Головна

Приблизна структура курсового проекту

  1. B) социально-стратификационная структура
  2. GPT. Целевое назначение и структура.
  3. II. Жиры (ацилглицеролы). Их структура, классификация и свойства
  4. III.2.1 Структура экономики и показатели деятельности по видам экономической деятельности
  5. MBR. Целевое назначение и структура.
  6. VI.3. Молекулярная структура нуклеиновых кислот
  7. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття

Курсовий проект набирається на ПЕОМ з півтора інтервалами шрифтом 12 на листах формату А4. Це загальна вимога до записки курсового проекту, окрім додатку з текстом програми, яка може друкуватися в довільному форматі.

Приблизна структура курсового проекту :

Вступ - 1-2 сторінки;

Розділ 1 - 10 сторінок;

Розділ 2 - 20 сторінок;

Заключения - 1-2 сторінки;

Список літератури - 1 сторшка;

Додатки (текст програм).

Кожний з розділів в залежності від обсягу матеріалу, що викладаеться, може складатися з декількох частин ( 4-5 параграфів).

2.1 Вступ

Дається опис стану в предметній області на основі аналізу джерел та обгрунтовується актуальність i економічна ефективність поставленої задачі, наводяться можливі області застосування результатів роботи. Вступ повинен бути органічно пов'язаний з темою курсової роботи. У вступі студент обгрунтовує актуальність та важливість обраної теми, підкреслює її значення для даного підприємства чи органзації, формулює мету i завдання дослідження.

2.2 Теоретична частина

В цій частині дається опис для складної в теоретичному плані задачі, або ж обгрунтовується вибір мови програмування та дається короткий опис застосованих операторів та конструкцій вибраної мови програмування.

Можна також описати застосованї прийоми програмування, а також показати виявлені конкретні проблеми та способи ї'x обходу.

У першому розділі студент повинен приділити увагу сучасним теоретичним методологічним розробкам, для чого розглянути i творчо осмислити відповідну наукову та спеціальну літературу.

2.3 Спеціальна частина

У другому розділі викладається загальна характеристика об'екту досліджень, історія та перспективи його розвитку. В ній наводяться всі результати власної розробки програми, а саме:

2.3.1 Постановка задачі

Тут наводяться вхідні дані та вказується кінцева мета задачі. Потім описується процес формалізації задачі, вказуються всі спрощуючі припущення, обгрунтовується оптимальність вибраного методу та наводиться кінцеве математичне формулювання задачі.

2.3.2 Опис алгоритму та ідентифікатори

Для опису обчислювалього процесу бажано навести перелік та характеристики всіх об'єктів алгоритму. При покроковому опису алгоритму повинна бути наведена блок-схема для наглядного його відображення.

2.3.3 Порівняльні характеристики та тестування програми

В цьому розділі необхідно вказати граничні можливості програми, час виконання та порівняння з аналогами.

Наводяться тестові приклади, в яких повинні бути задіяні всі гілки алгоритму. Тести повинні підтверджувати працездатність програми i супроводжуватись роздруковками робочих екранів з вводом/виводом та часом виконання.

2.3.4 Інструкція по експлуатації

Інструкція складається в розрахунку на рядового користувача й повинна мати форму завдань вхідної інформації, проміжної інформації, рекомендацій оператору, характеристики програми (об'ем пам'яті, час розрахунку i т.п.)


2.4 Висновки

В них дається оцінка роботи в цілому та приводяться рекомендації по її подальшому використаннню. В завершенні необхідно коротко підвести конкретні підсумки дослідження.

2.5 Додатки з текстами програм

Програма супроводжується необхідними коментарями згідно стандартів (перед кожним блоком з призначенням, вхідними та вихідними даними, основними змінними, по конкретним операціям чи їх групою з описом алгоритму i т.д.)

Кількість сторінок не обмежена й не враховується в загальному об'емі курсового проекту.

2.6 Література

Дається перелік використаної літератури згідно стандарту (Автор (и), Назва, місце видання, Назва видавництва, рік видання , кількість сторінок) .

 З А Ф А Х О М | Вимоги до курсового проекту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати