На головну

Багиров Э. Г. Очерки теории телевидения. - М. : Просвещение, 1978. - 151 с.

  1. I На пути построения единой теории поля 6.1. Теорема Нетер и законы сохранения
  2. А. Нормативное применение теории рационального выбора
  3. АНАЛИЗ В ТЕОРИИ
  4. Анализ взаимодействия различных рынков на основе теории общего равновесия
  5. Б. Позитивное использование теории рационального выбора
  6. Б. Трактовка институтов с позиций теории рационального выбора

3. Борецкий Р. А. Информационные жанры телевидения. - М. : Просвещение, 1961. - 167 с.

4. Брус Л.Диктор телевидения / Пер. с англ. В. Ткаченко ; Послесл. и прим. Л. Золотаревского. - М. : Искусство, 1973. - 252 с.

5. Бугриш В. В. Телебачення прямого ефіру : Навч. посіб. / В. В. Бугриш, І. Г. Мащенко.- К. : Либідь, 1991. - 200 с.

6. Бурмака М. В.Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.01.08 / Київськиї ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2004. - 20 с.

7. Вартанов А. С. Актуальные проблемы телевизионного творчества: на телевизионных подмостках : Учеб. пособие. - М. : КНУ; Высш. шк. 2003. - 320 с.

8. Ведучий телепрограм : Метод. реком. / Уклад.: В. В. Гоян ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - К.,
2002. - 25 с.

9. Вильчек В. Под знаком ТВ. - Ташкент : Искусство, 1987. - 105 с.

10. Витоки українського телеефіру та етапи його становлення / В. Дячук // Вісн. Кн. палати. - 2005. - № 9. - С. 40-41.

11. Голоскевич Г. Правописний словник: Близько 40000 сл. - 13-те вид. - К. : Пульсари, 2006. - 464 с.

12. Гоян В. В. Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка.
Ін-т журналістики. - К., 1999. - 19 с.

13. Гоян В. В.Типові та жанрові особливості інформаційної
телепрограми : Навч. посіб. / Київський національний ун-ту ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2001. - 53 с.

14. Дацюк С. Современное новостное производство. - К. : Искусство,
2000. - 83 с.

15. Ендрю Бойд: Телерадіожурналістика: техніка новин // www.telekritika.ua/media-rinok/media-svit/2002-01-30/143 [веб-сайт газ. «Телекритика»]. - Медіаринок [Гол. стор.] - Медіа світ [Підрубрика] - 2002. - 30 січ. [Дата викл.] - 2007. - 4 лист. [Дата відв.]

16. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Л. : ПАІС, 2004. - 268 с.

17. Иванченко Р. Г.Лингвистика текста и принципы оптимизации текста (проблемы литературного редактирования). : Автореф. дис ... д-ра филол. наук / КГУ им. Т. Г. Шевченка. - К., 1989. - 30 с.

18. Качкан В. А. Особенности подготовки материалов для радио и телевидения / В. А. Качкан, В. В. Лызанчук - Львов : НУФ, 1987. - 68 с.

19. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід : Метод. Реком. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики ; Уклад : В. В. Гоян - К., 2002. - 39 с.

20. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). -К. : К.І. С., 2004. - 168 с.

21. Мишина И. По ту сторону эфира. - М. : Права человека, 1996. -
112 с.

22. Мохамед Аль-Саїд Хронотоп газетного тексту лінгво-когнітивне дослідження на матеріалі інформаційних повідомлень англомовних газет: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2001. - C. 3

23. Німчук В. В. Проблеми українського правопису ХХ - початку ХХІ ст. - К. : Правда, 2002. - 115 с.

24. Поліщук Л. Д. Головний компонент фактологічної структури телевізійних інформаційних текстів // Стиль і текст. - 2004. - Вип. 5. - С. 53-66.

25. Поліщук Л. Д. Конструювання цілісної структури телевізійного інформаційного тексту // Наук. зап. Ін-ту журналістики. - 2004. - Т. 17. - С. 61 - 66.

26. Поліщук Л. Д.Структура телевізійного інформаційного мовлення (за матеріалами програм українського телебачення) // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. - 2006. - Вип. 14. - С. 9 - 12.

27. Поліщук Л. Д. Структура телевізійного інформаційного тексту (за матеріалами загальнонаціональних каналів). - Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2006. - 20 с.

28. Пономарів О. Фонеми г та ґ. Словник і коментар. - К. : Либідь, 1997. - С. 65-68.

29.«Промова, або Де ми помиляємося» / уклад. О. Демська-Кульчицька, Н. В. Черепухіна, В. Л. Кабак - К. : Стандарт, 2006. - 194 с.

30. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / АН України. Ін-т української мови ; Відп. ред. М. М. Пещак. - К. : Основи, 1993. - 191 с.

31. Різун В. В. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / В. В. Різун, А. І. Мамалига, М. Д. Феллер - К. : РВЦ "Київський ун-т", 1998. - 335 с.

32. Русанівський В. М. Нове в українському правописі. - К. : Либідь, 1962. - С. 42-43.

33. Серажим К. С. Стилістичне використання засобів словотвору : Навч.-метод. посіб. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 1996. - 29 с.

34. Солганик Г. Я. Стилистика текста. - М. : Просвещение, 1997. - 256 с.

35. Термінологія телевізійної журналістики // www.franko.lviv.ua/lknp/mova/jur6/terminologia.htm [Львівський національний університет імені Івана Франка]. - Мовний калейдоскоп [Гол. cтор.] - На допомогу тележурналістові [Підрубрика] - 2007. - 27 жовт. [Дата відв.]

36. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : Док. і матеріали / Упоряд. : Л. Масенко та ін. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. - 399 с.

37. Український правопис. - К. : Пульсари, 1960. Передмова до першого видання. - С. 6.

38. Фаріон І.Правопис - корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір. - Л. : Свічадо, 2006. - 120 с.

39. Федорів В.Випуск теленовин: головні інструменти верстки // http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1259 [Електронна бібліотека Інституту журналістики]. - Навчальні дисципліни спеціальності журналістика [Гол. cтор.] - Актуальні питання масової комунікації [Підрубрика] - 2007. - 20 жовт. [Дата відв.]

40. Федорів Т. Організація праці в редакції теленовин : Зб. пр. наук. - дослід. центру періодики. - 2003. - Вип. 11. - С. 511 - 519.

 ПОСТАНОВА | The End of Petrodollar, или Что случится в 2015 году

Посадова інструкція для редакційної групи: верстка випуску новин на прикладі каналу СТБ | Телевізійні новини як спосіб комунікації: ведучий→глядач | Правопис 1929 року М. Скрипника: історичні відомості | Мовна політика телеканалу СТБ: видання книги, проблеми, дискусії, сприйняття | Ольга Семак - журналістка програми «Вікна» СТБ | Наталя Соколенко - журналістка програми «Вікна» СТБ | Розділ 3 | ВИСНОВКИ | ПЕРХУН - ЛЮДИНА | ПІДВОДКА 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати