Головна

E) өзгермейдi | І І І І І І І І | С) 20 пФ | Е) 0 Дж | C) mg sіna | А) 4 есе кемиді | В) өзгермейді | A) түтіктің жіңішке бөлігінде | В) бөлінеді | A) 400Дж |

В) температура, қысым, көлем

  1. Ан құрамындағы эритроциттердің көлемдік көрсеткіші белгіленеді
  2. Бала денесінің салмағына байланысты тәуліктік сүттің көлемі?
  3. Егер жалпы қан мөлшері 5 л, ал гематокриті 40 % болса, плазманың көлемі неге тең болады?
  4. Исығын ( ) өсімен айналдырғаннан пайда болған дененіің көлемі былай есептелінеді
  5. Спирограмманың қай бөлiгi резервтік дем шығару ауа көлемін бейнелейдi?
  6. Судың көлемі мен су алмасудың белсенділігі

$$$ 96

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?

С) p= m0n v2

$$$ 107

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cV=Rі/М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз.

С) М

$$$ 108

Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы - қысым мен газ көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал.

В) U= pV

$$$ 112

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы cV= болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.

С) і

$$$ 141

Тыныштықта тұрған автомобиль түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғала бастайды. Егер автомобиль 2 м/с2 үдеумен қозғалса, ол 1 минут аралығында қанша жол жүреді?

Е) 3600 м

$$$ 144

Тас, вертикал 30о бұрышпен лақтырылған. Тастың бастапқы қозғалыс кезіндегі толық (а1) үдеуі және траекторияның жоғары нүктесіндегі (а2) үдеуі қандай болады?

А) а1=а2=9,8 м/с2

$$$ 151

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?

C)

$$$ 156

Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2.

C) 20 м

$$$ 153

және ( ) массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған. массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңыз.

A)

$$$ 171

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы импульстің сақталу заңына сәйкес келеді?

C)

$$$ 173

Темір жол бойымен 500 м/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан снаряд, массасы 10 т жүгі бар платформаға еніп, сонда қалады. Осы кезде тыныш тұрған платформа қандай жылдамдық алған болар еді? Снарядтың массасы 100 кг.В) 7 мкФ | Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати