На головну

 ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ |  Вступ |  Завантаження системи QuickBASIC |  Текстовий редактор системи QBASIC |  виконання обчислень |  Найбільш часто використовувані функції мови Qbasic |  Висновок даних і результатів |  Завдання № 1. |  Завдання № 1. |  Програмування розгалужуються (умовних) алгоритмів |

налагодження програми

  1.  I. Ознайомлення з можливостями програми Access 2000 по створенню запитів за допомогою мови SQL
  2.  II з'їзд РСДРП. Прийняття програми і статуту. Виникнення більшовизму.
  3.  II. Формування та затвердження відомчої цільової програми
  4.  III. Реалізація та контроль за ходом виконання відомчої цільової програми
  5.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  6.  VI. Вимоги до структури програми підготовки фахівців середньої ланки
  7.  VII. Вимоги до умов реалізації програми підготовки фахівців середньої ланки

Налагодити програму можна, користуючись інструментом Debug (Налагодження). пункт Debug (Налагодження) основного меню середовища задає режими виконання програми і дозволяє відображати проміжні результати на етапі налагодження.

Слід зазначити, що налагодження програми можна виробляти, не користуючись інструментом Debug (Налагодження), А виводячи на екран проміжні результати роботи програми. У разі якщо результати вийшли невірними, ясно в якому місці програми локалізована помилка. Цей спосіб цілком можна застосувати для налагодження навчальних програм.

Підсистема допомоги - HELP (Довідка)

Вхід в підсистему здійснюється вибором пункту меню HELP (Довідка) основного меню. У розгорнулося підменю пропонується чотири режими допомоги, список яких наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Основні команди підміню Help (Довідка)

 режим допомоги  Що треба зробити
 Index (Покажчик)  Видається довідка по всім ключовим словами, операторам і функцій
 Соntents (Зміст)  Видається перелік розділів довідника, за якими користувач може отримати правку
 Topic (Тема)  Довідка по конкретного оператора або функції (Shift-F1)
 Help (Коротко о)  видається довідка про саму підсистемі допомоги (F1)

Використання вікна «Immediate» (Негайно)

При роботі в середовищі QBASIC, можливі два способи виконання програмних рядків: автоматичний, тобто відповідно до введеної програмою, і командний. У першому випадку здійснюється компіляція програми в пам'яті, а потім проводиться виконання.

У командному режимі роботи можливо безпосереднє виконання окремих програмних рядків. Цей режим працює, якщо програмні рядки або оператори занесені в вікно «Immediate» (Негайно) і запускаються на виконання натисканням клавіші Enter. Для того щоб помістити текст рядка у вікно «Immediate » потрібно натиснути клавішу F6, Курсор переміститься в вікно і потім набрати потрібний оператор. Також можна помістити текст оператора в вікно наступним чином:

відзначити текст [SHIFT + клавіші управління курсором]

скопіювати текст в буфер [CTRL + INS]

перейти в вікно «Immediate» [F6]

скопіювати текст з буфера [SHIFT + INS]

Лабораторна робота № 9.
 програмування лінійних алгоритмів

Мета роботи:

1. Придбання навичок у складанні найпростіших програм на алгоритмічній мові Qbasic.

2. Вивчення середовища програмування QBASIC.

3. Придбання навичок роботи в редакторі QBASIC.

Рішення завдання за допомогою ЕОМ включає наступні етапи:

- Математичне формулювання умови задачі;

- Вибір чисельного методу її рішення;

- Розробку алгоритму;

- Складання програми на алгоритмічній мові;

- Налагодження програми.

У пропонованих завданнях до лабораторних робіт умови завдань вже представлені в математичній формулюванні із зазначенням чисельного методу розв'язання та необхідність у виконанні перших двох етапів відпадає.

програма на мові Qbasic - це послідовність рядків, що описують алгоритм вирішення задачі. Рядок може містити один або кілька операторів, розділених двокрапкою, а також коментарі, які відділяються від операторів знаком « '». Коментарі - це пояснення до Вашої програми. Вони можуть бути написані і окремим рядком після ключового слова REM. Відмітимо, що REM є невиконуюча оператором.

оператор є строго формалізоване вказівку на виконання конкретної дії.

Кожен рядок може починатися мітки. Мітка може бути цифровий або буквено-цифровий. Букви і цифри мітки можуть мати від 1 до 40 символів і починатися з літери, а завершуватися двокрапкою; цифрова мітка завершується пропуском. Мітка не визначає порядок виконання рядків програми, не є обов'язковою, і служить, як правило, для посилання на неї. Програмні рядки виконуються в порядку їх запису. Довжина програмної рядка не повинна перевищувати 256 символів.

Сучасні алгоритмічні мови використовують набори різних типів даних.

Програма, написана на мові Qbasic, обробляє числові і символьні дані. Дані представляються в програмі у вигляді констант і змінних. Тип даних визначає можливі значення констант і змінних, форму їх подання в ЕОМ, обсяг займаної пам'яті, операції, які можуть виконуватися над даними цього типу.

Числа.Qbasic оперує двома типами чисел: речовими і цілими.

Під ціле число відводиться 2 байти пам'яті, і воно зберігається в формі з фіксованою точкою. Запис цілого числа є послідовність цифр зі знаком або без нього (наприклад: 5487, -7821, +3841).

Речові числа зберігаються в комірці пам'яті довжиною 4 байта в формі з плаваючою крапкою. Можливі дві форми «зовнішньої» записи дійсних чисел в програмах:

- З фіксованою точкою (3.7, -2.45);

- З плаваючою точкою (-0.45Е2, 0.78D-3, тут літери «Е» і «D» означають підставу 10, звичайної і подвійної точності відповідно, поділяють мантиссу і порядок).

Числове або символьне значення може бути присвоєно змінної або константи.

Мінлива - Величина, яка може змінюватися при виконанні програми. Мінлива завжди має ім'я, яке містить не більше 40 літер та цифр і починається з латинської літери. виконання програми |  Способи опису типу даних в Qbasic
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати