На головну

Москва - 2013

  1.  Аналітик. Москва, Росія
  2.  Ведучий клубних вечірок Москва 10000 рублів виїзд 25 000 рублів
  3.  ВИТЯЗЬ "· МОСКВА · 2000
  4.  М Москва
  5.  М Москва
  6.  Дизайнер. Москва, Росія
  7.  Ідеологічні засади російського самодержавства: від ідеологеми «Москва - Третій Рим» до формули «Самодержавство - Православ'я - Народність».

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор по навчальній роботі

______________ Т. в. Маркелова

 «_____» ___________2012

РОБОЧА ПРОГРАМА

 Назва дисципліни  Управління інноваціями у видавничій справі
 За напрямом підготовки  Видавнича справа
 факультет  Видавничої справи та журналістики
 Кафедра  Видавничої справи та редагування

Кваліфікація (ступінь) випускника- Магістр

Москва - 2013

розробники:

 Доцент каф. ІДіР    к. ф. н., доцент    І. к. Свєшнікова
 Доцент каф. ІДіР    к. ф. н.    Е. в. Далада
 (займана посада)    (Вчений ступінь і вчене звання)    (Ініціали, прізвище)

рецензенти:

Робоча програма обговорена на кафедрі «Видавничого справи і редагування»

протокол № 2 від 25 вересня 2012 р

Зав. кафедрою Шеметова Е. п.

Схвалена Радою факультету «Видавничого справи і журналістики»

2012, протокол №2.

Голова Столяров А. а.


 Індекс за навчальним планом  цикл  компонент
 Базова частина  варіативна частина  За вибором студента
 М 2.1.2  Гуманітарний і соціальнийі економічний цикл
 Математичний і природничо-науковий цикл      
 Професійний цикл X    
 Форма навчання  курс  семестр  Трудомісткість дисципліни в годинах  Формаітоговогоконтроля
 Всього годин  аудиторних годин  лекції  Семінарські (практично) заняття  лабораторні заняття  КурсоваяРабота (проект)  Самостійна робота
 очна  1,2  2,3    іспит
 Очно-заочна                    
 заочна                    

  Подяки |  Цілі і завдання дисципліни

 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи |  Розділи дисципліни і міждисциплінарні зв'язку з забезпечуваними дисциплінами |  Практичні заняття (семінари) |  Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати