Головна

 Порушення правил про відокремлення церкви від держави |  злочини господарські |  вбивство |  Тілесні ушкодження і насильства над особистістю |  Залишення в небезпеці |  Інші посягання на особистість і її гідність |  майнові злочини |  військові злочини |  Порушення правил, що охороняють народне здоров'я, громадську безпеку і публічний порядок |  Казуси по тексту Кримінального кодексу РРФСР |

I. Основні положення

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Загальні положення
  5.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Основні принципи

Ст.1. Цивільні права охороняються законом, за винятком тих випадків, коли вони здійснюються в суперечності з їх соціально-господарським призначенням.

Ст.2. Спори про право цивільному вирішуються в судовому порядку. Відмова від права звернення до суду недійсний.

Примітка. Майнові спори між органами держави вирішуються в порядку, встановленому спеціальною постановою.

Ст.3. Відносини земельні, відносини, що виникають з найму робочої сили, і відносини сімейні регулюються особливими кодексами.

II. Суб'єкти прав (особи)

Ст.4. З метою розвитку продуктивних сил країни РРФСР надає цивільну правоздатність (здатність мати цивільні права і обов'язки) всім громадянам, які не обмеженим по суду в правах.

Стать, раса, національність, віросповідання, походження не мають ніякого впливу на обсяг цивільної правоздатності.

Ст.5. Відповідно до цього кожен громадянин РРФСР і союзних радянських республік має право вільно пересуватися і селитися на території Української РСР, обирати невоспрещенние законом заняття і професії, набувати і відчужувати майна з обмеженнями, зазначеними в законі, здійснювати операції і вступати в зобов'язання, організовувати промислові та торговельні підприємства з дотриманням всіх постанов, що регулюють промислову та торговельну діяльність і охороняють застосування праці.

Ст.6. Ніхто не може бути позбавлений громадянських прав або обмежений в правах інакше, як у випадках і в порядку, визначених законом.

Ст.7. Здатність особи своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки (дієздатність) виникає у повному обсязі з досягненням повноліття.

Повноліття настає після досягнення 18-річного віку.

Ст.8. Особи повнолітні можуть бути такими, що підлягають установами оголошені недієздатними: 1) якщо вони внаслідок душевної хвороби або недоумства не здатні розважливо вести свої справи, 2) якщо вони своєю надмірною марнотратством розоряють знаходиться в їх розпорядженні майно.

Ст.9. Неповнолітні, які досягли 14 років, і особи, узяті під опіку, як марнотрат, можуть здійснювати операції з згоди своїх законних представників (батьків або опікунів). Вони мають право самостійно розпоряджатися одержуваної ними заробітною платою і відповідають за шкоду, заподіяну їх діями іншим особам.

Ст.10. Всякі угоди, клоняться до обмеження правоздатності або дієздатності, недійсні.

Ст.11. Місцем проживання визнається те місце, де особа внаслідок своєї служби, постійних занять або знаходження свого майна має постійну чи головну осілість.

Місцем проживання неповнолітніх або перебувають під опікою визнається місце проживання їх законних представників (батьків або опікунів).

Ст.12. Особа, безвісно відсутнє, може бути оголошена померлою, якщо з дня публікації про визнання його відсутнім пройшло повних п'ять років. Внесення такої особи в акти громадянського стану як померлого проводиться на підставі судового рішення, причому моментом смерті вважається час вступу в силу судового рішення.

Примітка. Правила виробництва справ про визнання особи відсутнім і померлим викладені в спеціальному законі ...

Ст.13. Юридичними особами визнаються об'єднання осіб, установи або організації, які можуть, як такі, набувати прав по майну, вступати в зобов'язання, шукати і відповідати на суді.

Ст.14. Юридична особа повинна мати затверджений, а в належних випадках зареєстрований уповноваженим на те органом статут або положення. Певні в законі види товариств, які мають господарські цілі, можуть замість статуту мати товариський договір, зареєстрований в установленому порядку. Правоздатність юридичної особи виникає з моменту затвердження статуту (положення), а в тих випадках, коли закон вимагає реєстрації юридичної особи, - з моменту такої реєстрації.

Ст.15. Приватні установи з правами юридичних осіб, як-то: лікарні, музеї, вчені установи, публічні бібліотеки та т. Д. - Можуть бути учреждаеми тільки з дозволу відповідних органів влади.

Ст.16. Юридичні особи беруть участь в цивільному обороті і вступають в угоди за посередництвом своїх органів або через своїх представників.

Ст.17. У зовнішньому торговельному обороті все перебувають у межах РРФСР особи, юридичні та фізичні, беруть участь лише за посередництвом держави в особі Народного комісаріату зовнішньої торгівлі. Самостійні виступу на зовнішньому ринку допускаються не інакше як у випадках, особливо зазначених у законі, і не інакше як під контролем Народного комісаріату зовнішньої торгівлі.

Ст.18. Існування юридичної особи може бути припинено відповідним органом державної влади, якщо воно ухиляється від передбаченої статутом або договором мети або якщо його органи (загальні збори, правління) в своїй діяльності ухиляються в бік, противну інтересам держави.

Ст.19. Державні підприємства та їх об'єднання, перекладені на господарський розрахунок і не фінансуються в кошторисному порядку, виступають в обороті як самостійні і не пов'язані зі скарбницею юридичні особи. За їх борги відповідає лише майно, що складається в їх вільному розпорядженні, т. Е. Не вилучене з обігу відповідно до ст. ст. 21 і 22. Винятки з цього правила особливо вказуються законом.

III. Об'єкти прав (майна)

Ст.20. Майно, вилучене з цивільного обороту, може бути об'єктом цивільного права лише в тих межах, в яких це позитивно зазначено законом.

Ст.21. Земля є надбанням держави і не може бути предметом приватного обороту. Володіння землею допускається тільки на правах користування.

Примітка. З відміною приватної власності на землю поділ майна на рухомі і нерухомі скасовано.

Ст.22. Націоналізовані і муніціпалізірованние підприємства, їх обладнання, залізні дороги і їх рухомий склад, націоналізовані суду, а так само націоналізовані і муніціпалізірованние будови є вилученими з приватного обороту і не можуть бути невідчужуваними та закладиваеми тими органами, у веденні яких вони складаються, а також зверненнями на задоволення кредиторів. Націоналізовані і муніціпалізірованние підприємства, будови та суду можуть здаватися в оренду в установленому законом порядку.

Примітка. Відчуження негідних або застарілих частин майна, зазначеного в цій статті, регулюється особливими правилами.

Ст.23. Зброя, вибухові речовини, військове спорядження, літальні апарати, телеграфне і радіотелеграфне майно, анульовані цінні папери, спиртні напої понад встановленої законом фортеці і сильнодіючі отруйні речовини є вилученими з приватного обороту.

Примітка. Придбання мисливської зброї та вогнеприпасів регулюється особливими правилами.

Ст.24. Золота і срібна монета та іноземна валюта можуть бути предметом угод лише в порядку і в межах, зазначених спеціальними узаконениями ...

Ст.25. Приналежністю визнається річ, призначена служити головній речі і пов'язана з нею спільним господарським призначенням.

Приналежність наслідує долю головної речі, якщо в договорі або законі не обумовлено протилежне. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РРФСР |  IV. угоди
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати