На головну

 Поняття про плоскопаралельному русі твердого тіла |  Закони Галілея - Ньютона |  Принцип Даламбера. сили інерції |  Робота сили на криволінійній ділянці |  потужність |  Робота і потужність при обертальному русі |  Поняття про тертя. тертя ковзання |  тертя кочення |  Теореми динаміки точки |  Поняття про момент кількості руху |

Потенціальна енергія

  1.  D) енергіяни? са?талу за?ин
  2.  V2: 03. Рівняння хвилі, енергія хвилі (В)
  3.  А) імпульсі са?талади, енергіяси са?талмайди
  4.  Бог є енергія любові. Вкрай важливо це зрозуміти.
  5.  У разі ідеального газу немає сил міжмолекулярної взаємодії і внутрішня енергія дорівнює сумі енергій безладного (теплового) руху всіх молекул.
  6.  У чому потенційна небезпека стратегії "зняття вершків"?
  7.  В) Т (період) уа?итта?и енергія а?инини? ти?изди?ини? орташа м?ніне те? шама

Частина (обмежена або необмежена) простору, в кожній точці якого на що знаходиться там матеріальну точку діє деяка сила, що залежить тільки від положення цієї точки, тобто її координат x, y, z, Називається силовим полем. проекції X, Y, Z сили поля на координатні осі є деякими однозначними і безперервними функціями від x, y, z. Тобто , ,  . Припустимо, що існує така функція координат U (x, y, z), Приватні похідні якої за координатами рівні проекція сили поля на відповідні координатні осі

, ,  . (8.8)

така функція U називається силовою функцією даного силового поля, а силове поле в цьому випадку називається потенційним. Знайдемо вираз елементарної роботи сили потенційного поля:

,

тобто елементарна робота сили потенційного поля дорівнює повного диференціалу силової функції.

Отже, робота на кінцевому шляху, коли точка прикладання сили переміщається з положення М0 в положення М, виразиться так:

 , (8.9)

тобто робота сили потенційного поля дорівнює різниці значень силової функції в кінцевої і початкової точках шляху і, отже, не залежить ні від виду, ні від довжини траєкторії, по якій переміщається точка прикладання сили з положення М0 в положення М.

Звідси випливає, що в разі однозначної силової функції U робота сили потенційного поля на будь-якої замкнутої траєкторії дорівнює нулю.

Нехай точка М0(x0, y0, z0) буде якась довільно обрана нерухома (нульова) точка, в якій силова функція має значення U (x0, y0, z0).

Робота, вироблена силою при переміщенні матеріальної точки з положення М в «нульову точку» М0, Називається потенційною енергією в точці М.

 . (8.10)

Очевидно, що в нульовій точці М0 потенційна енергія дорівнює нулю. Кінетична енергія |  Закон збереження енергії
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати