На головну

 Нормативні правові акти ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРАХ |  У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ |  ПОДАТКОВІ АГЕНТИ |  Глава 3.1. Консолідованої групи ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ |  Глава 7. ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ |  ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ |  ПОДАТКУ І ЗБОРУ, А ТАКОЖ ПЕНІ І ШТРАФУ |  Глава 10. ВИМОГА ПРО СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ |  ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ |  АБО надмірно стягнених сум |

ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

  1.  Всіх посадовців і органи, які відають в Росії справами про
  2.  Зловживання посадовими повноваженнями. Його відмінність від перевищення посадових повноважень.
  3.  І ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ
  4.  На громадян, посадових та юридичних осіб
  5.  ПРО ПОРЯДОК зносин СУДОВИХ МІСЦЬ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ СУДОВОГО ВІДОМСТВА
  6.  ПРО ПРАВА І ПЕРЕВАГИ ПОСАДОВИХ ОСІБ СУДОВОГО ВІДОМСТВА

(В ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ,

від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

Стаття 30. Податкові органи в Російській Федерації

1. Податкові органи складають єдину централізовану систему контролю за дотриманням законодавства про податки і збори, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) до бюджетної системи Російської Федерації податків і зборів, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) до бюджетної системи Російської Федерації інших обов'язкових платежів. У зазначену систему входять федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, і його територіальні органи.

(В ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 29.07.2004 N 95-ФЗ, від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 29.06.2004 N 58-ФЗ.

3. Податкові органи діють в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

4. Податкові органи здійснюють свої функції і взаємодіють з федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування та державними позабюджетними фондами за допомогою реалізації повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.

(П. 4 ст ред. Федерального закону від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

Стаття 31. Права податкових органів

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

1. Податкові органи мають право:

1) вимагати відповідно до законодавства про податки і збори від платника податків, платника збору або податкового агента документи за формами і (або) форматам в електронній формі, встановленим державними органами і органами місцевого самоврядування, службовці підставами для обчислення і сплати (утримання та перерахування) податків, зборів, а також документи, що підтверджують правильність обчислення і своєчасність сплати (утримання та перерахування) податків, зборів;

(В ред. Федеральних законів від 27.07.2010 N 229-ФЗ, від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

2) проводити податкові перевірки в порядку, встановленому цим Кодексом;

3) проводити виїмку документів у платника податків, платника збору або податкового агента при проведенні податкових перевірок у випадках, коли є достатні підстави вважати, що ці документи будуть знищені, приховані, змінені або замінені;

4) викликати на підставі письмового повідомлення в податкові органи платників податків, платників зборів або податкових агентів для дачі пояснень у зв'язку зі сплатою (утриманням і перерахуванням) ними податків і зборів або в зв'язку з податковою перевіркою, а також в інших випадках, пов'язаних з виконанням ними законодавства про податки і збори;

5) припиняти операції по рахунках платника податків, платника збору або податкового агента в банках і накладати арешт на майно платника податків, платника збору або податкового агента в порядку, передбаченому цим Кодексом;

6) в порядку, передбаченому статтею 92 цього Кодексу, оглядати будь-які використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження виробничі, складські, торговельні та інші приміщення і території, проводити інвентаризацію належного платнику податків майна. Порядок проведення інвентаризації майна платника податків при податковій перевірці затверджується Міністерством фінансів Російської Федерації;

7) визначати суми податків, що підлягають сплаті платниками податків в бюджетну систему Російської Федерації, розрахунковим шляхом на підставі наявної у них інформації про платника податків, а також даних про інших аналогічних платників податків у випадках відмови платника податків допустити посадових осіб податкового органу до огляду виробничих, складських, торгових та інших приміщень і територій, що використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язаних з утриманням об'єктів оподаткування, неподання протягом більше двох місяців податковому органу необхідних для розрахунку податків документів, відсутності обліку доходів і витрат, обліку об'єктів оподаткування або ведення обліку з порушенням встановленого порядку, що призвів до неможливості обчислити податки;

8) вимагати від платників податків, платників зборів, податкових агентів, їх представників усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори і контролювати виконання зазначених вимог;

9) стягувати недоїмки, а також пені, відсотки і штрафи у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом;

(Пп. 9 в ред. Федерального закону від 17.12.2009 N 318-ФЗ)

10) вимагати від банків документи, що підтверджують факт списання з рахунків платника податків, платника збору або податкового агента і з кореспондентських рахунків банків сум податків, зборів, пені та штрафів і перерахування цих сум до бюджетної системи Російської Федерації;

11) залучати для проведення податкового контролю фахівців, експертів і перекладачів;

12) викликати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини, що мають значення для проведення податкового контролю;

13) заявляти клопотання про анулювання або про призупинення дії виданих юридичним і фізичним особам ліцензій на право здійснення певних видів діяльності;

14) пред'являти в суди загальної юрисдикції або арбітражні суди позови (заяви):

(В ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 324-ФЗ)

про стягнення недоїмки, пені та штрафів за податкові правопорушення у випадках, передбачених цим Кодексом;

про відшкодування шкоди, заподіяної державі і (або) муніципального утворення внаслідок неправомірних дій банку по списанню грошових коштів з рахунку платника податків після отримання рішення податкового органу про призупинення операцій, в результаті яких стало неможливим стягнення податковим органом недоїмки, заборгованості по пені, штрафів з платника податків у порядку, передбаченому цим Кодексом;

про дострокове розірвання договору про інвестиційний податковий кредит;

в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

2. Податкові органи здійснюють також інші права, передбачені цим Кодексом.

3. Вищі податкові органи мають право скасовувати і змінювати рішення нижчестоящих податкових органів у разі невідповідності зазначених рішень законодавству про податки і збори.

4. Форми і формати передбачених цим Кодексом документів, які використовуються податковими органами при реалізації своїх повноважень у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори, а також порядок заповнення форм зазначених документів і порядок подання таких документів в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, якщо інший порядок їх затвердження не передбачено цим Кодексом.

(П. 4 введений Федеральним законом від 30.12.2006 N 268-ФЗ, в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

Стаття 32. Обов'язки податкових органів

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

1. Податкові органи зобов'язані:

1) дотримуватися законодавства про податки і збори;

2) здійснювати контроль за дотриманням законодавства про податки і збори, а також прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів;

3) вести в установленому порядку облік організацій і фізичних осіб;

4) безкоштовно інформувати (в тому числі в письмовій формі) платників податків, платників зборів і податкових агентів про діючі податки і збори, законодавстві про податки і збори і про вжиті відповідно до нього нормативно-правових актах, порядок обчислення і сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, платників зборів і податкових агентів, повноваження податкових органів та їх посадових осіб, а також представляти форми податкових декларацій (розрахунків) і роз'яснювати порядок їх заповнення;

5) керуватися письмовими роз'ясненнями Міністерства фінансів Російської Федерації з питань застосування законодавства Російської Федерації про податки і збори;

6) повідомляти платникам податків, платникам зборів та податковим агентам при їх постановці на облік у податкових органах відомості про реквізити відповідних рахунків Федерального казначейства, а також в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, доводити до платників податків, платників зборів і податкових агентів відомості про зміну реквізитів цих рахунків і інші відомості, необхідні для заповнення доручень на перерахування податків, зборів, пені та штрафів у бюджетну систему Російської Федерації;

7) приймати рішення про повернення платнику податків, платнику збору або податковому агенту сум надміру сплачених або надмірно стягнутих податків, зборів, пені та штрафів, направляти оформлені на підставі цих рішень доручення відповідним територіальним органам Федерального казначейства для виконання і здійснювати залік сум надміру сплачених або надмірно стягнутих податків, зборів, пені та штрафів в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) дотримуватися податкову таємницю і забезпечувати її збереження;

9) направляти платнику податків, платнику збору або податковому агенту копії акту податкової перевірки і рішення податкового органу, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, податкове повідомлення та (або) вимога про сплату податку та збору;

10) представляти платнику податків, платнику збору або податковому агенту за його запитом довідки про стан розрахунків зазначеної особи з податків, зборів, пені і штрафів на підставі даних податкового органу.

Запитувана довідка видається (передається в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку) протягом п'яти днів з дня надходження до податкового органу відповідного письмового запиту платника податків, платника збору або податкового агента;

(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 245-ФЗ)

10.1) представляти відповідальному учаснику консолідованої групи платників податків на його запит, спрямованому в межах наданих йому повноважень, довідки про стан розрахунків консолідованої групи платників податків і учасників цієї групи з податку на прибуток організацій;

(Пп. 10.1 введений Федеральним законом від 16.11.2011 N 321-ФЗ)

11) здійснювати за заявою платника податків, платника збору або податкового агента спільну звірку розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів. Результати спільної звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів оформляються актом. Акт спільної звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів вручається (надсилається поштою рекомендованим листом) або передається платнику податків (платнику збору, податковому агенту) в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку протягом наступного дня після дня складання такого акту.

(В ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Форма і формати акта спільної звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів, а також порядок його передачі в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів;

(В ред. Федерального закону від 29.06.2012 N 97-ФЗ)

(Пп. 11 в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)

12) за заявою платника податків, платника збору або податкового агента видавати копії рішень, прийнятих податковим органом щодо цього платника податків, платника збору або податкового агента;

13) за заявою відповідального учасника консолідованої групи платників податків видавати копії рішень, прийнятих податковим органом щодо консолідованої групи платників податків.

(Пп. 13 введений Федеральним законом від 16.11.2011 N 321-ФЗ)

2. Податкові органи несуть також інші обов'язки, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами.

3. Якщо протягом двох місяців з дня закінчення строку виконання вимоги про сплату податку (збору), спрямованого платникові податків (платнику збору, податковому агенту) на підставі рішення про притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, платник податків (платник збору, податковий агент) НЕ сплатив (не перерахував) в повному обсязі зазначені в даній вимозі суми недоїмки, розмір якої дозволяє припускати факт вчинення порушення законодавства про податки і збори, яке містить ознаки злочину, відповідних пені та штрафів, податкові органи зобов'язані протягом 10 днів з дня виявлення зазначених обставин направити матеріали в слідчі органи, уповноважені проводити досудове слідство у кримінальних справах про злочини, передбачені статтями 198 - 199.2 Кримінального кодексу Російської Федерації (далі - слідчі органи), для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2009 N 383-ФЗ, від 27.07.2010 N 229-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ)

Стаття 33. Обов'язки посадових осіб податкових органів

Посадові особи податкових органів зобов'язані:

1) діяти в суворій відповідності з цим Кодексом та іншими федеральними законами;

2) реалізовувати в межах своєї компетенції права і обов'язки податкових органів;

3) коректно і уважно ставитися до платників податків, їх представникам та іншим учасникам відносин, регульованих законодавством про податки і збори, не принижувати їх честь і гідність.

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Стаття 34. Повноваження митних органів та обов'язки їх посадових осіб у сфері оподаткування і зборів

1. Митні органи користуються правами і несуть обов'язки податкових органів щодо справляння податків при переміщенні товарів через митний кордон Митного союзу відповідно до митного законодавства Митного союзу і законодавством Російської Федерації про митну справу, цим Кодексом, іншими федеральними законами про податки, а також іншими федеральними законами.

(В ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ, від 29.07.2004 N 95-ФЗ, від 27.11.2010 N 306-ФЗ)

2. Посадові особи митних органів несуть обов'язки, передбачені статтею 33 цього Кодексу, а також інші обов'язки відповідно до митного законодавства Митного союзу і законодавством Російської Федерації про митну справу.

(В ред. Федерального закону від 27.11.2010 N 306-ФЗ)

3. Втратив чинність. - Федеральний закон від 29.07.2004 N 95-ФЗ.

Стаття 34.1. Втратила чинність. - Федеральний закон від 29.06.2004 N 58-ФЗ.

Стаття 34.2. Повноваження фінансових органів в області податків і зборів

(Введена Федеральним законом від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

1. Міністерство фінансів Російської Федерації дає письмові роз'яснення податковим органам, платникам податків, відповідального учаснику консолідованої групи платників податків, платникам зборів та податковим агентам з питань застосування законодавства Російської Федерації про податки і збори.

(В ред. Федеральних законів від 27.07.2006 N 137-ФЗ, від 27.07.2010 N 229-ФЗ, від 18.07.2011 N 227-ФЗ, від 16.11.2011 N 321-ФЗ)

2. Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, дають письмові роз'яснення платникам податків і податковим агентам з питань застосування відповідно законодавства суб'єктів Російської Федерації про податки і збори і нормативних правових актів муніципальних утворень про місцеві податки і збори.

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

3. Міністерство фінансів Російської Федерації, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень дають письмові роз'яснення в межах своєї компетенції протягом двох місяців з дня надходження відповідного запиту. За рішенням керівника (заступника керівника) відповідного фінансового органу зазначений термін може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць.

(П. 3 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Стаття 35. Відповідальність податкових органів, митних органів, а також їх посадових осіб

(В ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

1. Податкові та митні органи несуть відповідальність за збитки, завдані платникам податків, платникам зборів та податковим агентам внаслідок своїх неправомірних дій (рішень) або бездіяльності, а одно неправомірних дій (рішень) або бездіяльності посадових осіб та інших працівників зазначених органів при виконанні ними службових обов'язків .

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

Завдані платникам податків, платникам зборів та податковим агентам збитки відшкодовуються за рахунок федерального бюджету в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими федеральними законами.

(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

2. Втратив чинність. - Федеральний закон від 29.06.2004 N 58-ФЗ.

3. За неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб та інші працівники органів, зазначених у пункті 1 цієї статті, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

(В ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ)

  ЗАКОНОМ ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРАХ |  Глава 6. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СЛІДЧІ ОРГАНИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати