Головна

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО виконання курсового проекту |  А.4. оформлення додатків |  А.5. Оформлення списку використаних джерел |

А.2. Зображення структурних елементів

  1.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  2.  III. Схематичне зображення накопичення
  3.  III. ЗДЕШЕВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОСТІЙНОГО КАПІТАЛУ
  4.  No-repeat - не повторювати зображення.
  5.  VII тис. До н. е. - Перше зображення «міста» під вулканом.
  6.  А це, - додав він, розкриваючи другий пакет і дістаючи з нього чудову коробку, чорну, із зображенням золотого павича на кришці, - посилає тобі твій великий Друг Алі.

Всі розділи і підрозділи повинні мати заголовки, які нумерують у встановленому ДСТУ порядку. Виняток становлять деякі структурні елементи, такі як "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК". Вони не нумеруються, а їх найменування служать заголовками структурних елементів.

Заголовки структурних елементів ПЗ і заголовки розділів вирівнюються по центру. Їх необхідно друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускаються. Основний текст повинен бути вирівняний по ширині листа

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів ПЗ слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Відстань між заголовком текстом має бути:

- За машинописного способу - не менше, ніж три інтервали;

- При машинному способі - не менше двох рядків.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

  ЗАВДАННЯ НА курсового проектування |  А.3. нумерація
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати