегровані освітні програми в області мистецтв, можуть створюватися інтернати для проживання учнів.

13. Прийом на навчання за інтегрованими освітніми програмами в області мистецтв проводиться на підставі результатів відбору осіб, що володіють необхідними для освоєння відповідних інтегрованих освітніх програм середньої професійної освіти в галузі мистецтв видатними творчими здібностями в області мистецтв і фізичними даними. Порядок відбору осіб для прийому на навчання за інтегрованими освітніми програмами в області мистецтв встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

14. Ті, що навчаються, освоїли інтегровані освітні програми в області мистецтв, проходять в установленому відповідно до цього Закону порядку державну підсумкову атестацію, завершальну освоєння освітньої програми основної загальної освіти, і державну підсумкову атестацію, завершальну освоєння відповідної освітньої програми середньої професійної освіти.

15. У разі прийняття рішення про відрахування студента з інтегрованою освітньою програмою в області мистецтв в період отримання ним основного загальної освіти з ініціативи освітньої організації, в якій він освоює цю освітню програму, зазначена організація зобов'язана забезпечити переклад цього учня в іншу організацію, що здійснює освітню діяльність за освітніми програмами основної загальної освіти.

16. Програми асистентури-стажування спрямовані на забезпечення підготовки творчих та педагогічних працівників вищої кваліфікації по творчо-виконавською спеціальностями і реалізуються в освітніх організаціях вищої освіти, що реалізують основні освітні програми вищої освіти в галузі мистецтв, в очній формі навчання.

17. Навчання за програмами асистентури-стажування здійснюється відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, затверджених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури.

18. Отримання вищої освіти за програмами асистентури-стажування включає в себе підготовку кваліфікаційної роботи за відповідною творчо-виконавської спеціальності.

19. Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за програмами асистентури-стажування, що включає в себе порядок прийому на навчання за програмами асистентури-стажування, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури, за погодженням з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

20. Навчальна практика та виробнича практика за основними професійними освітніми програмами в області мистецтв може проводитися одночасно з теоретичним навчанням, якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.

21. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури, визначає в частині, що не суперечить цьому Закону, інші особливості організації та здійснення освітньої діяльності, методичної діяльності за освітніми програмами в області мистецтв.

Стаття 84. Особливості реалізації освітніх програм в галузі фізичної культури і спорту

1. Реалізація освітніх програм в галузі фізичної культури і спорту спрямована на фізичне виховання особистості, набуття знань, умінь і навичок в галузі фізичної культури і спорту, фізичне вдосконалення, формування культури здорового і безпечного способу життя, зміцнення здоров'я, виявлення і відбір найбільш обдарованих дітей і підлітків, створення умов для проходження спортивної підготовки, а також на підготовку кадрів у галузі фізичної культури і спорту.

2. В області фізичної культури і спорту реалізуються такі освітні програми:

1) освітні програми основної загальної та середньої загальної освіти, інтегровані з додатковими передпрофесійна освітніми програмами в галузі фізичної культури і спорту (далі - інтегровані освітні програми в галузі фізичної культури і спорту);

2) професійні освітні програми в галузі фізичної культури і спорту;

3) додаткові загальноосвітні програми в галузі фізичної культури і спорту.

3. Додаткові загальноосвітні програми в галузі фізичної культури і спорту включають в себе:

1) додаткові загально програми в галузі фізичної культури і спорту, які спрямовані на фізичне виховання особистості, виявлення обдарованих дітей, отримання ними початкових знань про фізичну культуру і спорт (програми фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчі програми);

2) додаткові передпрофесійна програми в галузі фізичної культури і спорту, які спрямовані на відбір обдарованих дітей, створення умов для їх фізичного виховання і фізичного розвитку, отримання ними початкових знань, умінь, навичок в галузі фізичної культури і спорту (в тому числі обраного виду спорту ) і підготовку до освоєння етапів спортивної підготовки.

4. До мінімуму змісту, структурі, умов реалізації додаткових передпрофесійна програм в галузі фізичної культури і спорту та до термінів навчання за цими програмами федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту, по погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, встановлюються федеральні державні вимоги. Зазначені федеральні державні вимоги повинні враховувати вимоги федеральних стандартів спортивної підготовки.

5. Прийом на навчання за додатковими передпрофесійна програмами в галузі фізичної культури і спорту проводиться на підставі результатів індивідуального відбору, які проводяться з метою виявлення осіб, які мають необхідні для освоєння відповідної освітньої програми здатності в області фізичної культури і спорту, в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

6. У структурі освітніх організацій, що реалізують інтегровані освітні програми в галузі фізичної культури і спорту, можуть створюватися інтернати для проживання осіб, які навчаються за цими програмами. За утримання дітей в освітніх організаціях, що мають інтернат і забезпечують підготовку спортивного резерву для спортивних збірних команд Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, батьківська плата не стягується.

7. Для учнів, які освоюють освітні програми середньої професійної освіти, інтегровані освітні програми в галузі фізичної культури і спорту, додаткові передпрофесійна програми в галузі фізичної культури і спорту, освітньою організацією здійснюється забезпечення спортивною екіпіровкою, спортивним інвентарем та обладнанням, проїзду до місця проведення тренувальних, фізкультурних, спортивних заходів і назад, харчування та проживання в період проведення тренувальних, фізкультурних, спортивних заходів, медичне забезпечення. Організація забезпечення зазначеними у цій частині спортивною екіпіровкою, спортивним інвентарем та обладнанням, харчуванням, а також проїзду на тренувальні, фізкультурні і спортивні заходи здійснюється засновниками відповідних освітніх організацій.

8. Для забезпечення безперервності освоєння учнями освітніх програм, зазначених у частині 7 цієї статті, і їх спортивної підготовки освітньою організацією в період канікул можуть організовуватися фізкультурно-спортивні табори, а також може забезпечуватися участь цих учнів в тренувальних зборах, що проводяться фізкультурно-спортивними організаціями або безпосередньо освітніми організаціями.

9. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту, можуть встановлюватися в частині, що не суперечить цьому Закону, інші особливості організації та здійснення освітньої, тренувальної та методичної діяльності в галузі фізичної культури і спорту.

Стаття 85. Особливості реалізації освітніх програм в області підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою

1. В області підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, реалізуються такі освітні програми:

1) основні програми професійного навчання;

2) освітні програми середньої професійної освіти і освітні програми вищої освіти;

3) додаткові професійні програми.

2. Реалізація освітніх програм середньої професійної освіти і освітніх програм вищої освіти в галузі підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, здійснюється відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, затверджених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.

3. Типові основні програми професійного навчання та типові додаткові професійні програми в галузі підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.

4. Реалізація освітніх програм в області підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, включає в себе теоретичну, тренажерну та практичну підготовку по експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів за видами транспорту, що забезпечує спадкоємність завдань, засобів, методів, організаційних форм підготовки працівників різних рівнів відповідальності відповідно до програм, затверджених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.

5. Реалізація освітніх програм в області підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог повинна забезпечити виконання норм нальоту годин та стажу роботи на судні в обсязі не менше, ніж обсяг, необхідний міжнародними договорами Російської Федерації.

6. Організації, які здійснюють освітню діяльність за освітніми програмами в області підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації, членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, повинні мати навчально тренажерну базу, в тому числі транспортні засоби та тренажери, вимоги до яких передбачені відповідними федеральними державними освітніми стандартами, типовими основними програмами професійного навчання або типовими додатковими професійними програмами.

7. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту, можуть встановлюватися в частині, що не суперечить цьому Закону, особливості організації та здійснення теоретичної, тренажерної та практичної підготовки з експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних коштів за видами транспорту, методичної діяльності по реалізації освітніх програм в області підготовки фахівців авіаційного персоналу цивільної авіації та членів екіпажів суден відповідно до міжнародних вимог, а також в галузі підготовки працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою.

Стаття 85.1. Особливості реалізації освітніх програм в області підготовки сил забезпечення транспортної безпеки

(Введена Федеральним законом від 03.02.2014 N 15-ФЗ)

1. В області підготовки сил забезпечення транспортної безпеки реалізуються такі освітні програми:

1) основні програми професійного навчання;

2) додаткові професійні програми.

2. Типові основні програми професійного навчання та типові додаткові професійні програми в галузі підготовки сил забезпечення транспортної безпеки затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.

3. Реалізація освітніх програм в області підготовки сил забезпечення транспортної безпеки включає в себе теоретичну, тренажерну та практичну підготовку, що забезпечує придбання учнями знань, умінь і навичок, вимоги до яких встановлюються законодавством Російської Федерації про транспортну безпеку, а також наступність завдань, засобів, методів , організаційних форм підготовки працівників різних рівнів відповідальності відповідно до програм, затверджених федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту.

4. Організації, які здійснюють освітню діяльність за освітніми програмами в області підготовки сил забезпечення транспортної безпеки, повинні мати навчально-тренажерну базу, в тому числі тренажери, вимоги до яких встановлені порядком підготовки сил забезпечення транспортної безпеки.

5. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері транспорту, має право встановлювати в частині, що не суперечить цьому Закону, особливості організації та здійснення теоретичної, тренажерної та практичної підготовки сил забезпечення транспортної безпеки за видами транспорту, методичної діяльності по реалізації освітніх програм в області підготовки сил забезпечення транспортної безпеки.

Стаття 86. Навчання за додатковими общеразвивающим освітніми програмами, які мають на меті підготовку неповнолітніх учнів до військової чи іншої державній службі, в загальноосвітніх організаціях, професійних освітніх організаціях

1. Освітні програми основної загальної та середньої загальної освіти можуть бути інтегровані з додатковими общеразвивающими програмами, що мають на меті підготовку неповнолітніх учнів до військової чи іншої державній службі, в тому числі до державній службі російського козацтва.

2. В рамках навчання за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти, інтегрованим з додатковими общеразвивающими програмами, що мають на меті підготовку неповнолітніх учнів до військової чи іншої державній службі, в тому числі до державній службі російського козацтва, створюються відповідні загальноосвітні організації зі спеціальними найменуваннями " президентське кадетська училище "," суворовське військове училище "," нахімовське військово-морське училище "," кадетський (морський кадетський) військовий корпус "," кадетська школа "," кадетський (морський кадетський) корпус "," козачий кадетський корпус "і професійні освітні організації зі спеціальним найменуванням "військово-музичне училище".

3. Загальноосвітні організації зі спеціальними найменуваннями "президентське кадетська училище", "суворовське військове училище", "нахімовське військово-морське училище", "кадетський (морський кадетський) військовий корпус" і професійні освітні організації зі спеціальним найменуванням "військово-музичне училище" створюються тільки Російською Федерацією. Загальноосвітні організації зі спеціальними найменуваннями "кадетська школа", "кадетський (морський кадетський) корпус" і "козачий кадетський корпус" створюються Російською Федерацією, суб'єктами Російської Федерації.

4. Організація і здійснення освітньої діяльності в федеральних державних освітніх організаціях зі спеціальними найменуваннями "президентське кадетська училище", "суворовське військове училище", "нахімовське військово-морське училище", "кадетський (морський кадетський) військовий корпус" і в професійних освітніх організаціях зі спеціальним найменуванням "військово-музичне училище", прийом в зазначені освітні організації здійснюються в порядку, встановленому федеральними державними органами, у веденні яких вони знаходяться, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти. Організація і здійснення освітньої діяльності в освітніх організаціях зі спеціальними найменуваннями "кадетська школа", "кадетський (морський кадетський) корпус" і "козачий кадетський корпус" здійснюються в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в сфері освіти.

5. Втратив чинність. - Федеральний закон від 04.06.2014 N 148-ФЗ.

КонсультантПлюс: примітка.

Відповідно до Федерального закону від 04.06.2014 N 145-ФЗ з 1 січня 2017 року частка 6 статті 86 після слів "федеральних органів виконавчої влади" буде доповнено словами "і федеральних державних органів".

6. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, діти військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, діти державних цивільних службовців і цивільного персоналу федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, діти громадян, які звільнені з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами і загальна тривалість військової служби яких становить двадцять років і більше, діти військовослужбовців, які загинули при виконанні ними обов'язків військової служби або померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ними під час виконання обов'язків військової служби, діти Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави, діти працівників органів внутрішніх справ, діти громадян, які звільнені зі служби в органах внутрішніх справ після досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ, за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами і загальна тривалість служби яких становить двадцять років і більше, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули або померли внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, отриманих в зв'язку з виконанням службових обов'язків, або внаслідок захворювання, отриманого в період проходження служби в органах внутрішніх справ, діти, що знаходяться на утриманні зазначених осіб, діти прокурорських працівників, які загинули або померли внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, отриманих ними в період служби в органах прокуратури або після звільнення внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також інші особи у випадках, встановлених федеральними законами, користуються переважним правом прийому до загальноосвітніх організації, які реалізують освітні програми основної загальної та середньої загальної освіти, інтегровані з додатковими общеразвивающими програмами, що мають на меті підготовку неповнолітніх громадян до військової чи іншої державній службі, в тому числі до державній службі російського козацтва.

(В ред. Федерального закону від 21.07.2014 N 262-ФЗ)

Стаття 87. Особливості вивчення основ духовно-моральної культури народів Російської Федерації. Особливості отримання теологічного і релігійної освіти Глава 10. ДОДАТКОВА ОСВІТА |  РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати