Головна

 Зовнішнє управління |  Продаж підприємства (бізнесу) боржника |  Розміщення додаткових акцій боржника |  мирова угода |  Система показників-індикаторів фінансової кризи |  Методи оцінки ймовірності банкрутства |  Система показників Бівера |  Показники фінансової стійкості |  Значення коефіцієнтів, що характеризують фінансову |  Зіставлення станів показників першого і другого рівнів |

Динаміка стану активів по кварталах звітного періоду

  1.  A) латентного періоду
  2.  A.2 Крайні граничні стани
  3.  Http://energodar.net/vedy/kalendar.html#ЛетоотпериодаТрехЛун
  4.  II. Цивільне законодавство періоду громадянської війни та інтервенції
  5.  II. Діаграми СТАНУ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ.
  6.  II. Робочий період більше періоду обертання
  7.  II. Радянське законодавство періоду громадянської
 показники  Абсолютні значення, тис. Руб.  Темпи приросту,% (+ -)  Середньорічний темп зростання,%
 на1.01.05  на 1.04.05  на 1.07.05  на 1.10.05  на 1.01.06  за I квартал  за II квартал  за IIIквартал  за IVквартал
 всього майна  318 669  306 533  311 044  321 153  322 619  -3,81  + 1,47  +3,25  +0,46  100,31
 в тому числі: 1. Необоротні активи  128 260  95 802  104 708  110 179    -25,31  +9,30  +5,23  +17,55  100,24
 - В% до майна  40,25  31,25  33,66  34,31  40,15  -9  +2,41  +0,65  +5,84  
 з них: 1.1. основні засоби  87 731  56 622  80 409  76 212    -35,46  +42,01  -5,22  +27,97  102,68
 - В% до майна  27,53  18,47  25,85  23,73  30,23  -9,06  +7,38  -2,12  +6,5  
 2. Оборотні активи  190 409  210 731  206 336  210 974  + 10,67  -2,09  +2,25  -8,47  100,35
 - В% до майна  59,75  68,75  66,34  65,69  59,85  +9  -2,41  -0,65  -5,84  
 з них: 2.1. Матеріальні оборотні кошти            -34,13  67,06  0,65  -7,52  100,60
 - В% до всіх оборотним  62,59  37,25  63,56  62,57  63,21  -25,34  +26,31  -0,99  +0,64 -
 2.2. Грошові кошти  -74,44  86,34  3,25  61,71  94,44
 - В% до всіх оборотним  5,19  1,20  2,28  2,30  4,07  -3,99  + 1,08  +0,02  +1,77 -
 2.3. Кошти під час розрахунків  111,41  -45,66  5,16  -14,76  100,73
 - В% до всіх оборотним  32,22  61,55  34,16  35,13  32,72  +29,33  -27,39  +0,19  -2,41 -

У II кварталі картина дещо змінилася в кращу сторону: вартість майна трохи підвищилася (+ 1,47%) в основному за рахунок приросту коштів (+ 86%), запасів (+ 67%) і основних засобів (+ 42%). Організацією були придбані нове обладнання та інвентар, поповнені запаси сировини і матеріалів, а грошові кошти збільшилися за рахунок погашення значної частини дебіторської заборгованості. Її величина знизилася майже на 46%, а частка в оборотних активах скоротилася на 27%.

У III кварталі структура активів організації була майже такою ж, як і в другому. Вартість майна збільшилася в порівнянні з попереднім періодом на 3,25% за рахунок приросту як необоротних, так і оборотних активів, але приріст оборотних був дещо нижчим (+ 2,25%), ніж необоротних (+ 5,23%). Негативним моментом можна вважати ту обставину, що приріст обігових коштів відбувався в основному за рахунок підвищення суми дебіторської заборгованості (+ 5,16%), а її частка знову підвищилася майже на 1%. Доброю тенденцією є продовжилося збільшення грошових коштів (+ 3,25%).

У IV кварталі приріст майна продовжився за рахунок Збільшення необоротних активів (+ 17,5%). Оборотні кошти скоротилися на 8%, при цьому їх частка в активах організації зменшилася на 5%. Це сталося за рахунок зменшення залишків матеріальних засобів (-7,52%) і за рахунок зниження коштів, що знаходяться в розрахунках (-14,76%). Остання обставина є доброю ознакою для динаміки Фінансового положення організації. В цілому структура майна організації на кінець IV кварталу стала майже такою ж, якою вона була на початку звітного року, і навіть дещо краще. Негативним фактом є те, що в структурі оборотних активів переважають запаси (63%) і засоби в розрахунках (32%), тобто повільно реалізовані ліквідні кошти і їх приріст (в середньому за рік) вище, ніж приріст фінансових активів. Ця ситуація може привести до уповільнення ділової активності та поточної неплатоспроможності організації, так як активи в запасах і дебіторській заборгованості відвернені з обороту.

Динаміка структури активів організації наочно показана на малюнку 3.4.

на 1.01.05 на 1.04.05 на 1.07.05 на 1.10.05 на 1.01.06


І Необоротні активи Ш Грошові кошти Матеріальні оборотні кошти Щ Кошти під час розрахунків

Мал. 3.4 Динаміка структури майна організації за звітний рік

Поряд з аналізом майна необхідно досліджувати внутригодовую динаміку джерел формування ресурсів організації. Стан і зміна власного капіталу і позикового, а також структури позикового капіталу має велике значення для оцінки фінансового стану організації.

Як показують дані таблиці 3.21, в структурі джерел фінансування організації за минулий рік також відбулися деякі зміни. У I кварталі звітного року різко зросла частка позикового капіталу в сукупному капіталі організації (з 36 до 64,87%, або на 28%). Відповідно на стільки ж знизилася частка власного капіталу. Це сталося за рахунок збиткової діяльності організації (сума збитку в I кварталі склала 9456 тис. Руб., Що зменшило суму власного капіталу) і значного збільшення суми короткострокових зобов'язань (+ 76,77% приросту), а вони зросли за рахунок збільшення суми короткострокових кредитів (+ 126%). Так само збільшилася і частка цих пасивів у загальній сумі позикового капіталу (+ 3,64% і + 22,48% відповідно). Все вищесказане характеризує негативну тенденцію I кварталу.

Позитивним моментом в цьому періоді можна назвати, мабуть, лише зниження суми кредиторської заборгованості організації (-63,8%) і відповідне зниження її частки в позиковому капіталі на 17%.

Другий квартал з точки зору структури пасивів виглядає трохи краще, ніж перший. Але сказати, що ситуація різко змінилася в кращу сторону, не можна. Майже на 34% збільшився власний капітал, а його частка підвищилася до 46,36%. Підвищилася також частка довгострокових кредитів. Таким чином, частка найбільш стійких пасивів організації склала майже 49%. Негативним фактом в II кварталі є підвищення суми збитку до 11836 тис.руб. і суми кредиторської заборгованості на 25,5%.

У III кварталі стався перелом у співвідношенні власного і позикового капіталу на користь власного. Його частка перевищила половину і досягла 50,3%, а організація отримала прибуток в розмірі 101 тис. Руб. Негативним є те, що знизилася сума кредитів (як довгострокових, так і короткострокових) і різко збільшилася сума кредиторської заборгованості (приріст + 174,8%). При цьому слід зазначити, що частка цієї заборгованості досягла 20% до всього позикового капіталу.

В кінці IV кварталу структура капіталу організації відповідає структурі на початок звітного року, тобто в пасиві переважає частка власного капіталу, а в структурі позикового капіталу 50% займають короткострокові кредити, 40% - Кредиторська заборгованість, а все інше - це довгострокові кредити та інші зобов'язання. Квартал був прибутковим для організації (сума прибутку на кінець кварталу склала 15 575 тис. Руб.).

Таблиця 3.21

Динаміка стану активів по кварталах звітного періоду


 показники  Абсолютні значення, тис. Руб.  Темпи приросту,% (+ -)  Середньорічний темп зростання,%
 на 1.01.05  на 1.04.05  на 1.07.05  на 1.10.05  на 1.01.06  за I квартал  за II квартал  за IIIквартал  за IVквартал
 Всього джерел фінансування  318 669  306 533  311 044  321 153  322 619  -3,81  1,47  3,25  0,46  100,31
 З них: 1. Власний капітал  201 798  107 691  144 211  161 546    -46,63  33,91  12,02  27,64  100,54
 - В% до всього капіталу  63,33  35,13  46,36  50,30  63,91  -28,19  11,23  3,94  13,61  
 2. Позиковий капітал, всього  70,14  -16,10  -4,33  -27,05  99,91
 - В% до всього капіталу  36,67  64,87  53,64  49,70  36.09  28,19  -11,23  -3,94  -13,61 -
 в тому числі: 2.1. Довгострокові кредити і позики  7 822  6 075  7 230  6 075    -22,33  19,01  -15,98  16,46  97,52
 - В% до всього позикового капіталу  6,69  3,06  4,33  3,81  6,08  -3,64  1,28  -0,53  2,27 -
 2.2. Короткострокові зобов'язання, всього  109 049  192 767  159 603  153 532  109 354  76,77  -17,20  -3,80  -28,77  100,07
 - В% до всього позикового капіталу  93,31  96,94  95,67  96,19  93,92  3,64  -1,28  0,53  -2,27  ___
 в тому числі: 2.2.1. короткострокові кредити і позики  79 462  179 890  144 057  118 281    126,38  -19,92  -17,89  -49,88  92,94
 - В% до всього позикового капіталу  67,99  90,47  86,35  74,11  50,91  22,48  -4,12  -12,24  -23,20 -
 2.2.2. Кредиторська заборгованість  25 664  9 288  11 656  32 035  -63,81  25,50  174,84  47,37  116,46
 - В% до всього позикового капіталу  21,96  4,67  6,99  20,07  40,55  -17,29  2,32  13,08  20,48  ___
 2.2.3. Інші зобов'язання  3923,00  3 589  3 890  3 216  2 867  -8,51  8,39  -17,33  -10,85  92,46
 - В% до всього позикового капіталу  3,36  1,80  2,33  2,01  2,46  -1,55  0,53  -0,32  0,45 -

І Власний капітал ¦ Довгострокові кредити і позики

І Короткострокові кредити і позики ¦ Кредиторська заборгованість

Н Інші зобов'язання

Мал. 3.5 Динаміка структури джерел майна організації

Позитивним для організації є те, що в середньому за рік її власний капітал збільшувався швидше, ніж позиковий (+ 0,54% і -0,09% відповідно), а негативним - те, що найвищий темп росту спостерігається по кредиторської заборгованості (+ 16,46%).

Далі ми повинні оцінити динаміку показників платоспроможності та фінансової стійкості організації.


Мал. 3.6 Динаміка груп ліквідних коштів організації за звітний рік

(тис. руб.)

На малюнках 3.6 і 3.7 показана динаміка груп ліквідних коштів і зобов'язань організації по кварталах звітного року. На основі цих показників обчислюються фінансові коефіцієнти платоспроможності.

Графіки і дані таблиці, наведені на малюнку 3.8, показують, що платоспроможною організація була лише на початок року (L1 = l, 107). У I кварталі в норматив потрапляє тільки коефіцієнт L6 (Частка оборотних коштів в активах) - чим він більший, тим краще. У II кварталі позитивна динаміка спостерігається по коефіцієнту маневреності функціонуючого капіталу (L5) - він повинен зменшуватися в динаміці - і коефіцієнту забезпеченості власними оборотними засобами (L7) - його нижня межа дорівнює 0,1, а в нашій організації його значення на 1.07.2004 склало 0,19.

У III кварталі збереглися тенденції II кварталу, і істотних змін показників платоспроможності не відбулося.

А в IV кварталі коефіцієнти поточної ліквідності (?4)> Маневреності функціонуючого капіталу (L5), частки оборотних коштів в активах (L6) і забезпеченості власними оборотними засобами (L7) відповідали нормативним обмеженням.

Мал. 3.8 Динаміка коефіцієнтів платоспроможності організації

за звітний рік

Що стосується коефіцієнтів фінансової стійкості, то їх динаміка відображена на малюнку 3.9.

Динаміка цих показників свідчить про те, що в I і II кварталах звітного року організація була дуже залежна від позикових джерел фінансування та її фінансове становище не можна назвати стійким. У I кварталі власних джерел фінансування у аналізованої організації було лише 35% від всієї суми капіталу (U3). Цього явно недостатньо для стійкого фінансового стану.


У II кварталі фінансова ситуація змінилася в бік підвищення власної незалежності до 46%, а коефіцієнт капіталізації ([/]) як і раніше не відповідає нормативу.

Мал. 3.9 Динаміка коефіцієнтів фінансової (ринкової) стійкості

організації за звітний рік[4]

У III кварталі стався перелом фінансової ситуації в позитивну сторону, так як коефіцієнти ринкової стійкості в цілому відповідали нормальним обмеженням.

IV квартал можна назвати хорошим щодо фінансової стійкості організації, тому що основні коефіцієнти (U1, U2, U3) не тільки відповідають нормативам, а й перевищують аналогічні значення на початок звітного року.

Маючи дані про значеннях фінансових коефіцієнтів платоспроможності і фінансової стійкості, можна визначити динаміку типів фінансових станів організації протягом звітного року.

Таблиця 3.22

Класифікація фінансового стану організації по кварталах звітного року

Дані таблиці 3.22 підтверджують і наочно демонструють висновки, зроблені нами вище. На початку звітного року фінансовий стан організації оцінювалося як нормальне (2-й клас).

У I кварталі фінансові показники різко погіршилися, і фінансове становище організації стало нестійким (4-й клас). Організація стала неплатоспроможною, а структура капіталу виявилася незадовільною, крім того, замість прибутку було отримано збиток. На це, як уже зазначалося вище, вплинули різні об'єктивні і суб'єктивні причини.

У II і III кварталах в результаті вжитих заходів по стабілізації фінансового стану, воно стало середнім (3-й клас). Хоча платоспроможність ще недостатня, але фінансова стійкість цілком нормальна. До того ж в III кварталі організації вдалося отримати невеликий прибуток в результаті основної діяльності.

IV квартал завершився вдало, і фінансовий стан знову стало нормальним (2-й клас), а прибутковість діяльності ще більш підвищилася.

3.9. Загальна оцінка ділової активності організації.

Розрахунок і аналіз фінансового Циклу

Предметом традиційного економічного аналізу в значній мірі є зіставлення фактичних даних про результати виробничо-господарської діяльності організацій з плановими показниками, виявлення та оцінка відхилень «факту» від «плану». Потім загальна сума відхилень розкладалася на окремі суми, обумовлені впливом різних факторів - як позитивних (сприятливих), так і негативних (несприятливих), і розроблялися пропозиції, як посилити вплив позитивних і послабити або усунути вплив негативних факторів. Наведено схему послідовності проходження етапів факторного аналізу. Найважливішим показником в аналізі був обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), а в торгівлі - обсяг товарообігу. Заздалегідь приймалося умова, що негативне відхилення від плану (невиконання обсягу) вважалася серйозним порушенням, бо план - це закон, його невиконання загрожує певними наслідками для організації. Але ж відомо, що план складався в відірваності від організації, за принципом «від досягнутого» (тобто план попереднього року кожен раз регулярно, чисто механічно, збільшувався на певну кількість відсотків без урахування реальних можливостей організації).

У ринковій економіці найголовнішим мірилом ефективності роботи організації є результативність.

Поняття «результативність» складається з кількох важливих складових фінансово-господарської діяльності організації.

Найбільш загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності раніше було прийнято вважати оборот, т. Е. Загальний обсяг продажів продукції (робіт, послуг) за певний період часу. Для організацій, що працюють в умовах ринкових відносин, важливим показником стає і прибуток.

Розгляд сутності результативності дозволяє визначити основні завдання її аналізу. Вони полягають в тому, щоб: по-перше, визначити достатність досягнутих результатів для ринкової фінансової стійкості організації, збереження конкурентоспроможності, забезпечення належної якості життя трудового колективу; по-друге, вивчити джерела виникнення та особливості впливу на результативність різних факторів; по-третє, розглянути основні напрямки подальшого розвитку аналізованого об'єкта.

Набір економічних показників, що характеризують результативність діяльності організації, залежить від глибини дослідження. За даними зовнішньої звітності можна проаналізувати такі показники (рис. 3.10):

Мал. 3.10 Показники, що характеризують результативність

фінансово-господарської діяльності організації

Одним з напрямків аналізу результативності є оцінка ділової активності аналізованого об'єкта. Ділова активність проявляється в динамічності розвитку організації, досягненні нею поставлених цілей, що відображають абсолютні вартісні і відносні показники.

Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності. Вони дуже важливі для організації.

По-перше, від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту.

По-друге, з розмірами обороту, а отже, і з оборотністю пов'язана відносна величина умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оборот доводиться цих витрат.

По-третє, прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу засобів тягне за собою прискорення обороту і на інших стадіях. Фінансове становище організації, її платоспроможність залежать від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

На тривалість знаходження засобів в обороті впливають різні зовнішні і внутрішні чинники.

К зовнішніх чинників відносяться:

¦ галузева приналежність організації;

¦ сфера її діяльності;

¦ масштаб діяльності організації;

¦ вплив інфляційних процесів;

¦ система оподаткування;

¦ рівень процентних ставок за позиковими коштами кредитних організацій;

¦ характер господарських зв'язків з партнерами.

К внутрішнім чинникам відносяться:

¦ ефективність стратегії управління активами;

¦ цінова політика організації;

¦ методика оцінки товарно-матеріальних цінностей і запасів.

Таким чином, для аналізу ділової активності організації використовують дві групи показників: А. Загальні показники оборотності. Б. Показники управління активами.

Як показують дані таблиці 3.23, оборотність можна обчислити як по всіх оборотних коштах (коефіцієнт ресурсоотдачи d1), так і за окремими їх видами.

Оборотність коштів, вкладених в майно організації, може оцінюватися:

а) швидкістю обороту - Кількістю оборотів, яке роблять за аналізований період капітал організації або його складові;

б) періодом обороту - Середнім терміном, за який повертаються в господарську діяльність організації грошові кошти, вкладені у виробничо-комерційні операції.

Інформація про величину виручки від продажу міститься у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» (стор. 010). Середня величина активів для розрахунку коефіцієнтів ділової активності визначається за балансом за формулою середньої арифметичної:

Середня величина активів =  Він + Ок

де Він, Ок - Відповідно величина активів на початок і кінець аналізованого періоду.

Більш точний розрахунок середньої величини активів за рік можна отримати за щомісячними даними про стан активів. Тоді середня величина активів розраховується за формулою середньої хронологічної:

Середня величина активів =  0,5 О1 + Про2 + Про3 + ... + Проп-1 + 0,5 Проп
п - 1

де Оп - Величина активів в пму місяці.

Тривалість одного обороту в днях можна розрахувати наступним чином:

Тривалість одного обороту (в днях) = Тривалість аналізованого періоду (в днях)
Коефіцієнт оборотності активів (в оборотах)

Таблиця 3.23

де Він, Ок - Відповідно величина активів на початок і кінець аналізованого періоду.

Більш точний розрахунок середньої величини активів за рік можна отримати за щомісячними даними про стан активів. Тоді середня величина активів розраховується за формулою середньої хронологічної:

Коефіцієнти оцінки оборотності активів- Система показників виробничо-комерційної активності підприємства, яка характеризує, наскільки швидко сформовані активи обертаються в процесі його господарської діяльності.

Коефіцієнти оцінки оборотності капіталу- Система показників фінансової активності підприємства, яка характеризує, наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності.

У аналізованої нами організації за минуле півріччя ділова активність характеризується значеннями коефіцієнтів, наведених у таблиці 3.24.

Таблиця 3.24

 Значення коефіцієнтів ділової активності

 

Коефіцієнт загальної оборотності (ресурсоотдача dx), або коефіцієнт трансформації, відображає швидкість обороту всього капіталу організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Дані таблиці 3.24 показують, що за досліджуваний період цей показник зменшився. Значить, в організації повільніше відбувався повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток. Цей показник ділової активності має велике аналітичне значення, так як він тісно пов'язаний з прибутковістю організації, а отже, впливає на результативність її фінансово-господарської діяльності.

Оборотність запасів характеризує коефіцієнт d6. Чим вище цей показник, тим менше затоварення і тим швидше можна погашати борги. Відомо, що в умовах нормально функціонуючої ринкової економіки середня величина оборотності матеріальних запасів в будівництві становить 257 днів, в друкарській виробництві - 84 дня, в супермаркеті - 24 дня, в ювелірному магазині - 164 дня, в ресторанах та інших підприємствах харчування - 10 днів, в готельному секторі - 15 днів, в рекламному агентстві - 4,5 дня. Це, правда, прийнятно лише для виробничих організацій. Оборотність довгострокових активів коливається від 1 до 7 років в залежності від капіталомісткості виробництва.

Стійкість фінансового положення аналізованого об'єкта і його ділова активність характеризуються співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. У стабільній економіці якщо дебіторська заборгованість організації перевищує кредиторську, то це розцінюється як свідчення нарощування обороту і не вважається тривожним сигналом. Однак в Росії, в умовах інфляції, таке становище може бути небезпечно. Детальніше це питання розглянуто в параграфі 7.3.

Швидкість віддачі на власний капітал (d5) відображає активність використання грошових коштів. Низьке значення цього показника свідчить про бездіяльність частини власних коштів. У аналізованої організації цей показник у звітному періоді трохи більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, проте він все-таки дуже низький - на кожен рубль інвестованих власних коштів припадає лише 0,06 тис. Руб. виручки від продажу.

При проведенні аналізу ділової активності організації необхідно звернути увагу на:

1) тривалість виробничо-комерційного циклу і його складові;

2) основні причини зміни тривалості виробничо-комерційного циклу.

Перш ніж приступити до аналізу показників управління активами, необхідно уявити собі етапи обігу грошових коштів організації (рис. 3.11).

Мал. 3.11 Етапи обігу грошових коштів

На малюнку 3.11 представлена ??приблизна схема руху коштів в рамках одного виробничо-комерційного циклу.

Виробничий процес (03) складається з декількох етапів:

1) відрізка часу характеризує час зберігання виробничих запасів з моменту їх надходження до моменту відпуску у виробництво (0x3);

2) відрізка часу, що характеризує тривалість процесу виробництва (ОПП);

3) періоду зберігання готової продукції на складі (ОхГП);

операційний цикл(ОЦ) - Період повного обороту всієї суми оборотних активів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів. Операційний цикл складається з періоду оборотності виробничих запасів (03) і періоду погашення дебіторської заборгованості (ОДЗ): ОЦ (в днях) = 03 + ОДЗ.

Розрив між строком платежу за своїми зобов'язаннями перед постачальниками і отриманням грошей від покупців є фінансовим циклом, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту (ФЦ).

Фінансовий цикл (або цикл грошового обороту)- Період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані сировину, матеріали і напівфабрикати і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію:

ФЦ = 03 + ОДЗ - ОКЗ, (в днях) де 03 - виробничо-комерційний процес (оборотність запасів);

ОДЗ - оборотність дебіторської заборгованості;

ОКЗ - оборотність кредиторської заборгованості.

Як видно з формули, скорочення ФЦ в динаміці - позитивна тенденція. Це скорочення може бути:

по-перше, за рахунок прискорення виробничого процесу;

по-друге, за рахунок прискорення оборотності ДЗ;

по-третє, за рахунок уповільнення оборотності КЗ.

Приклад розрахунку тривалості виробничо-комерційного циклу дано в таблицях 3.25 і 3.26.

1. Тривалість перебування коштів в авансах постачальникам:

ОАВ =  6854 х 360  = 100,4 дня
 26464 + 5910 - 7798

Необхідно врахувати, що сума товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на умовах передоплати, склала

 19% =  х 100%

Таблиця 3.25

Довідка про основні показники діяльності за рік

(Складена на основі даних оборотної відомості і балансу)

 показники  Сума, тис. Руб.
 Середні залишки виробничих запасів
 Середня величина авансів, виданих постачальникам
 Середня величина незавершеного виробництва
 Середні залишки готової продукції на складі
 Середня величина дебіторської заборгованості, виключаючи аванси видані (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
 Середня величина авансів, отриманих від покупців і замовників
 Середня величина кредиторської заборгованості
 Надходження виробничих запасів за все, в тому числі на умовах передоплати  139284 26464
 Сума матеріальних витрат, віднесених на собівартість
 Фактична собівартість випущеної продукції
 Фактична виробнича собівартість проданої продукції
 Сума погашених (сплачених) зобов'язань постачальників  104 106
 Виручка від продажу продукції, робіт, послуг

Для визначення тривалості виробничо-комерційного циклу в розрахунок повинна увійти скоригована величина перебування коштів в авансах:

 100,4 дня Х  19%  = 19,1 дня
 100%

Таким чином, внаслідок розрахунків з постачальниками на умовах передоплати тривалість виробничого процесу організації зросла на 19,1 дня.


Що стосується тривалості зберігання готової продукції, то попередній розрахунок можна доповнити розрахунком тривалості зберігання кожного виду продукції (структурна оцінка).

Таким чином, тривалість виробничого процесу в звітному році була:

Період перебування коштів в розрахунках може бути скорочений при наданні покупцям авансів. Прискорення розрахунків з покупцями залежить від співвідношення суми коштів, отриманих від покупців на умовах передоплати, і загального обсягу виручки від продажу.

3. Середній термін погашення заборгованості постачальникам:

 ОКЗ =  36437 х 360  = 185,4 дня

Таким чином, сукупна тривалість операційного Циклу організації дорівнює 382,5 дня (197,1 дня + 185,4 дня). При цьому протягом 126 днів він обслуговувався капіталом постачальників (кредиторів), а протягом 256,5 дня - за рахунок інших джерел. Такими джерелами, як правило, є власні кошти організації, а також короткострокові кредити банків.

Тривалість фінансового циклу (ФЦ) організації склала 256,5 дня.

Для сформованого виробничо-комерційного циклу можна розрахувати потребу у власному оборотному капіталі (табл. 3.26).

Таблиця 3.26

Розрахунок потреби у власному оборотному капіталі

 показники  Сума, тис.руб.
 1. Середня величина авансів, виданих постачальникам (до 12 місяців)
 2. Середня величина виробничих запасів
 3. Середні залишки незавершеного виробництва
 4. Середні залишки готової продукції
 5. Середня величина дебіторської заборгованості, виключаючи аванси видані (погашення протягом 12 міс.)
 6. Середня величина дебіторської заборгованості, за винятком міститься в ній частки, що припадає на прибуток від реалізації (26,7% - рівень прибутку від реалізації за ф. № 2, див. Додаток 2), тобто 26,7% від п. 5  55087x0,267 = 14708 55087- 14708 = 40379
 7. Разом середня величина вкладеного в поточні активи капіталу (р.1 + р.2 + с. З + с.4 + с.6)
 8. Середні залишки кредиторської заборгованості
 9. Середні аванси, отримані від покупців
 10. Потреба у власних оборотних коштах (в оборотному капіталі) (с.7 - с.8 - с.9)

Слід пам'ятати, що збільшення обороту (залишків в балансі) поточних активів, так само як і прискорення оборотності кредиторської заборгованості (зменшення залишків у балансі), супроводжується відтоком грошових коштів. І навпаки, прискорення оборотності запасів, коштів у розрахунках та інших поточних активів (зменшення залишків у балансі), а також збільшення періоду погашення короткострокових зобов'язань (збільшення залишків кредиторської заборгованості) пов'язані з припливом коштів.

Пояснимо на прикладі.

1. Припустимо, в майбутньому періоді термін погашення кредиторської заборгованості скоротиться на 10 днів (обсяг платежів залишиться тим же - 104106 тис. Руб.). Величина залишків кредиторської заборгованості складе 33 545 тис. Руб. [(126 дня - 10 днів) х 104106: 360] замість 36 437 тис. Руб. в минулому періоді (табл. 3.21). Сума 2 892 тис. Руб. (36 437 - 33 545) - це додатковий відтік грошових коштів, пов'язаний зі скороченням терміну кредитування на 10 днів. Тут виникає парадоксальна ситуація: чим менше величина кредиторської заборгованості, тим нижча платоспроможність і ліквідність. Але насправді мова йде про скорочення обсягу фінансування, пов'язаного зі зменшенням терміну кредитування, що і змінює величину відтоку грошових коштів.

2. Припустимо, керівництво організації розглядає можливість скорочення середнього терміну погашення дебіторської заборгованості на 15 днів за рахунок надання покупцям пільгових умов при достроковій оплаті. Тоді середні залишки дебіторської заборгованості складуть 50 632 тис. Руб. [(185,4 дня - 15 днів) х 106 969/360).

Скорочення терміну розрахунків покупців за все на 5 днів дозволить організації вільно використовувати в обороті додаткові 4 455 тис. Руб. (55 087 - 50 632), отримані в результаті припливу грошових коштів за рахунок прискорення оборотності дебіторської заборгованості.

Однією з умов фінансового благополуччя організації є приплив грошових коштів. Однак надмірна величина грошових коштів говорить про те, що реально організація терпить збитки, пов'язані з інфляцією изнеціненням грошей, а також з упущеною можливістю їх вигідного розміщення.

Контрольні питання по розділу 3

1. Чим порівняльний аналітичний баланс відрізняється від звітного балансу (річного, квартального)?

2. Перерахуйте показники фінансового стану, які можна отримати з порівняльного аналітичного балансу.

3. Яким чином проводиться горизонтальний аналіз звітності?

4. Яким чином проводиться вертикальний аналіз звітності?

5. Що розуміється під ліквідністю балансу і ліквідністю активів?

  1. Який баланс вважається абсолютно ліквідним?
  2. Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт критичної ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності?

8. Що характеризує і як розраховується загальний показник платоспроможності?

9. Що означає неспроможність (банкрутство) організації?

10. Назвіть критерії неплатоспроможності організації-боржника.

11. Перерахуйте показники, що дозволяють оцінити структуру балансу неплатоспроможною організації.

12. Які показники беруться до уваги при діагностиці банкрутства по методикам У. Бівера і Е. Альтмана?

13. Що розуміється під фінансовою стійкістю організації?

14. Про що свідчить коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансування?

15. Охарактеризуйте сутність методики оцінки достатності джерел фінансування для формування матеріальних оборотних коштів.

16. Що являє собою комплексна бальна оцінка фінансового стану організації?

17. Яким чином оцінюється рівень ділової активності організації?

18. Як можна розрахувати оборотність коштів?

19. Чому важливо збільшувати швидкість обороту активів?

20. Які значення і послідовність розрахунку фінансового циклу?


[1] Майбутні економічні вигоди - це потенційна можливість прямо або побічно сприяти притоку грошових коштів в організацію

[2] Крейнина М. Н. Фінансовий менеджмент. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 1998, с. 42.

[3] Савицька Г. В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності: Короткий курс. - 2-е изд., Испр. - М .: ИНФРА-му, 2003.

[4] Динаміка коефіцієнтів Ub U2, U3, U4 показана на графіках за шкалою зліва, а динаміка коефіцієнта U5 - За шкалою справа. Оцінка показників внутрішньорічної динаміки |  РОЗДІЛ 1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати