На головну

 Левітан К. М. |  Глава 7. Професійно-педагогічна компетентність |  Глава 1. Педагогіка як наука про освіту |  Педагогіка - це наука про освіту та розвитку людини. |  Система педагогічних наук |  Поняття педагогічного ідеалу |  цілі освіти |  Технологія постановки і досягнення освітніх цілей |  Розвиток і автономія особистості |  Основні моделі педагогічної діяльності |

Завдання курсу педагогіки для юристів

  1.  I Основні категорії педагогіки
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

Основним завданням педагогічної науки є вивчення педагогічної дійсності з метою накопичення і систематизації наукових знань для розуміння, пояснення і прогнозування процесів навчання, виховання, освіти і розвитку людської особистості. Пізнаючи закономірності цих процесів, педагогіка вказує практиці найбільш раціональні шляхи і засоби педагогічного впливу на особистість, розробляє ефективні освітні технології і методики.

Інше завдання педагогів-науковців полягає в дослідженні і обґрунтуванні освітніх цінностей і норм, на підставі яких повинні визначатися цілі і зміст педагогічної діяльності. У всі часи педагоги прагнули допомогти людям ставати краще, розвивати і реалізовувати властиві їм здатності з найбільшою користю для себе і для суспільства. З цих позицій педагогічні знання необхідні і юристам, професійна діяльність яких постійно передбачає взаємодію з іншими людьми. Але для того, щоб допомагати поліпшуватися іншим, юрист сам повинен бути про-

утворених фахівцем. Головною метою вищої юридичної освіти сьогодні є сприяння становленню демократичної творчої конкурентоспроможної особистості фахівця, який вміє самостійно ставити і вирішувати професійні проблеми в так званому суспільстві ризику.

У сучасній Росії саме від професійних юристів залежить максимально ефективне правове регулювання суспільних відносин, розвиток демократії, зміцнення законності і правопорядку. Тому в якості невиліковним завдання педагогіки для юристів слід назвати розробку і вдосконалення наукових основ вищої юридичної освіти, формування ціннісних орієнтацій та інших професійно значущих якостей.

Ціннісні орієнтації професійних юристів, для яких характерне, перш за все, участь в державному управлінні, обумовлюють ступінь індивідуального засвоєння принципів і вимог чинного права, міру впевненості в їх необхідності і справедливості, готовність послідовно втілювати їх в життя в процесі повсякденної юридичної діяльності. Індивідуалізована система цінностей юристів багато в чому визначає правовий розвиток суспільства через створення нових і тлумачення усталених юридичних понять, а також оцінку тих чи інших фактів соціального життя і поведінки людей.

Як свідчить історична практика, професійна свідомість більшості юристів в силу їх соціального становища відрізняється консервативним, нерідко навіть реакційним характером. Згідно з результатами великого соціологічного дослідження професійної свідомості юристів, проведеного в нашій країні в середині 80-х рр. XX ст., Таке професійно значуща якість, як демократичність виявилося на останньому (21-му) місці в переліку необхідних юристу якостей. Тільки в кінці цього списку можна відшукати і такі професійно важливі для творчої особистості юриста якості, як самокритичність, самостійність, наполегливість і активність. Зате дисциплінованість - невід'ємне якість при штампуванні «людей-гвинтиків» для державної машини - займає досить високе (6-е) місце [3].

Природно, наша свідомість і поведінку багато в чому визначаються пануючими в даному суспільстві в даний час соціально-економічними відносинами. Проте всім нам, в першу чергу викладачам і юристам, необхідно постійно пам'ятати про універсальний характер демократичних цінностей, завойованих з великими труднощами і чималою кров'ю протягом століть європейськими народами. І, зрозуміло, в силу своїх можливостей потрібно прагнути до втілення цих цінностей у життя.

Перш за все це відноситься до основних прав і свобод людини, таким, як повага гідності людини, недоторканність життя, заборона особистої залежності, рабства і тортур, захист від довільного позбавлення волі, заборона дискримінації за расовими, національними, релігійними та іншими мотивами, рівноправність громадян, право на працю і вільний вибір професії, свобода совісті, інформації, пересування, виборче право. І як першорядне завдання професійної діяльності юристів необхідно розглядати забезпечення прав людини в своїй країні і в усьому світі в тому вигляді, в якому вони викладені в Загальній декларації прав людини, прийнятої ООН в 1948 р, в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р і в інших відповідних юридичних документах.

Педагогіка вищої школи дозволяє науково обґрунтувати вимоги до сучасного навчального процесу, виявити його закономірності, перевести викладання з рівня інформування на рівень управління професійним розвитком майбутніх фахівців, сприяти обґрунтованому вибору викладачем адекватних методів і засобів навчання з урахуванням специфіки вищої юридичної освіти. Сьогодні викладацька діяльність вчорашніх випускників юридичного вузу найчастіше складається на основі інтуїтивно-емпіричних рішень або в ході освоєння і копіювання прийомів більш досвідчених колег. Так поступово важким шляхом проб і помилок набувається педагогічний досвід.

Курс педагогіки вищої школи дає можливість викладачеві зрозуміти основні теоретико-педагогічні проблеми, опанувати понятійним апаратом педагогіки, орієнтуватися в педагогічних технологіях, основних складових педагогічного процесу (мети, зміст, методи, засоби, контроль і т. П.).Предмет педагогіки вищої юридичної шко- Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті |  Ли - це вивчення сутності і закономірностей процесу вищої юридичної освіти та розвитку особистості майбутнього юриста в умовах вузу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати