На головну

A)& деформациясын ескермеуге болатын дене

  1. A)& 5
  2. В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

Дене жоғары бағытқа белгілі бір жылдамдықпен лақтырылды. Дене 5с-тан кейін қайта жерге түсті. Дене қандай биіктікке көтерілді?

A) 45м

Доп 3м биіктіктен еденге түсіп, одан ыршып 1м биіктікке көтерілгенде, оны ұстап алды. Доптың жолын және орын ауыстыруын табыңдар:

D)& 4м, 2м

Дене белгілі биіктіктен құлайды. Жерге түсер алдындағы дененің жылдамдығы . Дене қандай биіктіктен құлаған:

C)& 45 м

Дене бастапқы жылдамдықпен көкжиекке бұрыш жасай лақтырылды. Лақтыру орнынан қашықтықта вертикаль қабырға орналасқан, дене қабырғадан қандай қашықтыққа құлайды ( ):

C)& 4 м

Орташа үдеу өрнегін анықтау керек:

D)

*****

Толық үдеу модулі:

D)&

Тангенциал үдеу:

C)&

*****

Денеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нольге тең болғанда дене қалай қозғалады:

D)& дененің жылдамдығы кез келген мәнге ие болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде уақытқа қатысты тұрақты болуы керек

Абсолют қатты дене:

A)& деформациясын ескермеуге болатын дене

Күш әсерін тоқтатқанда толығымен бастапқы қалпына қайта келетін деформация:

A) пластикалық

B) бұралу

C) ығысу

D) иілу

E)& серпімсіз.

*****

Кеңістіктегі дененің орналасуын сипаттау үшін неше координат қажет:

A)& 3

B) 6

C) 9

D) 12

E) n(n-1).

*****

Күш ұғымы:

A) дене массасының үдеуге қатынасы

B) дененің күйіне әсер ететін физикалық шама

C) дене пішінінің өзгеруін сипаттайтын физикалық шама

D) дене жылдамдығының өзгеруін сипаттайтын физикалық шама

E)& денелердің өзара әсерлесу нәтижесінде үдеу пайда болуын сипаттайтын физикалық шама.

*****

Тартылыс күштерінің заңы:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Ньютонның бірінші заңы:

A) дене массасының үдеуге көбейтіндісі күшке тең

B) екі денеге әсер етуші күш сан жағынан тең, ал бағыты жағынан қарама-қарсы бағытталады

C) кез келген дене тыныштықта тұрғанда, оған әсер ететін күштің қосындысы нольге тең

D) егер де денеге ешқандай күш әсер етпесе, онда ол өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты қозғалысын сақтайды

E) .

*****

Ньютонның екінші заңы:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Дененің импульсі:

A)

B)&

C)

D)

E) .

*****

Тұйықталған жүйе үшін импульстің сақталу заңы:

A)

B)

C)

D)

E)& .

*****

Импульс моментінің сақталу заңы:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Күш моменті физикалық шама. Ол неге тең:

A) дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісіне

B)& күш пен иіннің көбейтіндісіне

C) күш пен бұл күштің әсер ететін уақтының көбейтіндісіне

D) күш пен дененің жылдамдығының көбейтіндісіне

E) күш пен дененің үдеуінің көбейтіндісіне.

*****

Ньютонның бірінші заңының негізгі мазмұны:

A) еркін дене бірқалыпты үдемелі және түзу сызықты қозғалады

B) денеге сыртқы күш әсер етсе, онда ол үдемелі қозғалады

C)& инерциалды санақ жүйесі бар екендігі қағидаланады

D) инерция құбылысы анықталады

E) .

*****

Консервативті күш дегеніміз:

A) бағыты қозғалмайтын центрден өтетін, шамасы осы центрге дейінгі қашықтыққа тәуелсіз болатын күш

B)& бөлшек бір нүктеден екіші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш

C) өрістің барлық нүктелерінде бағыттары бірдей күш

D) шамасы және бағыты жағынан өрістің барлық нүктесінде бірдей болатын күш

E) бөлшек бір нүктеден екіші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелді жұмыс жасайтын күш

*****

Айналмалы қозғалыс:

A) дененің барлық нүктелері бірдей орын ауыстырса

B) дененің барлық нүктелері параллель кеңістікте орын ауыстырса

C)& дененің барлық нүктесі шеңбер бойымен қозғалғанда, центрі бір түзу бойында жатса

D) осьтің қозғалысы

E) қатты дененің күрделі қозғалысы.

*****

Кеплердің бірінші заңы:

A) планеталардың Күннің айналасында айналу периодының квадраты, олардың орбиталарының үлкен жартылай осьтерінің кубына пропорционал

B)& барлық планеталардың орбиталары эллипс болып табылады, оның фокустарының бірінде Күн орналасқан

C) барлық планеталардың орбиталары шеңбер болып табылады, оның центрінде Күн орналасқан

D) дененің үдеуі күшке тура пропорционал және де массаға кері пропорционал

E) бүкіләлемдік тартылыс күші өзара әсерлесетін массаларға тура пропорционал.

*****

Кеплердің екінші заңы:

A) барлық планеталардың орбиталары эллипс болып табылады, оның фокустарының бірінде Күн орналасқан

B) планеталардың Күннің айналасында айналу периодының квадраты, олардың орбиталарының үлкен жартылай осьтерінің кубына пропорционал

C) бірдей уақыт аралығында Күннің центрінен планетаға жүргізілген радиус-вектор әртүрлі ауданды қамтиды

D)& бірдей уақыт аралығында Күннің центрінен планетаға жүргізілген радиус-вектор бірдей ауданды қамтиды

E) жолдың уақыт бойынша бірінші туындысы жылдамдыққа тең.

*****

Кеплердің үшінші заңы:

A) барлық планеталардың орбиталары эллипс болып табылады, оның фокустарының бірінде Күн орналасқан

B)

C)

D)

E)& планеталар шенберге жақын орбиталар бойымен қозғалады, планетаның орбиталық радиус кубының Күн бойымен айналу периодының квадратына қатынасы түрақты шама

*****

Жер бетіне жақын бйіктікте екінші ғарыштық жылдамдық шамасы келесіге тең:

A) 5,9 км/с

B) 6,9 км/с

C)& 11,2 км/с

D) 8,9 км/с

E) 16,2 км/с.

*****

Жылтыр горизонталь жазықтықта массалыры кг екі арба бір-біріне қарама-қарсы жылдамдықпен қозғалады. Арбалардың соқтығысқаннан кейінгі жалпы импульсін табыңыз:

A) 6

B) 12

C)& 0

D) 24

E) 36.

*****

Массасы 10т вагон жылдамдықпен келе жатқан массасы 15т жайдақ вагон қуып жетеді. Егер соқтығысу серпімсіз болса, соқтығысқаннан кейін бұл вагондардың жылдамдықтары қандай болады:

A)

B)

C)&

D)

E) .

*****

Шардың инерция моменті:

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Цилиндрдің инерция моменті:

A)

B)

C)

D)

E)& .

*****

Дене салмақсыздық жағдайда. Дене қандай күштің әсерінен қозғалады:

A) тек серпімділік күшінің

B)& тек ауырлық күшінің

C) серпімділік және ауырлық күшінің

D) қалыпты қысым мен ауырлық күшінің

E) центрге тартқыш күштің.

*****

Арнайы салыстырмалық теорияның бірінші постулаты:

A) бос кеңістіктегі жарық жылдамдығы - тұрақты шама

B)& бастапқы шарттары бірдей болатын барлық физикалық құбылыстар бірдей жүреді

C) эфир бар болмайды

D) абсолют қозғалыс жағдайын анықтау мүмкін емес

E) эфирдің бір уақытта барлық инерциалды санақ жүйелерімен байланыста болуы мүмкін емес.

*****

Арнайы салыстырмалық теорияның екінші постулаты:

A) бос кеңістіктегі жарық жылдамдығы - тұрақты шама

B)& бос кеңістіктегі жарық жылдамдығы барлық инерциалды санақ жүйесінде бағыттары жағынан бірдей, сонымен қатар жарық көзі мен бақалаушының жылдамдығына тәуелсіз

C) абсолют қозғалыс жағдайын анықтау мүмкін емес

D) эфир бар болады

E) бастапқы шарттары бірдей болатын барлық физикалық құбылыстар бірдей жүреді.

*****

Уақыттың Лоренц қысқартулары:

A)& нүктедегі оқиғаның ұзақтығы басқа тыныштықта тұрған координатамен салыстырғанда аз болады

B) нүктедегі оқиғаның ұзақтығы басқа қозғалып тұрған координатамен салыстырғанда аз болады

C) оқиғаның ұзақтығы Лоренц түрлендірулеріне қатысты инвариантты

D) оқиғаның ұзақтығы Галилей түрлендірулеріне қатысты инвариантты

E) лоренц түрлендірулеріне қатысты ұзындық инвариантты.

*****

Ұзындықтың Лоренц қысқартулары:

A)& координаталық жүйеде қозғалыста болатын стержень, тыныштық жүйеде тұрған стерженьге қарағанда әлдеқайда қысқа

B) координаталық жүйеде қозғалыста болатын стержень, тыныштық жүйеде тұрған стерженьге қарағанда әлдеқайда ұзынырақ

C) лоренц түрлендірулеріне қатысты ұзындық инвариантты

D) галилей түрлендірулеріне қатысты стержень ұзындығы инвариантты

E) .

*****

Мещерский теңдеуі:

A)

B)&

C)

D)

E) .

*****

Сұйық ағынының үзіліссіздік теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Бернулли теңдеуі:

A) сonst

B) сonst

C) сonst

D) сonst

E) сonst.

*****

Бернулли теңдеуіндегі қандай қысымды өрнектейді:

A) гидростатикалық

B) статикалық

C) динамикалық

D) атмосфералық

E) аэростатикалық.

*****

Бернулли теңдеуіндегі қандай қысымды өрнектейді:

A) гидростатикалық

B) статикалық

C) динамикалық

D) атмосфералық

E) аэростатикалық.

*****

Бернулли теңдеуіндегі қандай қысымды өрнектейді:

A) гидростатикалық

B) статикалық

C) динамикалық

D) атмосфералық

E) аэростатикалық.

*****

Торричели формуласы:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Архимед заңының тұжырымдамасы: сұйыққа батырылған денеге әсер етуші кері итеруші күш:

A) батырылған дененің салмағына тең

B)& ығыстырылып шығарылған сұйықтың салмағына тең

C) дене тығыздығының ығыстырылған сұйықтың көлеміне көбейтіндісіне тең

D) сұйықтың қысымына тең

E) дене салмағының ығыстырылып шығарылған сұйықтың тығыздығына көбейтіндісіне тең.

*****

Гармониялық тербелістер кезінде материалдық нүктенің максимал жылдамдығы:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Гармониялық тербелістер мына заңдылық бойынша жүреді:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Математикалық маятниктің периоды:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Физикалық маятниктің периоды:

A)

B)

C)&

D)

E) .

*****

Серіппелі маятниктің периоды:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Еркін тербеліс теңдеуі:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Амплитудасы 5 см, периоды 0,5 с болатын гармониялық тербелістің теңдеуін құрыңыз:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Изотермиялық процесс теңдеуі (m=const; T=const):

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Изобаралық процесс теңдеуі (m=const; P=const):

A)

B)&

C)

D)

E) .

*****

Изохоралық процесс теңдеуі (m=const; V=const):

A)

B)

C)&

D)

E) .

*****

Идеал газ күйінің теңдеуі (Менделеев-Клайперон теңдеуі):

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі:

A)

B)

C)&

D)

E) .

*****

Адиабаталық деп ......өтетін процесті айтамыз:

A) тұрақты температурада

B) тұрақты қысымда

C) тұрақты көлемде

D)& жүйе мен сыртқы орта арасында жыду алмасуынсыз

E) тұрақты жылу сыйымдылықта.

*****

Газды идеал деп санауға болады, егер:

A) молекулалардың өлшемін ескермеуге болатын болса

B) олардың арақашықтағы өзара әсерлесуін ескермеуге болатын болса

C) молекулалар арасындағы соқтығыс серпімді болатын болса

D)& молекулалардың өлшемі, арақашықтағы өзара әсерлесуі ескерілмесе және молекулалар арасындағы соқтығыс серпімді болса

E) молекулалардың өлшемі, арақашықтағы өзара әсерлесуі ескерілмесе.

*****

Идеал газдың ішкі энергиясы мынаған тәуелді:

A) қысымға

B) көлемге

C)& температураға

D) қысым мен көлемге

E) көлем мен температураға.

*****

Сутегінің бір молінде ... бар:

A) 6*1026 молекула

B) 1023 молекула

C) 3*1023 молекула

D) 12*1023 молекула

E)& 6*1023 молекула.

*****

Идеал газды қыздырған кезде оның абсолют температурасы 2 есе өсті. Бұл кезде газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы ...:

A) 16 есе өсті

B) 4 есе өсті

C)& 2 есе өсті

D) өзгермеді

E) 8 есе өсті.

*****

Максвелл таралуы - молекулалардың ..... таралуы:

A) кеңістікте

B) жылдамдық компоненттері бойынша

C)& жылдамдық бойынша

D) координата бойынша

E) потенциалдық энергия бойынша.

*****

Таралу функциясының f(v) дұрыс жазылған формасын көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)& .

*****

Изохоралық процесс (V=сonst) үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = dU + A

B) Q = A

C) A = - dU

D)& Q = dU

E) pdV = - CV dT.

*****

Изобаралық процесс (P=сonst) үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = DU

B) Q = A.

C)& Q = DU + P (V2 - V1)

D) А = DU

E) P DV = - CV DT.

*****

Изотермиялық процесс (T=сonst) үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = DU

B)& Q = A.

C) Q = DU + P DV

D) А = -DU

E) P DV = - CV DT.

*****

Изохоралық процесс (V=const) кезіндегі идеал газдың жұмысы:

A) оң

B) теріс

C) оңда терісте бола алады

D)& нольге тең

E) жылу мөлшеріне тең.

*****

Изотермиялық процесс (T=const) кезінде идеал газдың ішкі энергиясы:

A) артады

B) төмендейді

C) артуыда төмендеуі де мүмкін

D)& өзгермейді

E) жұмысқа тең.

*****

Термодинамиканың бірінші бастамасының дифференциалды түрі:

A)

B)

C)

D)

E) .

*****

Бір моль идеал газдың ішкі энергиясының (U) дұрыс формуласын көрсетіңіз:

A) U =

B) U =

C) U =

D) U =

E)& U = .

*****

Изотермиялық процестегі жұмыс:

A) A=

B) A=

C)& A=

D) A = -

E) A = - .

*****

Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = DU

B) Q = A

C) Q = DU + P DV

D) Q = DU + P (V2 - V1)

E)& А = -DU.

*****

Пуассон теңдеуін көрсетіңіз:

A) Tг-1V = const

B) = const

C)& T V г-1 = const.

D) = const

E) = const.

*****

Политропалық процестің анықтамасы:

A) политропалық процесс - жылу сыйымдылығының өзгерісімен жүретін нақты процесс

B) политропалық процесс - ортамен жылу алмасуынсыз жүретін процесс

C) политропалық процесс - тұрақты температурада жүретін процесс

D) политропалық процесс - тұрақты қысымда жүретін процесс

E)& политропалық процесс - тұрақты жылу сыйымдылығымен жүретін процесс.

*****

Изотермиялық процесс кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Газдың ішкі энергиясы 100 Дж-ге өскен кезде 300 Дж жұмыс жасалды. Газдың алған жылу мөлшерін есепте:

A) 0 Дж

B) 100 Дж

C) 200 Дж

D) 300 Дж

E)& 400 Дж.

*****

Газдың молярлық жылу сыйымдылығы нольге тең:

A) изохоралық процесс кезінде

B) изобаралық процесс кезінде

C) изотермиялық процесс кезінде

D)& адиабаталық процесс кезінде

E) политропалық процесс кезінде.

*****

Газдың молярлық жылу сыйымдылығы шексіздікке ұмтылады:

A) изохоралық процесс кезінде

B) изобаралық процесс кезінде

C)& изотермиялық процесс кезінде

D) адиабаталық процесс кезінде

E) политропалық процесс кезінде.

*****

Қыздырғыш температурасы 8270С және суытқыш температурасы 270С болатын идеал жылу машинасы ие болатындай п.ә.к. бағала:

A)& 73%

B) 97%

C) 37%

D) 100%

E) 27%.

*****

Аталған шамалардың қайсысы термодинамикалық параметрлерге жатпайды:

A) қысым

B) көлем

C) температура

D) энтропия

E)& жылу мөлшері.

*****

Энтропияның өлшем бірлігі:

A)

B)&

C)

D)

E) .

*****

Суытқыш коэффициент мына формуламен анықталады:

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Энтропия ... байланысты:

A) ішкі энергиямен

B)& байланыс энергиясымен

C) еркін энергиямен

D) жұмыспен

E) қуатпен.

*****

Энтропия тұрақты:

A) изотермиялық процесте

B) изохоралық процесте

C) изобаралық процесте

D) адиабаталық процесте

E)& қайтымды адиабаталық процесте.

*****

Нақты газдың ішкі энергиясы ... тәуелді:

A) температураға

B) көлемге

C) қысымға

D)& температура мен көлемнен

E) қысым мен көлемнен.

*****

Симметрия элементтеріне жатады:

A) тек симметрия центрі

B) тек симметрия жазықтығы

C) тек симметрия осі

D)& симметрия центрі, осі және жазықтығы

E) симметрия бұрышы.

*****

Кристалдардың симметрия осінің қандай реттілігі жоқ:

A) бірінші

B) екінші

C) үшінші

D) төртінші

E)& бесінші.

*****

Симметрия операцияларына жатпайды:

A) трансляция

B) бұрылу

C) айналық шағылу

D) инверсия

E)& дене көлемінің өзгеруі.

*****

Булану кезінде жылу жұтылады ма, әлде бөлінеді ме:

A)& жұтылады

B) бөлінеді

C) жұтылмайды да, бөлінбейді де

D) жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

E) алдымен жұтылады, содан соң бөлінеді.

*****

Балқу кезінде жылу жұтылады ма, әлде бөлінеді ме:

A) жұтылады.

B)& бөлінеді.

C) жұтылмайды да, бөлінбейді де

D) жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

E) алдымен жұтылады, содан соң бөлінеді.

*****

Идеалды газ молекулаларының ілгерлемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайтын өрнек

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Жер бетінен h биіктікте болатын атмосфералық қысымның тәуелділігі:

A)

B)

C)

D)

E)& .

*****

Цельсий шкаласы бойынша сау адам денесінің температурасы шамамен ға тең. Ал Фарангейт шкаласы бойынша сау адамның денесінің температурасы неге тең:

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Идеал газға жасалған қандай да бір процесс кезінде көлем мен температура арасындағы қатынас V2T=сonst болды. Газ қысымы қайлай өзгереді егер де оның көлемін 2 есе жоғарылатса:

A) 2 есе төмендейді

B) 4 есе жоғарылайды

C) 4 есе төмендейді

D) 8 есе жоғарылайды

E)& 8 есе төмендейді.

*****

Идеал газға жасалған қандай да бір процесс кезінде қысым мен көлем арасындағы қатынас PV3=сonst болды. Газ температурасы қалай өзгереді егер де оның көлемін 2 есе жоғарылатса:

A) 2 есе төмендейді

B) 2 есе жоғарылайды

C)& 4 есе төмендейді

D) 4 есе жоғарылайды

E) өзгермейді.

*****

Идеал газға жасалған қандай да бір процесс кезінде көлем мен температура арасындағы қатынас VT=сonst болды. Газ қысымы қайлай өзгереді егер де оның көлемін 2 есе өсірсе:

A)& 4 есе төмендейді

B) 4 есе жоғарылайды

C) 2 есе төмендейді

D) 2 есе жоғарылайды

E) өзгермейді.

*****

Идеал газға жасалған қандай да бір процесс кезінде қысым мен көлем арасындағы қатынас PV2=сonst болды. Газ температурасы қалай өзгереді егер де оның көлемін 3 есе жоғарылатса:

A) 3 есе жоғарылайды

B)& 3 есе төмендейді

C) 6 есе жоғарылайды

D) 6 есе төмендейді

E) өзгермейді.

*****

Газдардағы диффузия коэффиценті:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Тұтқырлық коэффициенті былай өрнектеледі:

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Сутегінің бір молінде ... бар:

A) 6*1026 молекула

B) 1023 молекула

C) 3*1023 молекула

D) 12*1023 молекула

E)& 6*1023 молекула.

*****

Идеал газды қыздырған кезде оның абсолют температурасы 2 есе өсті. Бұл кезде газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы ...:

A) 16 есе өсті

B) 4 есе өсті

C)& 2 есе өсті

D) өзгермеді

E) 8 есе өсті.

*****

Максвелл таралуы - молекулалардың ..... таралуы:

A) кеңістікте

B) жылдамдық компоненттері бойынша

C)& жылдамдық бойынша

D) координата бойынша

E) потенциалдық энергия бойынша.

*****

Таралу функциясының f(v) дұрыс жазылған формасын көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)& .

*****

Изохоралық процесс (V=сonst) үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = dU + A

B) Q = A

C) A = - dU

D)& Q = dU

E) pdV = - CV dT.

*****

Изобаралық процесс (P=сonst) үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = DU

B) Q = A.

C)& Q = DU + P (V2 - V1)

D) А = DU

E) P DV = - CV DT.

*****

Изотермиялық процесс (T=сonst) үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = DU

B)& Q = A.

C) Q = DU + P DV

D) А = -DU

E) P DV = - CV DT.

*****

Изохоралық процесс (V=const) кезіндегі идеал газдың жұмысы:

A) оң

B) теріс

C) оңда терісте бола алады

D)& нольге тең

E) жылу мөлшеріне тең.

*****

Изотермиялық процесс (T=const) кезінде идеал газдың ішкі энергиясы:

A) артады

B) төмендейді

C) артуыда төмендеуі де мүмкін

D)& өзгермейді

E) жұмысқа тең.

*****

Термодинамиканың бірінші бастамасының дифференциалды түрі:

A)

B)&

C)

D)

E) .

*****

Бір моль идеал газдың ішкі энергиясының (U) дұрыс формуласын көрсетіңіз:

A) U =

B) U =

C) U =

D) U =

E)& U = .

*****

Изотермиялық процестегі жұмыс:

A) A=

B) A=

C)& A=

D) A = -

E) A = - .

*****

Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасының жазылуы:

A) Q = DU

B) Q = A

C) Q = DU + P DV

D) Q = DU + P (V2 - V1)

E)& А = -DU.

*****

Пуассон теңдеуін көрсетіңіз:

A) Tг-1V = const

B) = const

C)& T V г-1 = const.

D) = const

E) = const.

*****

Политропалық процестің анықтамасы:

A) политропалық процесс - жылу сыйымдылығының өзгерісімен жүретін нақты процесс

B) политропалық процесс - ортамен жылу алмасуынсыз жүретін процесс

C) политропалық процесс - тұрақты температурада жүретін процесс

D) политропалық процесс - тұрақты қысымда жүретін процесс

E)& политропалық процесс - тұрақты жылу сыйымдылығымен жүретін процесс.

*****

Изотермиялық процесс кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Газдың ішкі энергиясы 100 Дж-ге өскен кезде 300 Дж жұмыс жасалды. Газдың алған жылу мөлшерін есепте:

A) 0 Дж

B) 100 Дж

C) 200 Дж

D) 300 Дж

E)& 400 Дж.

*****

Газдың молярлық жылу сыйымдылығы нольге тең:

A) изохоралық процесс кезінде

B) изобаралық процесс кезінде

C) изотермиялық процесс кезінде

D)& адиабаталық процесс кезінде

E) политропалық процесс кезінде.

*****

Газдың молярлық жылу сыйымдылығы шексіздікке ұмтылады:

A) изохоралық процесс кезінде

B) изобаралық процесс кезінде

C)& изотермиялық процесс кезінде

D) адиабаталық процесс кезінде

E) политропалық процесс кезінде.

*****

Қыздырғыш температурасы 8270С және суытқыш температурасы 270С болатын идеал жылу машинасы ие болатындай п.ә.к. бағала:

A)& 73%

B) 97%

C) 37%

D) 100%

E) 27%.

*****

Аталған шамалардың қайсысы термодинамикалық параметрлерге жатпайды:

A) қысым

B) көлем

C) температура

D) энтропия

E)& жылу мөлшері.

*****

Энтропияның өлшем бірлігі:

A)

B)&

C)

D)

E) .

*****

Суытқыш коэффициент мына формуламен анықталады:

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Энтропия ... байланысты:

A) ішкі энергиямен

B)& байланыс энергиясымен

C) еркін энергиямен

D) жұмыспен

E) қуатпен.

*****

Энтропия тұрақты:

A) изотермиялық процесте

B) изохоралық процесте

C) изобаралық процесте

D) адиабаталық процесте

E)& қайтымды адиабаталық процесте.

*****

Нақты газдың ішкі энергиясы ... тәуелді:

A) температураға

B) көлемге

C) қысымға

D)& температура мен көлемнен

E) қысым мен көлемнен.

*****

Симметрия элементтеріне жатады:

A) тек симметрия центрі

B) тек симметрия жазықтығы

C) тек симметрия осі

D)& симметрия центрі, осі және жазықтығы

E) симметрия бұрышы.

*****

Кристалдардың симметрия осінің қандай реттілігі жоқ:

A) бірінші

B) екінші

C) үшінші

D) төртінші

E)& бесінші.

*****

Симметрия операцияларына жатпайды:

A) трансляция

B) бұрылу

C) айналық шағылу

D) инверсия

E)& дене көлемінің өзгеруі.

*****

Булану кезінде жылу жұтылады ма, әлде бөлінеді ме:

A)& жұтылады

B) бөлінеді

C) жұтылмайды да, бөлінбейді де

D) жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

E) алдымен жұтылады, содан соң бөлінеді.

*****

Балқу кезінде жылу жұтылады ма, әлде бөлінеді ме:

A) жұтылады.

B)& бөлінеді.

C) жұтылмайды да, бөлінбейді де

D) жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

E) алдымен жұтылады, содан соң бөлінеді.

*****

Идеалды газ молекулаларының ілгерлемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайтын өрнек

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Дұрыс тұжырымды көрсетіңіз:

A) cұйықтарға алыс тәртіп тән

B) cұйықтың әрбір молекуласы сол сұйықтағы барлық молекулалармен өзара әсерлеседі

C)& cұйықтарға жақын тәртіп тән

D) cұйық молекулалары тепе-теңдік күйге қатысты тербелмелі қозғалады

E) cұйық молекулалары газ молекулалары сияқты қозғалады

*****

Сұйықтың беттік қабатындағы молекулалар .... энергияға ие:

A) ішіндегідей

B)& ішіндегіден артық

C) ішіндегіден аз

D) бұл сұраққа бір жақты жауап беру мүмкін емес

E) ішіндегіден анағұрлым аз.

*****

Сабын қабыршағының ішіндегі қысым:

A) атмосфералыққа тең

B)& атмосфералықтан үлкен

C) атмосфералықтан төмен

D) оның өлшемінен тәуелді емес

E) өлшеміне байланысты атмосфералық қысымнан төмен және жоғары болуы мүмкін.

*****

Лапласс қысымы пайда болады:

A) сұйық беті жазық болған кезінде

B) сұйық беті тек сфералық пішінінде болғанда

C) тек сабын қабыршағында

D) бетті тек цилиндрлік пішінінде болғанда

E)& беттік қабаттың кез келген имек пішінінде.

*****

Сұйықтың беттік керілу коэффициенті ... тәуелді:

A) тек сұйық тегіне

B) тек температураға

C) тек қоспаға

D) тек сұйық немен жанасқанына

E)& сұйық тегіне, температураға, қоспаға және сұйықтың жанасуына.

*****

Сұйықтардың беттік керілу коэффициенті температура өсуімен:

A) өседі

B)& төмендейді.

C) өзгермейді

D) алдымен өседі, содан соң төмендейді

E) алдымен төмендейді, содан соң өседі.

*****

Егер де сұйық берілген қатты денеге қатысты жұғатын болса, онда капиллярдағы сұйық деңгейі ...:

A)& кең ыдыстағыдан жоғары

B) кең ыдыстағыдан төмен

C) сондай

D) температураға әртүрлі тәуелді

E) жоғары да, төменде болады.

*****

Сұйықтың имек бетінің астындағы қысым беттік қабаттың кез келген пішінінде мына фломуламен анықталады:

A)

B)

C)

D)&

E) .

*****

Дененің кристалл күйден сұйық күйге өтуі үшін қажетті жылу мөлшерін мына формуламен анықталуы мүмкін:

A)&

B)

C)

D)

E) .

*****

Төменде келтірілген аспаптардың қайсысы атмосфералық қысымды өлшеуге арналған:

A) манометр

B) пикнометр

C) вискозиметр

D) калориметр

E) барометр.

*****

Идеал газдың ішкі энергиясы:

A) толық жүйенің бағытталған қозғалысының кинетикалық энергиясы

B)& газ молекулаларының хаостық қозғалысының кинетикалық энергияларының қосындысы

C) молекулалардың тартылысының потенциалдық энергияларының қосындысы

D) молекулалардың тебілуінің потенциалдық энергияларының қосындысы

E) молекулалардың Жердің тартылыс өрісіндегі потенциалдық энергиясы.

*****

Идеал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы анықталады:

A) тек концентрациясымен

B) тек абсолют температурасымен

C)& концентрация және абсолют температурамен

D) газ концентрациясына тәуелді емес

E) газ температурасына тәуелді емес.

*****

Дальтон заңы анықтайды:

A)& әсерлеспейтін газдар қоспасының қысымын

B) газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясын

C) орташа арифметикалық жылдамдықты

D) орташа квадраттық жылдамдықты

E) ықтимал жылдамдықты.

*****

Идеал газдың температурасы 3 есе артты, көлемі 3 есе кеміді. Газдың қысымы қалай өзгереді:Информационно-методическое обеспечение | A)& 5
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати