На головну

 Еволюція теорії та практики операційного менеджменту |  Поняття операції, процесу, бізнес-процесу, головною операційної функції |  Операційна система і її підсистеми |  Функціональний і процесний підхід |  Інтеграція діяльності. Політики інтеграції операційних функцій і спеціалізації на операційній функції |  Принципи операційного менеджменту |  Товари широкого виробничого споживання і виробничого призначення. Особливості та вигоди продукту. Товаропровідні мережі. Брокер, дилер, дистриб'ютор. |  Життєвий цикл продукту та зв'язок прибутковості продукту з часткою ринку, Діаграма Ринок / Продукт. |  Цінова еластичність попиту і аналіз 4Р |  Цілі реклами і відносна значимість засобів просування |

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

  1.  I 3. Шляхи формування національної
  2.  II. джерела
  3.  III. Порядок формування даних Звіту
  4.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям
  5.  IV. Методичні рекомендації з розробки фінансової політики підприємства
  6.  IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
  7.  SWOT-аналіз - це аналіз існуючих проблем і труднощів в роботі підприємства, його конкурентних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища.

Джерелами фінансування підприємства є власні і прирівняні до них кошти; кошти, що мобілізуються на фінансовому ринку; кошти, що надходять в порядку перерозподілу (рис. 2.5).

Засобами, мобілізуються на фінансовому ринку, є: кредитні інвестиції, доходи від продажу цінних паперів, державні субсидії.

Кредитні інвестиції це позикові кошти, що включають кредити банків, фінансові позики різних інвесторів, заборгованості кредиторам, є зовнішніми джерелами фінансування діяльності.

Позикові кошти на довгостроковій основі (більше року) зазвичай залучаються для придбання основних засобів, а на короткостроковій (до року) для закупівлі товарів, ресурсів і поповнення оборотних коштів.

 Фінансові ресурси підприємства
 Засоби, що мобілізуються на фінансовому ринку
 Власні і прирівняні до них кошти
 Кошти, що надходять в порядку перерозподілу
 Кредитні інвестиції
 Продаж власних цінних паперів
 доходи
 Доходи від реалізації продукції
 Доходи від фінансових операцій
 амортизація
 Приріст стійких пасивів
 Страхове відшкодування
 Дивіденди і відсотки з цінних паперів другіхемітентов
 Доходи від реалізації осн. коштів
 Государствен-ні субсидії


Мал. 2.5. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

Продаж власних цінних паперів, будучи засобом, що мобілізуються на фінансовому ринку, дозволяє залучати необхідні інвестиції для забезпечення діяльності підприємства або його розвитку.

Державні субсидії надаються підприємствам вирішальним важливі соціальні проблеми, які з об'єктивних причин в достатній мірі не компенсуються доходами.

Власні і прирівняні до них кошти складаються з доходів і амортизаційних відрахувань.

Власні кошти підприємства та прирівняні до них - це фінансові ресурси, що належать підприємству на правах власності. Вони є основою для здійснення господарської діяльності та включають доходи від реалізації продукції, основних засобів і фінансових операцій, а також прирівняних до них амортизаційних відрахувань, які забезпечують приріст стійких пасивів.

Для поповнення власних джерел фінансування підприємство може отримати доходи від продажу частини своїх основних засобів, якщо вони не використовуються або використовуються неефективно.

Доходи від фінансових операцій можуть бути отримані від надання в позику грошових коштів, від розміщення вільних коштів на депозитах, за рахунок курсової різниці, при купівлі та продажу валюти.

амортизація це кошти відраховуються на відшкодування зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на випуск продукції, отже, в ціну продукції. Амортизаційні відрахування здійснюються відповідно до встановлених законодавством нормативних строків служби основних фондів і нормами відрахувань. Вони залишаються в розпорядженні підприємства. Покликання амортизації забезпечення простого відтворення.

стійкі пасиви займають особливе місце серед джерел фінансування діяльності підприємства. З позицій зобов'язань стійкі пасиви є зовнішніми джерелами, а з позицій можливості впливу менеджменту на порядок їх сплати відносяться до внутрішніх джерел, тому їх виділяють як окремий елемент фінансування діяльності підприємства.

Приріст стійких пасивів формуються за рахунок розстрочки сплати за зобов'язаннями. До нього відносяться: аванси покупців і замовників; заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства та органам соціального страхування; резерви майбутніх витрат і платежів; тимчасово вільні кошти спеціальних фондів; приріст амортизаційних відрахувань; кредиторська заборгованість (ваші борги за вже використовувані ресурси), орендна плата.

Наприклад, заробітна плата входить в ціну кожної одиниці проданої продукції, але виплачується працівникам тільки один або два рази на місяць, а в період між виплатами використовується підприємством в своїх цілях. Також відбувається з податками та іншими обов'язковими платежами, врахованими в ціні товару, але сплачуються лише до певного терміну.

Кошти, що надходять в порядку перерозподілу, включають: кошти страхового відшкодування, а також дивіденди і відсотки з цінних паперів інших емітентів.

Засоби страхового відшкодування з'являються у підприємства лише за наявності страхування різних ризиків: угод, надзвичайних ситуацій і т. П., Як результат відшкодування страховими організаціями понесеного підприємством збитку.

Дивіденди і відсотки з цінних паперів з'являються в разі придбання підприємством акцій і інших цінних паперів інших емітентів.

Вибір джерел фінансування діяльності залежить від багатьох факторів: обсягу продажів, природи ринків, сфери діяльності, специфіки продукції, що випускається, характеру державного регулювання та оподаткування, зв'язку з фінансовими ринками та ін.

При управлінні фінансами необхідно пам'ятати, що збільшення амортизаційних відрахувань, за рахунок зростання вартості основних фондів, або вибору методу нарахування амортизації веде, за інших рівних умов, до зниження прибутковості. Однак якщо при цьому підприємство залишається рентабельним, то загальна сума коштів амортизаційних відрахувань і чистого прибутку, що залишаються в його розпорядженні, зростає на більшу величину, ніж знижується прибуток. методи прогнозування |  види амортизації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати