На головну

 Визначення сутності понять «цінність», «ціннісні орієнтації», «ціннісні орієнтації на здоровий спосіб життя» в психолого-педагогічних дослідженнях |  Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя молодших школярів |  Виявлення особливостей ціннісних орієнтацій молодших школярів на констатирующем етапі |  Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи по формуванню у молодших школярів ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у позаурочній діяльності |  бібліографічний список |

Вступ

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Вступ в анатомію.
  7.  А. Введення

Одним з ключових напрямків сучасної освіти є збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління, розробка і впровадження здоров'я зберігаючих технологій і формування цінності здоров'я та здорового способу життя.

Особливу значущість ця проблема набуває на етапі початкової шкільної освіти, що обумовлюється віковими особливостями молодших школярів та їх сприйнятливістю до виховних впливів. Підтвердженням тому є та обставина, що в зразкових програмах виховання і соціалізації молодших школярів в рамках федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти в якості основного напрямку виділяється формування ціннісного ставлення до здоров'я та здорового способу життя. Ступінь розробленості проблеми. Проблема формування у молодших школярів ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя є багатоаспектною, в зв'язку, з чим виникає необхідність вивчення наукових праць з даної тематики в соціологічній, філософській, психологічної, медичної та педагогічної літератури.

Методологічні аспекти дослідження здорового способу життя були висвітлені в роботах таких авторів як І. В. Бестужев-Лада, А. П. Бутенко, М. Н. Руткевич, В. І. Толстих. Багатогранність проблеми здорового способу життя, представлена ??в роботах філософів, соціологів, педагогів і медиків, говорить про відсутність єдиного підходу до розуміння здоровогообраза життя. У педагогічній літературі здоровий спосіб життя. став предметом спеціального дослідження Ю. М. Бірюкової, В. О. Бушуєвої, В. С. Бикова, Н. Г. Бичкової, П. Л. Дрібінского, З. Х. Джанкозовой, М. Л. Залеського, Б. М. Зисманова, Л. Г. Касьянової, Е. В. Макаревич, Н. Н. Малярчук, Л. В. Нестерової, Л. І. Халілової, А. В. Еркенова і ін.

Процес виховання молодших школярів з точки зору їх залучення до моральних і загальнолюдських цінностей розглядається в роботах Е. С. Аслановой, С. Г. Гладнева, С. А. Куликової, Н. Г. Максимової, Р. Р. Накоховой, Е. В . Полянкіной, А. В. Савченко, Е. Н. Тимофєєвої та ін. в цих дослідженнях показується, що формування ціннісних орієнтацій особистості є основою виховної роботи в школі, ціннісні орієнтації пов'язані з факторами, що регулюють мотиваційну сферу особистості молодшого школяра, забезпечуючи стійкість і спрямованість його поведінки.
 Разом з тим питання залучення молодших школярів до здорового способу життя як цінності залишаються слабо розробленими.

Таким чином, в педагогічній теорії і практиці склалася ситуація, яка характеризується низкою суперечностей: на соціально-педагогічному рівні - між соціально і нормативно обумовленою необхідністю залучення молодших школярів до здорового способу життя як цінності і недостатньою увагою до вирішення цього питання в практиці загальноосвітніх установ; на науково-теоретичному рівні - між необхідністю організації цілеспрямованої педагогічної роботи з формування у молодших школярів поведінки, яке грунтується на уявленнях про здоровий спосіб життя, і відсутністю науково обґрунтованої системи в здійсненні даного процесу в загальноосвітніх закладах; на науково-методичному рівні - між необхідністю підвищення ефективності процесу прилучення молодших школярів до здорового способу життя і недостатністю науково-методичних розробок з формування у молодших школярів ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя у позаурочній діяльності.

мета: Виявити педагогічні умови формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у позаурочній діяльності.

об'єкт: Формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів.

предмет: Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів до здорового способу життя у позаурочній діяльності.

гіпотеза: Формування ціннісних орієнтацій на здоровий способу життя у молодших школярів у позаурочній діяльності буде проходити ефективніше, якщо вчитель:

- Враховує рівень сформованості ціннісних орієнтацій молодших школярів при організації позаурочної діяльності;

- Використовує нетрадиційні методи і прийоми, змістовно спрямовані на формування у школярів ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя;

- Навчає молодших школярів здорового способу життя в комплексі оздоровчих заходів у позаурочній діяльності, забезпечуючи максимальну рухову активність дітей.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

2. Охарактеризувати умови, методи і прийоми формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у молодших школярів у позаурочній діяльності.

3. Виявити особливості формування ціннісних орієнтацій у молодших школярів.

4. Визначити і експериментально довести ефективність розроблених педагогічних умов щодо формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у позаурочній діяльності.

Методологічна основа дослідження:основні положеніяконцепціі орієнтації особистості в світі цінностей В. А. Василенко, теоретичні підходи М. Рокіч до формування ціннісних орієнтацій молодших школярів; методологічні аспекти дослідження здорового способу життя; теоретичні положення Ю. П. Лисицина про здоровий спосіб життя молодших школярів.

Методи дослідження:

- теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

- емпіричні: педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний); педагогічна діагностика: анкетування і тестові завдання на виявлення рівня сформованості ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя Г. К. Зайцева.

- методи обробки даних: кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.

Теоретична значимість дослідження:систематизовані теоретичні знання з проблеми формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у молодших школярів у позаурочній діяльності.

Практичне значення одержаних результатів: матеріали дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів у позаурочній діяльності для підвищення ефективності формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у молодших школярів, студентами напряму підготовки «педагогічна освіта» на педагогічній практиці.

Експериментальна база: муніципальне бюджетне освітня установа. «Середня загальноосвітня школа № 3 м Абакана», 2 клас «А».

Структура роботи: вступ, 2 розділи, висновок, бібліографічний список, додатки.

  Організація комерційної діяльності на підприємстві |  Формування здорового способу життя як психолого-педагогічна проблема
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати