На головну

Типові і унікальні форми виникнення держави.

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  Choose the correct answerНачалоформи
  3.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  4.  Ing-форми
  5.  Ing-форми і ed-форми
  6.  VI. Неособисті форми дієслова
  7.  XX з'їзд КПРС і засудження культу особистості. Економічні реформи 50-60-х рр. XX ст., Причини їх невдач. Уповільнення економічного зростання.

Формування держави - тривалий процес, який у різних народів йшов різними шляхами. Нині домінує думка, що одним з основних є східний шлях виникнення держави, "азіатський спосіб виробництва» (спочатку - Древній Схід, потім - Африка, Америка, Океанія). Тут дуже стійкими, традиційними виявилися соціально-економічні відносини і структури родового ладу - земельна громада, колективна власність. Управління суспільною власністю ставало найважливішою функцією родоплемінної знаті, яка поступово перетворювалася на відокремлену соціальну групу (стан, касту), а її інтереси все більш відокремлювалися від інтересів інших членів суспільства.

Отже, східний (азіатський) варіант виникнення державності відрізняється від інших варіантів головним чином тим, що тут родоплемінна знати, яка виконувала громадські посади, плавно трансформувалася в державні органи (державно-чиновницький апарат), а суспільна (колективна) власність теж поступово перетворювалася в державну. Приватна власність тут не мала істотного значення.

На даний шлях зародження держави значний вплив зробили географічні умови, необхідність виконання великомасштабних суспільних робіт (спорудження, експлуатація і захист іригаційних систем і ін.), Які зумовили виникнення самостійної і сильної публічної влади.

Східні держави помітно відрізнялися один від одного, хоча мали багато спільного. Всі вони були абсолютними, деспотичними монархіями, володіли потужним чиновницьким апаратом, економічну основу їх складала державна власність. Тут по суті справи не спостерігалося чітко вираженої класової диференціації. Держава одночасно і експлуатувало сільських общинників, і управляла ними, тобто саме держава виступала організатором виробництва.

за Інакше історичної дороги йшов процес виникнення держави на т ерріторіі Європи, де головним державотворчим фактором було класове розшарування суспільства, обумовлене інтенсивним формуванням приватної власності на землю, худобу, рабів. На думку Ф. Енгельса, в найбільш «чистому» вигляді цей процес проходив в Афінах. У Римі на виникнення класів і держави великий вплив справила тривала боротьба двох угрупувань вільних членів родоплемінного суспільства - патриціїв і плебеїв. В результаті перемог останніх в ньому утвердилися демократичні порядки: рівноправність всіх вільних громадян, можливість кожного бути одночасно землевласником і воїном і ін. Однак до кінця II ст. до н.е. в Римській імперії загострилися внутрішні протиріччя, що спричинили створення потужної державної машини.

З питання виникнення держави на території Західної і Східної Європи в літературі висловлені дві точки зору. Прихильники першої стверджують, що в цьому регіоні в ході розкладання первісних відносин зароджувалося феодальне держава (сказане стосується насамперед Німеччини і Росії).

Прихильники другої вважають, що після розкладання родового ладу тут настає попередній феодалізму тривалий період, в ході якого знать виділяється в особливу групу, забезпечує собі привілеї, в першу чергу у володінні землею, але селяни зберігають як свободу, так і власність на землю. Цей період вони називають профеодалізмом, а держава - профеодальним.

Таким чином, на етапі виконує економіки під впливом поділу праці, появи патріархальної сім'ї, військових захоплень, заборони інцесту і інших факторів відбувається розшарування первісного суспільства, загострюються його протиріччя, внаслідок чого родова організація соціального життя зживає себе, а їй на зміну з тією ж неминучістю приходить нова організаційна форма суспільства - державність.

  Закономірності виникнення держави. |  Огляд теорій про походження держави.

 Поняття, предмет загальної теорії права і держави і її місце в системі наук, які вивчають право і держава. |  Характеристика предмета теорії держави і права. |  Теорія держави і права в системі юридичних наук. |  Функції теорії права і держави |  Значення методології в пізнанні держави і прав. |  Загально методи пізнання держави і права. |  Спеціальні і частнонаучние методи теорії держави і права. |  Теорія права і держави як навчальна дисципліна, її завдання і функції. |  Економічна основа, організація і влада в первісному суспільстві. |  Соціальні норми в первісному суспільстві. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати