На головну

 Детальний аналіз методу |  Аналіз конкурентоспроможності компаній А, В і С |  Порівняння конкурентоспроможності - продукт Х |  Класифікація секторів бізнесу за пріоритетами |  Матриця другого порядку |  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності. |  Модель імітаційного моделювання |  Організація управління фармацевтичним відділенням |  Організація управління чисто маркетинговими компаніями |  додаток 6 |

додаток 8

  1.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
  2.  VI. Додаток 1. Каталог типових документів
  3.  Клінічні протоколи діагностики та лікування хворих », додаток №1 до Наказу МОЗ РБ № 274 від 19.05.2005 р).
  4.  Математичне додаток до глави
  5.  Математичне додаток до глави
  6.  Математичне додаток до глави
  7.  Математичне додаток до глави

Положення про відділ маркетингу підприємства «Філі-кровля» *

 * У розробці даного положення брали участь Голубкова Е. Н. і Погоріляк Б. І.

Загальні положення. Цілі і завдання відділу маркетингу

Діяльність відділу маркетингу спрямована на виконання загальних цілей підприємства «Філі-кровля»: подальший розвиток підприємства на базі забезпечення його стабільного фінансового становища шляхом здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності, яка призводить до отримання підприємством високого прибутку.

Виходячи із загальних цілей підприємства «Філі-кровля» метою відділу маркетингу є вироблення рекомендацій щодо формування і проведення виробничо-збутової політики підприємства, а також координація діяльності в цій галузі всіх підрозділів підприємства. Його рекомендації по ринкової орієнтації виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства після затвердження керівництвом підприємства обов'язкові для відповідних служб, зайнятих зазначеними видами діяльності.

Рішення, що впливають на ринкову орієнтацію підприємства, всі підрозділи підприємства беруть на основі рекомендацій і за погодженням з відділом маркетингу. Всі підрозділи підприємства зобов'язані надавати відділу маркетингу будь-яку інформацію про характер і результати своєї діяльності. У свою чергу відділ маркетингу зобов'язаний надавати всім іншим підрозділам підприємства інформацію, необхідну для ринкової орієнтації їх діяльності.

Відділ маркетингу не підміняє інші підрозділи, а створюється для того, щоб зорієнтувати діяльність інших підрозділів на ринок, корелювати їх роботу зі спільними для всього підприємства цілями ринкової діяльності.

Головні завдання відділу маркетингу полягають в наступному:

· Оцінка кон'юнктури ринку, постійний аналіз результатів комерційної діяльності підприємства та факторів, на них впливають; розробка прогнозів продажів і ринкової частки підприємства, проведення ситуаційного ринкового аналізу;

· Спільно з іншими підрозділами підприємства та керівництвом підприємства вироблення цілей і стратегій ринкової діяльності підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках в цілому і стосовно окремих видів товарної продукції, щодо продуктової та цінової політики, вибору раціональних каналів руху товару і методів просування продуктів;

· Розробка для підприємства в цілому і окремих товарних груп довгострокових та поточних планів маркетингу і координація у цій галузі діяльності підрозділів підприємства;

· Оперативне інформаційне забезпечення маркетингової діяльності всього підприємства і його підрозділів;

· Вироблення, виходячи з орієнтації на ринкову діяльність, рекомендацій щодо вдосконалення оргструктури управління підприємством, його виробничо-збутової діяльності, зміни номенклатури продукції, що випускається, по підвищенню ефективності роботи підприємства і т.п .;

· Вироблення рекомендацій щодо встановлення контактів в зовнішніми організаціями, а в ряді випадків подання підприємства в його стосунках з іншими організаціями, підприємствами, кооперативами, приватними особами. Порядок і рівень подібних контактів визначаються керівництвом підприємства;

· Створення для «Філі-кровля» іміджу процвітаючої і надійної фірми.

Детальний опис напрямків маркетингової діяльності (функцій маркетингу) наводиться нижче в розділі 3.

Доцільно для відділу маркетингу створити спеціальний бюджет маркетингової діяльності. Структура і обсяг бюджету визначаються відділом маркетингу спільно з економічними службами підприємства і затверджуються директором. Відповідальність за витрачання виділених коштів несуть зам. директора з комерційних питань та начальник відділу маркетингу. Звіт щодо витрачання коштів бюджету щорічно представляється відділом маркетингу на затвердження керівництву підприємства. маркетингові функції |  Структура відділу маркетингу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати