Головна

 Взаємовідносини людини і природи. Протиріччя між цілями і можливостями. |  Зміна масштабів госп. діяльності, основні тенденції 20 століття |  Біосфера Землі і здоров'я людини |  Освоєність території. Забруднення навколишнього середовища і витрати на її відновлення |  Техносфера, її функціонування; техногенні фактори. |  Поняття про ПТС |  Взаємодія технічної системи з навколишнім середовищем. |  Розвиток і еволюція міста |  Системний підхід у визначенні міста |  Сталий розвиток міста |

Екологічна безпека міського середовища.

  1.  I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  2.  SWOT-аналіз - це аналіз існуючих проблем і труднощів в роботі підприємства, його конкурентних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища.
  3.  А) Безпека Республіки Білорусь в політичній сфері.
  4.  А) громадський порядок і безпеку руху і експлуатації транспорту;
  5.  Адміністративно-правове регулювання природокористування і охорони навколишнього природного середовища.
  6.  Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (загальна характеристика).
  7.  Адміністративні правопорушення, пов'язані з радіаційною безпекою

Основні принципи забезпечення екологічної безпеки міського середовища:

- Екосистемний підхід до регулювання господарської діяльності;

- Повсюдне і широкомасштабне впровадження у всіх галузях економіки найкращих доступних технологій;

- Науково обгрунтований облік комплексу обмежень, нормативів і правил ведення господарської та іншої діяльності, що визначають екологічно допустимі межі використання природних ресурсів і забезпечують збалансоване управління якістю навколишнього середовища;

- Підпорядкованість регіональних і локальних задач екологічної безпеки глобальним і національним цілям попередження екологічних загроз;

- Обов'язковість компенсації завданих збитків навколишньому середовищу і здоров'ю населення;

- Еколого-економічна збалансованість розвитку і розміщення продуктивних сил;

- Обов'язковість оцінки впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище та екологічної експертизи;

- Забезпечення доступу населення до екологічної інформації та його участі у вирішенні екологічних проблем;

- Партнерство в здійсненні міжнародного співробітництва та дотримання норм міжнародного права.

Принципи екологічної безпеки в архітектурному проектуванні:

· Слід обґрунтувати містобудівні аспекти екологічної безпеки;

· Протиріччя між цілями людства (поліпшення якості життя) і можливостями природи;

· Масштаби екологічної кризи;

· Навколишнє середовище і здоров'я людини;

· Причини забруднення біосфери;

· Техносфера землі - масштаби забруднення;

· Екологічні закони Б. Коммонера

Рішення задач забезпечення екологічної безпеки відповідно до перерахованих принципами може бути досягнуто тільки шляхом вдосконалення нормативно-правової бази, розвитку адміністративних і економічних механізмів управління охороною навколишнього середовища і природокористування. Ключове значення в системі управління екологічною безпекою повинен стати комплекс загальних технічних регламентів, що регулюють питання безпеки в різних сферах господарської діяльності і антропогенних впливів. поняття моніторингу |  Управління програмами і проектами розвитку міста
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати