На головну

 Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Мета завдання дисципліни |  Тема 7. Політика і економіка. |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Цілі і завдання вивчення дисципліни |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |

Цілі і завдання освоєння дисципліни

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

метою даного курсу є формування у студентів-соціологів всебічного і цілісного уявлення про значення соціальної роботи в сучасному суспільстві.

В якості основних задач вивчення даної дисципліни ставляться такі:

1. Ознайомити студентів з поняттями, теоріями, моделями, методами і технологіями соціальної роботи.

2. Сформувати уявлення про зміст соціальної роботи з різними категоріями населення

3. Охарактеризувати основні напрямки соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності суспільства.

4. Проаналізувати зарубіжний і вітчизняний досвід соціальної роботи та соціального захисту населення. Показати перспективи розвитку соціальної роботи.

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

- Знати:

-основні положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань (ОК - 9)

- Теоретичні основи соціологічних методів дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем, для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп (ПК - 5)

- Вміти:

- Аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси (ОК-10)

- Самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень в різних областях соціології та вирішувати їх за допомогою сучасних методів дослідження з використанням новітнього вітчизняного і зарубіжного досвіду та із застосуванням сучасної апаратури, обладнання, інформаційних технологій (ПК -2)

- Володіти:

-усвідомленням соціальної значимості своєї майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК - 8)

- Прийомами розробки заснованих на професійних соціологічних знаннях пропозицій і рекомендацій щодо вирішення соціальних проблем, в розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп і спільнот (ПК - 6)

- Здатністю застосовувати в професійній діяльності базові та професійно профільовані знання і навички з основ соціологічної теорії і методів соціологічного дослідження (ПК - 1)

Зміст і структура дисципліни (модуля)

1. Соціальна робота як суспільний феномен

1.1. Соціальна робота як галузь наукового знання і навчальна дисципліна

1.1.1. Понятійно-категоріальний апарат

1.1.2. Закономірності соціальної роботи

1.1.3. Принципи, методи і функції соціальної роботи як науки

1.1.4. Соціальна робота в структурі суспільних наук

1.1.5. Основні напрямки підготовки соціальних працівників

1.2. Соціальна робота як особливий вид діяльності

1.2.1. Виникнення і розвиток соціальної роботи як самостійного виду діяльності

1.2.2. Взаємозв'язок соціальної роботи з іншими видами соціальної діяльності

1.2.3. Об'єкт і суб'єкт соціальної роботи

1.2.4. Цілі, завдання, сутність і зміст соціальної роботи

1.2.5. Управління соціальною роботою

1.2.6. Практика, методи і форми соціальної роботи

1.2.7. Функції соціальної роботи в сучасному суспільстві

1.2.8. Особисті та професійні якості соціального працівника

1.3. Соціальна робота як технологічний процес

1.3.1. Сутність, принципи та основні поняття соціальної технології

1.3.2. Типологизация (класифікація) соціальних технологій

1.3.3. Конструювання соціальних технологій

1.3.4. Властивості і особливості соціальних технологій

1.4. Вплив соціокультурних факторів на диференціацію змісту соціальної роботи, її рівнів і форм.

2. Теорії і моделі соціальної роботи

2.1. Основні наукові підходи до соціальної роботи

2.1.1. Системний підхід

2.1.2. цивілізаційний похід

2.1.3. Системно-теоретичний підхід

2.2. Методологічні основи соціальної роботи

2.2.1. Філософські основи соціальної роботи

2.2.2. Соціологічні основи соціальної роботи

2.2.3. Політологічні основи соціальної роботи

2.2.4. Педагогічні основи соціальної роботи

2.2.5. Психологічні основи соціальної роботи

2.3. Становлення теорії соціальної роботи

2.4. Зарубіжний досвід теоретичного осмислення соціальної підтримки нужденних

2.4.1. Тенденції оформлення найдавніших уявлень про процес допомоги

2.4.2. Оформлення християнських уявлень про допомогу ближньому

2.4.3. Оформлення наукових підходів до соціальної благодійності в Західній Європі

2.4.4. Науковий етап становлення соціальної роботи

2.5. Оформлення вітчизняної теорії соціальної роботи

2.5.1. Тенденції найдавніших уявлень про процес допомоги і взаємодопомоги

2.5.2. Оформлення теоретичних підходів до громадському і приватному призрению

2.5.3. Наукова парадигма соціального забезпечення та соціальної роботи

2.6. Західна і вітчизняна теоретичні парадигми соціальної роботи: подібності та відмінності

2.7. Сучасні теорії соціальної роботи, варіативність моделей соціальної роботи та соціальні перспективи їх розвитку

2.7.1. Соціолого-орієнтовані моделі

2.7.2. Психолого-орієнтовані моделі

2.7.3. Комплексно-орієнтовані моделі

2.7.4. американська модель

2.7.5. Європейська модель

3. Розвиток соціальної роботи в Росії

3.1. Культурно-історичні передумови зародження та розвитку благодійності в Росії

3.2. Форми взаємодопомоги у слов'янських племен

3.3. Хрещення Русі і його вплив на розвиток благодійності

3.4. Становлення і розвиток системи громадського піклування

3.5. Оформлення державних інститутів підтримки. Зародження світських благодійних традицій

3.6. Розвиток соціальної роботи в Росії за Петра I.

3.7. Катерина II і її внесок у становлення соціальної роботи в Росії.

3.8. Підприємництво і його вплив на становлення соціальної роботи в Росії (2-я половина ХIХ - початок ХХ ст).

3.9. Формування та розвиток системи соціального забезпечення населення в 1917 - 1991 рр.

3.10. Соціальна допомоги і підтримка населення Росії в 1990-і рр.

3.11. Актуальні проблеми соціальної роботи в Росії на сучасному етапі

3.12. Соціальна робота в Тульській області: стан та перспективи розвитку

4. Зарубіжний досвід соціальної роботи

4.1. Основи соціальної роботи за кордоном

4.1.1. Виникнення соціальної роботи як професії

4.1.2. Професія соціального працівника: сучасні вимоги

4.1.3. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі

4.2. Соціальна робота в Північній і Південній Америці

4.2.1. Соціальна робота в США

4.2.2. Соціальна робота в Канаді

4.2.3. Соціальна робота в Чилі

4.3. Соціальна робота в Європі

4.3.1. Розвиток соціальної роботи в Німеччині

4.3.2. Соціальна робота в Норвегії

4.3.3. Соціальна робота в Ісландії

4.3.4. Соціальна робота в Швеції

4.3.5. Соціальна робота в Чехії

4.4. Соціальна робота в Азії на прикладі Республіки Корея

4.5. Державні та недержавні організації в системі соціального захисту населення

4.6. Міжнародні благодійні організації

4.6.1. армія порятунку

4.6.2. Рух «Анонімні алкоголіки»

4.6.3. Міжнародний Червоний Хрест

4.7. Перспективи розвитку соціальної роботи в сучасному світі

5. Основні напрямки соціальної роботи

5.1. Соціальна робота в системі соціального обслуговування населення

5.1.1. Сутність, цілі та завдання соціального обслуговування населення

5.1.2. Система соціального обслуговування населення: принципи, функції, види і форми діяльності

5.1.3. Установи соціального обслуговування населення: їх види і специфіка діяльності

5.2. Соціальна робота в системі освіти

5.2.1. Особливості, методи і форми соціальної роботи в школі

5.2.2. Соціальна робота в вузі

5.2.3. Соціальний працівник та соціальний педагог: сутність та відмінність

5.3. Соціальна робота в пенітенціарній системі

5.3.1. Генезис санкцій і покарань у пенітенціарній системі

5.3.2. Нормативно-правові аспекти соціальної роботи в пенітенціарній системі

5.4. Соціальна робота в системі культурно-дозвіллєвої діяльності

5.4.1. Розвиток поглядів на проблеми культурно-дозвіллєвої діяльності

5.4.2. Соціальна політика щодо вільного часу

5.5. Соціальна робота в системі охорони здоров'я

5.5.1. Соціально-медичні послуги населенню

5.5.2. Соціально-медичні аспекти соціальної роботи

5.5.3. Здоров'я і здоровий образ життя як цільові параметри соціальної роботи

5.6. Соціальна робота в сфері зайнятості

5.6.1. Соціально-економічні проблеми зайнятості в сучасних умовах в Росії

5.6.2. Державна політика в галузі зайнятості населення

5.6.3. Діяльність соціальних служб по захисту безробітних

5.6.4. Соціально-психологічна робота в системі служби зайнятості

5.7. Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи

5.8. Соціальна робота в сільській місцевості

6. Соціальна робота з сім'єю і жінками

6.1. Сім'я як об'єкт соціальної роботи

6.1.1. Соціальні проблеми сім'ї

6.1.2. Соціальний захист сім'ї

6.1.3. Соціальні служби сім'ї

6.2. Соціальні проблеми сімей військовослужбовців

6.3. Соціальні проблеми молодої сім'ї

6.4. Основні цілі і принципи державної сімейної політики

6.5. Материнський (сімейний) капітал

6.6. Соціальний захист інтересів жінок

6.6.1. Сутність і еволюція «жіночого» питання

6.6.2. Соціальне становище жінок в Росії

6.6.3. Державна політика щодо поліпшення становища жінок

7. Соціальна робота з дітьми та молоддю

7.1. Методи і форми соціальної роботи з дітьми

7.2. Соціальний захист дошкільнят і школярів

7.3. Правова і матеріально-економічна база соціального захисту дітей

7.4. Особливості соціального захисту та соціалізації вихованців дитячих будинків

7.5. Конвенція ООН про права дитини

7.6. Молодь як особлива соціально-демографічна група

7.7. Соціальні проблеми молоді

7.8. Соціальна робота з молоддю: принципи, види та зміст

7.9. Основні напрямки державної молодіжної політики

7.10. Структура і завдання соціальної служби для молоді

7.11. Система роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками

8. Соціальна робота з мігрантами та соціально-етнічними спільнотами

8.1. Поняття міграції, її причини та соціальна сутність

8.2. Соціологічний аспект соціальної роботи з мігрантами

8.3. Правові аспекти соціальної роботи з мігрантами

8.4. Соціальні права біженців і вимушених переселенців

8.5. Організаційні та технологічні підходи до роботи з мігрантами

8.6. Форми соціальної роботи з мігрантами

8.7. Наслідки вимушеної міграції та завдання соціальної роботи з мігрантами

8.8. Сутність і особливості відносин між соціально-етнічними спільнотами

8.9. Причини загострення відносин між соціально-етнічними спільнотами

8.10. Зміст соціальної роботи у вирішенні проблем міжетнічних відносин

8.11. Соціальна робота з національними меншинами

8.12. Державна програма зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном

9. Соціальна робота з малозабезпеченими і бездомними

9.1. Показники матеріальної забезпеченості людей

9.2. Форми і методи соціальної роботи з підвищення життєвого рівня малозабезпечених груп населення

9.3. Соціальний захист малозабезпечених верств населення

9.4. Побутове обслуговування громадян як складова частина соціального захисту населення

9.5. Поняття бездомності та її причини

9.6. Соціальні витоки бродяжництва

9.7. Організація, форми і методи соціальної роботи з особами бомж

9.8. Проблема бездомності в Росії та шляхи її вирішення

10. Соціальна робота з людьми похилого віку та інвалідами

10.1. Психологічні особливості людей похилого віку

10.2. Літній чоловік у сім'ї

10.3. Соціально-економічне становище літніх людей

10.4. Соціальні проблеми, пов'язані з літніми людьми

10.5. Принципи соціальної політики щодо літніх людей

10.6. Розвиток системи соціального захисту людей похилого віку

10.7. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку

10.8. Поняття інвалідності та її види

10.9. Соціальна політика щодо інвалідності

10. 10. Правові основи соціального захисту інвалідів

10.11. Медико-соціальні аспекти соціального захисту інвалідів

10.12. Управлінські аспекти турботи про інвалідів

10.13. Досвід вирішення проблем інвалідів в регіонах Росії

10.14. Форми соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів

11. Соціальне забезпечення, страхування та опіка

11.1. Соціальне забезпечення як функція соціальної держави

11.1.1. Поняття соціального забезпечення

11.1.2. Види соціального забезпечення

11.1.3. Пенсійне забезпечення, допомоги, компенсаційні виплати, медична допомога, пільги.

11.1.4. Види допомог та компенсаційних виплат.

11.1.5. Категорії населення, що потребує соціального забезпечення.

11.1.6. Право соціального забезпечення.

11.1.7. Технології соціального забезпечення.

11.1.8. Формування фондів соціального забезпечення.

11.2. Соціальне страхування як засіб соціального забезпечення.

11.2.1. Основні види державного соціального страхування.

11.2.2. Форми державного соціального страхування.

11.2.3. Формування фондів соціального страхування.

11.2.4. Система соціального страхування

11.3. Соціальна опіка як форма правового захисту прав і інтересів недієздатних громадян

11.3.1. Визначення соціальної опіки та піклування.

11.3.2. Категорії населення, на які спрямовані соціальна опіка та піклування.

11.3.3. Органи соціального опіки та піклування.

11.3.4. Державні установи соціального піклування.

11.3.5. Опіка і піклування як форми соціального захисту населення.

11.3.6. Правове забезпечення соціальної опіки та піклування.

11.3.7. Патронаж як одна з форм соціального піклування

11.3.8. Проблеми розвитку системи опіки та піклування в Росії.

12. Соціальна реабілітація, адаптація і терапія.

12.1. Технологія соціальної реабілітації

12.1.1. Поняття соціальної реабілітації та її цілі

12.1.2. Форми соціальної реабілітації

12.1.3. Принципи соціальної реабілітації

12.1.4. Соціальна реабілітація різних категорій населення

12.1.5. Особливості відновлення соціального статусу особистості

12.2. Адаптація як соціальна технологія

12.2.1. Сутність адаптаційного процесу

12.2.2. Основні ознаки адаптивного механізму

12.2.3. Структура і функції соціальної адаптації

12.2.4. Основні проблеми соціальної адаптації у різних груп населення

12.3. Поняття соціальної терапії

12.4. Типи завдань соціальної терапії

12.5. Підходи і методи здійснення соціальної терапії

12.5.1. адміністративні методи

12.5.2. економічні методи

12.5.3. Психолого-педагогічні методи

12.6. Структура соціально-терапевтичної діяльності

12.7. Види соціальної терапії

12.7.1. Групова та індивідуальна терапія

12.7.2. сімейна терапія

12.7.3. трудова терапія

12.7.4. терапія самовиховання

12.7.5. дискусійна терапія

12.8. Функції соціальної терапії

12.9. Основні етапи соціальної терапії

12.10. Соціальна терапія в місцях позбавлення волі

13. Соціальна діагностика і профілактика

13.1. Поняття і сутність соціальної діагностики

13.2. Загальна логічна схема діагностичного дослідження.

13.3. Стадії соціальної діагностики

13.4. Принципи соціальної діагностики.

13.5. Види соціальних патологій.

13.6. Соціальний діагноз і його сутність.

13.7. Система методів соціальної діагностики.

13.8. Соціальна профілактика: її сутність та значення.

13.9. Основні цілі і завдання соціальної профілактики.

13.10. Об'єкти соціально-профілактичної роботи

13.11. Основні стадії соціально-профілактичної роботи

13.12. Основні принципи соціальної профілактики.

13.13. Методи соціальної профілактики

13.14. Види соціально-профілактичних заходів

13.15. Напрямки розвитку соціальної профілактики.

14. Посередництво і консультування

14.1. Поняття соціального посередництва.

14.2. Функції соціального посередництва.

14.3. Форми соціального посередництва.

14.4. Специфіка конфліктів, дозволених за допомогою соціального посередництва.

14.5. Комунікація як невід'ємна частина соціального посередництва

14.6. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної сфери

14.7. Поняття соціального консультування, його специфіка і функції.

14.8. Підходи до визначення сутності соціального консультування

14.9. Принципи організації та здійснення соціального консультування.

14.10. Види соціального консультування

14.10.1. Індивідуальне і групове консультування

14.10.2. Сімейне консультування як особлива форма соціального консультування.

14.10.3. Медико-соціальне, соціально-педагогічне, соціально-психологічний, соціально-правове, управлінське консультування

14.10.4. Рефлексивне, проективне, технологічне, прогностичне консультування

14.10.5. Контактна і дистанційне консультування.

14.11. Етапи соціального консультування

14.12. Основні форми і способи соціального консультування

14.13. Зв'язок соціального посередництва і соціального консультування.

15. Соціальна експертиза і прогнозування

15.1. Виникнення і розвиток соціального прогнозування.

15.2. Зв'язок соціального проектування і соціального прогнозування.

15.3. Технології соціального прогнозування.

15.4. Інформаційний аспект технологій соціального прогнозування.

15.5. Проблематика і види соціального прогнозування.

15.6. Етапи соціального прогнозування.

15.7. Основні методи соціального прогнозування.

15.8. Поняття соціальної експертизи, її функції

15.9. Цілі і завдання соціальної експертизи.

15.10. Організаційні моделі соціальної експертизи.

15.11. Види соціальної експертизи

15.12. Основні напрямки в експертній роботі

16. Взаємозв'язок соціальної політики і соціальної роботи

16.1. Сучасні політичні ідеології та соціальна робота

16.2. Нормативно-правові акти, що регулюють соціальну роботу в Росії

16.3. Управління соціальною роботою в Росії

16.3.1. Поняття і завдання управління соціальною роботою

16.3.2. Основний зміст процесу управління соціальною роботою

16.3.3. Ефективність соціальної роботи

16.4. Система соціальних служб в Росії

16.5. Визначення соціальної політики

16.6. Моделі соціальної політики

16.7. Функції соціальної політики

16.8. Основні принципи соціальної політики

16.9. Соціальна політика сучасної російської держави

16.9.1. Найважливіші проблеми державної соціальної політики

16.9.2. Механізми реалізації державної соціальної політики

16.9.3. Напрямки державної соціальної політики

16.9.4. Пріоритетні національні проекти

16.10. Соціальне партнерство як одна з форм реалізації ідеї про соціально відповідальний бізнес

16.11. Взаємозумовленість соціальної політики і соціальної роботи в сучасному російському державі

  Цілі і завдання освоєння дисципліни |  Цілі і завдання освоєння дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати