Головна

C) 7,85*10-2 м/с | C) сызықтық спектр болады | C)нейтрон | E)электр қозғаушы күш | B) өрiс кернеулiгiне қарсы | А. бас кванттық сан арқылы | В) электр өрісі туғызған жарық әсерлері | А) 1/500см | C) бейберекет қозғалған молекулалардың массаны тасымалдауы | Е) Сыну көрсеткiшiнiң толқын ұзындығына байланыстылығы |

C) 15,5 есе артады

  1. A) 4 есе артады
  2. B) 4 есе артады
  3. D) 2 есеге артады
  4. А) 2 есе артады
  5. А) 2 есе артады
  6. А) 3 есе артады

Егерде массасы m болатын бөлшекті потенциалдар айырмасы болатын электр өрiсiнде тыныштықта тұрған күйiнен V жылдамдыққа дейiн қозғалтса, онда оның заряды тең:

D)

Егер орташа жол жүгіру ұзындағы болса, қалыпты жағдайда сутегінің диффузия коэффициенті:

C)

Екі атомды газ молекуласының кеңістіктегі орнын анықтайтын тәуелсіз координаталар саны:

C) бесеу

Екi нүктелiк зарядтың 6q және 2q өзара әсерлесу күшi 0,3 Н. Зарядтарды бiр-бiрiне тиiстiрiп содан кейiн бұрынғы арақашықтығына дейiн апарғанда өзара әсер күшi болады:

C)0,3 Н

Егер шамасы (-2е) және массасы 4m заряд бiртектi электр өрiсiнде үдеумен қозғалса өріс кернеулiгiн анықтаңдар:

B)

Егерде ток көзiнiң ЭҚК 4В болса, бөгде күштер 5Кл және -5Кл зарядтарды бөлу үшiн жұмыс iстейді:C)1,5 есе кемидi | В) Т (период) уақыттағы энергия ағынының тығыздығының орташа мәніне тең шама
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати