На головну

 Питання 1. Педагогіка як наука про виховання і освіту |  Питання 6. Розвиток особистості як проблема психологічної антропології. Основні чинники розвитку особистості |  Питання 7. Вікова періодизація розвитку особистості. Особливості розвитку пізнавальних процесів і особистісних проявів у дітей різного віку |  Вивчення дітей першого року життя |  Вивчення дітей молодшого шкільного віку |  Питання 9. Психолого-педагогічна характеристика основних вікових груп |  Питання 12. Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського |  Питання 15. Безперервна освіта як соціальна і педагогічна проблема |  Питання 17. Форми організації навчання в школі та сучасні тенденції їх розвитку |  Питання 18. Типологія уроків, їх структура і її вдосконалення в умовах сучасної школи |

Питання 4. Методологічні основи педагогіки. Зв'язок педагогіки з філософією, психологією, соціологією та ін. Науками

  1.  I Основні категорії педагогіки
  2.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  3.  III. Взаємозв'язок сил і форм - НЕ відступ і не застій, а поступальний рух вперед
  4.  V. ЗАБУТІ ОСНОВИ
  5.  VII. Взаємозв'язок процесів обміну речовин
  6.  VII.1. Взаємозв'язок обміну нуклеїнових кислот і білків
  7.  А. Основи християнського життя

Методологія педагогічної науки являє собою систему знань про принципи підходу і способи отримання знань, що відображають педагогічну дійсність, знань про структуру педагогічної теорії. Методологія також розробляє програми і методи ведення дослідницької роботи і її оцінки. Під методологією розуміють сукупність вихідних філософських ідей, які лежать в основі розвитку тієї чи іншої науки. Основною ідеєю педагогіки як науки є теорія пізнання як відображення реальної дійсності в свідомості людини. Педагогічна наука розвивається, виходячи з таких методологічних положень:

1) виховання як суспільне явище обумовлюється потребами суспільства і тенденціями його розвитку. Важливе значення у вихованні набуває сама особистість: її устремління, задатки і здібності;

2) вирішальне значення в отриманні виховання відіграє активність самої особистості. Особистість повинна прагнути до отримання гідного виховання, тільки за такої умови можна досягти найкращих результатів.

Без методологічних знань складно грамотно провести педагогічне або будь-яке інше дослідження. Методологія педагогіки як галузь наукового пізнання виступає в двох аспектах, таких як:

1) система знань, т. Е. Методологічні дослідження;

2) система науково-дослідницької діяльності, т. Е. Методологічне забезпечення.

Педагогіка є самостійною наукою. Відокремившись свого часу від філософії, вона не втратила тісному зв'язку з іншими гуманітарними науками: філософією; психологією; соціологією.

Філософія виконує важливу методологічну роль у процесі розробки педагогічної теорії. Але перш за все вона допомагає визначити вихідні позиції при дослідженні педагогічних явищ. З філософією педагогіку об'єднує ряд загальних питань і проблем, таких як взаємозв'язок колективу і особистості, гносеологічні проблеми (проблеми теорії пізнання і учнівського пізнання). Педагогіка пов'язана і з такими відносно самостійними областями філософії як етика, естетика.

Психологія допомагає вирішувати конкретні питання навчання і виховання, сприяє виробленню вміння складати раціональний режим праці і відпочинку, дає знання про вікові та індивідуальні особливості дітей, які необхідні в педагогічній діяльності.

Соціологія, Що займається вивченням суспільства як складної цілісної системи, дає педагогіці великий фактичний матеріал для розробки раціональної організації процесу навчання і виховання.

Педагогіка співпрацює також з іншими галузями наукового знання, з якими на перший погляд важко вловити взаємозв'язок: анатомією і фізіологією людини; математикою; кібернетикою. біологічні науки розглядаються як природно-наукова база педагогіки. Наприклад, педагогіка спирається на фундаментальні роботи російських фізіологів І. М. Сеченова і І. П. Павлова з питань нервово-психічного розвитку людини, рефлекторної природи його діяльності та ін. Математика служить джерелом методів, які застосовуються в процесі навчання. кібернетика дозволила створити в педагогіці програмованого навчання.

  Питання 2. Предмет педагогіки та її основні категорії |  Питання 5. Поняття педагогічного процесу, його структура
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати