Головна

 Організація і функціонування постачання |  Організація і функціонування збуту |  Основні положення |  Типи цінових політик і стратегій |  Роль витрат при обґрунтуванні цінових рішень |  Етапи розробки цінової стратегії |  Схема 1. Основні елементи і етапи розробки цінової політики та стратегії |  IV. Методичні рекомендації з розробки фінансової політики підприємства |  Основні напрямки розробки фінансової політики підприємства 1 сторінка |  Основні напрямки розробки фінансової політики підприємства 5 сторінка |

Основні напрямки розробки фінансової політики підприємства 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Таблиця 4. Характеристики методик дивідендних виплат

---T---T---T---T---¬

¦ Назва ¦ Основний ¦Преімущества¦ Недоліки ¦ Примітки ¦

¦ методики ¦ принцип ¦ методики ¦ методики ¦ ¦

+---+---+---+---+---+

¦ 1. Методика ¦ Дотримання ¦Простота ¦Сніженіе ¦ Методика до- ¦

¦ постійного ¦ сталості ¦ ¦сумми диви ¦ вільно часта ¦

¦ процентного ¦ показника ¦ ¦денда на ак ¦ в практиці, ¦

¦ розподілу ¦ "дівідендно- ¦ ¦цію (при ¦ незважаючи на ¦

¦ ня прибутку ¦ го виходу "¦ ¦уменьшеніі ¦ предостере- ¦

¦ ¦ ¦ ¦чістой при- ¦ вання теоре- ¦

¦ ¦ ¦ ¦билі) приво- ¦ тиків ¦

¦ ¦ ¦ ¦діт до паде- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦нію курсу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦акцій ¦ ¦

+---+---+---+---+---+

¦ 2. Методика ¦ Дотримання ¦1. Простота ¦Еслі прибуток ¦ ¦

¦ фіксованим ¦ сталості ¦2. Згладжуючи-¦сільно сни ¦ ¦

¦ них диви- ¦ суми диви ¦ніе колеба- ¦жается, вип ¦ ¦

¦ дендних ви- ¦ денді на ак ¦ній курсовой¦лата фикси- ¦ ¦

¦ плат ¦ цію про- ¦стоімості ¦рованних ді ¦ ¦

¦ ¦ ня длитель- ¦акцій ¦відендов ¦ ¦

¦ ¦ ного періоду ¦ ¦подривает ¦ ¦

¦ ¦ поза залежність ¦ ¦ліквідность ¦ ¦

¦ ¦ мости від ді ¦ ¦предпріятія ¦ ¦

¦ ¦ намики курсу ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ акцій. Регу- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ лярность ді ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ відендних ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ виплат ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---+---+---+---+

¦ 3. Методика ¦ 1. дотримання ¦Сглажіваніе ¦ "Екстра" - ¦ "Екстра" - ¦

¦ виплати га- ¦ ня постійного ¦колебаній ¦дівіденд при ¦ дивіденди не ¦

¦ рантірован- ¦ ства регу- ¦курсовой ¦слішком час- ¦ повинні вип ¦

¦ ного мінімуму ¦ лярних вип ¦стоімості ¦той виплаті ¦ лачіваться ¦

¦ ма і "Екс- ¦ лат фіксувати ¦акцій ¦становітся ¦ занадто час- ¦

¦ тра "-діві- ¦ ванних сум ¦ ¦ожідаемим і ¦ то ¦

¦ денді ¦ дивіденду. ¦ ¦перестает ¦ ¦

¦ ¦ 2. В залежність ¦ ¦іграть долж- ¦ ¦

¦ ¦ мости від ус ¦ ¦ную роль в ¦ ¦

¦ ¦ пешності ра- ¦ ¦поддержаніі ¦ ¦

¦ ¦ боти перед- ¦ ¦курса акцій ¦ ¦

¦ ¦ прийняття - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ виплата ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ чрезвичайно- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ го дивіденду ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ( "Екстра") ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ як премії в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ доповнення до ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ фіксованим ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ний сумі ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ дивіденду ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---+---+---+---+

¦ 4. Методика ¦ Замість де- ¦1. Облегча- ¦Ряд інвесто- ¦ Розрахунок на ¦

¦ виплати ди- ¦ ніжного ди ¦ется решеніе¦ров може ¦ то, що ¦

¦ дивідендів ак ¦ дивідендів ак ¦ліквідних ¦предпочесть ¦ більшість ¦

¦ ціями ¦ рів по- ¦проблем при ¦деньгі і ¦ акціонерів ¦

¦ ¦ одержують до- ¦неустойчівом¦начнет про- ¦ влаштує по- ¦

¦ ¦ полнітельние ¦фінансовом ¦давать акції ¦ лучение ак ¦

¦ ¦ акції ¦положеніі. ¦ ¦ ций, якщо ¦

¦ ¦ ¦2. Вся не- ¦ ¦ ці акції ¦

¦ ¦ ¦распределен-¦ ¦ досить ¦

¦ ¦ ¦ная прибуток ¦ ¦ ліквідні, ¦

¦ ¦ ¦поступает на¦ ¦ щоб в будь-¦

¦ ¦ ¦развітіе. ¦ ¦ бій момент ¦

¦ ¦ ¦3. З'являється-¦ ¦ перетворитися ¦

¦ ¦ ¦ся велика ¦ ¦ в готівку ¦

¦ ¦ ¦свобода ма ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦невра струк-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦турой источ-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ніков ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦средств. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦4. З'являється-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ся можливість ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ность додат-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нітельного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦стімулірова-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нія вищих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управленцев, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наделяемих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦акціямі ¦ ¦ ¦

L---+---+---+---+---

Управління фінансами. Організація системи фінансового планування
 діяльності підприємства

11. В умовах реформи підприємству потрібно сучасна система управління фінансами, що базується на розробці довгострокової стратегії - бізнес-плану.

У бізнес-плані відображаються ті види діяльності, якими підприємство планує займатися в найближчій і довгостроковій перспективі. При цьому необхідно врахувати вплив зовнішніх факторів, на які підприємство не може впливати (економічні фактори - інфляція, рівень безробіття, купівельна спроможність споживачів, величина відсоткової ставки за кредит і ін .; політичні, природні, науково-технічний фактори і т.д.) .

Крім того, бізнес-план повинен містити розділ основних показників фінансово-економічного стану підприємства; розділ, що містить інформацію про цілі діяльності підприємства, визначених кількісно і їх досягнення за часом. Наводяться дані про продукцію, потреби в ній, показники якості, економічні показники продукції, характеристики дизайну і результати його порівняння з іншими аналогічними товарами, патентні права, показники експорту і його можливості, основні напрями вдосконалення як споживчих якостей продукції, що випускається підприємством продукції, так і його асортиментного складу.

Важливим розділом бізнес-плану є розділ, що характеризує ринок збуту продукції підприємства, який повинен містити аналіз дослідження ринку, споживачів і їх сегментацію, рівня попиту, мотивації споживачів, положення підприємства на ринку, основних показників ринку і обсягу продажів. Крім того, необхідний аналіз конкурентоспроможності підприємства - дослідження діяльності конкурентів, оцінка продукції конкурентів, порівняльна оцінка. Необхідні також маркетингові дослідження, які включають в себе визначення стратегії маркетингу терміном від року до п'яти років, товарної політики (асортимент, створення і запуск нових товарів, упаковка, використання товарного знака, сервісне обслуговування і т.д.), цінової політики, умов і порядку організації збуту продукції, формування попиту і стимулювання збуту, а також витрат на маркетинг.

Необхідний і розділ, що характеризує виробничо-технологічну та інноваційну політику підприємства і містить інформацію:

про місцезнаходження підприємства (наявність трудових ресурсів, близькість до споживачів і постачальників, можливі транспортні витрати, доступність і розвиненість енергетичних ресурсів, промислова і соціальна інфраструктури, рівень місцевих податків і т.д.);

про обсяг випуску продукції з початку випуску і на період від року до п'яти років;

про виробничі потужності (баланс потужностей, коефіцієнти змінності устаткування і використання потужностей і т.д.);

про довгострокові активи (земля, основні виробничі фонди, їх стан і потреба);

про технологічний рівень виробництва, його відповідності сучасним вимогам, розвитку НДДКР;

про контроль за виробничим процесом, гарантії якості продукції, аналізі причин, втрат і простоїв у виробництві, методах обліку витрат матеріалів, праці та інших елементів собівартості продукції, таких, наприклад, як шлюб;

про виробничому кооперуванні і матеріальне забезпечення виробництва;

про охорону навколишнього середовища;

про державний і правовому регулюванні у сфері виробництва тієї чи іншої галузі народного господарства.

Складовою частиною бізнес-плану є розділ, присвячений кадрової політики та управління персоналом, що містить інформацію про організаційну структуру підприємства, яка повинна відповідати цілям і завданням, які стоять перед підприємством; про організацію управління; про чисельність і відборі кадрів; про оплату праці та мотивації трудової діяльності, а також про організацію праці, навчанні працівників та соціальної інфраструктури.

При розробці бізнес-плану підприємства повинні бути враховані оцінка ризику і страхування. Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки неминуче пов'язане з ризиком, викликаним помилковими рішеннями, прийнятими керівництвом підприємства. Так як питання, пов'язані з ризиком в діяльності підприємства, цікавлять всіх працівників підприємства, акціонерів, інвесторів, постачальників, споживачів, тому необхідний аналіз можливих ризиків. Це можуть бути питання сутності ризику, причини ризику, факторів ризику, методів компенсації та зниження ризику. Вони підрозділяються на зовнішні і внутрішні.

Існуюча система страхування ризиків передбачає договори про страхування, страхування майна, страхування транспортних засобів, страхування неповоротних кредитів.

На основі прийнятого бізнес-плану, сформованого з урахуванням аналізу фінансово-економічного стану підприємства, виробляються і приймаються рішення в системі управління його фінансовими ресурсами.

Орієнтовна схема прийняття рішень в системі управління фінансами показана на рис.3.

Мал. 3. Прийняття рішень в системі управління фінансами

---¬

¦Разработка довгострокової стратегії (бізнес-плану): ¦

¦ Прогнозування ринкового попиту і конкуренції; ¦

¦ Визначення товарних пріоритетів виробництва і ¦

¦ маркетингової стратегії; ¦

¦ Стан ОПФ і технологій. Завдання підвищення ¦

¦ якості продукції; ¦

¦ Прогноз продажів в залежності від ¦

¦ конкурентоспроможності; ¦

¦ Фінансова стратегія; цільові показники ¦

¦ собівартості і рентабельності. ¦

L---T---

¦

---¬ ¦ ---¬

¦Краткосрочний¦ V ¦Краткосрочний ¦

¦ прогноз ¦ ---¬ --+ прогноз ¦

¦ товарних +-¬ ¦ Поточне фінансово - ¦ ¦ ¦ фінансових ¦

¦ринков і цен.¦ ¦ ¦ економічне ¦ ¦ ¦ ринків. ¦

L--- ¦ ¦ стан підприємства, ¦ ¦ L---

+-> ¦ співвіднесені з ¦ <--+

¦ ¦ короткостроковими ¦ ¦

¦ ¦ завданнями підприємства. ¦ ¦ ---¬

---¬ ¦ L---T--- ¦ ¦ Моніторинг ¦

¦ Облікова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянія ОПФ, ¦

¦ політика ¦ ¦ ¦ L-+ технологій, ¦

¦ предпріятія.¦ ¦ V ¦ системи ¦

¦ Система +-- ---¬ ¦ управління ¦

¦економіческіх¦ ¦ Визначення вихідних ¦ ¦ якістю. ¦

¦ нормативів. ¦ ¦данних, використовуваних прі¦ L---

L--- ¦ складанні прогнозу ¦

¦ основного бюджету. ¦

¦ Визначення системи ¦

¦ порогових значень і ¦

¦возможних відхилень від ¦

¦ режиму нормального ¦

¦ функціонування ¦

¦ підприємства. ¦

L---T---

¦

V

---¬

¦Просчет і вибір варіанта¦

¦ річного бюджету, ¦

---> ¦ відповідного ¦ <---¬

¦ ¦краткосрочним завданням і ¦ ¦

¦ ¦ стратегічним цілям ¦ ¦

¦ ¦ підприємства. ¦ ¦

¦ L---T--- ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ V ¦

---+---¬ ---¬ ---+- ---¬

¦ Моніторинг ¦ ¦Формірованіе квартальних¦ ¦ Моніторинг ¦

¦ ринкової +---> ¦планов продажів, балансів ¦ <---+ стану ¦

¦ середовища. ¦ ¦ і прогнозів грошових ¦ ¦предпріятія: ¦

L---T--- ¦ потоків підприємства. ¦ ¦ виявлення ¦

¦ L---T--- ¦ порогових ¦

¦ ¦ ¦ отклоненій.¦

¦ ¦ L---T---

¦ V ¦

¦ ---¬ ¦

¦ ¦Прінятіе рішень по поточним управленію¦ ¦

¦ ¦ фінансами підприємства: ¦ ¦

¦ ¦ дебіторська заборгованість; ¦ ¦

L---> ¦ кредиторська заборгованість; ¦ <---

¦ управління кредитами; ¦

¦ управління валютними ресурсами; ¦

¦ контроль за використанням прибутку. ¦

L---

12. Розробку фінансового плану доцільно починати з прогнозу прибутку і збитків, так як, маючи дані за прогнозом обсягу продажів, можна розрахувати необхідну кількість матеріальних і трудових ресурсів, визначити матеріальні і трудові витрати. Аналогічно визначаються і інші складові витрати на виробництво. Далі розробляється прогноз руху (потоку) готівкових коштів. Необхідність його складання визначається тим, що багато хто з витрат, які відображаються при розшифровці прогнозу прибутків і збитків, не відбиваються на порядок здійснення платежів. Прогноз руху готівки враховує приплив готівки (надходження і платежі), відтік готівки (витрати і витрати), чистий грошовий потік (надлишок або дефіцит), початкове і кінцеве сальдо банківського рахунку.

Необхідна розробка прогнозу балансу активів і пасивів (за формою балансового звіту), який і є хорошою перевіркою прогнозу прибутків, збитків і руху готівки. При складанні прогнозу балансу враховуються придбання основних фондів, зміна вартості матеріальних запасів, відзначаються плановані позики, випуск акцій і інших цінних паперів і т.д. Слід врахувати в даних розрахунках забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.

На цій основі в цілях забезпечення платоспроможного стану підприємства прораховується його фінансове становище, фінансова стабільність, стійкість. Результати аналізу відносних показників і коефіцієнтів можуть викликати необхідність розробки нового варіанту фінансового плану, який повинен починатися з вибору заданих значень.

Для організації системи аналізу і планування грошових потоків на підприємстві, адекватної вимогам ринкових умов, рекомендується створення сучасної системи управління фінансами, заснованої на розробці і контролі виконання ієрархічної системи бюджетів підприємства. Система бюджетів дозволить встановити жорсткий поточний і оперативний контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінансової стратегії.

Найважливішим елементом забезпечення стійкої виробничої діяльності є система фінансового планування, яка складається з:

систем бюджетного планування діяльності структурних підрозділів підприємства;

системи зведеного (комплексного) бюджетного планування діяльності підприємства.

Ці системи включають: процеси формування бюджетів, структури бюджетів, відповідальність за формування і виконання бюджетів, процеси узгодження, затвердження та контролю виконання бюджетів.

Принципи бюджетного планування діяльності структурних підрозділів і всього підприємства необхідно впроваджувати з метою суворої економії фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат по перегляду щоквартальних планів і кошторисів, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також для підвищення точності планових показників (для цілей податкового та фінансового планування).

Перевагами впровадження принципів бюджетного планування є:

а) помісячне планування бюджетів структурних підрозділів дасть більш точні показники розмірів і структури витрат, ніж нині діюча система бухгалтерського обліку фінансової звітності, і, відповідно, більш точне планове значення розміру прибутку, що важливо для податкового планування (включаючи платежі в позабюджетні фонди);

б) в рамках затвердження місячних бюджетів структурним підрозділам буде надана більша самостійність у витрачанні економії по бюджету фонду оплати праці, що підвищить матеріальну зацікавленість працівників в успішному виконанні планових завдань;

в) мінімізація кількості контрольних параметрів бюджетів дозволить скоротити непродуктивні витрати робочого часу працівників економічних служб підприємства;

г) бюджетне планування дозволить здійснити режим суворої економії фінансових ресурсів підприємства, що особливо важливо для виходу з фінансової кризи.

13. З метою організації бюджетного планування діяльності структурних підрозділів підприємства доцільно створити таку наскрізну систему бюджетів на підприємстві, що складається з наступних функціональних бюджетів:

бюджет фонду оплати праці;

бюджет матеріальних витрат;

бюджет споживання енергії;

бюджет амортизації;

бюджет інших витрат;

бюджет погашення кредитів;

податковий бюджет.

Ця система бюджетів повністю охоплює всю базу фінансових розрахунків підприємства.

З бюджетом фонду оплати праці пов'язані платежі у позабюджетні фонди (пенсійний, соціального страхування, медичного страхування, зайнятості) і частина податкових відрахувань.

Бюджети матеріальних витрат і споживання енергії відображають основну частину сторонніх платежів підприємства.

Бюджет амортизації в значній мірі визначає інвестиційну політику підприємства, крім того, фактично амортизаційні відрахування можуть використовуватися в якості обігових коштів підприємства.

Бюджет інших витрат дозволить економити на найменш важливих фінансових витратах.

Бюджет погашення кредитів і позик дозволить здійснювати операції з погашення кредитів і позик в суворій відповідності з планом-графіком платежів.

Податковий бюджет включає в себе всі податки та обов'язкові платежі до федерального і бюджети інших рівнів, а також до позабюджетних фондів (пенсійний фонд, фонд соціального страхування, медичного страхування, зайнятості тощо). Цей бюджет планується тільки в цілому по підприємству. Орієнтовна система бюджетів підприємства приведена в таблиці 5.

Керівництву підприємства доцільно домагатися більш активної участі всіх структурних підрозділів у підготовці бізнес-плану і зведеного бюджету. Їх розробка є способом пробудити, посилити і організувати колективну волю керівництва за допомогою усвідомлення спільних цінностей і цілей підприємства.

Рекомендується виявити найбільш значне коло нормативів (стандартних витрат) в короткостроковий період і розробити план дій по їх дотриманню. Цим може зайнятися фінансово-економічна служба або служба технічного розвитку. Цей план дій може виявити пріоритети поточного управління фінансами, сприяючи рівномірному забезпеченню підприємства обіговими коштами.

Таблиця 5. Орієнтовна система бюджетів підприємства

---T---T---¬

¦ Бюджети ¦ Розмір бюджетів структурних підрозділів ¦ Разом ¦

¦ +---T---T---+ зведений ¦ Основні напрямки розробки фінансової політики підприємства 2 сторінка |  Основні напрямки розробки фінансової політики підприємства 4 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати